Utbildning i hedersproblematik

Motion 2017/18:16 av Robert Stenkvist (SD)

av Robert Stenkvist (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utbildning för skolpersonal i heders- och radikaliseringsproblematik och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vi har i dag problem med hedersproblematik, på vissa håll, främst i vissa förorter är problemet stort. Denna problematik innebär att vissa familjer bär på en samhällssyn, familjesyn och en syn på individen som understundom kommer i kraftig konflikt med de värderingar och den praxis som råder i vårt moderna samhälle. Detta kan till exempel gälla döttrars och söners val av partner och karriär.

På senare tid har det också uppmärksammats att det i utanförskapsområdena föreligger en radikaliseringsproblematik, där unga män och ibland kvinnor i radikaliserats och antagit en extrem och våldsbejakande variant av islam. Detta har ibland slutat med att dessa ungdomar gett sig iväg för att strida med IS. Ofta har omgivningen inte reagerat på den process som lett fram till så pass drastiska beslut som att strida för denna terrorgrupp.

För att lättare kunna upptäcka och hjälpa unga skolelever som hamnar i en värderingskonflikt mellan våra moderna värderingar och en mer klanbetonad syn på samhället är det nödvändigt att personal inom olika skolformer såsom gymnasieskolan och grundskolan har en adekvat utbildning på området, detta för att kunna upptäcka och hjälpa enskilda elever som befinner sig i en utsatt situation. Det behövs också utbildning i att observera tecken på en osund religiös radikalisering, detta även om många radikaliseras efter avslutad skolgång.  

Vi föreslår att en kvalitetsutbildning på 80–120 timmar, initierad och finansierad av staten, skall finnas till hands i de områden och kommuner där en sådan utbildning är relevant. Det är kommunerna och enskilda utbildningsanordnare som beslutar ifall personalen skall fullgöra utbildningen. 

Slutligen skall det finnas en beredskap i kommunerna att agera om till exempel skolpersonal slår larm. Huvudansvaret för denna beredskap skall ligga på socialtjänsten i nära samarbete med polisen.

Robert Stenkvist (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-12 Granskad: 2017-09-13 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)