Ledarskap för klimat och grön omställning

Motion 2022/23:2190 av Annie Lööf m.fl. (C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-23
Granskad
2022-11-24
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX


Motion till riksdagen

2022/23:2190

av Annie Lööf m.fl. (C)

Ledarskap för klimat och grön omställning
Inledning
Centerpartiets klimatpolitik utgår ifrån ett klart och tydligt mål. Sveriges och världens utsläpp måste minska, och det måste gå betydligt snabbare än idag. Då måste det kosta att släppa ut, och den som smutsar ner ska också betala för det. Samtidigt behövs morötter för omställningen, så att de hållbara alternativen snabbare kan börja användas och göra nytta. Vår klimatpolitik kombinerar därför en effektiv prissättning av utsläpp med stöd till grön teknik som kan bryta fossilberoendet. Vi anser att politikens roll ska vara att ta fram slagkraftiga styrmedel som gör det enklare att ställa om till ett hållbart samhälle och ser till att utsläppen minskar.
Arbetet med

Yrkanden (201)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka det internationella klimatsamarbetet med ambitionen att alla utsläpp ska omfattas av en global koldioxidskatt eller ingå i ett handelssystem med utsläppsrätter för att nå målen i Agenda 2030 och Parisavtalet, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska anta en årlig utsläppsbudget fram till 2040 för att säkerställa efterlevnad av klimatmålen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sträva efter ett kostnadseffektivt och snabbt genomförande av EU:s uppdaterade klimatmål i den nya klimatlagen och att betoningen ska vara att minska utsläppen med minst 55 och helst 65 procent till 2030 och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 4.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att klimatmålen i Sverige och EU bör skärpas ytterligare och att målet bör vara klimatneutralitet i EU som helhet såväl som i varje enskilt medlemsland 2040 och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 5.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den gröna given liksom klimatpaketet Fit for 55 ska främja hållbar tillväxt i kombination med snabbare utsläppsminskningar och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 6.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att enskilda medlemsländers kolsänka inte bör få användas för att kompensera för fortsatta utsläpp i andra medlemsländer i EU och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 7.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att RePowerEU-planen ska öka EU:s försörjningsgrad av klimatsmart energi, påskynda omställningen och minska beroendet av fossil energi och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU17
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 8.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fler EU-lagstiftningar ska direktimplementeras i svensk lagstiftning med syftet att harmonisera reglerna inom unionen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU13
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 9.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör verka för att hållbarhetskriterierna i förnybartdirektivet ska anpassas för att tillåta ett fortsatt hållbart, aktivt skogsbruk i Sverige och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU17
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 10.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bioenergi från hållbara källor ska ses som en viktig lösning i övergången till ett mer hållbart samhälle på kort och lång sikt och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU17
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 11.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska vara ett föregångsland i omställningen samt verka för att EU blir en internationell föregångare för att bekämpa klimatförändringarna och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 12.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska vara drivande för att EU ska utöva effektiv klimatdiplomati i det internationella klimatarbetet och främja regelverk och effektiva ekonomiska styrmedel för minskad klimatpåverkan och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 13.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbeta för att stärka jämlikt beslutsfattande i det internationella klimatsamarbetet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 14.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta bort internationella handelshinder för klimatsmarta varor och tjänster, i syfte att främja spridningen av klimatvänlig teknik över gränserna, och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU12
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 15.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa klimattullar som minskar risken för koldioxidläckage, främjar rättvis konkurrens och stärker ambitionerna för utsläppsminskningar såväl i EU som internationellt, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU12
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 16.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa att hållbarhetskapitlen i handelsavtal blir bindande genom att 1) ställa krav på internationella konventioner som måste ratificeras av motparten innan handelsavtalet kan träda i kraft och 2) skriva in möjlighet att suspendera ett avtal om en motpart bryter mot hållbarhetskapitlens åtaganden, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU12
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 17.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sveriges biståndsbudget i högre grad ska fokusera på att understödja hållbar omställning samt insatser som motverkar klimatförändringarnas skadliga effekter och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2022/23:UU6
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 18.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillgång till klimatsmart energi bör prioriteras inom svenskt klimatbistånd och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2022/23:UU6
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 19.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att klimatanpassning av sårbara regioner ska öka inom svenskt bistånd och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2022/23:UU6
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 20.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en större andel av det svenska biståndet ska gå till att öka den hållbara livsmedelsproduktionen i låginkomstländer och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2022/23:UU6
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 21.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att biståndsbudgeten ska stimulera näringslivet och privata aktörer att investera i hållbar utveckling, exempelvis genom att dela finansiella risker och verka för att minska kostnader för affärsutveckling i mottagarländerna, och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2022/23:UU6
