Budgetpropositionen för 2022

Proposition 2021/22:1

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Finansdepartementet
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-09-20
Bordlagd
2021-09-20
Hänvisad
2021-09-21
Motionstid slutar
2021-10-05

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

PDF
PDF
prop 2021/22 1
Regeringens proposition 2021/22:1
Budgetpropositionen för 2022
Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap. 2 § regeringsformen budgetpropositionen för 2022.
Stockholm den 16 september 2021
Stefan Löfven
Magdalena Andersson (Finansdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
Budgetpropositionen innehåller regeringens förslag till statens budget för 2022 samt de övriga förslag och bedömningar som följer av riksdagsordningen och budgetlagen (2011:203).
1
Prop. 2021/22:1
Översikt av innehåll i volym 1

Volym 1a

1

Finansplan

2

Förslag till riksdagsbeslut

3

Den makroekonomiska utvecklingen

4

De budgetpolitiska målen

5

Inkomster

6

Utgifter

7

Statens budgetsaldo och statsskulden

8

Den offentliga sektorns finanser

9

Statens

Förslagspunkter (150)

 • 1.1
  Riksdagen godkänner riktlinjerna för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken (avsnitt 1).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2021/22:FiU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 1.2
  Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget till 1 595 miljarder kronor för 2024 (avsnitt 4.2).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2021/22:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.3
  Riksdagen godkänner beräkningen av inkomster i statens budget för 2022 (avsnitt 5.2 och bilaga 1 avsnitt 2).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2021/22:FiU1
  Utskottets förslag
  BifallDelvis
  Kammarens beslut
  BifallDelvis
 • 1.4
  Riksdagen godkänner den preliminära beräkningen av inkomster i statens budget för 2023 och 2024 som riktlinje för regeringens budgetarbete (avsnitt 5.2 och tabell 5.1).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2021/22:FiU1
  Utskottets förslag
  BifallDelvis
  Kammarens beslut
  BifallDelvis
 • 1.5
  Riksdagen beslutar om fördelning av utgifter på utgiftsområden för 2022 (avsnitt 6.2 och tabell 6.1).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2021/22:FiU1
  Utskottets förslag
  BifallDelvis
  Kammarens beslut
  BifallDelvis
 • 1.6
  Riksdagen godkänner beräkningen av förändringen av anslagsbehållningar för 2022 (avsnitt 6.2 och tabell 6.1).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2021/22:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.7
  Riksdagen godkänner beräkningen av utgifterna för ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget för 2022 (avsnitt 6.2 och tabell 6.1).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2021/22:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.8
  Riksdagen godkänner den preliminära fördelningen av utgifter på utgiftsområden för 2023 och 2024 som riktlinje för regeringens budgetarbete (avsnitt 6.3 och tabell 6.3).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2021/22:FiU1
  Utskottets förslag
  BifallDelvis
  Kammarens beslut
  BifallDelvis
 • 1.9
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2022 ta upp lån enligt 5 kap. budgetlagen (2011:203) (avsnitt 7.2).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2021/22:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.10
  Riksdagen godkänner beräkningen av Riksgäldskontorets nettoutlåning för 2022 (avsnitt 7.2 och tabell 7.1).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2021/22:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.11
  Riksdagen godkänner beräkningen av den kassamässiga korrigeringen för 2022 (avsnitt 7.2 och tabell 7.1).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2021/22:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.12
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2022 besluta om lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i statens verksamhet som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 51 230 000 000 kronor (avsnitt 9.2).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2021/22:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.13
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2022 besluta om krediter för myndigheternas räntekonton i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare utnyttjade krediter uppgår till högst 17 611 000 000 kronor (avsnitt 9.2).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2021/22:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.14
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2022, med de begränsningar som följer av 3 kap. 8 § andra stycket budgetlagen (2011:203), besluta att ett anslag som inte avser förvaltningsändamål får överskridas om ett riksdagsbeslut om ändring av anslaget inte hinner inväntas och överskridandet ryms inom det fastställda utgiftstaket för staten (avsnitt 9.7).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2021/22:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.15
  Riksdagen godkänner att regeringen under 2022 eller 2023 genom försäljning överlåter fastigheterna Stockholm Cepheus 2 och 3 (avsnitt 5.5).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2021/22:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.16
  Riksdagen godkänner att regeringen från försäljningsintäkterna vid en försäljning enligt 15 får avräkna dels det belopp som behövs för att lösa lån i Riksgäldskontoret som hör till fastigheterna, dels de direkta försäljningskostnader som uppkommer för staten (avsnitt 5.5).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2021/22:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.17
  Riksdagen godkänner att regeringen under 2022 genom försäljning överlåter fastigheten med adress 3900 Nebraska Avenue i Washington D.C. (avsnitt 5.5).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2021/22:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1.18
  Riksdagen godkänner att regeringen från försäljningsintäkterna vid en försäljning enligt 17 får avräkna dels det belopp som behövs för att lösa lån i Riksgäldskontoret som hör till fastigheten, dels de direkta försäljningskostnader som uppkommer för staten (avsnitt 5.5).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2021/22:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2.1
