Ändringar av Allmänna arvsfondens bestämmelser

Motion 2017/18:3505 av Ulrika Carlsson i Skövde och Annika Qarlsson (båda C)

av Ulrika Carlsson i Skövde och Annika Qarlsson (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utreda ändringar i bestämmelserna i den lag som styr Allmänna arvsfondens utdelning, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Allmänna arvsfonden har tillkommit för att ta hand om kvarlåtenskap efter personer utan nära släktingar och som inte har skrivit testamente. Medel efter personer som inte har arvingar närmare än kusiner skall tillfalla Allmänna arvsfonden. Fondens medel delas sedan ut till behjärtansvärda ändamål. Det kan vara att främja verksamhet av ideell karaktär till förmån för barn, ungdomar och personer med funktionshinder, en verksamhet som har ett viktigt syfte. Inte minst viktigt är stöd till verksamhet i alkohol- och drogförebyggande syfte. Även stöd till idrottsverksamhet för ungdomar är viktigt, liksom annan ideell föreningsverksamhet för ungdomar. Det är viktigt att denna stödjande verksamhet riktas till lokal nivå. Så är i de flesta fall också inriktningen i fondens verksamhet.

Det tas däremot inte hänsyn till vilket lokalt område pengarna som flyter in till Allmänna arvsfonden kommer ifrån. Det kan t.ex. vara så att mycket pengar som flyter in från ett visst lokalt område sedan delas ut i ett helt annat lokalt område. I många fall där det finns dödsbon som inte har lagliga arvingar skrivs testamente. I sådana fall är det vanligt att testamentsmottagarna är ideella ungdomsorganisationer eller annan verksamhet i det egna lokala området eller hemorten. Ofta finns ett lokalt solidaritetstänkande med den egna bygden i dessa fall. Det är därför inte orimligt att Allmänna arvsfonden också i sin verksamhet tar hänsyn till varifrån pengarna kommer och riktar dem tillbaka till samma lokala område.

Allmänna arvsfonden har skyldighet att också regelbundet redovisa sin verksamhet. Någon redovisning av hur stödet faller ut geografiskt i förhållande till hur medlem inkommer till Allmänna arvsfonden finns inte. Några regler om fördelning enligt den principen som har beskrivits ovan finns inte. Detta är en stor brist. Det är rimligt att en del av de inkomna medlen som flyter in till Allmänna arvsfonden också återgår till donatorns hemlän varifrån pengarna kommer. Förslagsvis borde minst 20 procent av medlen få stanna i det närområde varifrån exempelvis en kvarlåtenskap hämtats. Vi föreslår att reglerna för Allmänna arvsfonden ändras så att minst 20 procent av till fonden inkomna medel återgår till donators hem- eller grannkommuner för samma ändamål som i övrigt stadgas för fonden. Regeringen bör återkomma till riksdagen med en sådan lagändring. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen tillkänna.

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Annika Qarlsson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)