Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

De brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter om elektronisk kommunikation

Justitieutskottets betänkande 2011/12:JuU8

Brottsbekämpande myndigheter får ökad tillgång till elektronisk kommunikation (JuU8)

Spela video
Laddar {{loadingpercent}}%
Spela video
Spela video

00:00 00:00
00:00

Riksdagen beslutade om ett antal nya bestämmelser om de brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter om elektronisk kommunikation.

  • Hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning ska i fortsättningen benämnas hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och hemlig övervakning av elektronisk kommunikation.
  • De brottsbekämpande myndigheterna har även tidigare kunnat få ut uppgifter om elektroniska meddelanden utan att någon är skäligen misstänkt för brott. Reglerna om detta i lagen om elektronisk kommunikation upphävs och ersätts bland annat med att det i rättegångsbalken införs en sådan möjlighet.
  • Åklagare får möjligheter att i vissa brådskande fall fatta tillfälliga beslut om hemlig övervakning av elektronisk kommunikation.
  • Det införs en ny lag om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i polismyndigheternas och Tullverkets underrättelseverksamhet. Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden ska utöva tillsyn över denna inhämtning.
  • De brottsbekämpande myndigheterna får möjlighet att inhämta platsinformation från en mobiltelefon, även om telefonen vid det aktuella tillfället inte varit uppkopplad för kommunikation.
  • Polisen får utökade möjligheter att hämta elektronisk platsinformation från exempelvis en mobil för efterforskningar av försvunna personer.
  • De brottsbekämpande myndigheterna får en utökad tillgång till abonnemangsuppgifter.

De nya lagarna börja gälla den 1 juli 2012.

Datum för beslutet: 10 maj 2012
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.
Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna. Bifall till utskottets initiativ om ändring i lagen om elektronisk kommunikation.

Hela betänkandet

Betänkande 2011/12:JuU8 (pdf, 3 MB)
Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2011/12:55 De brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter om elektronisk kommunikation. Utskottet behandlar även nio motionsyrkanden som har väckts med anledning av propositionen och två motioner från den allmänna motionstiden 2011.

Regeringen föreslår att hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning i fortsättningen ska benämnas hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och hemlig övervakning av elektronisk kommunikation. Vidare föreslås att bestämmelserna i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) om de brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter som angår särskilda elektroniska meddelanden upphävs. Dessa bestämmelser ersätts
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

4 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-03-13
Justering: 2012-04-26
Betänkande publicerat: 2012-04-26
Trycklov: 2012-04-26
Reservationer 10
Betänkande 2011/12:JuU8
3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-05-10
4

Beslut

Beslut: 2012-05-10
12 förslagspunkter, 5 acklamationer, 7 voteringar