Kortare väntetider i cancervården

Motion 2017/18:3478 av Kerstin Lundgren (C)

av Kerstin Lundgren (C)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att korta ned väntetiderna i cancervårdens hela kedja och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för fler patologer och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För många innebär ett cancerbesked början på en lång resa som i alla led drabbas av långa väntetider. För patienter med oklara cancerbesked innebär detta en källa till stor oro. Innan man vet, innan det finns någon behandling, under tiden och efter behandling som antingen lyckats eller misslyckats. Väntan, oklara besked eller motstridande besked beroende på vem man möter är inte acceptabelt. Ändå händer det alltför ofta i olika delar av cancervårdens kedja. Oaktat att vården samordnats i regionala centrum.

Antalet cancerfall ökar konstant och samtidigt avslöjas återkommande brister i dagens cancersjukvård. Vi får rapporter om barn som inte får sin behandling, problem för de som får sin cancerdiagnos inför semesterperioderna, brist på läkare och sjuksköterskor eller specialistkompetens som patologer.

Situationen i dagens cancervård upprör och drabbar väldigt många enskilda och anhöriga hårt. Ett cancerbesked ska inte bli dödligt på grund av ineffektivitet och kapacitetsbrister i avgörande sekvenser. Men det kan idag bli fallet.

Jag har när min sambo drabbades kunnat följa effekterna av bristen på patologer. Efter en radikal operation kallades vi vid ett flertal tillfällen för återbesök bara för att konstatera att inget resultat förelåg från patologerna. Under drygt 9 veckor fick vi inget svar på om operationen varit framgångsrik eller inte. Ett hinder i denna del var då ändå inte att operationen ägde rum sommartid med de fördröjningar som då drabbar hela systemet. Orsaken var den stora bristen på patologer.

Bristen på patologer är en av de stora flaskhalsarna i cancervården och orsakar oacceptabla väntetider. Målsättningen är att ha besvarat 90 % av vävnadsproverna inom 10 arbetsdagar. En målsättning som bara till ringa del uppnås, något människor idag tydligt upplever följderna av. Den otillräckliga utbildningen gör att det idag endast finns 213 specialister i patologi. En jämförelse med våra grannländer talar för att antalet istället borde ligga runt 400 specialister.

På alliansregeringens uppdrag tillsattes 2011 en utredning för att finna lösningar på denna bristsituation. Tre år har nu gått sedan utredningen presenterade sina förslag men ännu kan man inte se några betydande förändringar. I svaret på en liknande motion hänvisades till ännu en utredning: Effektiv vård 2016:2. Den har nu avslutat sitt uppdrag och medan utredning läggs till utredning drabbas alltfler drabbade av cancer till följd av dagens brister. Nu krävs att staten tar sitt ansvar för att åtgärda de flaskhalsar i cancer­vården som leder både till ökat psykiskt lidande hos alla drabbade och försämrad vård och för tidig död. Regeringen måste ta sitt ansvar för nationell samordning för att korta väntetiderna i varje led inom cancervården och som ett led däri få bort flaskhalsarna. Det handlar om att nå en effektiv och jämlik vård för de svårast sjuka. Detta bör ges regeringen till känna.

Kerstin Lundgren (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (2)