SFS nr: 2001:100
Departement/myndighet: Finansdepartementet MSS
Utfärdad: 2001-03-15
Ändrad: t.o.m. SFS 2013:946
Tryckt version: pdf, utan ändringar (Lagrummet)
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet

Tillämpningsområde

1 § Denna förordning innehåller kompletterande föreskrifter till lagen (2001:99) om den officiella statistiken.

Officiell statistik

2 § Vad som är officiell statistik och vilka myndigheter som ansvarar för den (statistikansvariga myndigheter) framgår av bilagan.

En statistikansvarig myndighet beslutar om statistikens innehåll och omfattning inom sitt statistikområde om inte något annat följer av ett särskilt beslut av regeringen. Förordning (2001:997).

Talan om förbud mot användning av symbolen m.m.

3 § Statistiska centralbyrån för talan om förbud mot fortsatt användning av symbolen för officiell statistik eller beteckningen Sveriges officiella statistik, eller någon symbol eller beteckning som kan förväxlas därmed, enligt 22 § lagen (2001:99) om den officiella statistiken.

Uppgiftsskyldighet och insamling av uppgifter

4 § Uppgifter för den officiella statistiken ska samlas in på ett sådant sätt att uppgiftslämnandet
1. blir så enkelt som möjligt,
2. står i proportion till användarnas behov, och
3. är en rimlig arbetsbörda för uppgiftslämnarna.

De statistikansvariga myndigheterna ska vid framställning av officiell statistik i så stor utsträckning som möjligt använda uppgifter ur befintliga register. Förordning (2013:946).

Näringsidkare

5 § Näringsidkare ska för den officiella statistiken lämna uppgifter om
1. namn och person- eller organisationsnummer för den som bedriver verksamheten,
2. produktion av varor och tillhandahållande av tjänster,
3. förbrukning av varor och anlitande av tjänster,
4. antalet anställda, deras sysselsättning, löner och yrken samt vakanser,
5. lagerhållning,
6. investeringar,
7. beställningar, köp, försäljningar och leveranser av varor och tjänster,
8. priser för varor och tjänster,
9. intäkter och kostnader,
10. import och export,
11. energiåtgång,
12. tillgångar och skulder,
13. sparande samt kapital-, kredit- och valutaförhållanden,
14. omfattning av upplåtelse av nyttjanderätt, och
15. miljöskyddskostnader. Förordning (2013:946).

5 a § Näringsidkare som driver jordbruk, skogsbruk, eller trädgårdsodling eller som håller djur ska, utöver de uppgifter som avses i 5 §, för den officiella statistiken lämna uppgifter om
1. registerbeteckning, areal, markanvändning samt ägar- och arrendeförhållanden i fråga om den fastighet eller del av fastighet där verksamheten bedrivs,
2. sysselsättning och tillträdesår för de personer som ingår i verksamheten, och
3. djurhållning.

Ägare till fastighet där någon annan bedriver sådan verksamhet som avses i första stycket ska lämna uppgift om namn och adress för den som bedriver verksamheten samt uppgift om den areal som används i verksamheten. Förordning (2013:946).

Stiftelser och ideella föreningar som inte bedriver näringsverksamhet

5 b § Sådana stiftelser och ideella föreningar som inte bedriver näringsverksamhet ska lämna de uppgifter som avses i 5 § 1 och 4. Förordning (2013:946).

Kommuner och landsting

5 c § Kommuner och landsting ska för den officiella statistiken lämna de uppgifter som avses i 5 § 1–7, samt uppgifter om
1. preliminära och definitiva årliga bokslut,
2. budget och plan för resultat- och balansräkning enligt 5 kap. 1 och 2 §§ lagen (1997:614) om kommunal redovisning,
3. utfall av kommunernas och landstingens resultaträkning för räkenskapsårets första tertial samt årsprognoser för innevarande år vid utgången av samma tertial,
4. kommun- och landstingsägda företag, och
5. alternativa utförare av kommun- och landstingsfinansierad verksamhet.

