Senarelagt införande av redovisningscentraler

Trafikutskottets betänkande 2015/16:TU4

Redovisningscentraler för taxi senareläggs (TU4)

I juni 2014 beslutade riksdagen att den som har taxitillstånd måste överföra taxameteruppgifter till så kallade redovisningscentraler. Redovisningscentralerna måste i sin tur lämna ut uppgifterna till Skatteverket, vilket underlättar för skattekontroller. Enligt riksdagsbeslutet från juni 2014 ska de nya reglerna börja gälla den 1 januari 2016.

Regeringen föreslår nu att dessa regler i stället ska börja gälla senare, och införandet delas upp i två steg. Reglerna om redovisningscentraler för taxitrafik börjar gälla den 1 januari 2017, medan de regler som avser taxiföretagens skyldigheter ska börja gälla den 1 maj 2017. Detta för att för att de blivande redovisningscentralerna ska hinna bli godkända och starta upp, innan skyldigheterna för taxiföretagen börjar att gälla. Riksdagen sa ja till förslaget.

Datum för beslutet: 19 november 2015
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.

Hela betänkandet

Betänkande 2015/16:TU4 (pdf, 310 kB)

Trafikutskottets betänkande

2015/16:TU4

 

Senarelagt införande av redovisningscentraler

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2015/16:16 Senarelagt införande av redovisningscentraler för taxi. I propositionen föreslår regeringen ändringar i lagen om redovisningscentraler för taxitrafik och lagen om ändring i taxitrafiklagen. Enligt förslaget senareläggs det nya systemet med redovisningscentraler för taxitrafik och delas upp så att de regler som ska gälla för redovisningscentraler träder i kraft en tid före de skyldigheter som ska gälla för taxiföretagen. Skälet till detta är att möjliggöra för de blivande redovisningscentralerna att bli godkända och starta sin verksamhet innan skyldigheterna för taxitrafik-företagen inträder. De regler som avser redovisningscentraler för taxitrafik föreslås träda i kraft den 1 januari 2017 och de regler som avser taxiföretagens skyldigheter den 1 maj 2017.

Utskottet bifaller regeringens förslag. Utskottet konstaterar att de nya tid-punkterna ger de berörda myndigheterna förutsättningar att vidta de åtgärder som är nödvändiga inför införandet av en obligatorisk anslutning till redovisningscentraler samt att taxiföretag och redovisningscentraler ges möjlighet att sluta avtal om överföring av taxameteruppgifter. Med anledning av att regeringens förslag avser ett senareläggande av en tidigare beslutad tidpunkt för lagstiftningens ikraftträdande betonar utskottet samtidigt vikten av att regeringen säkerställer att de nya tidpunkterna hålls.

 

 

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Bakgrund

Utskottets överväganden

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Bilaga 2
Regeringens lagförslag

 

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

 

Senarelagt införande av redovisningscentraler för taxi

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i lagen (2014:1020) om redovisningscentraler för taxitrafik,

2. lag om ändring i lagen (2014:1022) om ändring i taxitrafiklagen (2012:211).

Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:16 punkterna 1 och 2.

Stockholm den 5 november 2015

På trafikutskottets vägnar

Karin Svensson Smith

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Karin Svensson Smith (MP), Jessica Rosencrantz (M), Pia Nilsson (S), Suzanne Svensson (S), Edward Riedl (M), Lars Mejern Larsson (S), Tony Wiklander (SD), Sten Bergheden (M), Leif Pettersson (S), Jasenko Omanovic (S), Per Klarberg (SD), Said Abdu (FP), Emma Wallrup (V), Robert Halef (KD), Johan Andersson (S), Erik Ottoson (M) och Göran Lindell (C).

 

 

 

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I betänkandet behandlar utskottet proposition 2015/16:16 Senarelagt införande av redovisningscentraler för taxi.

Till grund för propositionen ligger promemorian Redovisningscentraler för taxitrafik – framflyttade ikraftträdanden och former för överföring av upp-gifter som har remissbehandlats och där det finns en sammanställning av remissyttrandena hos Näringsdepartementet (dnr N2013/4908/MRT).

