De brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter om elektronisk kommunikation

Justitieutskottets betänkande 2011/12:JuU8

Brottsbekämpande myndigheter får ökad tillgång till elektronisk kommunikation (JuU8)

Spela video
Laddar {{loadingpercent}}%
Spela video
Spela video

00:00 00:00
00:00

Riksdagen beslutade om ett antal nya bestämmelser om de brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter om elektronisk kommunikation.

 • Hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning ska i fortsättningen benämnas hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och hemlig övervakning av elektronisk kommunikation.
 • De brottsbekämpande myndigheterna har även tidigare kunnat få ut uppgifter om elektroniska meddelanden utan att någon är skäligen misstänkt för brott. Reglerna om detta i lagen om elektronisk kommunikation upphävs och ersätts bland annat med att det i rättegångsbalken införs en sådan möjlighet.
 • Åklagare får möjligheter att i vissa brådskande fall fatta tillfälliga beslut om hemlig övervakning av elektronisk kommunikation.
 • Det införs en ny lag om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i polismyndigheternas och Tullverkets underrättelseverksamhet. Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden ska utöva tillsyn över denna inhämtning.
 • De brottsbekämpande myndigheterna får möjlighet att inhämta platsinformation från en mobiltelefon, även om telefonen vid det aktuella tillfället inte varit uppkopplad för kommunikation.
 • Polisen får utökade möjligheter att hämta elektronisk platsinformation från exempelvis en mobil för efterforskningar av försvunna personer.
 • De brottsbekämpande myndigheterna får en utökad tillgång till abonnemangsuppgifter.

De nya lagarna börja gälla den 1 juli 2012.

Datum för beslutet: 10 maj 2012
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.
Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna. Bifall till utskottets initiativ om ändring i lagen om elektronisk kommunikation.

Hela betänkandet

Betänkande 2011/12:JuU8 (pdf, 3 MB)
Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2011/12:55 De brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter om elektronisk kommunikation. Utskottet behandlar även nio motionsyrkanden som har väckts med anledning av propositionen och två motioner från den allmänna motionstiden 2011.

Regeringen föreslår att hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning i fortsättningen ska benämnas hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och hemlig övervakning av elektronisk kommunikation. Vidare föreslås att bestämmelserna i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) om de brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter som angår särskilda elektroniska meddelanden upphävs. Dessa bestämmelser ersätts
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

4 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-03-13
Justering: 2012-04-26
Betänkande publicerat: 2012-04-26
Trycklov: 2012-04-26
Reservationer 10
Betänkande 2011/12:JuU8

Brottsbekämpande myndigheter får ökad tillgång till elektronisk kommunikation (JuU8)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till ett antal nya bestämmelser om de brottsbekämpande myndigheternas tillgång till elektronisk kommunikation.

 • Hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning ska i fortsättningen benämnas hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och hemlig övervakning av elektronisk kommunikation.
 • Det blir under vissa förutsättningar möjligt att använda hemlig övervakning av elektronisk kommunikation vid förundersökningar utan att någon är skäligen misstänkt för brott.
 • Åklagare får möjligheter att i vissa brådskande fall fatta tillfälliga beslut om hemlig övervakning av elektronisk kommunikation.
 • Det införs en ny lag om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i polismyndigheternas och Tullverkets underrättelseverksamhet. Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden ska utöva tillsyn över denna inhämtning.
 • De brottsbekämpande myndigheterna får möjlighet att inhämta platsinformation från en mobiltelefon, även om telefonen vid det aktuella tillfället inte varit uppkopplad för kommunikation.
 • Polisen får utökade möjligheter att hämta elektronisk platsinformation från exempelvis en mobil för efterforskningar av försvunna personer.
 • De brottsbekämpande myndigheterna får en utökad tillgång till abonnemangsuppgifter.

