Ändra rösträttsåldern

Motion 2017/18:2 av Caroline Szyber (KD)

av Caroline Szyber (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en ändring i grundlagen så att den som fyller 18 år under det år som allmänna val, val till Europaparlamentet eller folkomröstningar hålls anses röstberättigad och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Rösträtten är kopplad till myndighetsåldern. Sedan 1974 får alla som senast valdagen fyllt 18 år rösta. Det innebär också ett samband mellan rättigheter och skyldigheter. Tanken är att när man förvärvar nya rättigheter, förvärvar man samtidigt nya skyldigheter. Det är bra.

Rösträtt och valbarhet hör också samman, och därför är det samma åldersgräns för rösträtt och valbarhet. För att inneha politiska förtroendeuppdrag krävs att man är myndig.

Jag anser dock att man bör göra ett undantag i lagen som innebär att de ungdomar som fyller 18 år samma år som val hålls ska få rätt att rösta. Ungdomar födda samma år har i regel samma möjligheter att ta del av undervisning om konstitution, om politiska ideologier och partiväsende. Någon åtskillnad kunskapsmässigt finns inte mellan de på året tidigt födda respektive sent födda. Det är problematiskt ur demokratisk synpunkt.

Anledningen till att jag vill göra detta undantag är att konsekvenserna för några få ungdomar – de som fyller år efter andra söndagen i september ett valår – är att de tvingas vänta till 22 års ålder innan de får rösta.

Grundlagsutredningen har i sitt betänkande En reformerad grundlag, SOU 2008:125, skrivit om detta men kommit fram till att argumenten inte är tillräckligt tunga för att ändra lagen så att personer som fyller 18 det år som valet hålls ska få rösta.

Jag vidhåller att grundlagen bör ändras på denna punkt. Detta bör ges regeringen tillkänna.

Caroline Szyber (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-12 Granskad: 2017-09-13 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)