Skärpta straff för rattfylleri och olovlig körning

Motion 2017/18:3581 av Roger Haddad m.fl. (L)

av Roger Haddad m.fl. (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skärpta maximistraff för rattfylleri och olovlig körning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Alkohol och droger är en av de absolut viktigaste orsakerna till olyckor i trafiken, ofta med allvarliga skador eller dödsfall som resultat. Att identifiera påverkade förare och få dem ur trafik handlar inte bara om brottsbekämpning utan också om att rädda liv i trafiken.

Straffskalan för grovt rattfylleri sträcker sig till fängelse i högst två år. För rattfylleri av normalgraden är straffskalan däremot böter eller fängelse i högst sex månader, även vid återfallsbrott.

Detta innebär att reglerna om häktning inte kan tillämpas eftersom häktning förutsätter att ett års fängelse ingår i straffskalan. En vanemissbrukare som inte är grovt rattfull kan därför gripas gång efter gång för rattfylleri utan att för den skull riskera att frihetsberövas i väntan på rättegång.

Rattfylleri leder så gott som alltid till att körkortet återkallas. Den som fortsätter att köra bil efter att körkortet dragits in gör sig skyldig till brottet olovlig körning, men även detta brott har en straffskala som även vid grova brott inte sträcker sig högre än till sex månaders fängelse. Inte heller här är alltså häktning möjlig.

Detta är inte acceptabelt. Riksåklagaren har pekat på behovet av att höja maximistraffen för trafikbrott som rattfylleri och olovlig körning, för att därmed ge möjlighet att i särskilt allvarliga fall frihetsberöva den som upprepade gånger är en fara för sig själv och andra i trafiken. Liberalerna delar denna bedömning.

En översyn av straffskalorna bör därför göras, så att personer som upprepade gånger gör sig skyldiga till rattfylleri, olovlig körning och liknande trafikbrott i särskilt allvarliga fall ska kunna häktas. I samband med detta bör en utvärdering också göras av det gällande regelverket för polisens, tullens och Kustbevakningens befogenhet att tillfälligt omhänderta fordonsnycklar för att hindra fortsatt färd i dessa situationer.

Roger Haddad (L)

Christer Nylander (L)

Tina Acketoft (L)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Mats Persson (L)

Maria Weimer (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)