SFS nr: 1990:932
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L2
Utfärdad: 1990-09-06
Omtryck:
Ändrad: t.o.m. SFS 2014:11
Övrig text:
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet
Inledande bestämmelser

Tillämpningsområde

1 § Denna lag gäller köp av lösa saker som en näringsidkare
säljer till en konsument.

Lagen gäller även i fall då säljaren inte är en näringsidkare,
om köpet förmedlas för säljaren av en näringsidkare. I sådana
fall svarar både näringsidkaren och säljaren för säljarens
skyldigheter enligt lagen.

Lagen gäller i tillämpliga delar även byte av lösa saker.

I denna paragraf avses med

konsument: en fysisk person som handlar huvudsakligen för
ändamål som faller utanför näringsverksamhet,
näringsidkare: en fysisk eller juridisk person som handlar för
ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten. Lag (2002:587).

2 § Lagen gäller även beställning av en vara som skall
tillverkas. Om beställaren skall tillhandahålla en väsentlig
del av materialet, gäller därutöver 4 § första stycket samt 6 och 7 §§ konsumenttjänstlagen (1985:716).

Lagen gäller inte avtal som innebär att den som skall leverera
en vara även skall utföra arbete eller någon annan tjänst, om
tjänsten utgör den övervägande delen av hans förpliktelse. Lag (2002:587).

Avtalsvillkor som avviker från lagen

3 § Avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i denna
lag är till nackdel för köparen är utan verkan mot denne, om
inte annat anges i lagen.

Första stycket gäller inte vid köp av gas, som levereras i
ledning, om de allmänna avtalsvillkor som tillämpas vid sådana
leveranser har godkänts av Konsumentverket. Lag (2002:587).

Varans avlämnande

Platsen för avlämnandet

4 § Om inte annat följer av avtalet, skall varan hållas tillgänglig för
avhämtning där säljaren vid köpet hade sitt affärsställe.

Tiden för avlämnandet

5 § Om det inte följer av avtalet när varan ska avlämnas, ska
den avlämnas utan onödigt dröjsmål och senast 30 dagar efter
det att avtalet ingicks.

Om köparen inte har fått kredit, är säljaren inte skyldig att
lämna ut varan förrän den betalas. Lag (2014:11).

Avlämnandet

6 § Varan är avlämnad när den har kommit i köparens besittning.

Kostnaderna för varan

7 § Om inte annat följer av avtalet, skall säljaren svara för
transportkostnader och andra kostnader för varan som uppkommer före
avlämnandet och som inte beror på att avlämnandet har försenats till
följd av något förhållande på köparens sida.

Risken för varan

8 § Om köparen bär risken för varan är han skyldig att betala varan även
om den har förstörts, kommit bort, försämrats eller minskat genom en
händelse som inte beror på säljaren.

Risken för varan går över på köparen när varan avlämnas.

Om öppet köp har avtalats och varan avlämnats, bär köparen risken för
varan till dess den lämnas tillbaka.

Säljarens dröjsmål

Vad som avses med dröjsmål

9 § Dröjsmål på säljarens sida föreligger om varan inte avlämnas eller
avlämnas för sent och detta inte beror på köparen eller något
förhållande på hans sida.

Påföljder vid dröjsmål

10 § Vid dröjsmål på säljarens sida får köparen hålla inne betalningen
enligt 11 §. Han får välja mellan att kräva att säljaren fullgör köpet
enligt 12 § och att häva köpet enligt 13 §. Dessutom får köparen kräva
skadestånd av säljaren enligt 14 §.

Rätt att hålla inne betalningen

11 § Köparen får hålla inne så mycket av betalningen som fordras för att
ge honom säkerhet för hans krav på grund av dröjsmålet.

Rätt att kräva att säljaren fullgör köpet

12 § Köparen får hålla fast vid köpet och kräva att säljaren fullgör
köpet.

