Rätt till försörjningsstöd

Motion 2017/18:25

av Robert Stenkvist och David Lång (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förtydliga socialtjänstlagen så att det klart framgår att utlänningar som vistas illegalt i landet inte har rätt till försörjningsstöd, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

I 2 kap. 2 § socialtjänstlagen slås fast att kommunen ansvarar för alla personer som vistas där i minst fyra veckor. Socialstyrelsen tolkar lagrummet så att även personer som befinner sig i landet illegalt ska omfattas av detta ansvar (Social rapport 2010, kapitel 8, s. 272).

Praxis kring rätten till ekonomiskt bistånd för de som vistas illegalt i landet ser lite olika ut på olika håll. Lagrummet i 2 kap. 1 § socialtjänstlagen säger att den som inte kan tillgodose sina behov på annat sätt kan ha rätt till bistånd. Vissa socialnämnder tolkar saken så att de som vistas illegalt i landet kan tillgodose sina behov i hemlandet, den tolkningen har också slagits fast i ett par kammarrättsdomar. Vissa socialnämnder väljer dock att bevilja dem som vistas illegalt i landet ekonomiskt bistånd.

Sverigedemokraterna ser det som problematiskt att regeringen inte lagt fram ett lagförslag för att förtydliga rättsläget. Landets kommuner måste få klarhet i hur rätten till bidrag för de som vistas illegalt i landet ser ut. Sverigedemokraterna anser att någon sådan rätt inte ska finnas och att socialtjänstlagen skall förtydligas i enlighet med detta.

Robert Stenkvist (SD)

David Lång (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-13 Granskad: 2017-09-21 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)