Reduktionsplikt för bensin och diesel – kontrollstation 2019

Proposition 2020/21:180

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Infrastrukturdepartementet
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-04-20
Bordlagd
2021-04-20
Hänvisad
2021-04-21
Motionstid slutar
2021-05-05

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2020/21:180

Reduktionsplikt för bensin och diesel –

Prop.

kontrollstation 2019

2020/21:180
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 15 april 2021
Stefan Löfven
Anders Ygeman
(Infrastrukturdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås reduktionsnivåer till och med 2030 för bensin och diesel. Möjligheten att uppfylla reduktionsplikten med egna eller förvärvade överskott av utsläppsminskningar utökas och i viss utsträckning ska sådana överskott kunna sparas till påföljande år. Det finns också förslag om att höja maxgränsen för den förseningsavgift som ska tas ut om en redovisning av reduktionsplikten inte görs i rätt tid.
I propositionen görs bedömningen att det på sikt bör vara möjligt

Förslagspunkter (1)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2017:1201) om reduktion av växthusgasutsläpp från vissa fossila drivmedel.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2020/21:MJU23
  Utskottets förslag
  BifallDelvis
  Kammarens beslut
  BifallDelvis

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.