Säljaren är dock inte skyldig att fullgöra köpet, om det föreligger ett
hinder som han inte kan övervinna eller om fullgörelsen skulle
förutsätta uppoffringar som inte är rimliga med hänsyn till köparens
intresse av att säljaren fullgör köpet. Om ett förhållande som nyss
nämnts upphör inom rimlig tid, får köparen dock kräva att säljaren
fullgör köpet.

Köparen förlorar rätten att kräva att säljaren fullgör köpet, om han
väntar orimligt länge med att framställa kravet.

Rätt att häva köpet

13 § Köparen får häva köpet, om säljarens dröjsmål är av
väsentlig betydelse för köparen eller om köparen före
avtalets ingående har meddelat säljaren att avlämnande av
varan senast en viss dag är avgörande för att han eller hon
ska ingå avtalet. Köparen får också häva köpet, om säljaren
meddelar att han eller hon inte kommer att avlämna varan.

Om köparen har krävt att säljaren avlämnar varan inom en
bestämd tillläggstid och om tilläggstiden inte är oskäligt
kort, får köparen även häva köpet om varan inte avlämnas inom
tilläggstiden. Medan tilläggstiden löper får köparen häva
köpet endast om säljaren meddelar att han eller hon inte
kommer att fullgöra köpet inom denna tid.

Om köparen har krävt fullgörelse av köpet utan att ange någon
tilläggstid, får köparen häva köpet om varan inte avlämnas
inom en skälig tid efter det att kravet framställdes. Lag (2014:11).

Rätt till skadestånd

14 § Köparen har rätt till ersättning för den skada han lider genom
säljarens dröjsmål, om inte säljaren visar att dröjsmålet beror på ett
hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha
räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha
undvikit eller övervunnit.

Beror dröjsmålet på någon som säljaren har anlitat för att helt eller
delvis fullgöra köpet, är säljaren fri från skadeståndsskyldighet endast
om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt första stycket. Detsamma gäller om dröjsmålet beror på en leverantör som säljaren har
anlitat eller någon annan i tidigare säljled.

Meddelande om hävning och skadestånd

15 § Har varan avlämnats för sent, får köparen inte häva köpet eller
kräva skadestånd på grund av dröjsmålet, om han inte inom skälig tid
efter det att han fick kännedom om avlämnandet meddelar säljaren att han
häver köpet eller vill kräva skadestånd. Om köparen häver köpet, behöver
han dock inte lämna särskilt meddelande om att han dessutom vill kräva
skadestånd.

Meddelande om hävning eller skadestånd kan, i fall som avses i 1 § andra
stycket, i stället lämnas till näringsidkaren.

Fel på varan

Vad som avses med fel

16 § Varan skall i fråga om art, mängd, kvalitet, andra
egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av
avtalet. Den skall vara åtföljd av de anvisningar som behövs
för dess installation, montering, användning, förvaring och
skötsel.

Om inte annat följer av avtalet, skall varan
1. vara ägnad för de ändamål för vilka varor av samma slag i
allmänhet används,
2. vara ägnad för det särskilda ändamål för vilket köparen
avsåg att varan skulle användas, om säljaren vid köpet måste ha
insett detta särskilda ändamål,
3. stämma överens med den beskrivning som säljaren har lämnat
och ha de egenskaper som säljaren har hänvisat till genom att
lägga fram prov eller modell, och
4. vara förpackad på vanligt eller annars försvarligt sätt, om
förpackning behövs för att bevara eller skydda varan.

Varan skall anses felaktig,
1. om den avviker från vad som föreskrivs i första eller andra
stycket,
2. om säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om
ett sådant förhållande rörande varans egenskaper eller
användning som han kände till eller borde ha känt till och som
köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under
förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på
köpet eller,
3. om varan i något annat avseende avviker från vad köparen med
fog kunnat förutsätta. Lag (2002:587).

16 a § Har säljaren som ett led i fullgörelsen av köpet åtagit
sig att installera varan och har sådan installation utförts av
säljaren eller av någon annan för dennes räkning, skall varan
anses felaktig, om den på grund av brister i installationen
avviker från vad som föreskrivs i 16 § första eller andra
stycket eller i något annat avseende avviker från vad köparen
med fog kunnat förutsätta. Lag (2002:587).

