Reduktionsplikt för bensin och diesel – kontrollstation 2019

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2020/21:MJU23

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 juni 2021

Beslut

Inblandningen av fossilfria drivmedel i bensin och diesel ska öka (MJU23)

För att minska växthusgasutsläppen från bland annat transportsektorn ska reduktionsnivåerna för bensin och diesel succesivt höjas fram till 2030. Det innebär att drivmedelsleverantörerna ska öka inblandningen av förnybara eller andra fossilfria drivmedel i bensinen och dieseln. Riksdagen sa ja till regeringens förslag, med vissa smärre ändringar.

Enligt beslutet utökas också leverantörernas möjlighet att uppfylla sin reduktionsplikt genom eget eller köpt överskott av utsläppsminskningar. Dessutom höjs maxgränsen för den avgift som tas ut vid försenad redovisning av reduktionsplikten. Ändringarna ska bidra till Sveriges klimatpolitiska mål om att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045.

Lagändringarna börjar gälla den 1 augusti 2021.

Riksdagen riktade också ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att under 2022 återkomma till riksdagen med en bedömning av reduktionspliktens effekter utifrån en fullständig konsekvensanalys. Den ska bland annat belysa följderna för företag, hushåll och nationell energisäkerhet. Regeringen ska då även redogöra för om det motiverar någon förändring av de framtida reduktionsnivåerna.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen med den ändringen att definitionen av biomassa i 2 § lagen (2017:1201) om reduktion av växthusgasutsläpp från vissa fossila drivmedel ska ha den lydelse som utskottet föreslår. Avslag på motionsyrkandena.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 9 under punkt 6, dels i övrigt utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2021-05-20, 2021-06-03

Inblandningen av fossilfria drivmedel i bensin och diesel ska öka (MJU23)

För att minska växthusgasutsläppen från bland annat transportsektorn ska reduktionsnivåerna för bensin och diesel successivt höjas fram till 2030. Det innebär att drivmedelsleverantörerna ska öka inblandningen av förnybara eller andra fossilfria drivmedel i bensinen och dieseln. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag, med vissa smärre ändringar.

Enligt förslaget utökas också leverantörernas möjlighet att uppfylla sin reduktionsplikt genom eget eller köpt överskott av utsläppsminskningar. Dessutom höjs maxgränsen för den avgift som tas ut vid försenad redovisning av reduktionsplikten. Ändringarna ska bidra till Sveriges klimatpolitiska mål om att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 augusti 2021.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.