Kommuner och landsting ska för den officiella statistiken dessutom lämna kvartalsvisa uppgifter om intäkter och kostnader, finansiella tillgångar och skulder, balansräkningsposter, investeringsutgifter samt kvartalsvisa årsprognoser för dessa. Förordning (2013:946).

Kommunalförbund

5 d § Kommunalförbund ska för den officiella statistiken lämna de uppgifter som avses i 5 § 1–7 och uppgifter från de årliga boksluten.

Kommunalförbund ska för den officiella statistiken dessutom lämna kvartalsvisa uppgifter om intäkter och kostnader, finansiella tillgångar och skulder, balansräkningsposter, investeringsutgifter samt kvartalsvisa årsprognoser för dessa. Förordning (2013:946).

6 § En statlig myndighet skall till statistikansvariga myndigheter lämna de uppgifter som behövs för framställning av officiell statistik. Uppgifterna skall lämnas vid den tidpunkt och på det sätt som myndigheterna kommer överens om. Förordning (2004:943).

Information

7 § När en statistikansvarig myndighet samlar in uppgifter för den officiella statistiken från någon annan än en statlig myndighet, ska den samtidigt lämna information om
1. ändamålet med uppgiftsinsamlandet,
2. vilka bestämmelser skyldigheten att lämna uppgifter grundas på,
3. vem som samlar in uppgifterna eller på vems uppdrag insamlandet sker,
4. ifall samråd har skett med den organisation som företräder uppgiftslämnaren,
5. vilka bestämmelser om sekretess i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) som kan bli tillämpliga på uppgifterna hos den insamlande myndigheten,
6. vad som gäller om uppgifternas bevarande,
7. andra förhållanden som är av betydelse i sammanhanget, såsom den enskildes rätt att ansöka om information och få rättelse, och
8. eventuella påföljder om uppgiftsskyldigheten inte fullgörs.

Om uppgiftslämnandet är frivilligt, ska myndigheten upplysa om det. Förordning (2013:946).

Behandling av personuppgifter m.m.

8 § I bilagan anges när det är tillåtet att behandla sådana personuppgifter som avses i 15 § lagen (2001:99) om den officiella statistiken.

9 § Uppgifter som behandlas för framställning av officiell statistik får även behandlas för framställning av annan statistik och för forskning. Detta gäller dock endast om ändamålet med behandlingen inte är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in.

10 § En statistikansvarig myndighets verksamhet för framställning av statistik skall vara organiserad så att den är avgränsad från myndighetens verksamhet i övrigt.

11 § Har upphävts genom förordning (2001:997).

Gallring

12 § Innan en statistikansvarig myndighet gallrar uppgifter enligt 19 § första stycket lagen (2001:99) om den officiella statistiken skall den underrätta Riksarkivet.

Riksarkivet får meddela föreskrifter om undantag från gallring enligt 19 § andra stycket samma lag. Förordning (2001:997).

Tillgänglighet

13 § De statistikansvariga myndigheterna ska dokumentera och kvalitetsdeklarera officiell statistik. Myndigheterna ska också utan avgift offentliggöra och hålla sådan statistik allmänt tillgänglig i elektronisk form genom ett allmänt nätverk.

Officiell statistik som även publiceras i tryckt form ska tillhandahållas länsbibliotek, universitetsbibliotek, statliga högskolebibliotek och Statistiska centralbyrån utan avgift. Förordning (2013:946).

14 § Individbaserad officiell statistik skall vara uppdelad efter kön om det inte finns särskilda skäl mot detta.

Bemyndiganden

15 § En statistikansvarig myndighet får inom sitt verksamhetsområde meddela föreskrifter om verkställighet av bestämmelserna om uppgiftsskyldighet i 7 och 8 §§ lagen (2001:99) om den officiella statistiken och 5–5 d §§ denna förordning. Förordning (2013:946).

