Reduktionsplikt för bensin och diesel – kontrollstation 2019

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2020/21:MJU23

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 22 juni 2021

Nästa händelse: Bordläggning 18 juni 2021

Utskottets förslag

Inblandningen av fossilfria drivmedel i bensin och diesel ska öka (MJU23)

För att minska växthusgasutsläppen från bland annat transportsektorn ska reduktionsnivåerna för bensin och diesel successivt höjas fram till 2030. Det innebär att drivmedelsleverantörerna ska öka inblandningen av förnybara eller andra fossilfria drivmedel i bensinen och dieseln. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag, med vissa smärre ändringar.

Enligt förslaget utökas också leverantörernas möjlighet att uppfylla sin reduktionsplikt genom eget eller köpt överskott av utsläppsminskningar. Dessutom höjs maxgränsen för den avgift som tas ut vid försenad redovisning av reduktionsplikten. Ändringarna ska bidra till Sveriges klimatpolitiska mål om att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 augusti 2021.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen med den ändringen att definitionen av biomassa i 2 § lagen (2017:1201) om reduktion av växthusgasutsläpp från vissa fossila drivmedel ska ha den lydelse som utskottet föreslår. Avslag på motionsyrkandena.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2021-06-03, 2021-05-20

Inblandningen av fossilfria drivmedel i bensin och diesel ska öka (MJU23)

För att minska växthusgasutsläppen från bland annat transportsektorn ska reduktionsnivåerna för bensin och diesel successivt höjas fram till 2030. Det innebär att drivmedelsleverantörerna ska öka inblandningen av förnybara eller andra fossilfria drivmedel i bensinen och dieseln. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag, med vissa smärre ändringar.

Enligt förslaget utökas också leverantörernas möjlighet att uppfylla sin reduktionsplikt genom eget eller köpt överskott av utsläppsminskningar. Dessutom höjs maxgränsen för den avgift som tas ut vid försenad redovisning av reduktionsplikten. Ändringarna ska bidra till Sveriges klimatpolitiska mål om att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 augusti 2021.

Förslagspunkter

1. Regeringens lagförslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2017:1201) om reduktion av växthusgasutsläpp från vissa fossila drivmedel, med den ändringen att definitionen av biomassa i 2 § ska ha den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2020/21:180 och avslår motion

2020/21:4043 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 1.

Reservation 1 (SD)

2. Reduktionsnivåer

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:4036 av Elin Segerlind m.fl. (V) yrkande 2,

2020/21:4043 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 2 och

2020/21:4048 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 5.

Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (V)
Reservation 4 (KD)

3. Reduktionspliktsavgiften

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:4043 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 6.

Reservation 5 (SD)

4. Drivmedel inom reduktionsplikten

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:4043 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkandena 3 och 4 samt

2020/21:4048 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkandena 3 och 4.

Reservation 6 (SD)
Reservation 7 (KD)

5. Produktion av drivmedel

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:4039 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 2 och

2020/21:4048 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 2.

Reservation 8 (M, KD)

6. Konsekvensanalyser vid kontrollstation 2022

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:4036 av Elin Segerlind m.fl. (V) yrkande 1,

2020/21:4039 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 3,

2020/21:4043 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 5 och

2020/21:4048 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 1.

Reservation 9 (M, SD, V, KD)

7. Konsekvensanalyser i övrigt

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:4039 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 10 (M)