17 § Även om en vara har sålts i "befintligt skick" eller med
ett liknande allmänt förbehåll, skall den anses felaktig, om
den är i sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och
övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta.

När en begagnad vara har sålts på en auktion, där köpare har
möjlighet att personligen närvara vid försäljningen, anses den
såld i "befintligt skick". Vid tillämpning av första stycket
skall hänsyn i så fall tas till utropspriset. Lag (2002:587).

18 § Varan är felaktig om den
1. säljs i strid mot ett förbud som har meddelats med stöd av 27 eller 36 § produktsäkerhetslagen (2004:451) eller mot ett
annat försäljningsförbud som har meddelats i författning eller
av en myndighet väsentligen i syfte att förebygga att den som
använder varan drabbas av ohälsa eller olycksfall eller för att
annars hindra användning av en vara som inte är tillförlitlig
från säkerhetssynpunkt, eller
2. är så bristfällig att dess användning medför påtaglig fara
för liv eller hälsa. Lag (2008:492).

19 § Fel föreligger även om varan inte överensstämmer med
sådana uppgifter om varans egenskaper eller användning som
säljaren har lämnat vid marknadsföringen av varan eller annars
före köpet.

Varan ska vidare anses felaktig, om den inte överensstämmer med
sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som någon
annan än säljaren, i tidigare säljled eller för säljarens
räkning, har lämnat vid marknadsföringen av varan eller annars
före köpet.

Första och andra styckena gäller inte, om säljaren visar att
uppgifterna har rättats i tid på ett tydligt sätt eller att
uppgifterna inte har inverkat på köpet. Andra stycket gäller
inte heller, om säljaren visar att han varken kände till eller
borde ha känt till uppgifterna.

Varan är felaktig också om säljaren har underlåtit att efter
föreläggande enligt produktsäkerhetslagen (2004:451) lämna
säkerhetsinformation om varan eller underlåtit att lämna sådan
information om varans egenskaper eller användning som säljaren
enligt marknadsföringslagen (2008:486) har ålagts att lämna. Detsamma gäller om föreläggandet eller åläggandet har meddelats
varans tillverkare eller någon annan som i tidigare säljled
tagit befattning med varan och säljaren har känt till eller
borde ha känt till underlåtenheten att fullgöra föreläggandet
eller åläggandet. En förutsättning för att varan ska anses
felaktig enligt detta stycke är dock att underlåtenheten kan
antas ha inverkat på köpet. Lag (2008:492).

20 § Frågan om varan är felaktig skall bedömas med hänsyn till dess
beskaffenhet när den avlämnas. Säljaren svarar för fel som har funnits
vid denna tidpunkt, även om felet visar sig först senare.

Om köparen underlåter att i rätt tid hämta eller ta emot en vara som
hålls tillgänglig för hans räkning, svarar säljaren dock inte för
försämring som inträder därefter och som beror enbart på varans egen
beskaffenhet.

Uppkommer en försämring av varan efter avlämnandet, skall varan anses
felaktig om försämringen är en följd av säljarens avtalsbrott.

20 a § Ett fel som visar sig inom sex månader efter det att
varan avlämnades skall anses ha funnits vid avlämnandet, om
inte annat visas eller detta är oförenligt med varans eller
felets art.

Vid köp av byggnadsdelar som är avsedda att utgöra en
huvudsaklig del av ett en- eller tvåbostadshus gäller vad som
sägs i första stycket fel som visar sig inom två år efter
avlämnandet. Lag (2004:553).

21 § Har säljaren eller någon annan för hans räkning genom en garanti
eller liknande utfästelse åtagit sig att under en viss tid svara för
varan eller en del därav eller för en egenskap hos varan, skall fel
anses föreligga, om varan under den angivna tiden försämras i det
avseende som utfästelsen omfattar.

Första stycket gäller inte, om det görs sannolikt att försämringen beror
på en olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse eller på vanvård,
onormalt brukande eller något liknande förhållande på köparens sida.