Något yttrande från Lagrådet har inte begärts, och detta motiveras med att lagförslagen i propositionen författningstekniskt och även i övrigt är av sådan art att en granskning i Lagrådet skulle sakna betydelse.

Regeringens förslag till riksdagsbeslut återges i bilaga 1 och regeringens lagförslag i bilaga 2.

Inga följdmotioner har väckts med anledning av förslaget.

Bakgrund

Riksdagen beslutade den 24 juni 2014 om en lag om redovisningscentraler för taxitrafik, ändringar i taxitrafiklagen (2012:211) och ändringar i lagen (2001:558) om vägtrafikregister (prop. 2013/14:223, bet. 2013/14:TU18, rskr. 2013/14:375). När dessa bestämmelser träder i kraft kommer de att innebära en skyldighet för taxifordon med taxameter att vara anslutna till en redovisningscentral. Det huvudsakliga syftet är att förbättra Skatteverkets möjligheter att bedriva skattekontroll av taxiverksamhet. Lagen om redovisningscentraler för taxitrafik och de aktuella ändringarna i taxi-trafiklagen ska enligt riksdagens beslut träda i kraft den 1 januari 2016. Detsamma gäller lagen om vägtrafikregister.

Transportstyrelsen lämnade den 23 januari 2015 in en framställan till Näringsdepartementet om att lagen om redovisningscentraler för taxitrafik bör träda i kraft vid ett tidigare tillfälle än de aktuella ändringarna i taxitrafiklagen (N2015/1078/MRT). Transportstyrelsen anför att det är först när lagen om redovisningscentraler för taxitrafik träder i kraft som den tillståndsgivande myndigheten kommer att kunna fatta beslut om tillstånd att bedriva sådan verksamhet. Innan ett sådant beslut kan fattas måste den tekniska utrustningen som ska användas vara certifierad, vilket inte heller det kan ske innan lagen om redovisningscentraler trätt i kraft. Det är först när en redovisningscentral fått tillstånd att bedriva verksamhet som avtal med taxiföretag om överföring av taxameteruppgifter kan ingås. Transportstyrelsen menar därför att skyldig-heten att vara ansluten till en redovisningscentral bör träda i kraft vid ett senare tillfälle än lagen om redovisningscentraler för taxitrafik.

Utskottets överväganden

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2014:1020) om redovisningscentraler för taxitrafik samt lag om ändring i lagen (2014:1022) om ändring i taxitrafiklagen (2012:211).

Utifrån de skäl som regeringen angett för att senarelägga det nya systemet med redovisningscentraler konstaterar utskottet att de nya tidpunkterna ger de berörda myndigheterna förutsättningar att vidta de åtgärder som är nödvändiga inför införandet av en obligatorisk anslutning till redovisningscentraler samt att taxiföretag och redovisningscentraler ges möjlighet att sluta avtal om överföring av taxameteruppgifter. Med anledning av att regeringens förslag avser ett senareläggande av en tidigare beslutad tidpunkt för lag-stiftningens ikraftträdande vill utskottet samtidigt betona vikten av att regeringen säkerställer att de nya tidpunkterna hålls.

 

Bakgrund

Trafikutskottet har vid flera tillfällen framhållit att det behövs kraftfulla åtgärder mot fusk och oegentligheter inom taxibranschen, och vid två tillfällen (2012 respektive 2013) riktade riksdagen tillkännagivanden till regeringen om införande av obligatoriska redovisningscentraler i taxinäringen (bet. 2011/12:TU8, rskr. 2011/12:195 och bet. 2012/13:TU16, rskr. 2012/13:228). Utskottet har pekat på att det är av avgörande betydelse att det finns möjlighet för myndigheterna att kunna genomföra de kontroller av taxibranschen som krävs för sunda konkurrensvillkor och för att bl.a. skatteundandragande ska kunna minimeras. Utskottet har även framhållit vikten av att myndigheterna ska kunna genomföra likvärdiga kontroller för all taxitrafik.

