Anmälningsskyldighet vid utstationering

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2012/13:AU9

Utländska företag ska anmäla utstationerade arbetstagare (AU9)

Spela video
Laddar {{loadingpercent}}%
Spela video
Spela video

00:00 00:00
00:00

Utländska företag som utstationerar arbetstagare i Sverige i mer än fem dagar ska göra en anmälan till Arbetsmiljöverket. Företagen ska dessutom utse och anmäla en kontaktperson i Sverige som ska kunna ta emot delgivningar och tillhandahålla handlingar som visar att kraven i utstationeringslagen är uppfyllda. De företag som inte följer reglerna ska betala sanktionsavgift eller vite.

Enligt utstationeringslagen ska arbetsgivare från andra länder tillämpa svensk lag gentemot utstationerade arbetstagare på vissa områden som EU har bestämt. Dessutom får svenska arbetstagarorganisationer kräva villkor enligt svenska kollektivavtal inom dessa områden.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag med två ändrade formuleringar, dels om en nedsättning av sanktionsavgiften, dels om förfarandet när sanktionsavgift tas ut. Ändringarna gör att utformningen av reglerna följer motsvarande regler i arbetsmiljölagen så som regeringen föreslagit i en proposition som riksdagen ska fatta beslut om senare i vår.

Datum för beslutet: 22 maj 2013
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.
Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen. Avslag på motionerna. Utskottet föreslår att regeringens förslag till ändringar i utstationeringslagen antas, men föreslår egna ändringar i 14 och 18 §§ i förhållande till regeringens förslag.

Hela betänkandet

Betänkande 2012/13:AU9 (pdf, 451 kB)
Sammanfattning

I detta betänkande behandlar utskottet proposition 2012/13:71 Anmälningsskyldighet vid utstationering och två kommittémotioner som väckts med anledning av propositionen.

I propositionen föreslår regeringen att arbetsgivare som utstationerar arbetstagare i Sverige enligt lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare, kallad utstationeringslagen, ska vara skyldiga att anmäla utstationeringen och att utse och anmäla en kontaktperson här. Anmälan ska göras till Arbetsmiljöverket. Kontaktpersonen ska vara behörig att ta emot delgivningar för arbetsgivarens räkning och tillhandahålla sådana handlingar som visar att kraven i utstationeringslagen är uppfyllda. Arbetsmiljöverket ska enligt förslaget utöva tillsyn över att reglerna följs. Propositionen innehåller också förslag
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-03-26
Justering: 2013-05-02
Betänkande publicerat: 2013-05-07
Trycklov: 2013-05-07
Reservationer 1
Betänkande 2012/13:AU9

Utländska företag ska anmäla utstationerade arbetstagare (AU9)

Utländska företag som utstationerar arbetstagare i Sverige i mer än fem dagar ska göra en anmälan till Arbetsmiljöverket. Företagen ska dessutom utse och anmäla en kontaktperson i Sverige som ska kunna ta emot delgivningar och tillhandahålla handlingar som visar att kraven i utstationeringslagen är uppfyllda. De företag som inte följer reglerna ska betala sanktionsavgift eller vite.

Enligt utstationeringslagen ska arbetsgivare från andra länder tillämpa svensk lag gentemot utstationerade arbetstagare på vissa områden som EU har bestämt. Dessutom får svenska arbetstagarorganisationer kräva villkor enligt svenska kollektivavtal inom dessa områden.

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag med två ändrade formuleringar, dels om en nedsättning av sanktionsavgiften, dels om förfarandet när sanktionsavgift tas ut. Ändringarna gör att utformningen av reglerna följer motsvarande regler i arbetsmiljölagen så som regeringen föreslagit i en proposition som riksdagen ska fatta beslut om senare i vår.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-05-16
4

Beslut

Beslut: 2013-05-22
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 22 maj 2013

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anmälningsskyldighet vid utstationering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare med den ändringen att 14 och 18 §§ ska ges den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2012/13:71.

2. Behörighet för kontaktpersonen att ingå kollektivavtal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:A18 av Ylva Johansson m.fl. (S) och
2012/13:A19 av Ali Esbati m.fl. (V).

Reservation 1 (S, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0102010
M101006
MP24001
FP21003
C21002
SD02000
V01702
KD16003
Totalt183139027

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag