Avskaffa bosättningslagen

Motion 2017/18:3639 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD)

av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta erforderliga åtgärder för att senast under nästkommande riksmöte kunna avskaffa lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

På grund av diverse destruktiva omständigheter och ogenomtänkta beslut som ökade Sveriges attraktionskraft så antog under hösten år 2015 anstormningen av migranter till Sverige aldrig tidigare skådade proportioner. Under denna förevändning såg regeringen en förmodat sedan länge efterlängtad möjlighet att åsidosätta den kommunala självstyrelsen genom att föreslå och framgångsrikt driva igenom lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning, den så kallade bosättningslagen. I nära anslutning till detta tvingades emellertid regeringen, i ett flyktigt tillfälle av klarsynthet under bilan, att också vidta andra mer ändamålsenliga och verkningsfulla åtgärder och initiativ för att adressera den bakomliggande problematiken, vilka renderade nämnda lag obsolet redan innan den trädde i kraft.

Obsolet lagstiftning bör upphöra snarast möjligt, i synnerhet när den utgör ett långtgående ingrepp på något så centralt inom den svenska rättsordningen som den kommunala självstyrelsen. Vidare har nämnda lag även visat sig vara så undermåligt utformad att utrymmet för tolkningar om till exempel hur länge reglerade skyldigheter kvarstår är så stort att intentionerna förfelats och tillämpningen vare sig kan anses vara särskilt likvärdig eller ändamålsenlig. Sålunda föreslås och emotses att Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning avskaffas skyndsamt och senast under nästkommande riksmöte.

Fredrik Eriksson (SD)

Jonas Millard (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)