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 22.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning som undersöker nya finansieringsmodeller för kommunernas klimatanpassningsarbete både på kort och på lång sikt samt om att förbättra kunskapsutbyte genom stärkt myndighetssamordning och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 23.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppdatera den nationella klimatanpassningsstrategin för att skapa en tydligare ansvarsfördelning mellan styrnivåerna och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 24.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inkludera klimatanpassning i Sveriges livsmedelsstrategi och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 25.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inkludera klimatanpassning i totalförsvarets krisberedskap och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2022/23:FöU7
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 26.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att införa en avgift på offentligt vatten som kan finansiera klimatanpassningsåtgärder och modernisering av Sveriges va-infrastruktur och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2022/23:CU13
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 27.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över en potentiell ökning av anslaget till SMHI för att möjliggöra bättre långsiktiga prognoser för klimatförändringarnas effekter i Sverige och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 28.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inkludera klimatanpassning i det befintliga klimatpolitiska ramverket och i klimatlagen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 29.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka EU:s utsläppshandelssystem så att prissignalen skärps och så att utsläppsminskningstakten är förenlig med EU:s uppdaterade klimatmål och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 30.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den fria tilldelningen i EU ETS ska fasas ut senast till 2032 och påbörjas inte senare än 2027 och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 31.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att EU:s innovationsfond ska dubbleras och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 32.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det nuvarande systemet för handel med utsläppsrätter bör skärpas via en permanent engångsborttagning av det totala antalet utsläppsrätter och en exponentiellt ökande LRF och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 33.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att successivt utvidga EU:s utsläppshandelssystem mot att omfatta alla utsläpp inom EU och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 34.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tredjeländer ska kunna ansluta sig till EU ETS och bilda s.k. klimatklubbar och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 35.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för en prissättning av minusutsläpp på EU-nivå och se över möjligheterna att införa ett bonussystem för minusutsläpp inom EU ETS och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 36.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tekniska koldioxidupptag (CCS och bio-CCS) ska räknas som negativa utsläpp inom LULUCF och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 37.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att producenter av biokol ska få stöd för de minusutsläpp som genereras och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 38.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vara pådrivande för att påskynda EU-kommissionens lagstiftningsprocess avseende CCS och bio-CCS och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 39.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska anta ett mål för minusutsläpp med utgångspunkt i de nationella klimatmålen och som säkerställer nettonollutsläpp till 2045 och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 40.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att på EU-nivå tillåta internationella transporter av koldioxid från avskiljningsanläggningar till lagringsplatser med flera olika typer av transportlösningar, exempelvis med sjöfart eller vägburna transporter, och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 41.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge i uppdrag att inleda prospektering för att identifiera möjliga platser för koldioxidlagring i Sverige och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 42.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska verka för en koldioxidjusteringsmekanism i EU som är förenlig med WTO-regelverket, som minskar risken för koldioxidläckage, främjar rättvis konkurrens och stärker ambitionerna för utsläppsminskningar såväl i EU som internationellt och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU12
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 43.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att ge Naturvårdsverket och Energimyndigheten i uppdrag att ta fram rekommendationer för företag som vill beräkna sina utsläpp av växthusgaser, inklusive indirekta utsläpp, och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 44.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att ge Naturvårdsverket och Energimyndigheten i uppdrag att ta fram rekommendationer för klimatkompensationsprojekt med hög permanens och additionalitet samt vilka tredjepartsaktörer de anser lever upp till dem i sitt kontrollarbete och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 45.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att ge Konsumentverket i uppdrag att, tillsammans med näringslivet, ta fram en märkning för produkter och tjänster som följer svenska myndigheters rekommendationer för klimatkompensation och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2022/23:CU8
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 46.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att ge Konsumentverket i uppdrag att ta fram ett regelverk för kommunikation kring klimatkompenserade produkter och tjänster och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2022/23:CU8
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 47.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att betänka ett införande av utökad avdragsrätt för företag som investerar i klimatkompensation, om kompensationen lever upp till svenska myndigheters rekommendationer kring effektivitet och social hållbarhet, och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2022/23:SkU12
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 48.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ett lägsta golv för miljö- och klimatkrav bör införas för all statlig upphandling samt att mål bör införas för att öka andelen upphandlingar som bidrar till efterlevnaden av miljö- och klimatmålen, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2022/23:FiU34
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 49.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att offentliga aktörer bör gå före och bygga resurseffektivt samt premiera ny och innovativ teknik i upphandlingsförfaranden och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2022/23:TU4