21 a § Varan har ett rättsligt fel, om tredje man har
äganderätt till varan eller har panträtt eller annan liknande
rätt i den och det inte följer av avtalet att köparen skall
överta varan med den begränsning som tredje mans rätt medför. Lag (2003:162).

Påföljder vid fel på varan

22 § Är varan felaktig enligt 16-21 §§, får köparen enligt 23, 24 och 26-29 §§ kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller
ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet. Dessutom
får han kräva skadestånd enligt 30-32 §§. Han får även hålla
inne betalningen enligt 25 §. Lag (2003:162).

22 a § Har varan ett rättsligt fel enligt 21 a §, får köparen
enligt 23 § första och andra styckena samt enligt 24 och 26-29 §§ kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning
för att avhjälpa felet eller häva köpet. Dessutom får han kräva
skadestånd enligt 30-32 §§. Han får även hålla inne betalningen
enligt 25 §.

Utan hinder av 30 § första och andra styckena har köparen rätt
till ersättning enligt 32 § för den skada han lider genom ett
rättsligt fel som fanns vid köpet, om han varken kände till
eller borde ha känt till felet.

Påföljder av ett rättsligt fel får även göras gällande, om
tredje man påstår att han har en sådan rätt som avses i 21 a § och det finns sannolika skäl för påståendet. Lag (2003:162).

Reklamation

23 § Köparen får inte åberopa att varan är felaktig, om han
inte lämnar säljaren meddelande om felet inom skälig tid efter
det att han märkt eller borde ha märkt felet (reklamation). Meddelande som lämnas inom två månader efter det att köparen
märkt felet skall alltid anses ha lämnats i rätt tid. I fall
som avses i 1 § andra stycket kan meddelande om felet i stället
lämnas till näringsidkaren.

Har någon annan än säljaren åtagit sig att för dennes räkning
avhjälpa fel i en vara, kan reklamationen i stället göras hos
honom.

Reklamerar köparen inte inom tre år från det att han har tagit
emot varan, förlorar han rätten att åberopa felet, om inte
annat följer av en garanti eller liknande utfästelse. Lag (2005:62).

24 § Utan hinder av 23 § får köparen åberopa att varan är felaktig, om
säljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder
eller om felet är sådant som avses i 18 §.

Rätt att hålla inne betalningen

25 § Köparen får hålla inne så mycket av betalningen som fordras för att
ge honom säkerhet för hans krav på grund av att varan är felaktig.

Avhjälpande och omleverans

26 § Köparen har rätt att kräva att säljaren avhjälper felet
eller företar omleverans, om detta kan ske utan oskälig kostnad
för säljaren.

Vid bedömningen av om någon av påföljderna avhjälpande eller
omleverans skulle medföra oskälig kostnad för säljaren skall
särskild hänsyn tas till vilken betydelse felet har, vilket
värde varan skulle ha haft om den varit felfri och om den andra
påföljden skulle kunna fullgöras till väsentligt lägre kostnad
för säljaren och utan väsentlig olägenhet för köparen.

Avhjälpande eller omleverans skall ske inom skälig tid efter
det att köparen framställde sitt krav och utan kostnad eller
väsentlig olägenhet för denne. Lag (2002:587).

27 § Kräver köparen en annan påföljd än avhjälpande eller
omleverans, har säljaren trots detta rätt att på egen bekostnad
vidta sådan åtgärd, om han efter det att reklamation har kommit
honom tillhanda utan uppskov erbjuder sig att göra detta samt
åtgärden kan ske inom skälig tid därefter och utan kostnad
eller väsentlig olägenhet för köparen.

Säljaren får ej åberopa att han inte har beretts tillfälle att
avhjälpa felet eller företa omleverans, om köparen har avhjälpt
felet och det med hänsyn till omständigheterna inte skäligen
kunde krävas att köparen skulle avvakta avhjälpande eller
omleverans från säljarens sida. Lag (2005:62).