  Riksdagen anvisar anslagen för budgetåret 2022 inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2021/22:KU1
  Utskottets förslag
  BifallDelvis
  Kammarens beslut
  BifallDelvis
 • 2.2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2022 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som anges i tabell 1.2.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2021/22:KU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2.3
  Riksdagen bemyndigar Riksdagsförvaltningen att under 2022 ta upp lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i myndighetens verksamhet som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 130 000 000 kronor (avsnitt 4.4.2).
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2021/22:KU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2.4
  Riksdagen godkänner investeringsplanen för 2022-2024 för anslaget 2:3 Riksdagens fastighetsanslag som en riktlinje för Riksdagsförvaltningens fastighetsinvesteringar (avsnitt 4.4.3).
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2021/22:KU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2.5
  Riksdagen bemyndigar Riksdagsförvaltningen att under 2022 ta upp lån i Riksgäldskontoret för investeringar i fastigheter och tekniska anläggningar som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 2 200 000 000 kronor (avsnitt 4.4.3).
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2021/22:KU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2.6
  Riksdagen anvisar anslagen för budgetåret 2022 inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse, när det gäller anslag som står till Riksdagsförvaltningens disposition, enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2021/22:KU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2.7
  Riksdagen beslutar att Riksdagens ombudsmän (JO) för 2022 får anslagsfinansiera anläggningstillgångar som används i myndighetens verksamhet (avsnitt 5.4.1).
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2021/22:KU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2.8
  Riksdagen anvisar ett anslag för budgetåret 2022 inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse för Riksdagens ombudsmän (JO) enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2021/22:KU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2.9
  Riksdagen bemyndigar Riksrevisionen att under 2022 ta upp lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 20 000 000 kronor (avsnitt 6.5.1).
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2021/22:KU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2.10
  Riksdagen anvisar ett anslag för budgetåret 2022 inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse för Riksrevisionen enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2021/22:KU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3.1
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2022 för stabilitetsfonden besluta om en kreditram på högst 50 000 000 000 kronor och en garantiram på högst 750 000 000 000 kronor (avsnitt 3.7.3).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2021/22:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3.2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2022 för resolutionsreserven besluta om en kreditram på högst 100 000 000 000 kronor och en garantiram på högst 200 000 000 000 kronor (avsnitt 3.7.3).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2021/22:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3.3
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2022 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret för att tillgodose Kammarkollegiets behov av likviditet i samband med inrättandet av nya myndigheter som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 250 000 000 kronor (avsnitt 4.6.2).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2021/22:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3.4
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2022 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret för att tillgodose Kammarkollegiets behov av likviditet i det statliga försäkringssystemet som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 100 000 000 kronor (avsnitt 4.6.2).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2021/22:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3.5
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2022 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret för att tillgodose Statens tjänstepensionsverks behov av likviditet i pensionshanteringen som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 100 000 000 kronor (avsnitt 4.6.4).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2021/22:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3.6
  Riksdagen godkänner att regeringen under 2022-2025 får besluta om avsteg från principen om affärsmässighet vid förvärv av fastigheter som ska ingå i det slutna beståndet av försvarsanläggningar även om de har ett betydande värde, under förutsättning att det krävs för genomförandet av beslut om totalförsvaret (avsnitt 5.6.1).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2021/22:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3.7
  Riksdagen godkänner investeringsplanen för fastigheter och markanläggningar för 2022-2024 som en riktlinje för Fortifikationsverkets investeringar (avsnitt 5.7.1).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2021/22:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3.8
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2022 besluta att Fortifikationsverket får ta upp lån i Riksgäldskontoret för investeringar i fastigheter och markanläggningar som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 26 500 000 000 kronor (avsnitt 5.7.1).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2021/22:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3.9
  Riksdagen godkänner investeringsplanen för fastigheter och markanläggningar för 2022-2024 som en riktlinje för Statens fastighetsverks investeringar (avsnitt 5.7.2).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2021/22:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3.10