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 50.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utveckla en digital plattform för samverkan och kunskapsutbyte mellan inköpare, upphandlare och leverantörer inom grön upphandling och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2022/23:FiU34
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 51.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att livsmedel ska omfattas av en obligatorisk klimatmärkning som på ett enkelt sätt visar produktens klimatavtryck och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU18
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 52.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fler produkter ska få klimatdeklaration för att underlätta för konsumenter att välja hållbara alternativ och jämföra alternativ och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2022/23:CU8
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 53.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att EU tar fram en klimatmärkning för utsläppsintensiva produkter och tjänster för att stärka den tillgängliga konsumentinformationen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2022/23:CU8
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 54.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en utredning för kortare avskrivningstider för miljö- och klimatsmarta investeringar i syfte att stärka marknadsmekanismerna i miljöpolitiken genom ett utökat producentansvar och avgiftsfinansierade fonder och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2022/23:SkU12
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 55.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att investeringar i grön teknik bör underlättas och att Sverige bör sträva efter att vara internationell föregångare inom utveckling av klimatsmart teknik som vid export också kan möjliggöra utsläppsminskningar i andra länder och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU12
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 56.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att de mål för export av klimatsmart teknologi som beslutades av Miljömålsberedningen ska införas snarast och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU12
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 57.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att utlysa innovationstävlingar för grön teknik för att driva utveckling på områden med mindre kommersiell kraft vilka också kan bli möjliga för upphandling och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 58.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skärpa kraven i ekodesigndirektivet för att fasa ut smutsiga energibovar och främja mer energieffektiv och klimatsmart teknik och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 59.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att subventioner till fossila bränslen skyndsamt bör fasas ut såväl i EU som i Sverige samtidigt som företagens konkurrenskraft värnas och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU17
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 60.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur den gröna skatteväxlingen kan fortsätta genom att bl.a. se över en eventuell utfasning av alla nedsättningar av koldioxidskatten med stärkt miljöstyrning och färre rent fiskala inslag samtidigt som branschernas konkurrenskraft värnas, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2022/23:SkU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 61.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en översyn av nuvarande miljöskatter för att säkerställa att de styr mot minskade utsläpp och förbättrad resurseffektivitet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2022/23:SkU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 62.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att framtagandet av kriterier för hållbara investeringar utifrån de sex målen i taxonomiförordningen bör ske på ett sätt som är transparent, vetenskapligt och demokratiskt förankrat och som i högre grad utgår från befintlig lagstiftning, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2022/23:FiU22
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 63.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda en vidgning av det gröna avdraget för att inkludera en större bredd av grön teknik som kan påskynda omställningstakten och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2022/23:SkU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 64.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över en möjlig utvidgning av Industriklivet till satsningar på projekt inom carbon capture and utilisation (CCU) som möjliggör återanvändning av infångad koldioxid, vilket kan bidra till ökad resurseffektivitet, och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 65.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att införa en skrotningspremie för oljepannor för att fasa ut de kvarvarande i bruk och på så sätt minska de fossila utsläppen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 66.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ändringstillstånd ska användas som huvudregel i miljötillståndsprocesser med syftet att korta ned tillståndsprocesserna och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU13
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 67.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i högre grad använda anmälningsplikt och därmed minska antalet verksamheter som blir föremål för individuella prövningar vid miljötillstånd, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU13
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 68.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra det möjligt för domstolar och myndigheter att väga in ett projekts klimatnytta när de fattar beslut, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU13
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 69.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa snabbspår i tillståndsprocesserna för nya anläggningar och implementera EU:s förslag på snabbspår för förnybar energiproduktion i svensk lag och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU17
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 70.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en proportionalitetsprincip för avslag i miljötillståndsprocesser och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU13
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 71.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ytterligare politiska styrmedel behövs för att säkra efterlevnaden av transportsektorns utsläppsminskningsmål till 2030 vilka bör inkludera ett brett spektrum av resultatinriktade lösningar för att främja ökad användning av klimateffektiva biodrivmedel, utökad elektrifiering och mer effektiva transportlösningar och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2022/23:TU4
