Tillåt poliser att ha tjänstevapnet även när de ej är i tjänst

Motion 2017/18:3549 av Kent Ekeroth (SD)

av Kent Ekeroth (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att poliser bör ges befogenhet att på ledig tid inneha och bära sitt tjänstevapen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Poliser är poliser dygnet runt, även när de är lediga från jobbet. De har alltså en rätt och en skyldighet att ingripa som polis om de exempelvis ser pågående brott även på deras lediga tid. Polisförordningen anger:

Skyldigheter under ledig tid

16 § Även när en polisman är ledig är han eller hon skyldig att

1. efter en förmans order avbryta ledigheten för att utföra vissa uppgifter,

2. självmant anmäla sig hos närmaste förman vid särskilt allvarliga händelser som kräver större polisiära insatser, och

3. vid svårare brott eller för att förhindra andra allvarligare störningar av den allmänna ordningen och säkerheten självmant vidta de omedelbara åtgärder som förhållandena medger.

En polisman som är ledig får även i andra fall än som anges i första stycket ingripa för att trygga allmän ordning och säkerhet eller för att tillförsäkra allmänheten skydd och hjälp.

Alltså, en polis under ledig tid är skyldig att ingripa vid svårare brott och vid andra fall har polisen en befogenhet att göra det.

I linje med detta anser jag att en polis under ledig tid bör ges möjlighet att bära och inneha sitt tjänstevapen. På så sätt utökas kapaciteten i samhället att ingripa mot brott då fler poliser (vid varje givet tillfället är det troligen tusentals poliser som inte är i tjänst eftersom en arbetsdag är runt 8 timmar, plus semester, skiftarbete etc) kommer att ha möjlighet att ingripa även vid farliga situationer som kanske förutsätter att polisen i fråga är beväpnad. Det kan handla om allt från terrorattacker till organiserad brottslighet, rån eller annat.

Regeringen ska i enlighet med detta återkomma till riksdagen med ett förslag i enlighet med ovan som reglerar denna befogenhet, t.ex. avseende förvaring i hemmet och anmälningsplikt till myndigheten när tjänstevapnet innehas på ledig tid.

Kent Ekeroth (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)