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2022 besluta att Statens fastighetsverk får ta upp lån i Riksgäldskontoret för investeringar i fastigheter och markanläggningar som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 15 200 000 000 kronor (avsnitt 5.7.2).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2021/22:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3.11
  Riksdagen anvisar anslagen för budgetåret 2022 inom utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2021/22:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3.12
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2022 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som anges i tabell 1.2.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2021/22:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4.1
  Riksdagen anvisar anslagen för budgetåret 2022 inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2021/22:SkU1
  Utskottets förslag
  BifallDelvis
  Kammarens beslut
  BifallDelvis
 • 5.1
  Riksdagen anvisar anslagen för budgetåret 2022 inom utgiftsområde 4 Rättsväsendet enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2021/22:JuU1
  Utskottets förslag
  BifallDelvis
  Kammarens beslut
  BifallDelvis
 • 5.2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2022 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som anges i tabell 1.2.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2021/22:JuU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 6.1
  Riksdagen anvisar anslagen för budgetåret 2022 inom utgiftsområde 5 Internationell samverkan enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2021/22:UU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 6.2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2022 besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som anges i tabell 1.2.
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2021/22:UU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7.1
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2022 utnyttja en kredit i Riksgäldskontoret i händelse av krig, krigsfara eller andra utomordentliga förhållanden som uppgår till högst 40 000 000 000 kronor (avsnitt 2.4.5).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2021/22:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7.2
  Riksdagen godkänner investeringsplanen för vidmakthållande av försvarsmateriel för 2022-2033 som en riktlinje för Försvarsmaktens investeringar (avsnitt 3.6.1).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2021/22:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7.3
  Riksdagen godkänner investeringsplanen för anskaffning av försvarsmateriel för 2022-2033 som en riktlinje för Försvarsmaktens investeringar (avsnitt 3.6.3).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2021/22:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7.4
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2022 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret för att tillgodose Försvarets materielverks behov av rörelsekapital som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 50 500 000 000 kronor (avsnitt 3.6.11).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2021/22:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7.5
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2022 besluta om att överlåta försvarsmateriel i form av ännu inte förbandssatta artilleripjäser av system Archer för att möjliggöra en vidareförsäljning till USA samt att Försvarsmakten får disponera försäljningsintäkter eller motsvarande för pjäserna (avsnitt 3.6.13).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2021/22:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7.6
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2022 besluta att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får ta upp lån i Riksgäldskontoret för beredskapsinvesteringar som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 1 300 000 000 kronor (avsnitt 4.6.6).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2021/22:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7.7
  Riksdagen godkänner investeringsplanen för krisberedskap för 2022-2024 som en riktlinje för Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps beredskapsinvesteringar (avsnitt 4.6.6).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2021/22:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7.8
  Riksdagen anvisar anslagen för budgetåret 2022 inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2021/22:FöU1
  Utskottets förslag
  BifallDelvis
  Kammarens beslut
  BifallDelvis
 • 7.9
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2022 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som anges i tabell 1.2.
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2021/22:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 8.1
  Riksdagen fastställer biståndsramen för 2022 till 1 procent av vid budgeteringstillfället beräknad bruttonationalinkomst (BNI) för 2022 beräknat enligt EU-förordningen för nationalräkenskaperna ENS 2010 (avsnitt 2.1.1).
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2021/22:UU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 8.2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2022 ställa ut statliga garantier för biståndsverksamhet som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till högst 18 000 000 000 kronor (avsnitt 2.9.1).
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2021/22:UU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 8.3
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2022 för anslaget 1:1 Biståndsverksamhet besluta om kapitaltillskott till Swedfund International AB på högst 1 200 000 000 kronor (avsnitt 2.9.1).
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2021/22:UU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 8.4
  Riksdagen anvisar anslagen för budgetåret 2022 inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, när det gäller anslag som står till regeringens disposition, enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2021/22:UU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 8.5
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2022 besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som anges i tabell 1.2.
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2021/22:UU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 8.6