16 § Statistiska centralbyrån får, utöver av vad som följer av 15 §, meddela föreskrifter om verkställighet av bestämmelserna
1. i 13 § första stycket, och
2. om kvalitet i 3 a § lagen (2001:99) om den officiella statistiken.

Innan myndigheten meddelar sådana föreskrifter ska den höra övriga statistikansvariga myndigheter. Förordning (2013:946).


Övergångsbestämmelser

2001:100
1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2001. Genom förordningen upphävs

a. kungörelsen (1970:27) om uppgifter till lagfarts- och fastighetsprisstatistiken,
b. förordningen (1992:1032) om uppgiftsskyldighet på jordbrukets område,
c. förordningen (1992:1668) om den officiella statistiken,
d. förordningen (1995:1060) om vissa personregister för officiell statistik.
2. Föreskrifter som har meddelats med stöd av 4 § förordningen (1992:1668) om den officiella statistiken skall vid tillämpningen av den nya förordningen anses meddelade med stöd av 5 § den nya förordningen.
3. Beträffande behandling av personuppgifter som omfattas av datalagen (1973:289) skall i stället för vad som sägs i 8 § denna förordning motsvarande bestämmelser i datalagen tillämpas till och med den 30 september 2001.

2001:997
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.
2. Officiell statistik får, oberoende av vad som sägs i 13 §, offentliggöras och hållas allmänt tillgänglig endast i tryckta publikationer till den 1 januari 2003.

Bilaga

Den officiella statistiken

De statistikansvariga myndigheterna

Arbetsmiljöverket

Brottsförebyggande rådet

Centrala studiestödsnämnden

Domstolsverket

Ekonomistyrningsverket

Finansinspektionen

Försäkringskassan

Havs- och vattenmyndigheten

Kemikalieinspektionen

Konjunkturinstitutet

Kungliga biblioteket

Medlingsinstitutet

Myndigheten för kulturanalys

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

Naturvårdsverket

Pensionsmyndigheten

Riksgäldskontoret

Skogsstyrelsen

Socialstyrelsen

Statens energimyndighet

Statens jordbruksverk

Statens skolverk

Statistiska centralbyrån

Sveriges lantbruksuniversitet

Tillväxtverket

Trafikanalys

Universitetskanslersämbetet

Områden inom vilka det ska produceras officiell statistik

Arbetsmarknad

Befolkning

Boende, byggande och bebyggelse

Demokrati

Energi

Finansmarknad

Handel med varor och tjänster

Hälso- och sjukvård

Hushållens ekonomi

Jord- och skogsbruk, fiske

Kultur och fritid

Levnadsförhållanden

Miljö

Nationalräkenskaper

Näringsverksamhet

Offentlig ekonomi

Priser och konsumtion

Rättsväsende

Socialförsäkring m.m.

Socialtjänst

Transporter och kommunikationer

Utbildning och forskning

Officiell statistik och vilka myndigheter som ansvarar för respektive område

Officiell statistik                     Ansvarig myndighet
ARBETSMARKNAD
Löner och arbetskostnader               Medlingsinstitutet
Sysselsättning, förvärvsarbete och
arbetstider                             Statistiska centralbyrån
                                        (SCB)
Lönesummor                              SCB
Arbetskraftsundersökningar              SCB
Vakanser och arbetslöshet               SCB
Arbetsmiljö                             Arbetsmiljöverket
Arbetsskador                            Arbetsmiljöverket
Sjuklöner                               SCB
Behandling av känsliga personuppgifter För framställning av statistik över Sysselsättning, förvärvsarbete och arbetstider, Arbetskraftsundersökningar, Vakanser och arbetslöshet, Arbetsmiljö och Arbetsskador får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser enskilda personers hälsotillstånd och medlemskap i fackförening.

