Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Anmälningsskyldighet vid utstationering

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2012/13:AU9

Utländska företag ska anmäla utstationerade arbetstagare (AU9)

Spela video
Laddar {{loadingpercent}}%
Spela video
Spela video

00:00 00:00
00:00

Utländska företag som utstationerar arbetstagare i Sverige i mer än fem dagar ska göra en anmälan till Arbetsmiljöverket. Företagen ska dessutom utse och anmäla en kontaktperson i Sverige som ska kunna ta emot delgivningar och tillhandahålla handlingar som visar att kraven i utstationeringslagen är uppfyllda. De företag som inte följer reglerna ska betala sanktionsavgift eller vite.

Enligt utstationeringslagen ska arbetsgivare från andra länder tillämpa svensk lag gentemot utstationerade arbetstagare på vissa områden som EU har bestämt. Dessutom får svenska arbetstagarorganisationer kräva villkor enligt svenska kollektivavtal inom dessa områden.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag med två ändrade formuleringar, dels om en nedsättning av sanktionsavgiften, dels om förfarandet när sanktionsavgift tas ut. Ändringarna gör att utformningen av reglerna följer motsvarande regler i arbetsmiljölagen så som regeringen föreslagit i en proposition som riksdagen ska fatta beslut om senare i vår.

Datum för beslutet: 22 maj 2013
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.
Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen. Avslag på motionerna. Utskottet föreslår att regeringens förslag till ändringar i utstationeringslagen antas, men föreslår egna ändringar i 14 och 18 §§ i förhållande till regeringens förslag.

Hela betänkandet

Betänkande 2012/13:AU9 (pdf, 451 kB)
Sammanfattning

I detta betänkande behandlar utskottet proposition 2012/13:71 Anmälningsskyldighet vid utstationering och två kommittémotioner som väckts med anledning av propositionen.

I propositionen föreslår regeringen att arbetsgivare som utstationerar arbetstagare i Sverige enligt lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare, kallad utstationeringslagen, ska vara skyldiga att anmäla utstationeringen och att utse och anmäla en kontaktperson här. Anmälan ska göras till Arbetsmiljöverket. Kontaktpersonen ska vara behörig att ta emot delgivningar för arbetsgivarens räkning och tillhandahålla sådana handlingar som visar att kraven i utstationeringslagen är uppfyllda. Arbetsmiljöverket ska enligt förslaget utöva tillsyn över att reglerna följs. Propositionen innehåller också förslag
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-03-26
Justering: 2013-05-02
Betänkande publicerat: 2013-05-07
Trycklov: 2013-05-07
Reservationer 1
Betänkande 2012/13:AU9
3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-05-16
4

Beslut

Beslut: 2013-05-22
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering