Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Vårändringsbudget för 2015

Finansutskottets betänkande 2014/15:FiU21

Ändringar i statsbudgeten för 2015 (FiU21)

Spela video
Laddar {{loadingpercent}}%
Spela video
Spela video

00:00 00:00
00:00

Regeringen föreslog ändrat utgiftstak för åren 2015-2017 och ändringar av statens inkomster och utgifter i den så kallade vårändringsbudgeten. Den största ändringen var förslaget om att stegvis avskaffa nedsättningen av socialavgifter för unga. Utgiftstaket för staten blir 1 158 miljarder kronor år 2015, 1 204 miljarder 2016 och 1 262 miljarder 2017. Ändringarna i budgeten var större än vanligt. Riksdagen sa i stort ja till regeringens förslag.

Riksdagen beslutade också att öka anslaget i budgeten till kultur, medier, trossamfund och fritid med 200 miljoner kronor. Detta för att minska de negativa konsekvenserna av att second hand-verksamhet inte lägre är momsbefriad. Summan av anslagsförändringarna i ändringsbudgeten blev då cirka 19 miljarder kronor. Det är en ökning jämfört med regeringens förslag som var på cirka 18,8 miljarder.

Datum för beslutet: 16 juni 2015
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen, avslag på motionerna.

Hela betänkandet

Betänkande 2014/15:FiU21 (pdf, 21 MB)
Sammanfattning
Utskottet behandlar propositionen Vårändringsbudget för 2015 (prop. 2014/15:99) och två motioner som väckts med anledning av propositionen. Regeringen föreslår i propositionen ändrade utgiftstak för åren 2015–2017 och ändringar av statens inkomster och utgifter. När det gäller statens utgifter föreslår regeringen ändrade ramar för 23 utgiftsområden, ändrade anslagsnivåer för 125 anslag och bemyndiganden om bl.a. ekonomiska åtaganden. När det gäller statens inkomster föreslås en ändrad beräkning som berör 10 inkomsttitlar. Den största förändringen avser förslag om att stegvis avskaffa nedsättningen av socialavgifter för unga. Regeringen föreslår också ändringar i de lagar som ligger till grund för förslagen om ändrade anslag och ändrad inkomstberäkning.
Finansutskottet tillstyrker
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-05-28
Justering: 2015-06-11
Trycklov: 2015-06-12
Reservationer 2
Betänkande 2014/15:FiU21
3

Debatt

Bordläggning: 2015-06-15
Debatt i kammaren: 2015-06-16
4

Beslut

Beslut: 2015-06-16
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering