Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Utbildningsutskottets betänkande 2020/21:UbU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 december 2020

Beslut

92 miljarder till utbildning och universitetsforskning (UbU1)

Cirka 92 miljarder ur statens budget för år 2021 går till utgiftsområdet utbildning och universitetsforskning, enligt regeringens förslag. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Pengarna går bland annat till maxtaxa i förskolan, utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet, bidrag till lärarlöner, förstärkning av forskning och utbildning på forskarnivå och till universitet, högskolor och myndigheter inom utbildningsområdet.

Riksdagen sa också ja till regeringens förslag om vissa ekonomiska bemyndiganden, och samtidigt nej till alternativa budgetförslag i motioner från den allmänna motionstiden 2020.

Riksdagen tar beslut om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det gjorde riksdagen den 25 november 2020. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här beslutet om fördelning avser steg två i beslutsprocessen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

10 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-10-22
Justering: 2020-12-08
Trycklov: 2020-12-10
Reservationer 1
Betänkande 2020/21:UbU1

92 miljarder till utbildning och universitetsforskning (UbU1)

Utbildningsutskottet föreslår att cirka 92 miljarder ur statens budget för år 2021 ska gå till utgiftsområdet utbildning och universitetsforskning, enligt regeringens förslag. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Pengarna går bland annat till maxtaxa i förskolan, utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet, bidrag till lärarlöner, förstärkning av forskning och utbildning på forskarnivå och till universitet, högskolor och myndigheter inom utbildningsområdet.

Utskottet föreslår att riksdagen också säger ja till regeringens förslag om vissa ekonomiska bemyndiganden, och samtidigt säger nej till alternativa budgetförslag i motioner från den allmänna motionstiden 2020.

Riksdagen tar beslut om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det gjorde riksdagen den 25 november 2020. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här förslaget på fördelning avser steg två i beslutsprocessen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-12-14
Debatt i kammaren: 2020-12-15
4

Beslut

Beslut: 2020-12-16
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 16 december 2020

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Statens budget inom utgiftsområde 16

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Anslagen för 2021
Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 16 enligt regeringens förslag.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:1 utgiftsområde 16 punkt 6 och avslår motionerna

2020/21:1932 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 5,

2020/21:2774 av Ebba Busch m.fl. (KD) yrkande 23,

2020/21:3108 av Patrick Reslow m.fl. (SD),

2020/21:3190 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V),

2020/21:3203 av Ebba Busch m.fl. (KD) yrkandena 6 och 29,

2020/21:3319 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 3,

2020/21:3332 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkandena 1-8 och 10-14,

2020/21:3405 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkandena 14 och 41,

2020/21:3409 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkande 18 och

2020/21:3626 av Gudrun Brunegård m.fl. (KD) yrkandena 1, 2, 8, 9, 11-13, 15, 16, 38, 39, 46, 74 och 83.

b) Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att
 1. under 2021 för anslaget 2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor besluta om kapitaltillskott på högst 11 000 000 kronor till holdingbolag knutna till universitet för finansiering av idébanksmedel,
 2. att under 2021 för anslaget 3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation besluta om bidrag på högst 800 000 000 kronor till European Spallation Source ERIC (ESS),
 3. under 2021 ställa ut statliga garantier för överbryggningslån till European Spallation Source ERIC (ESS) för initial drift och färdigställande av den europeiska spallationskällan, kreditgarantin får uppgå till högst 600 000 000 kronor och gäller som längst t.o.m. 2030,
 4. under 2021-2023 för anslaget 3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation besluta om medlemskap i följande konsortier för europeisk forskningsinfrastruktur, s.k. Eric-konsortier: Aerosols, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure (ACTRIS-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 2 500 000 kronor, European Marine Biological Resource Center (EMBRC-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 1 000 000 kronor, European Plate Observing System (EPOS-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 1 500 000 kronor, European Solar Telescope (EST-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 6 000  000 kronor och European Open Screen Infrastructure (EU-OPENSCREEN-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 2 000 000 kronor och att under 2021-2023 besluta om finansiering av de årliga medlemsavgifterna i följande konsortier: Council of European Social Science Data Archives (CESSDA-ERIC) med en medlemsavgift på högst 2 500 000 kronor, Common Language Resources and Technology Infrastructure (CLARIN-ERIC) med en medlemsavgift på högst 1 000 000 kronor, Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE-ERIC) med en medlemsavgift på högst 1 500 000 kronor, Biobanking and Biomolecular Resources Infrastructure (BBMRI-ERIC) med en medlemsavgift på högst 2 500 000 kronor, European Social Survey (ESS-ERIC) med en medlemsavgift på högst 1 500 000 kronor, Joint Institute for VLBI in Europe (JIVE-ERIC) med en medlemsavgift på högst 1 800 000 kronor, European Advanced Translational Research Infrastructure in Medicine (EATRIS-ERIC) med en medlemsavgift på högst 1 800 000 kronor, European Research Infrastructure for Biomedical Imaging (Euro-Bioimaging-ERIC) med en medlemsavgift på högst 1 000 000 kronor och Integrated Carbon Observation System (ICOS-ERIC) med en medlemsavgift på högst 10 000 000 kronor,
5. under 2021 för anslaget 3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation besluta om medlemsavgift till det gemensamma företaget för ett europeiskt högpresterande datorsystem (Euro-HPC) på högst 25 000 000 kronor,
6. under 2021 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som regeringen föreslår.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:1 utgiftsområde 16 punkterna 1-5 och 7.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 0 11 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 0 0 4 23
KD 0 0 3 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 1 0 0 1
Totalt 28 10 18 293