Genomförande av återvändandedirektivet

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2011/12:SfU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 mars 2012

Beslut

EU:s återvändandedirektiv ska genomföras i Sverige (SfU6)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att genomföra EU:s återvändandedirektiv. Direktivet rör personer som vistas utan tillstånd i EU-länderna och som därför måste återvända till sina hemländer, ett transitland eller till ett annat tredjeland dit tredjelandsmedborgaren frivilligt väljer att återvända och där han eller hon kommer att tas emot.

Ett beslut om avvisning eller utvisning ska som huvudregel innehålla en tidsfrist för frivillig avresa. Tidsfristen ska vara två veckor vid avvisning och fyra veckor vid utvisning. Om det av olika skäl inte går att meddela personen tidsfristen, till exempel om det finns en risk för att utlänningen avviker, ska hon eller han förbjudas att resa tillbaka till Sverige för en tid av högst fem år. Den person som inte har lämnat landet innan tidsfristen har gått ut får inte resa tillbaka till Sverige på ett år.

En person som hålls i förvar i fängelse, häkte eller polisarrest ska hållas avskild från övriga intagna, om utlänningen inte har utvisats på grund av brott. En vuxen utlänning får inte hållas i förvar med anledning av återvändande i mer än två månader eller om det finns synnerliga skäl i tre månader. Om det finns skäl att tro att personen kommer att hålla sig undan eller om det tar tid att införskaffa nödvändiga handlingar ska utlänningen kunna hållas i förvar i högst 12 månader. I dag finns ingen lagstadgad bortre gräns för hur länge en person kan hållas i förvar.

Ändringarna börjar att gälla den 1 maj 2012.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-02-28
Justering: 2012-03-13
Betänkande publicerat: 2012-03-14
Trycklov: 2012-03-14
Reservationer 8
Betänkande 2011/12:SfU6

EU:s återvändandedirektiv ska genomföras i Sverige (SfU6)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att genomföra EU:s återvändandedirektiv. Direktivet rör personer som vistas utan tillstånd i EU-länderna och som därför måste återvända till sina hemländer, ett transitland eller till ett annat tredjeland dit tredjelandsmedborgaren frivilligt väljer att återvända och där han eller hon kommer att tas emot.

Enligt förslaget ska ett beslut om avvisning eller utvisning som huvudregel innehålla en tidsfrist för frivillig avresa. Tidsfristen ska vara två veckor vid avvisning och fyra veckor vid utvisning. Om det av olika skäl inte går att meddela personen tidsfristen, till exempel om det finns en risk för att utlänningen avviker, ska hon eller han förbjudas att resa tillbaka till Sverige för en tid av högst fem år. Den person som inte har lämnat landet innan tidsfristen har gått ut får inte resa tillbaka till Sverige på ett år.

Det föreslås också att en person som hålls i förvar i fängelse, häkte eller polisarrest ska hållas avskild från övriga intagna, om utlänningen inte har utvisats på grund av brott. Enligt förslaget ska en vuxen utlänning inte få hållas i förvar med anledning av återvändande i mer än två månader eller om det finns synnerliga skäl i tre månader. Om det finns skäl att tro att personen kommer att hålla sig undan eller om det tar tid att införskaffa nödvändiga handlingar ska utlänningen kunna hållas i förvar i högst 12 månader. I dag finns ingen lagstadgad bortre gräns för hur länge en person kan hållas i förvar.

Ändringarna föreslås börja gälla den 1 maj 2012.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-03-21
4

Beslut

Beslut: 2012-03-21
6 förslagspunkter, 3 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 21 mars 2012

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Direktivets tillämpningsområde m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Sf241 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkande 18.

Reservation 1 (V)

2. Återvändande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Sf2 yrkandena 1-4 och 6, 2011/12:Sf241 yrkande 42 och 2011/12:Sf311 yrkande 11.

Reservation 2 (S)
Reservation 3 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S091021
M930014
MP18007
FP19005
C18005
SD18001
V00181
KD16003
-1000
Totalt183911857

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Återreseförbud

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Sf2 yrkande 7 och 2011/12:Sf3 yrkande 1.

Reservation 4 (SD)
Reservation 5 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S910021
M930014
MP18007
FP19005
C18005
SD00181
V01801
KD16003
-0010
Totalt255181957

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Utformning av beslut m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Sf2 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkande 8.

Reservation 6 (V)

5. Förvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Sf2 yrkande 9 och 2011/12:Sf3 yrkandena 2 och 3.

Reservation 7 (SD)
Reservation 8 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S890122
M930014
MP18007
FP19005
C18005
SD01801
V00181
KD15013
-0010
Totalt252182158

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Lagförslagen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i utlänningslagen (2005:716).
2. lag om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:60 punkterna 1 och 2.