Framtidens infrastruktur

Trafikutskottets betänkande 2020/21:TU16

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 22 juni 2021

Nästa händelse: Bordläggning 18 juni 2021

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2021-06-03, 2021-05-18

Förslagspunkter

1. Ett transportsystem för medborgare och näringsliv i hela Sverige

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:476 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) yrkande 3,

2020/21:635 av Alireza Akhondi (C),

2020/21:660 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) yrkande 2,

2020/21:663 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 10,

2020/21:700 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) yrkande 1,

2020/21:701 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) yrkande 2,

2020/21:705 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) yrkande 3,

2020/21:1638 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S),

2020/21:1808 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S),

2020/21:1838 av Isak From m.fl. (S) yrkandena 1 och 2,

2020/21:1879 av Viktor Wärnick (M),

2020/21:2040 av Marianne Pettersson och Per-Arne Håkansson (båda S),

2020/21:2211 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) yrkande 9,

2020/21:2217 av Patrik Jönsson m.fl. (SD) yrkandena 13, 14, 16, 30 och 31,

2020/21:2218 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkandena 14, 21 och 72,

2020/21:2544 av Per Åsling och Helena Lindahl (båda C),

2020/21:2809 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkandena 21 och 37,

2020/21:2851 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M),

2020/21:2926 av Rickard Nordin m.fl. (C) yrkande 10,

2020/21:2948 av Helena Lindahl m.fl. (C) yrkandena 3, 8 och 11,

2020/21:2949 av Peter Helander m.fl. (C) yrkande 3,

2020/21:3172 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkandena 19, 20, 27, 29 och 40,

2020/21:3235 av Helena Gellerman m.fl. (L) yrkandena 1 och 9,

2020/21:3262 av Arman Teimouri m.fl. (L) yrkande 11,

2020/21:3467 av Maria Stockhaus m.fl. (M) yrkande 12,

2020/21:3469 av Maria Stockhaus m.fl. (M) yrkande 4,

2020/21:3499 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkandena 13-16 och

2020/21:4042 av Maria Stockhaus m.fl. (M) yrkandena 15, 18 och 25.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (C)
Reservation 4 (KD)
Reservation 5 (L)

2. Ett jämställt transportsystem

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3172 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkandena 3 och 14.

Reservation 6 (C)

3. Ett långsiktigt hållbart transportsystem

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:863 av Magnus Manhammar och Mattias Vepsä (båda S),

2020/21:1313 av Jens Holm m.fl. (V) yrkandena 1, 3, 8, 12 och 16,

2020/21:2218 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 7,

2020/21:2695 av Emma Berginger (MP) yrkandena 1 och 2,

2020/21:2809 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 15,

2020/21:2922 av Rickard Nordin m.fl. (C) yrkande 11,

2020/21:3048 av Emma Berginger och Janine Alm Ericson (båda MP) yrkande 2,

2020/21:3055 av Emma Hult m.fl. (MP) yrkandena 36 och 40,

2020/21:3171 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkandena 1, 18 och 29,

2020/21:3172 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkandena 21 och 23,

2020/21:3612 av Cecilia Widegren (M) yrkande 4,

2020/21:3679 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 2,

2020/21:4037 av Jens Holm m.fl. (V) yrkandena 5, 8, 10 och 11 samt

2020/21:4042 av Maria Stockhaus m.fl. (M) yrkande 39.

Reservation 7 (M)
Reservation 8 (SD)
Reservation 9 (C)
Reservation 10 (V)
Reservation 11 (KD)
Reservation 12 (L)

4. Forskning och innovation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:1088 av Lars Hjälmered (M),

2020/21:2217 av Patrik Jönsson m.fl. (SD) yrkandena 56-59,

2020/21:3172 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 46,

2020/21:3235 av Helena Gellerman m.fl. (L) yrkandena 2 och 27,

2020/21:3243 av Helena Gellerman m.fl. (L) yrkandena 10 och 11,

2020/21:3467 av Maria Stockhaus m.fl. (M) yrkande 6,

2020/21:3468 av Maria Stockhaus m.fl. (M) yrkande 9 och

2020/21:4042 av Maria Stockhaus m.fl. (M) yrkandena 9, 37 och 44.

Reservation 13 (M)
Reservation 14 (SD)
Reservation 15 (C)
Reservation 16 (L)

5. Ett gränsöverskridande transportsystem

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:413 av Niels Paarup-Petersen (C) yrkandena 1 och 2,

2020/21:597 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 10,

2020/21:862 av Magnus Manhammar och Heléne Björklund (båda S) i denna del,

2020/21:886 av Niklas Karlsson (S),

2020/21:1521 av Robert Hannah och Maria Nilsson (båda L) yrkande 1,

2020/21:1674 av Ida Karkiainen m.fl. (S) delyrkande 2,

2020/21:2217 av Patrik Jönsson m.fl. (SD) yrkandena 22, 24 och 25,

2020/21:2637 av Boriana Åberg m.fl. (M) yrkande 9,

2020/21:3467 av Maria Stockhaus m.fl. (M) yrkande 5,

2020/21:3699 av Pål Jonson (M),

2020/21:4042 av Maria Stockhaus m.fl. (M) yrkande 36 och

2020/21:4047 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 10.