  Riksdagen anvisar ett anslag för budgetåret 2022 inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd som står till Riksrevisionens disposition, enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2021/22:UU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 9.1
  Riksdagen anvisar anslagen för budgetåret 2022 inom utgiftsområde 8 Migration enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2021/22:SfU4
  Utskottets förslag
  BifallDelvis
  Kammarens beslut
  BifallDelvis
 • 9.2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2022 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som anges i tabell 1.2.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2021/22:SfU4
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 10.1
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453) (avsnitt 2 och 7.6).
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2021/22:SoU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 10.2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2022 som beredskapsinvestering ingå avtal om vaccin mot sjukdomen covid-19 (avsnitt 4.6.6).
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2021/22:SoU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 10.3
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2022 besluta att Folkhälsomyndigheten får ta upp lån i Riksgäldskontoret för beredskapsinvesteringar som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 21 000 000 000 kronor (avsnitt 4.6.6).
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2021/22:SoU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 10.4
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2022 besluta att Socialstyrelsen får ta upp lån i Riksgäldskontoret för beredskapsinvesteringar som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 2 000 000 000 kronor (avsnitt 4.6.6).
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2021/22:SoU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 10.5
  Riksdagen godkänner investeringsplanen för beredskapsinvesteringar för 2022-2024 som en riktlinje för Folkhälsomyndighetens investeringar (avsnitt 4.6.6).
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2021/22:SoU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 10.6
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2022 besluta att till andra stater, den globala vaccinupphandlingsmekanismen Covax eller andra jämförbara organisationer sälja vaccin mot sjukdomen covid-19 som inte längre behövs för att säkerställa det nationella behovet till ett pris som inte uppfyller kravet på affärsmässighet (avsnitt 4.6.6).
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2021/22:SoU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 10.7
  Riksdagen anvisar anslagen för budgetåret 2022 inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2021/22:SoU1
  Utskottets förslag
  BifallDelvis
  Kammarens beslut
  BifallDelvis
 • 10.8
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2022 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som anges i tabell 1.2.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2021/22:SoU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 11.1
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i socialförsäkringsbalken (avsnitt 2.1, 3.9, 3.10 och 3.11).
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2021/22:SfU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 11.2
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i socialförsäkringsbalken (avsnitt 2.2 och 3.11).
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2021/22:SfU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 11.3
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön (avsnitt 2.3 och 3.9).
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2021/22:SfU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 11.4
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2022 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret för att tillgodose Försäkringskassans behov av likviditet vid utbetalning av ersättning för vård i andra länder som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 170 000 000 kronor (avsnitt 3.13.8).
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2021/22:SfU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 11.5
  Riksdagen anvisar anslagen för budgetåret 2022 inom utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2021/22:SfU1
  Utskottets förslag
  BifallDelvis
  Kammarens beslut
  BifallDelvis
 • 12.1
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i socialförsäkringsbalken (avsnitt 2.1 och 3.9).
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2021/22:SfU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 12.2
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (2020:1241) om ändring i lagen (2019:646) om ändring i socialförsäkringsbalken (avsnitt 2.2 och 3.10).
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2021/22:SfU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 12.3
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (2019:646) om ändring i socialförsäkringsbalken (avsnitt 2.3 och 3.10).
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2021/22:SfU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 12.4
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (2020:1243) om ändring i lagen (2019:168) om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat Europeiska unionen (avsnitt 2.4 och 3.10).
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2021/22:SfU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 12.5
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (2019:168) om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat Europeiska unionen (avsnitt 2.5 och 3.10).
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2021/22:SfU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 12.6
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2022 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret för att tillgodose Pensionsmyndighetens behov av likviditet vid handel med fondandelar som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 11 000 000 000 kronor (avsnitt 3.11.6).
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2021/22:SfU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 12.7