Rätt till prisavdrag eller hävning

28 § Om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller
inte sker inom skälig tid efter reklamationen eller inte kan
ske utan väsentlig olägenhet för köparen, får köparen kräva
prisavdrag som svarar mot felet eller häva köpet enligt 29 §.

Köparen har vidare rätt till ersättning för vad det kostar att
avhjälpa felet, till den del denna kostnad inte är oskäligt hög
eller täcks genom att köparen erhåller ett prisavdrag.

Köparen har dock inte rätt till prisavdrag vid köp av begagnade
varor på en auktion där köpare har möjlighet att personligen
närvara vid försäljningen. Lag (2002:587).

29 § Köparen får häva köpet, om felet är av väsentlig betydelse för
honom.

Skadestånd

30 § Köparen har rätt till ersättning för den skada han lider genom att
varan är felaktig, om inte säljaren visar att underlåtenheten att
avlämna en felfri vara beror på ett hinder utanför hans kontroll som han
inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder
han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Beror underlåtenheten att avlämna en felfri vara på någon som säljaren
har anlitat för att helt eller delvis fullgöra köpet, är säljaren fri
från skadeståndsskyldighet endast om också den som han har anlitat
skulle vara fri enligt första stycket. Detsamma gäller om felet beror på
en leverantör som säljaren har anlitat eller någon annan i tidigare
säljled.

Köparen har alltid rätt till ersättning om varan vid köpet avvek från
vad säljaren särskilt utfäst.

31 § Säljarens skadeståndsskyldighet enligt 30 § omfattar även
skada som på grund av fel på den sålda varan uppkommer på annan
egendom som tillhör köparen eller någon medlem i hans hushåll
och egendomen är avsedd huvudsakligen för ändamål som faller
utanför näringsverksamhet. Lag (2005:62).

Skadeståndets omfattning vid säljarens dröjsmål och vid fel på
varan

32 § Skadestånd på grund av säljarens dröjsmål eller fel på varan
omfattar ersättning för utgifter, inkomstförlust, sådan prisskillnad som
avses i 33 § samt annan förlust på grund av dröjsmålet eller felet.

Skadestånd enligt denna lag omfattar inte i andra fall än som avses i 31 § ersättning för förlust som köparen tillfogas genom skada på annat
än den sålda varan.

Säljaren och köparen kan träffa avtal om att ersättning enligt första
eller andra stycket inte skall omfatta förlust i näringsverksamhet.

Prisskillnad

33 § Har köpet hävts och köparen gjort ett täckningsköp till högre pris,
omfattar skadeståndet ersättning för prisskillnaden mellan de båda
köpen, om täckningsköpet gjorts med tillräcklig omsorg och inom skälig
tid efter det att köpet hävdes. I annat fall omfattar, om gängse pris
för en sådan vara som köpet avser vid tiden för hävningen överstiger
priset enligt köpet, skadeståndet denna prisskillnad.

Jämkning av skadestånd

34 § Om skyldigheten att utge skadestånd på grund av säljarens dröjsmål
eller fel på varan skulle vara oskäligt betungande med hänsyn till den
skadeståndsskyldiges ekonomiska förhållanden, kan skadeståndet jämkas
efter vad som är skäligt. Härvid skall även beaktas föreliggande
försäkringar och försäkringsmöjligheter på köparens sida, den
skadeståndsskyldiges möjligheter att förutse och hindra skadan samt
andra särskilda omständigheter.

Priset m.m.

Vilket pris köparen skall betala

35 § Om ett bestämt pris inte följer av avtalet, skall köparen betala
vad som är skäligt med hänsyn till varans art och beskaffenhet, gängse
pris vid tiden för köpet samt omständigheterna i övrigt.

Tidpunkten för betalningen

36 § Om tidpunkten för betalningen inte följer av avtalet skall köparen
betala när säljaren kräver det, dock inte förrän varan hålls köparen
till handa.

Avbeställning

37 § Om köparen avbeställer varan innan den har avlämnats, har säljaren
inte rätt att hålla fast vid köpet och kräva betalning. I stället har
han rätt till ersättning enligt 41 §.

