Riksväg 55

Motion 2020/21:3209 av Jessika Roswall och Marta Obminska (båda M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-06
Granskad
2020-10-06
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för en utbyggnad av riksväg 55 inklusive Hjulstabron och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Riksväg 55 sträcker sig från Uppsala till Norrköping, via Enköping, Strängnäs och Katrineholm. Riksvägen är hårt belastad och utgör en viktig väg för såväl godstranspor­ter och kollektivtrafik som persontrafik. För ett antal år sedan skedde en lastbilsolycka på Södertäljebron, vilket ledde till att den bron fick omfattande skador och stängdes av i södergående riktning. Det blev då uppenbart hur viktigt det är att ha en alternativ väg förbi Stockholm och hur viktig riksväg 55 är för inte enbart regionen utan för hela transportflödet från norr till söder.

Riksväg 55 är idag till stora delar i dåligt skick och många delar av vägsträckan är smala och kurviga, vilket gör vägen trafikfarlig. Vissa delar av vägen är extra olycks­drabbade, exempelvis mellan Uppsala och Örsundsbro och mellan Litslena och Enköping. Hjulstabron har stora tekniska brister och är i stort behov av upprustning, alternativt behövs det en ny bro.

Riksväg 55 byggs nu delvis om i etapper, men tyvärr saknas planer för hela sträckan. Regeringen har inte prioriterat Hjulstabron i den nationella infastrukturplanen trots, som ovan nämnts, betydelsen av att ha en alternativ transportväg förbi Stockholm. Lägg där­till de omfattande investeringar som nu görs i slussen i Södertälje samt i hamnarna i Västerås och Köping, för att öka transportkapaciteten på Mälarleden. Hjulstabron och riksväg 55 kan inte ses som två fristående projekt utan är starkt sammanlänkade. Dess­värre står vidare projektering vad gäller Hjulstabron still, till dess att det finns finansi­ering. Det är allvarligt för hela regionen och landet då riksväg 55 är en transportlänk mellan norra och södra Sverige.

 

 

Jessika Roswall (M)

Marta Obminska (M)

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för en utbyggnad av riksväg 55 inklusive Hjulstabron och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2020/21:TU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.