  Riksdagen anvisar anslagen för budgetåret 2022 inom utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2021/22:SfU2
  Utskottets förslag
  BifallDelvis
  Kammarens beslut
  BifallDelvis
 • 13.1
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i socialförsäkringsbalken (avsnitt 2.1 och 3.9).
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2021/22:SfU3
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 13.2
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i semesterlagen (1977:480) (avsnitt 2.2 och 3.9).
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2021/22:SfU3
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 13.3
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584) (avsnitt 2.3 och 3.9).
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2021/22:SfU3
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 13.4
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (2016:1108) om ersättning till riksdagens ledamöter (avsnitt 2.4 och 3.9).
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2021/22:SfU3
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 13.5
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i socialförsäkringsbalken (avsnitt 2.5 och 3.10).
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2021/22:SfU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 13.6
  Riksdagen anvisar anslagen för budgetåret 2022 inom utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2021/22:SfU3
  Utskottets förslag
  BifallDelvis
  Kammarens beslut
  BifallDelvis
 • 14.1
  Riksdagen anvisar anslagen för budgetåret 2022 inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2021/22:AU1
  Utskottets förslag
  BifallDelvis
  Kammarens beslut
  BifallDelvis
 • 14.2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2022 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som anges i tabell 1.2.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2021/22:AU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 15.1
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (2021:64) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (avsnitt 2.1 och 4.5).
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2021/22:AU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 15.2
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (avsnitt 2.2 och 4.5).
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2021/22:AU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 15.3
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (avsnitt 2.3 och 4.5).
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2021/22:AU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 15.4
  Riksdagen anvisar anslagen för budgetåret 2022 inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2021/22:AU2
  Utskottets förslag
  BifallDelvis
  Kammarens beslut
  BifallDelvis
 • 15.5
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2022 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som anges i tabell 1.2.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2021/22:AU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 16.1
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2022 ta upp lån i Riksgäldskontoret för studielån som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 264 500 000 000 kronor (avsnitt 2.12.9).
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2021/22:UbU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 16.2
  Riksdagen anvisar anslagen för budgetåret 2022 inom utgiftsområde 15 Studiestöd enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2021/22:UbU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 16.3
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2022 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som anges i tabell 1.2.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2021/22:UbU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 17.1
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i högskolelagen (1992:1434) (avsnitt 2.1 och 6.5.6).
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2021/22:UbU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 17.2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2022-2024 för anslaget 2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå besluta om en årlig medlemsavgift på högst 800 000 kronor i Cancer Core Europe (avsnitt 6.6.16).
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2021/22:UbU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 17.3
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2022 bilda ett holdingbolag knutet till Mälardalens universitet och för anslaget 2:32 Mälardalens universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå besluta om kapitaltillskott till bolaget på högst 1 500 000 kronor (avsnitt 6.6.32).
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2021/22:UbU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 17.4
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2022 för anslaget 2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor besluta om kapitaltillskott på högst 11 000 000 kronor till holdingbolag knutna till universitet för finansiering av idébanksmedel (avsnitt 6.6.65).
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2021/22:UbU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 17.5
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2022 för anslaget 3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation besluta om bidrag på högst 900 000 000 kronor till European Spallation Source ERIC (ESS) (avsnitt 7.6.1).
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2021/22:UbU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 17.6
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2022 för anslaget 3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation besluta om medlemsavgift till det gemensamma företaget för ett europeiskt högpresterande datorsystem (Euro-HPC) på högst 25 000 000 kronor (avsnitt 7.6.1).
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2021/22:UbU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 17.7
  Riksdagen anvisar anslagen för budgetåret 2022 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2021/22:UbU1
  Utskottets förslag
  BifallDelvis
  Kammarens beslut
  BifallDelvis
 • 17.8