Köparens dröjsmål

Vad som avses med dröjsmål

38 § Dröjsmål på köparens sida föreligger om priset inte betalas i rätt
tid och detta inte beror på säljaren eller något förhållande på dennes
sida.

Påföljder vid dröjsmål

39 § Vid dröjsmål på köparens sida får säljaren hålla inne varan enligt 5 §. Han får välja mellan att kräva att köparen betalar priset eller,
enligt 40 §, häva köpet. Om säljaren häver köpet får han dessutom kräva
skadestånd av köparen enligt 41 §.

Hävning

40 § Säljaren får häva köpet om köparens dröjsmål med betalningen utgör
ett väsentligt avtalsbrott.

Har säljaren förelagt köparen en bestämd tilläggstid för betalningen och
är den inte oskäligt kort, får köpet även hävas om köparen inte betalar
inom tilläggstiden. Medan tilläggstiden löper får säljaren häva köpet
endast om köparen meddelar att han inte kommer att betala inom denna
tid.

Har varan kommit i köparens besittning, får säljaren häva köpet endast
om han har förbehållit sig rätt till detta eller om köparen avvisar
varan. Sedan priset i sin helhet har betalts, får säljaren inte häva
köpet.

Skadestånd

41 § Häver säljaren köpet eller avbeställer köparen varan enligt 37 § har säljaren rätt till ersättning för
1. särskilda kostnader som han har haft för att ingå och fullgöra
avtalet till den del han inte kan tillgodogöra sig dessa på annat sätt,
2. särskilda kostnader till följd av hävningen eller avbeställningen,
samt
3. förlust i övrigt med ett belopp som är skäligt med hänsyn till priset
för varan, tidpunkten för hävningen eller avbeställningen, omfattningen
av nedlagt arbete och omständigheterna i övrigt.

Säljaren får förbehålla sig en på förhand bestämd ersättning vid hävning
eller avbeställning, om den är skälig med hänsyn till vad som normalt
kan antas tillkomma en säljare som ersättning enligt första stycket.

Säljaren har inte rätt till ersättning enligt första eller andra stycket
om köparen avbeställer en vara innan säljaren har accepterat ett anbud
som köparen har lämnat till säljaren. Säljaren har inte heller rätt till
ersättning om köparen visar att dröjsmålet eller avbeställningen beror
på lag, avbrott i den allmänna samfärdseln eller betalningsförmedlingen
eller annat liknande hinder som köparen inte skäligen kunde förväntas ha
räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha
undvikit eller övervunnit.

Gemensamma bestämmelser

Begränsning av skadan

42 § Den skadelidande parten skall vidta skäliga åtgärder för att
begränsa sin skada. Försummar han det, får han själv bära en motsvarande
del av förlusten.

Verkningar av hävning och omleverans

43 § Om köpet hävs, bortfaller säljarens skyldighet att
överlämna varan och köparens skyldighet att betala
köpesumman.

I den mån köpet har fullgjorts får vardera parten kräva att
motparten utan onödigt dröjsmål lämnar tillbaka vad han eller
hon har tagit emot. Var och en får då hålla inne vad som
tagits emot till dess att den andre ger ut vad som ska lämnas
tillbaka samt betalar eller ställer godtagbar säkerhet för
skadestånd och ränta som han eller hon kan vara skyldig att
betala.

Om säljaren ska företa omleverans, får köparen hålla inne vad
han eller hon har tagit emot till dess att omleverans sker. Lag (2014:11).

44 § Hävs köpet, skall köparen ge ut den avkastning av varan som han har
fått samt betala skälig ersättning, om han har haft annan nytta av
varan.

Om säljaren skall lämna tillbaka betalningen, skall han betala ränta
från den dag han tog emot betalningen.

Bortfall av rätt till hävning och omleverans

45 § Köparen får häva köpet eller kräva omleverans endast om han kan
lämna tillbaka varan väsentligen oförändrad och oförminskad.

