Värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument

Finansutskottets betänkande 2015/16:FiU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 februari 2016

Beslut

Svenska regler om värdepapperscentraler anpassas till EU-regler (FiU15)

Svenska regler anpassas till EU:s förordning om förbättrad värdepappersavveckling och om värdepapperscentraler. Förordningen innehåller grundläggande regler för handel med värdepapper samt regler för värdepapperscentraler som hittills har varit reglerade på nationell nivå. Lagar som ska ändras är bland annat kontoföringslagen och aktiebolagslagen. Ändringarna innebär bland annat följande:

  • Termen värdepapperscentral ersätter termen central värdepappersförvarare. Lagen kontoföring av finansiella instrument, kontoföringslagen, ändrar namn till lagen om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.
  • Nya bestämmelser införs om behörig myndighet, tillsynsbefogenheter och sanktioner med mera.
  • Bestämmelserna om auktorisation av centrala värdepappersförvarare upphävs.
  • Svenska aktiebolag som är avstämningsbolag ska få registrera aktierna i bolaget hos vilken värdepapperscentral som helst inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES.

Reglerna börjar gälla den 1 mars 2016. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-01-21
Justering: 2016-01-28
Trycklov: 2016-01-28
Betänkande 2015/16:FiU15

Svenska regler om värdepapperscentraler anpassas till EU-regler (FiU15)

Svenska regler ska anpassas till EU:s förordning om förbättrad värdepappersavveckling och om värdepapperscentraler. Förordningen innehåller grundläggande regler för handel med värdepapper samt regler för värdepapperscentraler som hittills har varit reglerade på nationell nivå. Lagar som ska ändras är bland annat kontoföringslagen och aktiebolagslagen. Ändringarna innebär bland annat följande:

  • Termen värdepapperscentral ersätter termen central värdepappersförvarare. Lagen kontoföring av finansiella instrument, kontoföringslagen, ändrar namn till lagen om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.
  • Nya bestämmelser införs om behörig myndighet, tillsynsbefogenheter och sanktioner med mera.
  • Bestämmelserna om auktorisation av centrala värdepappersförvarare upphävs.
  • Svenska aktiebolag som är avstämningsbolag ska få registrera aktierna i bolaget hos vilken värdepapperscentral som helst inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES.

Reglerna ska börja gälla den 1 mars 2016. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-02-02
Debatt i kammaren: 2016-02-03
4

Beslut

Beslut: 2016-02-03
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i föräldrabalken,
2. lag om ändring i utsökningsbalken,
3. lag om ändring i lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva,
4. lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624),
5. lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979),
6. lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,
7. lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.,
8. lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker,
9. lag om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion, med den ändringen att 1 kap. 3 § får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3,
10. lag om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument,
11. lag om ändring i lagen (1999:158) om investerarskydd,
12. lag om ändring i lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden,
13. lag om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag,
14. lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål, med den ändringen att 5 kap. 10 § får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3,  
15. lag om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument,
16. lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder,
17. lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter, med den ändringen att 4 kap. 1 §  får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3,
18. lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551),
19. lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
20. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
21. lag om ändring i lagen (2011:900) om dödande av förkommen handling,
22. lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244),
23. lag om ändring i lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna, med den ändringen att  3 § får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3,
24. lag om ändring i lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet,
25. lag om ändring i lagen (2015:000) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton.


b) antar utskottets förslag i bilaga 3 till
lag om ändring i lagen (2015:865) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979).