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2022 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som anges i tabell 1.2.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2021/22:UbU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 18.1
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (2018:1893) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst (avsnitt 2.1 och 14.6.6).
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2021/22:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 18.2
  Riksdagen godkänner medelstilldelningen för 2022 från public service-kontot till Sveriges Radio AB med 3 201 400 000 kronor, till Sveriges Television AB med 5 244 900 000 kronor och till Sveriges Utbildningsradio AB med 463 100 000 kronor (avsnitt 14.6.6).
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2021/22:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 18.3
  Riksdagen anvisar anslagen för budgetåret 2022 inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2021/22:KrU1
  Utskottets förslag
  BifallDelvis
  Kammarens beslut
  BifallDelvis
 • 18.4
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2022 besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som anges i tabell 1.2.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2021/22:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 19.1
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2022 ställa ut kreditgarantier för nybyggnad och ändringar av bostäder, avlösen av kommunala borgensåtaganden och lån som kooperativa hyresrättsföreningar tar upp vid förvärv av fastigheter för ombildning till kooperativa hyresrätter som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till högst 8 000 000 000 kronor (avsnitt 3.7.4).
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2021/22:CU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 19.2
  Riksdagen anvisar anslagen för budgetåret 2022 inom utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2021/22:CU1
  Utskottets förslag
  BifallDelvis
  Kammarens beslut
  BifallDelvis
 • 19.3
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2022 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som anges i tabell 1.2.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2021/22:CU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 20.1
  Riksdagen anvisar anslagen för budgetåret 2022 inom utgiftsområde 19 Regional utveckling enligt uppställningen i propositionen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2021/22:NU2
  Utskottets förslag
  BifallDelvis
  Kammarens beslut
  BifallDelvis
 • 20.2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2022 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som anges i uppställningen i propositionen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2021/22:NU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 21.1
  Riksdagen bemyndigar regeringen att genomföra borttagning av de utsläppsenheter under EU:s ansvarsfördelningsbeslut för 2020 som Sverige har tilldelats och som inte behövs för avräkning mot Sveriges åtagande inom EU för det året (avsnitt 3.25.1).
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2021/22:MJU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 21.2
  Riksdagen godkänner investeringsplanen för fastigheter och markanläggningar för 2022-2024 som en riktlinje för Naturvårdsverkets investeringar (avsnitt 4.1.23).
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2021/22:MJU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 21.3
  Riksdagen anvisar anslagen för budgetåret 2022 inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2021/22:MJU1
  Utskottets förslag
  BifallDelvis
  Kammarens beslut
  BifallDelvis
 • 21.4
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2022 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som anges i tabell 1.2.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2021/22:MJU1
  Utskottets förslag
  BifallDelvis
  Kammarens beslut
  BifallDelvis
 • 22.1
  Riksdagen fastställer avgiftsuttaget under 2022 för elberedskapsavgiften till högst 255 000 000 kronor (avsnitt 2.9.8).
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2021/22:NU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 22.2
  Riksdagen godkänner investeringsplanen för elförsörjning för 2022-2024 som en riktlinje för Affärsverket svenska kraftnäts investeringar (avsnitt 2.10.1).
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2021/22:NU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 22.3
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2022 ge Affärsverket svenska kraftnät finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 2.10.1).
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2021/22:NU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 22.4
  Riksdagen anvisar anslagen för budgetåret 2022 inom utgiftsområde 21 Energi enligt uppställningen i propositionen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2021/22:NU3
  Utskottets förslag
  BifallDelvis
  Kammarens beslut
  BifallDelvis
 • 22.5
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2022 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som anges i uppställningen i propositionen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2021/22:NU3
  Utskottets förslag
  BifallDelvis
  Kammarens beslut
  BifallDelvis
 • 23.1
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2022 ta upp lån i Riksgäldskontoret för vissa infrastrukturprojekt som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 57 926 000 000 kronor (avsnitt 3.6.1).
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2021/22:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 23.2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2022 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret för att tillgodose Transportstyrelsens behov av rörelsekapital som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 1 600 000 000 kronor (avsnitt 3.6.12).
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2021/22:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 23.3
  Riksdagen godkänner att de ekonomiska målen för Sjöfartsverket inte ska gälla under perioden 2022-2024 (avsnitt 3.6.20).
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2021/22:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 23.4
