Hälso- och sjukvårdens organisation m.m.

Socialutskottets betänkande 2021/22:SoU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 juni 2022

Beslut

Uppmaningar till regeringen om hälso- och sjukvården (SoU15)

Riksdagen har behandlat cirka 430 förslag om hälso- och sjukvård i motioner från den allmänna motionstiden 2021. Några av motionsförslagen ligger till grund för ett antal uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, som riksdagen beslutade att rikta till regeringen. Tillkännagivandena handlar om att

 • stärka den medicinska kompetensen och personalförsörjningen inom äldreomsorgen
 • ha ett större fokus på barn i anhörigstödet inom hälso- och sjukvården
 • utreda hur ett nationellt kompetenscentrum för sjukdomen ME kan inrättas
 • förstärka de tidiga insatserna för psykisk hälsa inom primärvården och barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)
 • följa upp och analysera arbetet med en jämställd vård och bland annat föreslå konkreta åtgärder
 • öka kunskapen om patientens delaktighet, så kallat brukarinflytande, hos kommuner, regioner och andra myndigheter
 • skapa förutsättningar för minskade vårdköer genom utökad samverkan mellan sjukvården och Försäkringskassan.

Riksdagen sa nej till övriga motionsförslag.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår sju tillkännagivanden till regeringen med anledning av motionsyrkanden om medicinsk kompetens och personalförsörjning, hälso- och sjukvårdens anhörigstöd, ett nationellt kompetenscentrum för sjukdomen ME, primärvården och psykisk hälsa, jämställd vård, åldersgränser i vården och brukarinflytande. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 40 under punkt 15 samt reservation 58 under punkt 20, dels i övrigt utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-04-28, 2022-05-05, 2022-05-31

Uppmaningar till regeringen om hälso- och sjukvården (SoU15)

Socialutskottet har behandlat cirka 430 förslag om hälso- och sjukvård i motioner från den allmänna motionstiden 2021. Några av motionsförslagen ligger till grund för ett antal uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, som utskottet föreslår att riksdagen ska rikta till regeringen. Tillkännagivandena handlar om att

 • stärka den medicinska kompetensen och personalförsörjningen inom äldreomsorgen
 • ha ett större fokus på barn i anhörigstödet inom hälso- och sjukvården
 • utreda hur ett nationellt kompetenscentrum för sjukdomen ME kan inrättas
 • förstärka de tidiga insatserna för psykisk hälsa inom primärvården och barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)
 • följa upp och analysera arbetet med en jämställd vård och bland annat föreslå konkreta åtgärder
 • utreda om och hur åldersgränsen kan göras mer flexibel mellan barnvård och vuxenvård
 • öka kunskapen om patientens delaktighet, så kallat brukarinflytande, hos kommuner, regioner och andra myndigheter.

Utskottet föreslår att riksdagen ska säga nej till övriga motionsförslag.

 

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.