Rätten att häva köpet eller kräva omleverans går dock inte förlorad, om
1. varan har förstörts, kommit bort, försämrats eller minskat genom sin
egen beskaffenhet eller något annat förhållande som inte beror på
köparen,
2. varan har förstörts, försämrats eller minskat till följd av en åtgärd
som har varit behövlig för att undersöka om varan är felfri,
3. varan har använts av köparen för förutsatt bruk innan han insåg eller
borde ha insett att det förelåg ett fel som ger honom rätt att häva
köpet eller kräva omleverans.

Rätten att häva köpet eller kräva omleverans går inte heller förlorad,
om köparen ersätter säljaren den minskning i varans värde som är en
följd av att varan har försämrats eller minskat.

Anspråk mot näringsidkare i tidigare säljled

46 § Om säljaren är på obestånd, har upphört med sin näringsverksamhet
eller inte kan anträffas, har köparen rätt att rikta anspråk på grund av
fel på varan mot en näringsidkare i tidigare säljled som har överlåtit
varan för vidareförsäljning.

Första stycket gäller endast i den utsträckning motsvarande anspråk på
grund av felet hade kunnat göras gällande mot näringsidkaren i tidigare
säljled av den som förvärvat varan från honom. Avtal som inskränker
rätten att göra anspråk gällande får dock åberopas mot köparen endast om
en sådan inskränkning med bindande verkan hade kunnat avtalas mellan
denne och säljaren. Bristande reklamation i tidigare led är utan
betydelse för köparens rätt.

Om köparen vill rikta anspråk enligt denna paragraf mot en näringsidkare
i tidigare säljled, kan reklamation enligt 23 § göras hos denne eller
hos säljaren. Har reklamation inte gjorts hos näringsidkaren i tidigare
säljled, förlorar köparen sin rätt mot denne, om han inte underrättar
näringsidkaren om sitt anspråk inom skälig tid efter det att han insett
eller borde ha insett att han hade anledning att framställa anspråket.

Vissa meddelanden

47 § Har ett meddelande som köparen skall lämna säljaren eller någon
annan enligt 15, 23, 26 eller 46 § avsänts på ett ändamålsenligt sätt,
får meddelandet åberopas även om det försenas, förvanskas eller inte
kommer fram. Detsamma gäller ett sådant meddelande med föreläggande av
tilläggstid som säljaren kan lämna köparen enligt 40 §.

Lagval

48 § Ett avtalsvillkor som anger att lagen i ett land utanför
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet skall tillämpas på
avtalet gäller inte i fråga om köp enligt denna lag, om den lag
som gäller med bortseende från villkoret är lagen i ett land
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och den lagen ger
köparen ett bättre skydd. Lag (2002:587).

Förhållandet till säljarens borgenärer

49 § Köp enligt denna lag gäller mot säljarens borgenärer i och
med avtalet. När köp inte avser en bestämd vara, blir köpet
dock inte gällande mot borgenärerna förrän åtgärd har vidtagits
genom avskiljande eller märkning av varan, anteckning om varan
i en bokföringshandling eller på något annat sätt så att det
framgår att varan är avsedd för köparen. Lag (2002:587).


Övergångsbestämmelser

1990:932

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Genom lagen upphävs konsumentköplagen (1973:877).

I fråga om avtal som har ingåtts före ikraftträdandet gäller äldre
föreskrifter.

2002:587
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.
2. I fråga om avtal som har ingåtts före ikraftträdandet gäller
äldre bestämmelser.

2003:162
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.
2. I fråga om avtal som har ingåtts före ikraftträdandet gäller
äldre bestämmelser.

2004:553

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005. Äldre föreskrifter
tillämpas på avtal som har ingåtts dessförinnan.

2005:62
1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2005.
2. I fråga om avtal som har ingåtts före ikraftträdandet gäller
äldre bestämmelser.

2014:11
1. Denna lag träder i kraft den 13 juni 2014.
2. Äldre föreskrifter gäller för avtal som har ingåtts före
ikraftträdandet.