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2022 ge Sjöfartsverket finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordar samt besluta om utdelning och skattemotsvarighet vad avser Sjöfartsverkets ekonomiska resultat (avsnitt 3.6.20).
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2021/22:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 23.5
  Riksdagen godkänner investeringsplanen för Sjöfartsverket för 2022-2024 som en riktlinje för Sjöfartsverkets investeringar (avsnitt 3.6.20).
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2021/22:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 23.6
  Riksdagen godkänner att de ekonomiska målen för Luftfartsverket inte ska gälla under perioden 2022-2024 (avsnitt 3.6.21).
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2021/22:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 23.7
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2022 ge Luftfartsverket finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordar samt besluta om utdelning och skattemotsvarighet vad avser Luftfartsverkets ekonomiska resultat (avsnitt 3.6.21).
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2021/22:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 23.8
  Riksdagen godkänner investeringsplanen för Luftfartsverket för 2022-2024 som en riktlinje för Luftfartsverkets investeringar (avsnitt 3.6.21).
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2021/22:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 23.9
  Riksdagen anvisar anslagen för budgetåret 2022 inom utgiftsområde 22 Kommunikationer enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2021/22:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 23.10
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2022 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som anges i tabell 1.2.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2021/22:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 24.1
  Riksdagen anvisar anslagen för budgetåret 2022 inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2021/22:MJU2
  Utskottets förslag
  BifallDelvis
  Kammarens beslut
  BifallDelvis
 • 24.2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2022 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som anges i tabell 1.2.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2021/22:MJU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 25.1
  Riksdagen godkänner målet för turismpolitiken (avsnitt 3.1).
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2021/22:NU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 25.2
  Riksdagen godkänner att uppdraget för Specialfastigheter Sverige Aktiebolag förtydligas i enlighet med regeringens förslag (avsnitt 3.5.1).
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2021/22:NU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 25.3
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2022 ställa ut kreditgarantier som, inklusive tidigare utställda garantier, uppgår till högst 50 000 000 000 kronor i enlighet med förordningen (2011:211) om utlån och garantier och förordningen (2021:524) om statliga kreditgarantier för gröna investeringar (avsnitt 3.9.1).
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2021/22:NU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 25.4
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2022 för anslaget 2:3 Exportfrämjande verksamhet besluta om kapitaltillskott till Instrument in Support of Trade Exchanges (Instex) på högst 1 000 000 kronor (avsnitt 4.6.3).
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2021/22:NU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 25.5
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2022 ställa ut kreditgarantier för exportkrediter som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till högst 475 000 000 000 kronor (avsnitt 4.6.8).
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2021/22:NU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 25.6
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2022 ställa ut kreditgarantier för investeringar som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till högst 10 000 000 000 kronor (avsnitt 4.6.8).
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2021/22:NU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 25.7
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2021 besluta att Aktiebolaget Svensk Exportkredit får ta upp lån i Riksgäldskontoret för exportfinansiering som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 175 000 000 000 kronor (avsnitt 4.6.9).
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2021/22:NU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 25.8
  Riksdagen anvisar anslagen för budgetåret 2022 inom utgiftsområde 24 Näringsliv enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2021/22:NU1
  Utskottets förslag
  BifallDelvis
  Kammarens beslut
  BifallDelvis
 • 25.9
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2022 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som anges i tabell 1.2.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2021/22:NU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 26.1
  Riksdagen anvisar anslagen för budgetåret 2022 inom utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2021/22:FiU3
  Utskottets förslag
  BifallDelvis
  Kammarens beslut
  BifallDelvis
 • 26.2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2022 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som anges i tabell 1.2.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2021/22:FiU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 27.1
  Riksdagen anvisar anslagen för budgetåret 2022 inom utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2021/22:FiU4
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 28.1
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för budgetåret 2022 ingå de ekonomiska åtaganden som följer av EU-budgeten för budgetåret 2022 (avsnitt 2.8.1).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2021/22:FiU5
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 28.2
  Riksdagen anvisar anslagen för budgetåret 2022 inom utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2021/22:FiU5
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Bilagor (28)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.