Utgiftsområde 8 Migration

Motion 2017/18:3610 av Paula Bieler m.fl. (SD)

av Paula Bieler m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 8 Migration enligt förslaget i tabell 1.

Motivering

Utgiftsområde 8 hanterar kostnader som härrör från avgörandet av migrationsärenden samt hanterandet av asylsökande. Dessa kostnader påverkas direkt av antalet ärenden som finns att hantera, men också av de villkor som ställs upp för asylprocessens genomförande. Politiken på området har under lång tid varit extrem, i förhållande till folkviljan såväl som i jämförelse med vår omvärld, på ett sätt som gett ett långt större asylmottagande än vad som varit rimligt eller hållbart. Såväl mottagandesystemen som välfärdssystemen i stort har utsatts för en överbelastning, samtidigt som segregation och utanförskap spridit sig. Sverigedemokraterna har under alla år förespråkat stora förändringar på migrationsområdet för att komma till rätta med denna utveckling och skapa en långsiktigt hållbar, ansvarstagande invandringspolitik.

Sedan hösten 2015, då asylmottagandet nådde sådana nivåer att flera myndigheter aktiverade krisorganisationer, har migrationspolitiken till viss del lagts om. Det är dock Sverigedemokraternas bedömning att ytterligare åtgärder både behövs och är genomförbara. Dessa återfinns i partiets budgetmotion samt partimotionen om invandringspolitik. Deras införande innebär stora besparingar inom utgiftsområdet.

Anslagsförändringar

1:1 Migrationsverket

Anslaget minskar då förändrade regelverk både underlättar avgörandet av ärenden och minskar antalet nyinkomna ärenden. Samtidigt, i takt med minskade behov av asylärendehantering, påbörjas en övergång till såväl administration kring frivilligt återvändande som en väl balanserad verksamhet rörande migration både in i och ut ur landet, samordning av mottagande av vidarebosatta flyktingar samt kontroll och uppföljning av fattade beslut, inkluderat förnyelse och omprövning av uppehållstillstånd samt administrerande av medborgarskapsansökningar.

1:2 Ersättningar och bostadskostnader

Anslaget halveras för budgetåret 2018. Detta härrör dels från förändrade regelverk avseende bland annat kommunalt mottagande och rätten till ersättningar. Dessutom innebär de regler Sverigedemokraterna förespråkar att asylansökningar framöver hanteras redan vid Sveriges gräns, varför ersättningar och bostadskostnader helt kommer att kunna upphöra. Från 2019 tas anslaget således bort i sin helhet.

1:3 Migrationspolitiska åtgärder

Anslaget dras in i sin helhet eftersom de delar av den verksamhet som finansieras därigenom, och som Sverigedemokraterna står bakom, ryms inom den ordinarie verksamhet vi ålägger Migrationsverket via anslaget 1:1, samt under vårt nya anslag 2:1.

1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål

Anslaget halveras under 2018 för att kommande år landa på en nivå motsvarande 10procent av regeringens föreslagna anslag. Detta till följd av såväl en tydlighet avseende gränser för överklagandegrunder som ett allmänt minskande tryck på prövningsbehov till följd av att regelverk samt regeltolkningar kommer att klargöras.

1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål

Anslaget följer samma utveckling som anslag 1:4, och på samma grunder.

1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden

Anslaget följer samma utveckling som anslag 1:4, och på samma grunder.

1:7 Utresor för avvisade och utvisade

Anslaget förstärks kraftigt för att återupprätta respekten för fastställda beslut genom att verkställa av- och utvisningar. Dessutom förväntas ett större antal asylsökande återkalla sin ansökan då regelverk både uppdateras och klargörs, samtidigt som möjligheten att kringgå lagarna minskar avsevärt genom såväl skarpare skrivningar som fler kontroller. Till följd av ett stort antal personer som avvikit efter avslagsbeslut och befinner sig illegalt i landet räknar vi med ett utökat behov under flera år framöver.

1:9 Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m.fl.

Anslaget dras in i sin helhet. Dess syfte är att förstärka kommuners resurser så att asylsökande vilka tagits emot inom ramen för mottagandet av ensamkommande barn och som medan de väntar på beslut i sina ärenden hinner fylla 18 fortsatt ska vårdas enligt LVU eller socialtjänstlagen, som längst till dess att de fyller 21. Sverigedemokraterna anser dels att staten ska överta ansvaret även för ensamkommande unga, men motsätter sig dessutom att insatser vilka riktas till barn ska förlängas bortom myndighetsåldern. Noterbart är att det inom LVU i normalfallet krävs särskilda omständigheter för att vårdinsatser ska fortsätta efter 18-årsdagen, samt att en sådan förlängning maximalt kan vara till dess ungdomen fyller 20.

2:1 Återvandringssamordning och återvandringsbidrag

Anslaget, som införs i och med ett antagande av Sverigedemokraternas budgetförslag,  syftar till att samordna och understödja den verksamhet som hjälper den som önskar stöd att på ett välordnat och säkert sätt återvandra, samt till faktiskt återvandringsstöd.

Tabell 1 Anslagsförslag 2018 för utgiftsområde 8 Migration

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (SD)

1:1

Migrationsverket

5 315 835

1 594 751

1:2

Ersättningar och bostadskostnader

8 101 000

4 050 500

1:3

Migrationspolitiska åtgärder

77 915

77 915

1:4

Domstolsprövning i utlänningsmål

959 878

479 939

1:5

Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål

288 800

144 400

1:6

Offentligt biträde i utlänningsärenden

305 150

152 575

1:7

Utresor för avvisade och utvisade

349 202

+698 404

1:8

Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar

155 450

1:9

Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m fl.

195 000

195 000

Nya anslag

2:1

Återvandringssamordning och återvandringsbidrag

+200 000

Summa

15 748 230

5 796 676

Paula Bieler (SD)

Jennie Åfeldt (SD)

Heidi Karlsson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)