Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Höständringsbudget för 2015

Finansutskottets betänkande 2015/16:FiU11

Ändringar i statens budget för 2015 (FiU11)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ändringar i statens budget för 2015. Beslutet innebär höjda ramar för 10 utgiftsområden. Nivåerna för 26 anslag inom olika utgiftsområden ändras också. 19 anslag ska ökas och 7 anslag minskas. Anslagen ökar med 5,7 miljarder kronor och gäller bland annat en höjning av anslaget för EU-avgiften. Minskningarna ligger på 0,2 miljarder kronor och ska användas till att finansiera en del av anslagsökningarna.

Användningen av fyra anslag inom fyra utgiftsområden ändras. Dessutom förändras vissa bemyndiganden om ekonomiska åtaganden. Riksdagen sa också ja till regeringens förslag om en ny beräkning av statens inkomster från energiskatter. Det innebär att skattebefrielsen för vissa biodrivmedel i motorbränsle minskar. Ändringarna gäller från den 1 december 2015.

Datum för beslutet: 11 november 2015
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.

Hela betänkandet

Betänkande 2015/16:FiU11 (pdf, 2 MB)
Sammanfattning
I betänkandet behandlar finansutskottet regeringens proposition Höständringsbudget för 2015 (prop. 2015/16:2). I propositionen föreslår regeringen ändringar av ramar för ett antal utgiftsområden och ändringar av olika anslag. Förslagen avser även ändringar i beställningsbemyndiganden och godkännanden av ändrad användning av anslag. Vidare föreslår regeringen en ändrad inkomstberäkning och en ändring av beskattningen av biodrivmedel.
De föreslagna anslagsökningarna uppgår till 5,7 miljarder kronor och de föreslagna minskningarna till 0,2 miljarder kronor. Anslagsförändringarna innebär att anvisade medel ökar med drygt 5,5 miljarder kronor netto och avser framför allt en höjning av anslaget för EU-avgiften (3,7 miljarder kronor) och volymändringar på transfereringsanslag (1,6 miljarder
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-10-22
Justering: 2015-11-04
Trycklov: 2015-11-06
Betänkande 2015/16:FiU11
3

Debatt

Bordläggning: 2015-11-10
Debatt i kammaren: 2015-11-11
4

Beslut

Beslut: 2015-11-11
1 förslagspunkt, 1 acklamation