I samband med att trafikutskottet under våren 2014 beredde proposition 2013/14:223 Redovisningscentraler för taxi uttalade utskottet att det ser fram emot att ett införande av redovisningscentraler för taxi kommer att innebära att kontrollerna av taxibranschen kan göras på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag om att de nya bestämmelserna ska träda i kraft den 1 januari 2016 och uttryckte även förståelse för att det kan behövas en viss tid för att genomföra förslaget och att en övergångsperiod därför ska föregå införandet.

Propositionen

I propositionen föreslår regeringen att den nya lagen om redovisningscentraler för taxitrafik ska träda i kraft den 1 januari 2017 och inte som riksdagen tidigare beslutat den 1 januari 2016. I propositionen föreslås också att skyldig-heten för innehavare av taxitrafiktillstånd att överföra taxameteruppgifter till en redovisningscentral ska träda i kraft den 1 maj 2017 och inte som riksdagen tidigare har beslutat den 1 januari 2016. I regeringens förslag ingår även att kapitel 2 a i taxitrafiklagen ska ges en rubrik med lydelsen Skyldighet att överföra taxameteruppgifter.

Som skäl för regeringens förslag anges bl.a. att de ikraftträdandedatum som riksdagen tidigare har beslutat om kommer att innebära att skyldigheten att överföra taxameteruppgifter kommer att inträda samma dag som det första gången blir möjligt för en redovisningscentral att ansöka om tillstånd att bli godkänd. Regeringen pekar på att ett sådant beslut om tillstånd bara kommer att kunna fattas om den tekniska utrustningen är godkänd. Enligt regeringen kommer bestämmelser om sådant godkännande, genom certifiering, att ges i förordning eller myndighetsföreskrifter, och dessa kan tidigast träda i kraft den 1 januari 2016. Regeringen konstaterar att först när den tekniska utrustningen är certifierad kan en ansökan om tillstånd att få driva en redovisningscentral lämnas in eller göras komplett. Efter prövning kan tillståndsmyndigheten besluta om tillstånd, och först därefter blir det möjligt för ett taxiföretag och en redovisningscentral att sluta avtal om överföring av taxameteruppgifter. Enligt regeringen innebär detta att skyldigheten att överföra taxameter-uppgifter, för att regelverket ska fungera i praktiken, bara kan börja gälla sedan det gått en viss tid efter att det blivit möjligt att ansöka om tillstånd att få driva en redovisningscentral.

När det gäller kraven på överföring av uppgifter till en redovisningscentral bedömer regeringen att taxitrafiklagens krav att överföring av taxameter-uppgifter från taxameterutrustningen till redovisningscentralen ska ske digitalt och trådlöst inte bör leda till att regeringen eller föreskrivande myndigheter behöver ställa krav på digitala signaturer, kryptering eller nya särskilda anordningar till taxametrar.

Utskottets ställningstagande

Riksdagen beslutade i juni 2014 om ett införande av redovisningscentraler för taxi (prop. 2013/14:223, bet. 2013/14:TU18, rskr. 2013/14:375). I samband med den beredningen av propositionen framhöll trafikutskottet vikten av att myndigheterna ska kunna genomföra likvärdiga kontroller för all taxitrafik och konstaterade bl.a. att det är av avgörande betydelse att det finns möjlighet för myndigheterna att genomföra de kontroller av taxibranschen som krävs för sunda konkurrensvillkor och för att minimera skatteundandragande. Enligt det riksdagsbeslut som fattades i juni 2014 ska lagen om redovisningscentraler och övriga lagändringar träda i kraft den 1 januari 2016.