Reservation 17 (M)
Reservation 18 (SD)
Reservation 19 (V)
Reservation 20 (KD)

6. Ett robust transportsystem

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:2217 av Patrik Jönsson m.fl. (SD) yrkande 21,

2020/21:2637 av Boriana Åberg m.fl. (M) yrkande 7,

2020/21:3168 av Mikael Larsson m.fl. (C) yrkandena 2, 6 och 7,

2020/21:3467 av Maria Stockhaus m.fl. (M) yrkande 13,

2020/21:3469 av Maria Stockhaus m.fl. (M) yrkande 9,

2020/21:3487 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 5 och

2020/21:4042 av Maria Stockhaus m.fl. (M) yrkandena 26 och 34.

Reservation 21 (M)
Reservation 22 (SD)
Reservation 23 (C)

7. Ekonomiska planeringsramar för 2022-2033

Utskottets förslag: Riksdagen
a) godkänner vad regeringen föreslår om att den ekonomiska ramen för åtgärder i den statliga transportinfrastrukturen m.m. som finansieras med anslagsmedel under perioden 2022-2033 ska uppgå till 799 miljarder kronor,
b) godkänner vad regeringen föreslår om att 165 miljarder kronor av den ekonomiska ramen ska användas till vidmakthållande av statliga järnvägar inklusive reinvesteringar samt att 197 miljarder kronor av den ekonomiska ramen ska användas till vidmakthållande av statliga vägar inklusive bärighet, tjälsäkring och reinvesteringar av vägar samt till statlig medfinansiering till enskilda vägar,
c) godkänner vad regeringen föreslår om att 437 miljarder kronor av den ekonomiska ramen ska  användas till utveckling av transportsystemet samt att denna del av den ekonomiska ramen får användas för investeringar i statliga järnvägar och vägar, trimnings- och miljöåtgärder i befintlig infrastruktur och statlig medfinansiering  av vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m., bidrag till åtgärder i allmänna farleder och slussar, stöd för att främja hållbara stadsmiljöer, samt räntor och amorteringar för investeringar som finansieras med lån,
d) godkänner vad regeringen föreslår om att planeringsramen för investeringar i vissa väg- och järnvägsprojekt, för de delar där kapitalkostnaden finansieras med inkomster från trängselskatt eller vägavgifter, ska uppgå till 52 miljarder kronor för perioden 2010-2033,
e) bemyndigar regeringen att efter åtgärdsplaneringen slutligt besluta om fördelningen av medel mellan nationell plan och länsplaner.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:151 punkterna 1-5 och avslår motionerna

2020/21:2217 av Patrik Jönsson m.fl. (SD) yrkandena 1 och 27-29,

2020/21:2218 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkandena 5 och 110,

2020/21:2809 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 18,

2020/21:3467 av Maria Stockhaus m.fl. (M) yrkande 8,

2020/21:3488 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 8,

2020/21:4037 av Jens Holm m.fl. (V) yrkandena 1, 3 och 12-18,

2020/21:4041 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) yrkandena 3-5 och 6 i denna del,

2020/21:4042 av Maria Stockhaus m.fl. (M) yrkandena 1-6, 13, 14, 16, 17, 19-22, 24, 27 och 30-32 samt

2020/21:4047 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkandena 1-3, 5 och 11.

Reservation 24 (M)
Reservation 25 (SD)
Reservation 26 (V)
Reservation 27 (KD)

8. Särskilt om anskaffning av isbrytare

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att nya isbrytare bör finansieras inom den ekonomiska ramen för åtgärder i den statliga transportinfrastrukturen m.m. och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2020/21:4037 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 20,

2020/21:4041 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) yrkande 6 i denna del,

2020/21:4042 av Maria Stockhaus m.fl. (M) yrkande 28 och

2020/21:4047 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 6.

Reservation 28 (S, C, L, MP)

9. Utbyggnaden av laddinfrastruktur

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om utbyggnaden av laddinfrastruktur och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2020/21:4037 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 19 och

2020/21:4042 av Maria Stockhaus m.fl. (M) yrkandena 40 och 41.

Reservation 29 (S, C, L, MP)

10. Enskilda vägar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:433 av Kjell-Arne Ottosson (KD),

2020/21:780 av Daniel Bäckström (C),

2020/21:2218 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 81,

2020/21:3172 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 44,

2020/21:3468 av Maria Stockhaus m.fl. (M) yrkande 4,

2020/21:3488 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 9 och

2020/21:3540 av Pål Jonson (M).

