En fungerande bostadsmarknad i hela Sverige

Motion 2017/18:3671 av Sven-Olof Sällström (SD)

av Sven-Olof Sällström (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genom regeringens styrning använda SBAB för en fungerande bolånemarknad även i glesbygd och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att om nödvändigt anpassa avkastningskraven på SBAB och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I stora delar av Sveriges glesbygd är det mycket svårt, ibland omöjligt, att få låna till sin bostad på den ordinarie bolånemarknaden. Detta även om den sökande har fast inkomst, är utan betalningsanmärkningar och i övrigt mer än väl skulle klara av sina åtaganden mot banken eller bolåneinstitutet. Orsaken kan naturligtvis variera, men stora risker för långivaren kombinerat med dålig lönsamhet på små bolån nämns ofta. Är det dessutom få eller inga lokala bankkontor i området försvårar det ytterligare då ingen riktigt känner den lokala marknaden med normalt relativt få objekt. Svårigheten att få bolån i glesbygd får en rad negativa följder. Ett problem är att människor med i övrigt sund ekonomi hänvisas till dyra blankolån med orimligt höga lånekostnader som följd. Men det får också negativa följder på hela den lokala bostadsmarknaden. De objekt som kommer ut till försäljning får färre intresserade spekulanter än de annars skulle ha haft, vilket i sig ger ett lägre försäljningspris. Lägre försäljningspris sänker värdet på omgivande fastigheter vilket i sig sänker de boendes vilja att investera i underhåll, renoveringar och tillbyggnader. Nybyggnationer är mycket ovanliga i dessa områden. Den försämrade standarden på omgivande fastigheter förvärrar i sig den negativa prisutvecklingen och resultatet blir en negativ spiral med dålig prisutveckling, bristande underhåll och förfallna fastigheter. Det bristande underhållet kan också i sig påverkas av att de boende har möjlighet att belåna sina fastigheter för att investera i desamma. Staten äger ett bolåneinstitut, SBAB, som av regeringen har ålagts ett avkastningskrav som ligger i nivå med övriga marknaden och som i stort uppträder på samma sätt som de privata konkurrenterna. Syftet med att staten äger ett bolåneinstitut kan ur den aspekten ifrågasättas. Regeringen bör i stället, genom sin styrning av SBAB tillse att SBAB erbjuder privatpersoner bolån i hela Sverige. Eventuella merkostnader för administration och högre risk får bolåneinstitutet kalkylera med och ta betalt för bland annat uppläggningsavgifter och räntan. Regeringen bör även se över avkastningskravet på SBAB för att stimulera en fungerande bostadsmarknad även i glesbygd. Självklart skall SBAB i övrigt göra en sedvanlig kreditvärdering och avstå när personen inte anses kreditvärdig.

Sven-Olof Sällström (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (2)