E-cigaretter som substitut till vanliga cigaretter

Motion 2017/18:3634 av Jonas Millard m.fl. (SD)

av Jonas Millard m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i sitt arbete med att minska användningen av röktobak ta större hänsyn till fördelarna med e-cigaretter som ett hälsosammare alternativ till traditionella cigaretter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det har genomförts en del studier om e-cigaretter. I förhållande till traditionella cigaretter är dock e-cigaretten en ny företeelse. De slutsatser som dragits har som regel varit samstämmiga i att e-cigaretter är ett betydligt mindre hälsovådligt alternativ till vanliga cigaretter, vilka innehåller en lång rad cancerframkallande ämnen.

Flertalet icke-rökare delar sannolikt uppfattningen är cigarettrök upplevs som mycket störande samtidigt som det också anses skadligt för hälsan. 

Ytterst få, inte ens tobaksindustrin själva påstår att deras produkter är ofarliga, samtidigt som många av oss tillhör någon av de generationerna som växte upp när det var tillåtet att röka i princip överallt. 

Idag är det fler och fler aktörer som förbjuder rökning i sina lokaler, vilket är positivt. Samtidigt som detta sker är det också fler som går över till att röka e-cigaretter, vilka åtminstone tidigare har varit tillåtna att bruka i fler miljöer än vanliga cigaretter.

I de förslag som framförs och diskuteras för att reglera rökning så likställs dock e-cigaretten i alltför hög utsträckning med den vanliga cigaretten, vilket är olyckligt.

Att åberopa försiktighetsprincipen är naturligtvis ett klokt alternativ i många situationer, men då det ändå får anses vedertaget att hälsoriskerna med e-cigaretter är betydligt mindre borde regeringen snarare verka för att användandet av dessa som substitut till vanliga och betydligt mer hälsofarliga cigaretter främjades och uppmuntrades. Kort sagt, regeringen bör i sitt fortsatta arbete med att få fler människor att sluta röka inte aktivt motarbeta hälsosammare alternativ.

Regeringen bör därför i sitt fortsatta arbete beakta e-cigaretten som ett sundare alternativ, och vid exempelvis nya, och mer långtgående förbud mot traditionell röktobak inte likställa detta med e-cigaretten.

Som exempel kan nämnas det omdiskuterade, och eventuellt kommande förbudet mot rökning på uteserveringar, där e-cigaretten självfallet borde vara fortsatt tillåten att använda.

Jonas Millard (SD)

Fredrik Eriksson (SD)

Mikael Eskilandersson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)