Senarelagt införande av redovisningscentraler

Trafikutskottets betänkande 2015/16:TU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 november 2015

Beslut

Redovisningscentraler för taxi senareläggs (TU4)

I juni 2014 beslutade riksdagen att den som har taxitillstånd måste överföra taxameteruppgifter till så kallade redovisningscentraler. Redovisningscentralerna måste i sin tur lämna ut uppgifterna till Skatteverket, vilket underlättar för skattekontroller. Enligt riksdagsbeslutet från juni 2014 ska de nya reglerna börja gälla den 1 januari 2016.

Regeringen föreslår nu att dessa regler i stället ska börja gälla senare, och införandet delas upp i två steg. Reglerna om redovisningscentraler för taxitrafik börjar gälla den 1 januari 2017, medan de regler som avser taxiföretagens skyldigheter ska börja gälla den 1 maj 2017. Detta för att för att de blivande redovisningscentralerna ska hinna bli godkända och starta upp, innan skyldigheterna för taxiföretagen börjar att gälla. Riksdagen sa ja till förslaget.

Beslutat: 19 november 2015
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-10-22
Justering: 2015-11-05
Trycklov: 2015-11-09
Betänkande 2015/16:TU4

Redovisningscentraler för taxi senareläggs (TU4)

I juni 2014 beslutade riksdagen att den som har taxitillstånd måste överföra taxameteruppgifter till så kallade redovisningscentraler. Redovisningscentralerna måste i sin tur lämna ut uppgifterna till Skatteverket, vilket underlättar för skattekontroller. Enligt riksdagsbeslutet från juni 2014 ska de nya reglerna börja gälla den 1 januari 2016.

Regeringen föreslår nu att reglerna i stället ska börja gälla senare, och att införandet delas upp i två steg. Reglerna om redovisningscentraler för taxitrafik ska börja att gälla den 1 januari 2017, medan de regler som avser taxiföretagens skyldigheter ska börja gälla den 1 maj 2017. Detta för att för att de blivande redovisningscentralerna ska hinna bli godkända och starta upp, innan skyldigheterna för taxiföretagen börjar att gälla. Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslaget och menar samtidigt att det är viktigt att regeringen ser till att de nya tidpunkterna hålls.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-11-18
Debatt i kammaren: 2015-11-19
4

Beslut

Beslut: 2015-11-19
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Senarelagt införande av redovisningscentraler för taxi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (2014:1020) om redovisningscentraler för taxitrafik,
2. lag om ändring i lagen (2014:1022) om ändring i taxitrafiklagen (2012:211).