Utskottet konstaterar att enligt det nya förslaget om ett senarelagt införande av redovisningscentraler för taxi som lämnas i proposition 2015/16:16 ska den nya lagen om redovisningscentraler för taxitrafik i stället träda i kraft den 1 januari 2017, medan skyldigheten för innehavare av taxitrafiktillstånd att överföra taxameteruppgifter till en redovisningscentral ska träda i kraft den 1 maj 2017. Regeringen motiverar förslaget om att senarelägga tidpunkterna för ikraftträdande av de nya bestämmelserna med att detta ska göra det möjligt för de blivande redovisningscentralerna att hinna bli godkända och starta sin verksamhet innan skyldigheterna för taxitrafikföretagen inträder.

Utskottet bifaller regeringens förslag. Utifrån de skäl som regeringen angett för att senarelägga ikraftträdandet konstaterar utskottet att de nya tidpunkterna ger de berörda myndigheterna förutsättningar att vidta de åtgärder som är nödvändiga inför införandet av en obligatorisk anslutning till redovisnings-centraler samt att taxiföretag och redovisningscentraler ges möjlighet att sluta avtal om överföring av taxameteruppgifter. Utskottet noterar att remiss-instanserna ställt sig bakom förslaget om en senareläggning. Med anledning av att regeringens förslag avser ett senareläggande av en tidigare beslutad tidpunkt för lagstiftningens ikraftträdande vill dock utskottet samtidigt betona vikten av att regeringen säkerställer att de nya tidpunkterna hålls.

Utskottet vill i sammanhanget också påminna om att i samband med behandlingen av regeringens proposition Redovisningscentraler för taxi tillkännagav riksdagen som sin mening att den nuvarande möjligheten att bevilja taxameterundantag bör upphävas (prop. 2013/14:223, bet. 2013/14:TU18, rskr. 2013/14:375). Utskottet välkomnar därför att regeringen den 23 juli 2015 beslutade om att ge en särskild utredare i uppdrag att bl.a. utreda och eventuellt lämna förslag på en obligatorisk användning av taxameterutrustning i taxifordon utan möjligheter till dispens (dir. 2015:81). Av direktiven till utredningen framgår att det primära syftet med uppdraget är att förbättra Skatteverkets möjligheter att bedriva skattekontroll av taxi-verksamhet genom att ge den nya ordningen med obligatorisk anslutning till redovisningscentraler för taxitrafik möjligheter att fungera på ett bättre sätt. I direktiven till utredningen anges att uppdraget ska redovisas till Närings-departementet senast den 1 juli 2016.

 

 

 

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2015/16:16 Senarelagt införande av redovisningscentraler för taxi:

1.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2014:1020) om redovisningscentraler för taxitrafik.

2.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2014:1022) om ändring i taxitrafiklagen (2012:211).

 

 

Bilaga 2

Regeringens lagförslag

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-10-22
Justering: 2015-11-05
Trycklov: 2015-11-09
Betänkande 2015/16:TU4

Redovisningscentraler för taxi senareläggs (TU4)

I juni 2014 beslutade riksdagen att den som har taxitillstånd måste överföra taxameteruppgifter till så kallade redovisningscentraler. Redovisningscentralerna måste i sin tur lämna ut uppgifterna till Skatteverket, vilket underlättar för skattekontroller. Enligt riksdagsbeslutet från juni 2014 ska de nya reglerna börja gälla den 1 januari 2016.

Regeringen föreslår nu att reglerna i stället ska börja gälla senare, och att införandet delas upp i två steg. Reglerna om redovisningscentraler för taxitrafik ska börja att gälla den 1 januari 2017, medan de regler som avser taxiföretagens skyldigheter ska börja gälla den 1 maj 2017. Detta för att för att de blivande redovisningscentralerna ska hinna bli godkända och starta upp, innan skyldigheterna för taxiföretagen börjar att gälla. Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslaget och menar samtidigt att det är viktigt att regeringen ser till att de nya tidpunkterna hålls.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-11-18
Debatt i kammaren: 2015-11-19
4

Beslut

Beslut: 2015-11-19
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Senarelagt införande av redovisningscentraler för taxi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (2014:1020) om redovisningscentraler för taxitrafik,
2. lag om ändring i lagen (2014:1022) om ändring i taxitrafiklagen (2012:211).