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 72.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att EU:s koldioxidstandarder för transportsektorn ska skärpas och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 73.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att behålla reduktionspliktens nuvarande reduktionsnivåer och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 74.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att sänka skatten på förnybara drivmedel inom reduktionsplikten och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2022/23:SkU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 75.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vid reduktionspliktens kommande kontrollstation överväga en särskild kvot för avancerade biodrivmedel och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 76.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att successivt stärka styrningen mot miljöbilsfordon vid nybilsköp samt överväga ytterligare incitament för att påskynda laddinfrastrukturutbyggnaden och riva de hinder som i dag försvårar utbyggnaden av laddinfrastruktur, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet,Trafikutskottet
  Utskottets förslag
  Avslag,Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag,Avslag
 • 77.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en utvidgad klimatpremie för att också inkludera arbetsmaskiner som kan framdrivas av hållbara bränslen, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 78.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att offentlig verksamhet ska gå före i klimatomställningen genom att se över hur alla fordon som staten, regionerna och kommunerna köper in eller leasar ska vara miljöbilar eller framdrivas av förnybara bränslen från 2023 och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2022/23:TU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 79.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att slopa energiskatten på kollektivtrafik, exempelvis båtar och bussar, som går på el, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2022/23:SkU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 80.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att halvera trängselskatten för miljöbilar och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2022/23:SkU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 81.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att underlätta bildelning genom att införa en enhetlig definition av bilpooler och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2022/23:TU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 82.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga införandet av en energideklaration på personbilar vid nybilsförsäljning som är tydlig och jämförbar samt stärker konsumentinformationen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU17
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 83.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att de data som genereras genom EU-kommissionens förordning (EU) 2021/392 kring verklig drivmedelsförbrukning ska göras tillgängliga för konsumentupplysning och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 84.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur fordonsskatten för personbilar som differentieras efter koldioxidutsläpp och transporteffektivitet kan göra sig gällande också för tunga fordon och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2022/23:SkU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 85.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att stärka stödet för att konvertera fordon till mer hållbar framdrift genom att inkludera det i det gröna avdraget och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2022/23:SkU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 86.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att införa en skrotningspremie för uttjänta fordon och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 87.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att alla nya vägar ska byggas med en tydlig anpassning för cykling och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2022/23:TU9
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 88.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att koldioxidutsläpp från inrikes flyg bör inkluderas i etappmålet för inrikes transporter till 2030 och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2022/23:TU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 89.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten för det offentliga att gå före och upphandla samma mängd biojet som krävs för de flygningar som genomförs av statsflyget och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2022/23:FöU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 90.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att öka satsningarna på det strategiska innovationsprogrammet för flyg (Innovair) i syfte att påskynda övergången till ett hållbart, fossilfritt och mer energieffektivt flyg samt till elektrifiering och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 91.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka de ekonomiska incitamenten att välja förnybara framför fossila drivmedel även inom sjötrafiken genom att sträva efter lagstiftning i första hand på internationell nivå och EU-nivå och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2022/23:TU7
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 92.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att 50 procent av utsläppen från fartyg på internationell resa som anlöpt eller avgått från svensk hamn bör inkluderas i Sveriges långsiktiga territoriella klimatmål om att nå nettonollutsläpp inom svenskt territorium senast 2045 och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2022/23:TU7
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 93.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa miljözoner för sjöfarten för att öka användningen av landström när fartyg ligger i hamn, för att minska koldioxidutsläppen, och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2022/23:TU7
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 94.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att införa driftsstöd till biodrivmedelsanläggningar och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU17
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 95.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att analysera möjligheten att införa ett långsiktigt produktionsstöd för ny produktion av biodrivmedel där producenten under tio år garanteras ett produktionsstöd som motsvarar merkostnaden gentemot fossila drivmedel och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU17
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 96.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att analysera möjligheten till stöd till driften av snabbladdstationer i glesbygd och på landsbygd och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2022/23:TU4
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 97.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga ytterligare satsningar för att Trafikverket ska kunna förbättra laddinfrastrukturen i glesbygd och på landsbygd, genom etableringsstöd för snabbladdstationer, och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2022/23:TU4
