Underlätta jakten på vildsvin

Motion 2017/18:3644 av Betty Malmberg (M)

av Betty Malmberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förenkla och sänka kostnaderna för tillståndsgivning av olika slag då det gäller jakt på vildsvin och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över om länsstyrelserna bör ha mandat att införa temporära förbud mot utfodring av vilt och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vildsvinsstammen i landet har ökat radikalt under senare år och uppskattas idag bestå av mellan 200 000 och 300 000 djur. Följderna av den växande vildsvinsstammen är bland annat mycket stora skador på jordbruksmark men även trädgårdar och golfbanor kan drabbas svårt. Skador som leder till merarbete och ökade kostnader för den enskilde markägaren.

Enligt Sveriges lantbruksuniversitet uppskattas kostnaden vara 100 000 kr/lantbrukare och år, medan försäkringsbolaget Länsförsäkringar anger kostnaden för en vildsvinsplöjd trädgård till i storleksordningen 20 000–30 000 kr.

Den okontrollerade stam som nu växer till avspeglar sig också i ett ökat antal trafikolyckor men leder också till rädsla bland många människor.

Riksdagen har beslutat om att det ska finnas en vildsvinsstam i Sverige, men den stammen måste vara i balans med naturen och kan inte få fortsätta växa okontrollerat. Någon enkel lösning på vildsvinsproblematiken finns dessvärre inte. En förutsättning för att hantera den kraftiga ökningen av vildsvin är dock en fungerande samverkan mellan markägare, jägare och myndigheter så att man agerar på lokal nivå. Med det är också viktigt att politiken ger rätt redskap och förutsättningar för att begränsa den växande vildsvinsstammen.

Alliansregeringen vidtog fler åtgärder för att komma till rätta med problemen. Det är således bra att man nu kan ansöka om tillstånd att bedriva vildsvinsjakt med särskilda jaktmedel, såsom bildförstärkare och rörlig belysning, och att nya fångstredskap tillåts.

Det är däremot viktigt att det görs mer för att förenkla ansökningsförfarandet och för att snabba upp handläggningen i dessa frågor inte minst då det gäller åtelkameror. Det är också viktigt att avgiften för dylika tillstånd sänks. Förslag om detta har presenterats i en utredning som alliansregeringen tillsatte och som redovisade sitt delbetänkande sommaren 2014. Det är därvid mycket välkommet att utredaren föreslår att kameraövervakning av vildsvinsåtlar ska underlättas och att tillstånd ska kunna ges av länsstyrelsen utan individuell tillståndsprövning.

Med tanke på de svåra problem som vilt kan orsaka såväl i jordbruket som i trafiken bör länsstyrelsen även kunna få mandat att utfärda temporära viltutfodringsförbud.

Då det gäller fångstredskapen skriver Naturvårdsverket på sin hemsida att regeringen har gjort en förändring i jaktförordningen som innebär att det blir enklare att få använda fångstredskap som har godkänts i andra EU-länder. Förändringen innebär att fångstredskap som är godkända i andra EU-länder inte behöver genomgå dubbla kontroller. Det låter utmärkt men det tycks ändå som om de dubbla kontrollerna inte kan undvikas, eftersom det senare framgår att fångstfällorna måste garantera samma nivå på djurskydd och säkerhet som ställs i Sverige.

Det är också så att användare av dessa fångstredskap ska anmäla detta och kunna uppvisa att detsamma är godkänt. Detta framstår som onödigt krångligt och tidsödande.

Med hänvisning till de stora olägenheter och samhällskostnader som vildsvin förorsakar anser undertecknad att mer måste göras för att förenkla och sänka kostnaderna för ansökan om tillstånd och för att snabba på handläggningen av desamma. Detta måtte riksdagen ge regeringen tillkänna.

Betty Malmberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (2)