Allmän jakttid på skarv

Motion 2017/18:3557

av Magnus Persson (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om gällande jakt på skarv och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Svenska yrkesfiskare har i många år uttryckt oro och ilska över skarvens inverkan på vårt fiskebestånd. Detta tillsammans med den förödelse skarvkolonierna samt beståndets stora ökning medför gör att man bör se över och införa allmän jakttid på skarven. Skarven skyddas idag av EU:s fågeldirektiv vilket innebär att jakt på skarv är förbjudet med vissa undantag. Här bör man arbeta för undantag så att man på nationell nivå inför jakttid på skarv från den 21 augusti till den 31 januari årligen.

Magnus Persson (SD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)