Reservation 30 (M, SD)
Reservation 31 (C)

11. Stambanor för höghastighetståg

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:100 av Acko Ankarberg Johansson och Andreas Carlson (båda KD),

2020/21:340 av Solveig Zander (C),

2020/21:2016 av Carina Ödebrink m.fl. (S),

2020/21:2044 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) yrkande 5,

2020/21:2217 av Patrik Jönsson m.fl. (SD) yrkandena 4, 18, 19 och 33,

2020/21:2650 av Helena Bouveng och Mats Green (båda M),

2020/21:2809 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 16,

2020/21:3172 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 25,

2020/21:3467 av Maria Stockhaus m.fl. (M) yrkande 9,

2020/21:3472 av Maria Stockhaus m.fl. (M) yrkande 2,

2020/21:4037 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 6,

2020/21:4041 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) yrkande 2,

2020/21:4042 av Maria Stockhaus m.fl. (M) yrkandena 10 och 11 samt

2020/21:4047 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 4.

Reservation 32 (M)
Reservation 33 (SD)
Reservation 34 (V)
Reservation 35 (KD)

12. Övriga särskilda infrastrukturåtgärder

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.

13. Fyrstegsprincipen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:1313 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 7,

2020/21:2694 av Emma Berginger m.fl. (MP) yrkande 5,

2020/21:3235 av Helena Gellerman m.fl. (L) yrkande 33,

2020/21:3472 av Maria Stockhaus m.fl. (M) yrkande 1 och

2020/21:4037 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 4.

Reservation 36 (M)
Reservation 37 (V)
Reservation 38 (L)

14. Samhällsekonomiska analyser

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:248 av Fredrik Christensson (C),

2020/21:1253 av Saila Quicklund (M),

2020/21:1313 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 2,

2020/21:2595 av Sofia Westergren (M),

2020/21:2809 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 3,

2020/21:2948 av Helena Lindahl m.fl. (C) yrkande 7,

2020/21:2949 av Peter Helander m.fl. (C) yrkande 21,

2020/21:3049 av Emma Berginger (MP) yrkandena 1 och 2,

2020/21:3171 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 3,

2020/21:3235 av Helena Gellerman m.fl. (L) yrkande 3,

2020/21:3467 av Maria Stockhaus m.fl. (M) yrkandena 1 och 2,

2020/21:4037 av Jens Holm m.fl. (V) yrkandena 2 och 9 samt

2020/21:4042 av Maria Stockhaus m.fl. (M) yrkandena 8 och 43.

Reservation 39 (M)
Reservation 40 (C)
Reservation 41 (V)
Reservation 42 (KD)
Reservation 43 (L)

15. Utvärderingar av infrastrukturarbetet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:3467 av Maria Stockhaus m.fl. (M) yrkandena 3 och 7,

2020/21:3468 av Maria Stockhaus m.fl. (M) yrkande 5 och

2020/21:4042 av Maria Stockhaus m.fl. (M) yrkandena 7 och 38.

Reservation 44 (M)

16. Finansieringsfrågor

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:2217 av Patrik Jönsson m.fl. (SD) yrkande 26,

2020/21:2945 av Per Åsling (C),

2020/21:3172 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 1,

2020/21:4037 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 7 och

2020/21:4042 av Maria Stockhaus m.fl. (M) yrkandena 29 och 42.

Reservation 45 (M)
Reservation 46 (SD)
Reservation 47 (C)
Reservation 48 (V)

17. Brukaravgifter

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:197 av Michael Rubbestad och Patrik Jönsson (båda SD) yrkande 3,

2020/21:2410 av Jamal El-Haj m.fl. (S),

2020/21:2809 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 17,

2020/21:3172 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 45 och

2020/21:3468 av Maria Stockhaus m.fl. (M) yrkande 17.

Reservation 49 (M)
Reservation 50 (C)
Reservation 51 (KD)

18. Anslagskredit

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att Trafikverkets anslagskredit bör höjas till 10 procent för både vidmakthållande och utveckling av statens infrastruktur och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2020/21:4037 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 21 och

bifaller delvis motionerna

2020/21:4041 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) yrkande 1,

2020/21:4042 av Maria Stockhaus m.fl. (M) yrkande 33 och

2020/21:4047 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 9.

Reservation 52 (S, C, L, MP)

19. Produktivitet och effektivitet vid infrastrukturprojekt

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:2218 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 19,

2020/21:2809 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 20,

2020/21:2867 av Lars Beckman (M) och

2020/21:3172 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 2.

Reservation 53 (SD)
Reservation 54 (C)
Reservation 55 (KD)

20. Några frågor om fysisk planering

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:454 av Annika Qarlsson och Fredrik Christensson (båda C) yrkande 1 och

2020/21:1270 av Jan Ericson (M).

21. Vissa organisatoriska frågor

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:150 av Hampus Hagman (KD),

2020/21:2215 av Patrik Jönsson m.fl. (SD),

2020/21:3467 av Maria Stockhaus m.fl. (M) yrkande 4 och

2020/21:4042 av Maria Stockhaus m.fl. (M) yrkande 35.

Reservation 56 (M)
Reservation 57 (SD)