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 98.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra det enklare och billigare för samfälligheter att installera laddmöjligheter genom slopat krav på ny förrättning och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2022/23:CU9
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 99.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska verka för att höginblandade biodrivmedel ska få permanent skattebefrielse och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2022/23:SkU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 100.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att rapporteringsskyldigheten i förnybartdirektivet ska omfatta även de aktörer som tillhandahåller fossila bränslen, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU17
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 101.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det finns behov av beredskapslagring också av fossilfria drivmedel och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU17
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 102.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vid översynen av energiskattedirektivet ändra så att drivmedel beskattas utifrån energiinnehåll i stället för volym och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2022/23:SkU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 103.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att nationella mål för täthet av laddinfrastruktur ska tas fram och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2022/23:TU4
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 104.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att utbyggnaden av laddinfrastruktur för tunga fordon utvecklas genom regelförenklingar och incitament och genom att använda befintliga undantag från nuvarande lagstiftning och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2022/23:TU4
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 105.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en nationell plan bör beredas för att identifiera kritiska stråk där nyttjandegraden av bränslecellsfordon väntas vara hög, för att möjliggöra en snabbare utbyggnad av vätgasinfrastruktur med nationell samordning, samt att man bör identifiera strategiska noder för vätgasproduktion, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2022/23:TU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 106.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att nyttja möjliga undantag för att möjliggöra för nätföretag att driva laddpunkter för tunga elfordon i syfte att påskynda utbyggnaden och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU9
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 107.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att skyndsamt genomföra Biogasmarknadsutredningens (SOU 2019:63) andra stödpaket och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU17
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 108.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att ytterligare utveckla gröngasprincipen för att öka andelen biogas i de befintliga gasnäten och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU17
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 109.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidareutveckla biogasanvändningen till fler användningsområden och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU17
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 110.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att ändra statsstödsreglerna så att anläggningar oberoende av storlek kan få stöd till biogasproduktion i Sverige och EU och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU17
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 111.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skapa långsiktighet för biogasen genom att anta ett produktionsmål och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU17
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 112.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra det tillåtet att köra tyngre gas- och elbilar med B-körkort och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2022/23:TU13
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 113.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att anta ett mål om att fördubbla Sveriges produktion av utsläppsfri el till 2030 och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU17
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 114.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka produktionen så snabbt och kraftigt som möjligt av alla energikällor - sol, vind, vatten, biodrivmedel, biokraft och befintlig kärnkraft - och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU17
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 115.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka elproduktionen med 50 TWh redan nästa mandatperiod motsvarande 10 miljoner villors årsförbrukning av el och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU17
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 116.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att blixtinkalla till nya energisamtal med målet om att anta en ny bred politisk överenskommelse som säkerställer långsiktiga förutsättningar för energiproduktion och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU17
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 117.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka kundkraften och koldioxidtransparensen genom att ändra systemet med ursprungsgarantierna så att de redovisas året om, timme för timme, och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU17
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 118.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ersätta den fossila oljan i effektreserven med förnybara alternativ och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU9
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 119.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra det lagligt att förändra effektreserven så att den består av mer än bara kraftverk, exempelvis genom en kombination av vindkraft och batterier, och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU9
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 120.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att värna en övergång till mer decentraliserad och lokal energiproduktion bl.a. genom satsningar på småskalig energiproduktion och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU17
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 121.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att senast den 1 januari 2023 påbörja en kartläggning av tillämpningen av miljöbalken och praxisutvecklingen i syfte att föreslå förändringar som möjliggör en helhetsbedömning, en bredare syn på totalförsvarets intressen och samexistens mellan olika intressen inom samma geografiska område och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2022/23:FöU4
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 122.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan relevanta energimyndigheter och ge Svenska kraftnät ansvar för att säkra den långsiktiga leveranssäkerheten och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU9
