Utvärdering om strafflindring vid medverkan till utredning av egen brottslighet

Motion 2017/18:3548 av Kent Ekeroth (SD)

av Kent Ekeroth (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en utvärdering av lagen om strafflindring vid medverkan till utredning av egen brottslighet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I proposition 2014/15:39 Strafflindring vid medverkan till utredning av egen brottslighet infördes en ändring som gjorde att rätten får döma till lindrigare straff om den tilltalade frivilligt angett sig eller lämnat uppgifter som är av väsentlig betydelse för utredningen av brottet.

Det är en bra ändring men drygt två år efter att lagen trädde i kraft är det oklart om lagändringen gett den effekt man förväntat sig. Jag vill att regeringen återkommer till riksdagen med en utvärdering av lagens effektivitet och hur den tillämpats. Det intressanta är om ändringen medverkat till att tilltalade faktiskt i högre grad medverkar till utredningen eller ej. Om så inte är fallet bör en ny reglering övervägas och utredas.

Kent Ekeroth (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)