De nya lagarna föreslås börja gälla den 1 juli 2012.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-05-10
4

Beslut

Beslut: 2012-05-10
12 förslagspunkter, 5 acklamationer, 7 voteringar

Webb-tv: Beslut

 • 10 maj 2012

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avslag på regeringens förslag om utlämnande av abonnemangsuppgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Ju6 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 1.

Reservation 1 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S931018
M910016
MP02104
FP20013
C18005
SD19000
V01702
KD19000
-0001
Totalt26039149

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Utlämnande av abonnemangsuppgifter vid misstanke om immaterialrättslig brottslighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 6 kap. 22 § första stycket 2 regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:55 punkt 8 i denna del och avslår motionerna
2011/12:Ju5 av Kent Ekeroth (SD) yrkande 5 och
2011/12:Ju6 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 2.

Reservation 2 (MP, V)
Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S940018
M901016
MP02104
FP20013
C18005
SD01900
V01702
KD19000
-0001
Totalt24158149

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Registrering av abonnemangsuppgifter för kontantkort

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Ju239 av Sven-Erik Bucht (S).

Reservation 4 (S)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S094018
M910016
MP21004
FP21003
C18005
SD19000
V17002
KD19000
-0001
Totalt20694049

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Brottslighetens svårhetsgrad för tillstånd till hemlig avlyssning i förundersökning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 27 kap. 18 § regeringens förslag till lag om ändring i rättegångsbalken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:55 punkt 4 i denna del och avslår motion
2011/12:Ju5 av Kent Ekeroth (SD) yrkande 2.

Reservation 5 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S940018
M910016
MP20104
FP20013
C18005
SD01900
V17002
KD19000
-0001
Totalt27920149

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Tillstånd till hemlig avlyssning kopplat till person

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Ju257 av Robert Halef (KD).

6. Brottslighetens svårhetsgrad för tillstånd till inhämtning av uppgifter i underrättelseverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 2 § regeringens förslag till lag om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:55 punkt 1 i denna del och avslår motion
2011/12:Ju5 av Kent Ekeroth (SD) yrkande 3.

Reservation 6 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S940018
M910016
MP21004
FP20013
C18005
SD01900
V17002
KD19000
-0001
Totalt28019149

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. Utökad användning av överskottsinformation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar
a) 27 kap. 23 a § regeringens förslag till lag om ändring i rättegångsbalken och
b) 21 a § regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:55 punkterna 4 och 6, båda i denna del, och avslår motion
2011/12:Ju5 av Kent Ekeroth (SD) yrkande 1.

Reservation 7 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S940018
M910016
MP21004
FP20013
C18005
SD01900
V17002
KD19000
-0001
Totalt28019149

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


8. Lokaliseringsuppgifter om minderåriga försvunna personer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 6 kap. 22 § första stycket 3 regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:55 punkt 8 i denna del och avslår motion
2011/12:Ju5 av Kent Ekeroth (SD) yrkande 4.

Reservation 8 (SD)

9. En samlad integritetsskyddsmyndighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Ju6 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 4.

Reservation 9 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S940018
M910016
MP12004
FP20013
C18005
SD19000
V01702
KD19000
-0001
Totalt26237149

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


10. Regeringens årliga skrivelse om hemliga tvångsmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Ju6 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 3.

Reservation 10 (MP, V)

11. Regeringens övriga lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet,
2. lag om ändring i lagen (0000:00) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet,
3. lag om ändring i brottsbalken,
4. lag om ändring i rättegångsbalken med den ändringen att 27 kap. 25 § ska ha den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3,
5. lag om ändring i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.,
6. lag om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll,
7. lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål,
8. lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation,
9. lag om ändring i lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott,
10. lag om ändring i lagen (2008:854) om åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott, och
11. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
allt i den mån lagförslagen inte omfattas av vad utskottet har föreslagit ovan.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:55 punkterna 1 i denna del, 2, 3, 4 i denna del, 5, 6 i denna del, 7, 8 i denna del och 9-11.

12. Behandling av lagrade uppgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar utskottets förslag i bilaga 3 till lag om ändring i lagen (2012:127) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.