Åkerifrågor

Motion 2017/18:3663 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige mer tydligt bör driva åkerifrågorna i Europa med målet att alla länder ska ha samma villkor för åkerier och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige aktivt bör driva frågor om kontroll av åkeribranschen hårdare i EU och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Åkerinäringen har på många håll blivit en vilda västernmarknad inom EU, där olagliga åkerier och chaufförer agerar fritt utan en reell risk att bli upptäckta och bli ålagda böter eller sanktionsavgifter. Kvaliteten på kontroller av företag och chaufförer är mycket varierande. Vissa länder har bra vägkontroller men saknar ordentliga fordonsregister vilket har gjort det svårt att driva in böter och avgifter från åkerier i dessa länder. Andra länder brister i vägkontroller. Detta har resulterat i att åkeribranschen har fått ökad olaglig verksamhet som rullar runt i Europa utan att riskera sanktioner, böter eller straff för sitt agerande.

Många företag har lärt sig olika länders svagheter och lägger upp sin verksamhet efter detta. På så sätt kan de undvika skatter, kontroller och avgifter. Det är givetvis helt oacceptabelt att vissa på en fri inre marknad kan dra nytta av sådana svagheter och genom olagligheter åsidosätta konkurrensen och på så sätt ta hem kontrakt. Sådant förfarande bör aktivt bekämpas i varje enskilt land och inom EU. Det är viktigt att varje land uppfyller minimikraven från EU på fungerande företag och vägkontroller och att länderna på så sätt ser till att företagen följer gällande regelverk.

Här bör Sverige driva en stringent linje för att få EU att prioritera åkerinäringens problem på den fria inre marknaden. På så sätt kan de länder som brister i nationella regelverk och interna kontroller bli skyldiga att rätta till dessa. Sverige bör dessutom driva frågan om att EU-länder bör leverera den lagstiftning och de kontrollsystem som krävs för att upprätthålla en sund åkerinäring inom den fria inre marknaden.

Camilla Waltersson Grönvall (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (2)