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 123.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en strategi som identifierar behovet av mellan- och långsiktig energilagring samt utreder behov av ersättningsmodeller för handel med stödtjänster och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU9
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 124.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda vätgasens potential att bidra till samhällsekonomiska fördelar såsom utsläppsminskningar såväl som att möjliggöra ett förnybart energisystem och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU17
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 125.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en breddning av Industriklivet som bl.a. inkluderar en riktad vätgassatsning och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU17
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 126.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att potentialen för ytterligare energieffektivisering är stor och att EU bör anta ett energieffektiviseringsmål om 50 procent effektivare energianvändning till 2030 och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU17
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 127.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ellagen och elnätsregleringen bör ses över för att underlätta investeringar i smart teknik och för att bereda vägen för nya affärsmodeller såsom införande av timmätning för kunder i det svenska elsystemet senast 2025 och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU9
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 128.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Svenska kraftnät bör få i uppdrag att planera och projektera för utökad elektrifiering och utökad nätkapacitet för att möta framtida behov och möjliggöra nya investeringar och etableringar i hela landet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU9
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 129.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att reformera skatten för lagring av avfall (deponiskatten) så att den baseras på miljöstyrande principer och främjar materialåtervinning snarare än deponering och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2022/23:SkU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 130.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över tillgången till reservgeneratorer vilka bidrar till ett mer flexibelt energisystem och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU9
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 131.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att revidera ersättningsnivåerna vid markintrång genom mer flexibla avtalsformer som täcker markägarens reella förluster och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2022/23:CU9
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 132.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheten att ge kommunerna resurser för att uppdatera sina vindkraftsplaner så att de är i linje med den nationella strategin för en hållbar vindkraftsutbyggnad och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU17
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 133.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om samexistens mellan försvarets intressen och övriga samhällsintressen inklusive energiförsörjningen och att detta bör genomföras som ett led i breda blocköverskridande energisamtal och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2022/23:FöU4
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 134.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen omgående ska godkänna inkomna ansökningar om havsbaserad vindkraft och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU17
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 135.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen och Svenska kraftnät ska prioritera havsbaserad vindkraft i södra Sverige och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU9
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 136.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skapa ett snabbspår för att ersätta äldre vindkraftverk med nya större verk som genererar mer energi, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU17
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 137.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förenkla och snabba på utbyggnaden av vindkraft genom att återinföra vindkraftssamordnare och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU17
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 138.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över all lagstiftning som hämmar investeringar och skapar osäkerhet för företagen som vill investera i ny vindkraft, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU17
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 139.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över gränserna i nätregleringen för att inte befintlig vindkraft ska minska sin produktion av lönsamhetsskäl och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU9
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 140.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa bättre behovsanpassning av hinderbelysning för vindkraftverk, om det finns lokala förutsättningar, och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2022/23:TU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 141.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga införandet av en sammanhållen strategi för att stärka konkurrenskraften för kraftvärmen, som syftar till att fasa ut den sista fossila andelen, och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU17
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 142.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att helt ta bort skatten på biooljor för uppvärmningsändamål och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2022/23:SkU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 143.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över avfallsförbränningsskattens nuvarande utformning och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2022/23:SkU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 144.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att helt slopa skatten för egenanvändning av solel för att främja installation vid optimala sollägen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2022/23:SkU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 145.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att ge skatteavdrag till personer som äger andelar i mindre solcellsanläggningar på flerfamiljshus, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2022/23:SkU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 146.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i stället för att totalförbjuda solceller ställa krav på teknik såsom störningsfria optimerare och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU17
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 147.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att installation av solceller och solfångare, inklusive integrerade, ska vara bygglovsbefriad även inom kulturmiljöområden medan krav på bygglov kvarstår på k- och q-märkta fastigheter och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2022/23:CU12
