De brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter om elektronisk kommunikation

Justitieutskottets betänkande 2011/12:JuU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 maj 2012

Beslut

Brottsbekämpande myndigheter får ökad tillgång till elektronisk kommunikation (JuU8)

Spela video
Laddar {{loadingpercent}}%
Spela video
Spela video

00:00 00:00
00:00

Riksdagen beslutade om ett antal nya bestämmelser om de brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter om elektronisk kommunikation.

 • Hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning ska i fortsättningen benämnas hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och hemlig övervakning av elektronisk kommunikation.
 • De brottsbekämpande myndigheterna har även tidigare kunnat få ut uppgifter om elektroniska meddelanden utan att någon är skäligen misstänkt för brott. Reglerna om detta i lagen om elektronisk kommunikation upphävs och ersätts bland annat med att det i rättegångsbalken införs en sådan möjlighet.
 • Åklagare får möjligheter att i vissa brådskande fall fatta tillfälliga beslut om hemlig övervakning av elektronisk kommunikation.
 • Det införs en ny lag om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i polismyndigheternas och Tullverkets underrättelseverksamhet. Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden ska utöva tillsyn över denna inhämtning.
 • De brottsbekämpande myndigheterna får möjlighet att inhämta platsinformation från en mobiltelefon, även om telefonen vid det aktuella tillfället inte varit uppkopplad för kommunikation.
 • Polisen får utökade möjligheter att hämta elektronisk platsinformation från exempelvis en mobil för efterforskningar av försvunna personer.
 • De brottsbekämpande myndigheterna får en utökad tillgång till abonnemangsuppgifter.

De nya lagarna börja gälla den 1 juli 2012.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna. Bifall till utskottets initiativ om ändring i lagen om elektronisk kommunikation.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-03-13
Justering: 2012-04-26
Betänkande publicerat: 2012-04-26
Trycklov: 2012-04-26
Reservationer 10
Betänkande 2011/12:JuU8

Brottsbekämpande myndigheter får ökad tillgång till elektronisk kommunikation (JuU8)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till ett antal nya bestämmelser om de brottsbekämpande myndigheternas tillgång till elektronisk kommunikation.

 • Hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning ska i fortsättningen benämnas hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och hemlig övervakning av elektronisk kommunikation.
 • Det blir under vissa förutsättningar möjligt att använda hemlig övervakning av elektronisk kommunikation vid förundersökningar utan att någon är skäligen misstänkt för brott.
 • Åklagare får möjligheter att i vissa brådskande fall fatta tillfälliga beslut om hemlig övervakning av elektronisk kommunikation.
 • Det införs en ny lag om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i polismyndigheternas och Tullverkets underrättelseverksamhet. Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden ska utöva tillsyn över denna inhämtning.
 • De brottsbekämpande myndigheterna får möjlighet att inhämta platsinformation från en mobiltelefon, även om telefonen vid det aktuella tillfället inte varit uppkopplad för kommunikation.
 • Polisen får utökade möjligheter att hämta elektronisk platsinformation från exempelvis en mobil för efterforskningar av försvunna personer.
 • De brottsbekämpande myndigheterna får en utökad tillgång till abonnemangsuppgifter.

De nya lagarna föreslås börja gälla den 1 juli 2012.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-05-10
4

Beslut

Beslut: 2012-05-10
12 förslagspunkter, 5 acklamationer, 7 voteringar

Webb-tv: Beslut

 • 10 maj 2012

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avslag på regeringens förslag om utlämnande av abonnemangsuppgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Ju6 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 1.

Reservation 1 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S931018
M910016
MP02104
FP20013
C18005
SD19000
V01702
KD19000
-0001
Totalt26039149

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Utlämnande av abonnemangsuppgifter vid misstanke om immaterialrättslig brottslighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 6 kap. 22 § första stycket 2 regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:55 punkt 8 i denna del och avslår motionerna
2011/12:Ju5 av Kent Ekeroth (SD) yrkande 5 och
2011/12:Ju6 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 2.

Reservation 2 (MP, V)
Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S940018
M901016
MP02104
FP20013
C18005
SD01900
V01702
KD19000
-0001
Totalt24158149

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Registrering av abonnemangsuppgifter för kontantkort

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Ju239 av Sven-Erik Bucht (S).

Reservation 4 (S)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S094018
M910016
MP21004
FP21003
C18005
SD19000
V17002
KD19000
-0001
Totalt20694049

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Brottslighetens svårhetsgrad för tillstånd till hemlig avlyssning i förundersökning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 27 kap. 18 § regeringens förslag till lag om ändring i rättegångsbalken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:55 punkt 4 i denna del och avslår motion
2011/12:Ju5 av Kent Ekeroth (SD) yrkande 2.

Reservation 5 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S940018
M910016
MP20104
FP20013
C18005
SD01900
V17002
KD19000
-0001
Totalt27920149

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Tillstånd till hemlig avlyssning kopplat till person

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Ju257 av Robert Halef (KD).

6. Brottslighetens svårhetsgrad för tillstånd till inhämtning av uppgifter i underrättelseverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 2 § regeringens förslag till lag om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:55 punkt 1 i denna del och avslår motion
2011/12:Ju5 av Kent Ekeroth (SD) yrkande 3.

Reservation 6 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S940018
M910016
MP21004
FP20013
C18005
SD01900
V17002
KD19000
-0001
Totalt28019149

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. Utökad användning av överskottsinformation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar
a) 27 kap. 23 a § regeringens förslag till lag om ändring i rättegångsbalken och
b) 21 a § regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:55 punkterna 4 och 6, båda i denna del, och avslår motion
2011/12:Ju5 av Kent Ekeroth (SD) yrkande 1.

Reservation 7 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S940018
M910016
MP21004
FP20013
C18005
SD01900
V17002
KD19000
-0001
Totalt28019149

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


8. Lokaliseringsuppgifter om minderåriga försvunna personer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 6 kap. 22 § första stycket 3 regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:55 punkt 8 i denna del och avslår motion
2011/12:Ju5 av Kent Ekeroth (SD) yrkande 4.

Reservation 8 (SD)

9. En samlad integritetsskyddsmyndighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Ju6 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 4.

Reservation 9 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S940018
M910016
MP12004
FP20013
C18005
SD19000
V01702
KD19000
-0001
Totalt26237149

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


10. Regeringens årliga skrivelse om hemliga tvångsmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Ju6 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 3.

Reservation 10 (MP, V)

11. Regeringens övriga lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet,
2. lag om ändring i lagen (0000:00) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet,
3. lag om ändring i brottsbalken,
4. lag om ändring i rättegångsbalken med den ändringen att 27 kap. 25 § ska ha den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3,
5. lag om ändring i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.,
6. lag om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll,
7. lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål,
8. lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation,
9. lag om ändring i lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott,
10. lag om ändring i lagen (2008:854) om åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott, och
11. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
allt i den mån lagförslagen inte omfattas av vad utskottet har föreslagit ovan.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:55 punkterna 1 i denna del, 2, 3, 4 i denna del, 5, 6 i denna del, 7, 8 i denna del och 9-11.

12. Behandling av lagrade uppgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar utskottets förslag i bilaga 3 till lag om ändring i lagen (2012:127) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.