Måndag den 21 juni 2021

Kammarens föredragningslistor 2020/21:145

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2020/21:145

Måndagen den 21 juni 2021

Kl.

10.00

 

Prövning av yrkande om misstroendeförklaring mot statsminister Stefan Löfven (S)

 

 

 

Arbetsplenum

______________________________________________________________________________

 

 

1

Prövning av yrkande om misstroendeförklaring mot statsminister Stefan Löfven (S)

 

 

Justering av protokoll

 

2

Justering av protokoll från sammanträdet måndagen den 31 maj

 

 

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

3

2020/21:44 Torsdagen den 10 juni

NU

 

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

 

4

2020/21:838 av Charlotte Quensel (SD)
Förbättring av riskskatten

 

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Socialförsäkringsutskottets betänkande

 

5

Bet. 2020/21:SfU29 Testning vid verkställighet av utvisningsbeslut

2 res. (S, V, MP)

 

Justitieutskottets betänkande

 

6

Bet. 2020/21:JuU37 Tullverket ges en utökad möjlighet att ingripa mot brott

8 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Näringsutskottets betänkande

 

7

Bet. 2020/21:NU22 Moderna tillståndsprocesser för elnät

34 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

Ärenden för debatt
avgörs tisdagen den 22 juni

 

 

Skatteutskottets betänkanden

 

8

Bet. 2020/21:SkU27 Nya EU-bestämmelser om tullkontroller av kontanta medel

 

9

Bet. 2020/21:SkU29 Redovisning av skatteutgifter 2021

 

 

Civilutskottets betänkanden

 

10

Bet. 2020/21:CU16 Modernare regler för bekräftelse av föräldraskap, faderskapsundersökningar och för att åstadkomma könsneutral föräldraskapspresumtion

11 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

11

Bet. 2020/21:CU21 Löneutmätning och digitala ansökningar i utsökningsförfarandet

1 res. (SD)

12

Bet. 2020/21:CU22 Privat initiativrätt – planintressentens medverkan vid detaljplaneläggning

2 res. (M, SD, KD)

13

Bet. 2020/21:CU23 Klimatdeklaration för byggnader

2 res. (M, SD)

14

Bet. 2020/21:CU24 Genomförandet av MKB-direktivet i plan- och bygglagen

2 res. (M, SD, KD)

 

Trafikutskottets betänkande

 

15

Bet. 2020/21:TU16 Framtidens infrastruktur

57 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden

 

16

Bet. 2020/21:MJU22 Utfodring av vilt

25 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

17

Bet. 2020/21:MJU23 Reduktionsplikt för bensin och diesel – kontrollstation 2019

10 res. (M, SD, V, KD)

 

Utbildningsutskottets betänkande

 

18

Bet. 2020/21:UbU14 Högskolan

24 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.