Fjärrundervisning i skolan

Motion 2017/18:3489 av Daniel Bäckström och Per Åsling (båda C)

av Daniel Bäckström och Per Åsling (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fjärrundervisning ska tillåtas i alla relevanta ämnen och att skolor ska ha möjlighet att anordna fjärrundervisning på entreprenad och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Skollagen 2010:800 anger i 7 kap. 3 § att enligt 2 kap. 18 § första stycket

regeringsformen har alla barn som omfattas av den allmänna skolplikten rätt till

kostnadsfri grundläggande utbildning i allmän skola. Det anges vidare i skollagen

10 kap. 2 § att utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling samt

förbereder eleverna för aktiva livsval och ligga till grund för fortsatt utbildning.

Utbildningen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap samt ge en god grund

för ett aktivt deltagande i samhällslivet.

I alla beslut som berör barn är barnkonventionen tydlig om att barnets bästa ska

beaktas. I förarbetena till skollagen 2010:800 belyses i proposition 2009/10:165 1 kap.

10 § att det i all den verksamhet som skollagen berör skall tas särskild hänsyn till barns

bästa. I propositionens 1 kap. 8–9 § samt 5 kap. 3 § förtydligas att alla barn, oavsett var

de bor, ska ha lika tillgång till utbildning inom skolväsendet och att de ska tillförsäkras

trygghet och studiero i sin skolmiljö.

Det går att ifrågasätta huruvida huvudmännen i Sveriges skolväsende förmår att

tillämpa ovanstående lagstiftning och följa dess intentioner. I Sverige missgynnas

systematiskt befolkning boende i glesbygd och på landsbygd. Skolenheter i dessa

geografiska miljöer läggs allt oftare ned utifrån resursbrist i form av budget och

behöriga lärare. Barn i alla åldrar får allt längre restid mellan hem och skola i och med

att huvudmännen i allt större grad centraliserar och slår samman skolenheter för att

effektivisera utifrån rådande resurstillgångar.

Detta handlar inte bara om att deras rätt till lika tillgång till utbildning förbises

oavsett geografisk belägenhet utan riskerar även att rubba deras trygghet och studiero.

Sannolikt kan detta också inverka menligt på deras biopsykosociala utveckling. Inget av

detta kan bedömas vara att ta barns bästa i särskilt beaktande. Detta i en tid då vårt land

kämpar med allt sämre studieresultat så väl som ökande psykosocial ohälsa bland våra

barn och unga.

Utöver att barns bästa på detta vis åsidosätts, i den verksamhet som i samverkan

med hemmen ska främja barns allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa,

kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare, inverkar det även negativt

på det kulturgeografiska landskapet och motverkar därigenom att hela Sverige ska

tillåtas leva.

Huvudmännen för Sveriges skolväsende saknar i dagsläget de förutsättningar som

krävs för att kunna tillämpa den lagstiftning som anges ovan. Om huvudmännen hade

möjlighet att lösa bristen på behöriga lärare med hjälp av modern teknologi i stället för

att behöva ta till nedläggning och centralisering skulle de däremot kunna tillämpa denna

lagstiftning och därigenom ha barnens bästa i särskilt beaktande.

Fjärrundervisning är idag inte tillåtet i grundskolan annat än gällande undervisning i

modersmål, samiska i samiska skolan, moderna språk och teckenspråk. Det är alltså

olagligt att i grundskolan bedriva fjärrundervisning i alla andra ämnen som barn

förväntas tillgodose sig.

Detta är synnerligen anmärkningsvärt med tanke på tillgången till stort teknologiskt

kunnande och utvecklade lösningar där välfärdsteknologin utvecklas snabbt.

Staten har skyldighet och ansvar att tjäna hela landets befolkning och skapa

förutsättningar för att hela landet ska leva och frodas.

Vi hemställer om att riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om

behovet av att se över lagstiftningen gällande fjärrundervisning för att möjliggöra för

huvudmännen inom skolväsendet att använda modern teknologi som ett alternativ för att

ge alla barn lika tillgång till utbildning, trygghet och studiero. Det är även viktigt att

staten verkar för att i övrigt möjliggöra så att fjärrundervisning i högre utsträckning ska

kunna användas inom skolväsendet. Detta bör ges regeringen till känna.

Daniel Bäckström (C)

Per Åsling (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)