BEFOLKNING Befolkningens storlek och förändringar SCB
Befolkningens sammansättning            SCB
Befolkningsframskrivningar              SCB
Invandring och asylsökande              SCB
BOENDE, BYGGANDE OCH BEBYGGELSE
Bostadsbyggande och ombyggnad           SCB
Bygglovsstatistik för bostäder och      SCB
lokaler
Byggnadskostnader                       SCB
Intäkter, kostnader och outhyrt i       SCB
flerbostadshus
Bostads- och hyresuppgifter             SCB
Fastighetspriser och lagfarter          SCB
Fastighetstaxeringar                    SCB
DEMOKRATI

Allmänna val                            SCB
Partisympatier                          SCB
Behandling av känsliga personuppgifter

För framställning av statistik över Allmänna val och Partisympatier får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser enskilda personers politiska åsikter, om de har samtyckt till behandlingen, och medlemskap i fackförening.

ENERGI
Tillförsel och användning av energi     Statens energimyndighet
Energibalanser                          Statens energimyndighet
Prisutvecklingen inom energiområdet     Statens energimyndighet
FINANSMARKNAD
Finansräkenskaper                       Finansinspektionen
Aktieägarstatistik                      Finansinspektionen
Finansiella företag utom försäkring     Finansinspektionen
Försäkring                              Finansinspektionen
HANDEL MED VAROR OCH TJÄNSTER
Inrikeshandel                           SCB
Utrikeshandel                           SCB
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Hälsa och sjukdomar                     Socialstyrelsen
Hälso- och sjukvård                     Socialstyrelsen
Dödsorsaker                             Socialstyrelsen
Behandling av känsliga personuppgifter För framställning av statistik över Hälsa och sjukdomar och Hälso- och sjukvård får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser enskilda personers hälsotillstånd.

HUSHÅLLENS EKONOMI
Inkomster och inkomstfördelning         SCB
Hushållens utgifter                     SCB
Behandling av känsliga personuppgifter För framställning av statistik över Inkomster och inkomstfördelning och Hushållens utgifter får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser utbetalningar i samband med enskilda personers ohälsa samt medlemskap i fackförening och trossamfund.

JORD- OCH SKOGSBRUK, FISKE
Jordbrukets struktur                    Statens jordbruksverk
Jordbrukets produktion                  Statens jordbruksverk
Sysselsättning i jordbruket             Statens jordbruksverk
Jordbrukets ekonomi                     Statens jordbruksverk
Prisutveckling i jordbruket             Statens jordbruksverk
Djurhälsa                               Statens jordbruksverk
Vattenbruk                              Statens jordbruksverk
Produktion i skogsbruket                Skogsstyrelsen
Sysselsättning i skogsbruket            Skogsstyrelsen
Miljö och sociala frågor i skogsbruket Skogsstyrelsen
Skogarnas tillstånd och förändring      Sveriges
                                        lantbruksuniversitet
Fiske                                   Havs- och vattenmyndigheten
KULTUR OCH FRITID
Bibliotek                               Kungl. biblioteket
Kulturmiljövård                         Myndigheten för kulturanalys
Museer                                  Myndigheten för kulturanalys
Studieförbund                           Myndigheten för kulturanalys
Samhällets kulturutgifter               Myndigheten för kulturanalys
LEVNADSFÖRHÅLLANDEN

Levnadsförhållanden                     SCB
Jämställdhet                            SCB
Behandling av känsliga personuppgifter

För framställning av statistik över Levnadsförhållanden får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser enskilda personers hälsotillstånd och medlemskap i fackförening.

