Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Straffansvar för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

Justitieutskottets betänkande 2013/14:JuU10

Ny lag om brott mot mänskligheten (JuU10)

Spela video
Laddar {{loadingpercent}}%
Spela video
Spela video

00:00 00:00
00:00

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om en ny lag om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. Beslutet innebär bland annat:

  • Nya regler införs om straff för brott mot mänskligheten. Brottet omfattar till exempel dödande, sexuella övergrepp och tortyr när dessa gärningar är del i ett omfattande eller systematiskt angrepp riktat mot en civilbefolkning.
  • Det införs en ny bestämmelse om folkmord som bättre stämmer överens med FN:s folkmordskonvention.
  • Tydligare regler införs om krigsförbrytelser. Maxstraffet för krigsförbrytelser av normalgraden höjs också, från fyra till sex års fängelse.
  • En militär eller civil förman ska anses vara gärningsman om han eller hon inte gjort vad som varit möjligt för att hindra underlydande från att begå något av de här brotten.
  • Brotten folkmord, brott mot mänskligheten och grov krigsförbrytelse ska inte kunna bli preskriberade. Det ska också gälla försök till dessa brott. Att ett brott preskriberas betyder att ingen längre kan dömas för det.
  • Svensk domstol ska kunna döma i mål som gäller dessa brott oavsett vem som begått brotten och var detta har skett. Det kallas universell jurisdiktion.

Reglerna ska börja gälla den 1 juli 2014.

Datum för beslutet: 27 maj 2014
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.
Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionsyrkandena.

Hela betänkandet

Betänkande 2013/14:JuU10 (pdf, 1 MB)
Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2013/14:146 Straffansvar för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser samt två motioner med tre motionsyrkanden som väckts med anledning av propositionen. I betänkandet behandlas också 20 motionsyrkanden från de allmänna motionstiderna 2011, 2012 och 2013.

I propositionen föreslår regeringen en ny lag om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. Syftet är bl.a. att brotten ska kunna lagföras i Sverige i minst samma utsträckning som vid Internationella brottmålsdomstolen. Genom lagen införs nya straffbestämmelser om brott mot mänskligheten som avser vissa särskilt angivna gärningar när de utgör eller ingår som ett led i ett omfattande eller systematiskt angrepp riktat mot
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

13 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-04-08
Justering: 2014-05-13
Betänkande publicerat: 2014-05-13
Trycklov: 2014-05-13
Reservationer 5
Betänkande 2013/14:JuU10
3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-05-26
4

Beslut

Beslut: 2014-05-27
8 förslagspunkter, 4 acklamationer, 4 voteringar