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 148.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att underlätta för dem som vill investera i gemensamma solenergianläggningar (solkooperativ), och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU17
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 149.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka ansträngningarna för fler offentliga byggnader och p-platser med solceller och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU17
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 150.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att värna, utveckla och stärka lönsamheten för vattenkraften och dess viktiga roll i energisystemet genom minskat regelkrångel, respekt för äganderätt samt effektiva och proportionerliga miljöåtgärder till rimliga kostnader och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2022/23:CU13
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 151.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillfälligt stoppa omprövningar av vattenkraftens miljötillstånd till dess att prövningen följer de ramar som fastställdes i lag och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2022/23:CU13
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 152.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör säkerställa att de miljöanpassningar som pågår inte påverkar möjligheten att öka effekten i befintlig vattenkraft och inte leder till oproportionerliga kostnader i förhållande till miljönyttan och att genomförandet inte innebär en kraftigt negativ påverkan på den totala kraftproduktionen, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2022/23:CU13
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 153.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska säkerställa att platsspecifika bedömningar kring alla nyttor och konsekvenser görs med beräkningsgrunder som är vedertagna och transparenta och att detta görs i samråd med berörda aktörer inom ramen för miljöanpassningen av vattenkraften och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2022/23:CU13
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 154.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att värna jordbruk och kulturmiljö samt att de undantag som finns ska användas inom ramen för miljöanpassning av vattenkraften och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2022/23:CU13
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 155.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en plan för att nyttja vattenkraftens maxkapacitet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU17
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 156.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Svenska kraftnät i uppdrag att bygga ut den ledningskapacitet som behövs om det beslutas att öka effekten från den befintliga kärnkraften och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU9
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 157.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att energiforskningen ska omfatta alla fossilfria energislag och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU17
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 158.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inga förtida nedstängningar av kärnkraften ska ske genom politiska beslut och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU17
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 159.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undanta krav på koncession inom redan miljöprövat verksamhetsområde som kan möjliggöra en snabbare elnätsutbyggnad och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU9
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 160.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka överföringskapaciteten för att möta den ökande elenergiefterfrågan och satsa på smarta elnät, ökad användarflexibilitet, energieffektivisering och energilagring och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU9
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 161.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att anta ett nytt mål för sammanlänkning av EU:s energinät om 25 procent samt påskynda insatserna för att nuvarande mål ska nås och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU9
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 162.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra det möjligt att dela el mellan fastigheter via mikronät och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU9
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 163.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka transparensen i köerna för anslutning till stamnät och regionnät för både producenter och konsumenter och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU9
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 164.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Energimarknadsinspektionen bör ges rätten att dra tillbaka nätkoncession vid grova brister i elnätsverksamheten såsom uteblivna kapacitetsstärkande investeringar och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU9
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 165.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka möjligheten till regional samplanering av nätinfrastruktur och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU9
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 166.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utbyggnaden av elnätsinfrastrukturen ska genomföras på ett sätt som minimerar behovet av markintrång och där kravet på att använda marksnål teknik när det är möjligt skärps och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU9
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 167.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att ge Svenska kraftnät i uppdrag att omgående återstarta byggandet av en tredje elkabel till Gotland för att säkerställa öns elförsörjning och skapa förutsättningar för omställning till ett klimatsmart samhälle och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU9
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 168.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att takytor bör betraktas som en strategisk resurs för energiproduktion, dagvattenhantering samt ekosystemtjänster och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2022/23:CU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 169.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fler insatser för att öka byggandet i trä och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2022/23:CU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 170.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om återbruk och återvinning av byggmaterial och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2022/23:CU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 171.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utvärdera energideklarationer för byggnader för att säkerställa att de är ändamålsenliga, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2022/23:CU12