MILJÖ
Utsläpp                                 Naturvårdsverket
Avfall                                  Naturvårdsverket
Miljötillstånd                          Naturvårdsverket
Miljöbalkens tillämpning                Naturvårdsverket
Kemikalier, försäljning och användning Kemikalieinspektionen
Miljöekonomi och hållbar utveckling     SCB
Gödselmedel och kalk                    SCB
Markanvändning                          SCB
Vattenanvändning                        SCB
Havs- och vattenmiljö                   Havs- och
                                        vattenmyndigheten
NATIONALRÄKENSKAPER
Nationalräkenskaper                     SCB
NÄRINGSVERKSAMHET
Nystartade företag                      Myndigheten för tillväxtpolitiska
                                        utvärderingar och analyser
Internationella företag                 Myndigheten för tillväxtpolitiska
                                        utvärderingar och analyser
Konkurser och offentliga ackord         Myndigheten för tillväxtpolitiska
                                        utvärderingar och analyser
Näringslivets struktur                  SCB
Industriproduktionens utveckling        SCB
Industrins kapacitetsutnyttjande        SCB
Industrins lager                        SCB
Industrins leveranser och order         SCB
Näringslivets investeringar             SCB
Inkvartering                            Tillväxtverket
OFFENTLIG EKONOMI
Finanser för den kommunala sektorn      SCB
Statlig upplåning och statsskuld        Riksgäldskontoret
Beskattning                             SCB
Utfallet av statsbudgeten               Ekonomistyrningsverket
PRISER OCH KONSUMTION
Konsumentprisindex                      SCB
Prisindex i producent- och importled    SCB
Köpkraftspariteter                      SCB
Byggnadsprisindex samt faktorprisindex SCB för byggnader
Hushållens inköpsplaner                 Konjunkturinstitutet
RÄTTSVÄSENDE
Brott                                   Brottsförebyggande rådet
För brott lagförda personer             Brottsförebyggande rådet
Domstolarnas verksamhet                 Domstolsverket
Kriminalvård                            Brottsförebyggande rådet
Återfall i brott                        Brottsförebyggande rådet
Behandling av känsliga personuppgifter m.m. För framställning av statistik över Brott, För brott lagförda personer, Kriminalvård och Återfall i brott får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser brott, domar i brottmål och straffprocessuella tvångsmedel.

SOCIALFÖRSÄKRING M.M.
Stöd till barnfamiljer                  Försäkringskassan
Stöd vid sjukdom och handikapp          Försäkringskassan
Stöd vid ålderdom                       Pensionsmyndigheten
Behandling av känsliga personuppgifter

För framställning av statistik över Stöd till barnfamiljer, Stöd vid sjukdom och handikapp och Stöd vid ålderdom får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser enskilda personers hälsotillstånd.

SOCIALTJÄNST

Individ- och familjeomsorg                      Socialstyrelsen
Äldre- och handikappomsorg                      Socialstyrelsen
Stöd och service till funktionshindrade         Socialstyrelsen
Behandling av känsliga personuppgifter m.m.

För framställning av statistik över Individ- och familjeomsorg får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser uppgift om att hälsotillstånd utgjort orsak till och ändamål med ekonomiskt bistånd, administrativa frihetsberövanden samt enskildas hälsotillstånd när det gäller tvångsingripanden med stöd av lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall.

För framställning av statistik över Äldre- och handikappomsorg får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser utbetalningar och andra insatser i samband med enskilda personers hälsotillstånd.

För framställning av statistik över Stöd och service till funktionshindrade får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser enskildas hälsotillstånd och andra uppgifter i samband med insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

TRANSPORTER OCH KOMMUNIKATIONER
Vägtrafik                               Trafikanalys
Bantrafik                               Trafikanalys
Sjöfart                                 Trafikanalys
Luftfart                                Trafikanalys
Postverksamhet                          Trafikanalys
Televerksamhet                          Trafikanalys
Kommunikationsvanor                     Trafikanalys
Kollektivtrafik och                     Trafikanalys
samhällsbetalda resor

Behandling av känsliga personuppgifter m.m.

För framställning av statistik över trafikolyckor inom området Vägtrafik får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser brott, domar i brottmål samt trafikskadades hälsotillstånd.

UTBILDNING OCH FORSKNING
Skolväsende och barnomsorg              Statens skolverk
Högskoleväsende                         Universitetskanslersämbetet
Studiestöd                              Centrala studiestödsnämnden
Forskning                               SCB
Befolkningens utbildning                SCB
Förordning (2013:946).