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 172.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka bioekonomins roll i klimatomställningen samtidigt som tillväxten i den brukade skogen ökar för att nå våra klimatmål och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 173.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en kommande nationell bioekonomistrategi ska bejaka bioekonomins potential att minska beroende av fossila källor genom substitution samt dess förmåga att bidra till uppfyllelse av EU:s klimatmål och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 174.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att införa en biopremie som utjämnar prisskillnaderna mellan fossil diesel och förnybara alternativ och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 175.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna till stärkt forskning och utveckling inom de gröna näringarna och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2022/23:UbU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 176.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skapa bättre förutsättningar för en delningsekonomi där tjänster för återbruk, reparation och delning av produkter ökar och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 177.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur ett heltäckande mått på cirkularitet kan tas fram för produkter, material och tjänster samt införas i Sverige och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 178.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett nationellt mål om att Sverige ska ha en cirkulär ekonomi på plats till 2040 och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 179.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kvotplikter på återvunnen råvara bör införas i syfte att skapa en större efterfrågan på och marknad för cirkulerade material och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 180.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att offentlig upphandling i högre utsträckning bör användas som ett kraftfullt verktyg för en cirkulär omställning och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2022/23:FiU34
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 181.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ökande etappmål bör införas i syfte att öka andelen upphandlingar som ställer skarpa krav på cirkularitet och resurseffektivitet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2022/23:FiU34
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 182.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda alternativ till avfallshierarkin samt att uppdatera miljöbalken för att stärka förutsättningarna för en cirkulär omställning och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet,Miljö- och jordbruksutskottet
  Utskottets förslag
  Avslag,Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag,Avslag
 • 183.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utveckla samt införa nationella end of waste-kriterier för en större mängd materialslag och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 184.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lagstifta om att kvaliteten på en råvara ska föregå dess ursprung som styrande princip, i syfte att främja investeringar i återvinningsteknik och minska Sveriges importberoende, och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 185.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för en dedikerad expertmyndighet för cirkulär ekonomi för att säkerställa en effektiv omställning inom alla politikområden och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 186.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att återvinningsmålen på EU-nivå successivt höjs och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 187.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en gemensam standard för återvinning bör tas fram för hela EU och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 188.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för kvalitetsstandarder på avfall för att underlätta handel med återvinningsbara material och för att kunna kontrollera kvaliteten och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 189.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att underlätta handel med återvinningsbart material inom EU och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 190.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige på EU-nivå bör verka för skärpta exportrestriktioner av avfall till länder utanför EU och OECD och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 191.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett producentansvar för textilier i syfte att kraftigt öka mängden textilier och kläder som samlas in separat och på sätt som är enkla för den enskilda individen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 192.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att successivt men kraftigt minska andelen textilavfall som slängs i restavfallet eller lämnas på återvinningscentraler och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 193.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett utvidgat producentansvar på mobiltelefoner och övrig småelektronik i syfte att öka insamlingen och återvinningen av dessa och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 194.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att starta en anläggning för högteknologisk kemisk plaståtervinning i Sverige och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 195.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skärpa det nationella målet för matsvinn för att minska svinnet med 30 procent till 2025 och minst 50 procent till 2030 och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 196.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa bindande rapporteringskrav på matsvinn från livsmedelsbutiker till Naturvårdsverket och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 197.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbättra beräkningarna av matsvinnets miljö- och klimatpåverkan utifrån energiförlust, utsläpp, miljöbelastning och vattenanvändning och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 198.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lagstifta om sänkt kyltemperatur till 4 grader hos leverantörer och i livsmedelsbutiker och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU18
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 199.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att främja digitala lösningar och konsumentorienterade tjänster som bidrar till ett minskat matsvinn, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 200.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge ett uppdrag till forskningsinstitutet Rise att studera fördelar kontra nackdelar med förpackningar ur ett klimat- och matsvinnsförebyggande syfte och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 201.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att slopa retursystemet för bröd och mjölk och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.