2002 års ekonomiska vårproposition

Proposition 2001/02:100

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Finansdepartementet
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Registrering
2002-04-15
Inlämning
2002-04-15
Bordläggning
2002-04-15
Hänvisning
2002-04-16
Motionstid slutar
2002-05-02

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

2002 års ekonomiska vårproposition

Regeringens proposition 2001/02:100

2002 års ekonomiska vårproposition

Förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken samt tilläggsbudget m.m.

Regeringens proposition 2001/02:100

2002 års ekonomiska vårproposition

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 4 april 2002

Göran Persson

Bosse Ringholm

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken samt förslag till tilläggsbudget för år 2002. Regeringen redovisar även en bedömning av kommunsektorns ekonomiska utveckling. I bilaga 1 presenterar regeringen sin bedömning av hur den svenska ekonomin kommer

Förslagspunkter (27)

 1. Riksdagen godkänner det förslag till riktlilnjer för den ekonomiska politiken som regeringen förordar (kapitel 1).
  Behandlas i

  Betänkande 2001/02:FiU20
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 2. Riksdagen godkänner det förslag till riktlinjer för budgetpolitiken som regeringen förordar (avsnitt 4.1 och 4.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2001/02:FiU20
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 3. att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2001/02:KU37
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 4. antar regeringens förslag till lag om rätt för kommuner att ge stöd till åtgärder i vissa investeringsprogram (avsnitt 3.2 och 7.2.17),
  Behandlas i

  Betänkande 2001/02:FiU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 5. godkänner att staten förvärvar fastigheten Proserpina 4 i Stockholms kommun och godkänner en ny investeringsplan för Statens fastighetsverk i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 7.2.2),
  Behandlas i

  Betänkande 2001/02:FiU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 6. godkänner att det bolag som har i uppgift att utveckla försvarsfastigheter även skall få förvärva och utveckla kommunala bostadsfastigheter i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 7.2.2),
  Behandlas i

  Betänkande 2001/02:FiU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 7. bemyndigar regeringen att under 2002, för det under utgiftsområde 6 Totalförsvar uppförda ramanslaget 6:21 Civilt försvar, besluta om avtal och beställningar avseende beredskapsåtgärder och andra åtgärder som syftar till motstå svåra påfrestningar på samhället i fred, vilka inklusive tidiga gjorda åtaganden medför utgifter på högst 445 000 000 kronor efter 2002 (avsnitt 7.2.5),
  Behandlas i

  Betänkande 2001/02:FiU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 8. bemyndigar regeringen att under 2002, för det under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd uppförda reservationsanslaget 8:1 Biståndsverksamhet, göra utfästelser och åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 26 148 000 000 kronor efter 2002 (avsnitt 7.2.6),
  Behandlas i

  Betänkande 2001/02:FiU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 9. bemyndigar regeringen att under 2002, för det under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd uppförda reservationsanslaget 9:2 Avsättning för förlustrisker vad avser garantier för finansiellt stöd och export-kreditgarantier, ställa ut garantier för finansiellt stöd till länder i Central- och Östeuropa som inklusive tidigare ställda garantier uppgår till ett belopp om högst 950 000 000 kronor (avsnitt 7.2.6),
  Behandlas i

  Betänkande 2001/02:FiU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 10. bemyndigar regeringen att under 2002, för det under utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar uppförda ramanslaget 12:7 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar, ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 15 000 000 kronor under 2003 (avsnitt 7.2.7),
  Behandlas i

  Betänkande 2001/02:FiU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 11. godkänner att från det under utgiftsområde 13 Arbetsmarknad uppförda ramanslaget 22:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2000-2006 förskottsutbetalningar får göras i de fall som regeringen förordar (avsnitt 7.2.10),
  Behandlas i

  Betänkande 2001/02:FiU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 12. bemyndigar regeringen att under 2002 till ett belopp om högst 500 000 000 kronor ställa ut kreditgarantier för bostadsföretag i samband med obeståndshantering i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 7.2.15),
  Behandlas i

  Betänkande 2001/02:FiU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 13. bemyndigar regeringen att under 2002, för det under utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande uppförda ramanslaget 31:7 Investeringsbidrag för anordnande av bostäder för studenter, besluta om stöd som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 125 000 000 kronor under 2003 (avsnitt 7.2.15),
  Behandlas i

  Betänkande 2001/02:FiU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 14. bemyndigar regeringen att under 2002, för det under utgiftsområde 18 Samhälls-planering, bostadsförsörjning och bygg-ande uppförda ramanslaget 31:12 Inves-teringsbidrag för nybyggnad av hyres-bostäder, besluta om stöd som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 2 500 000 000 kronor under 2003- 2006 (avsnitt 7.2.15),
  Behandlas i

  Betänkande 2001/02:FiU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 15. bemyndigar regeringen att under 2002 vidta de åtgärder i fråga om omstrukturering av kommunala bostadsföretag som regeringen förordar (avsnitt 7.2.15),
  Behandlas i

  Betänkande 2001/02:FiU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 16. godkänner att från det under utgiftsområde 19 Regional utjämning och utveckling uppförda ramanslaget 33:6 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2000-2006 förskottsutbetalningar får göras i de fall som regeringen förordar (avsnitt (7.2.16),
  Behandlas i

  Betänkande 2001/02:FiU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 17. bemyndigar regeringen att under 2002, för det under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård uppförda ramanslaget 26:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning, ingå ekonomiska förpliktelser i samband med planering, upphandling och genomförande av forskningsprojekt som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 110 000 000 kronor under 2003, högst 90 000 000 kronor under 2004, högst 75 000 000 kronor under 2005, högst 45 000 000 kronor under 2006 och högst 40 000 000 under 2007 (avsnitt 7.2.17),
  Behandlas i

  Betänkande 2001/02:FiU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 18. Struken av Finansdepartementet
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  -
 19. godkänner den föreslagna användningen av det under utgiftsområde 21 Energipolitik uppförda ramanslaget 35:4 Åtgärder för effektivare energianvändning (avsnitt 7.2.18),
  Behandlas i

  Betänkande 2001/02:FiU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 20. bemyndigar regeringen att låta Riksgäldskontoret ställa ut en kreditgaranti på högst 170 000 000 kronor för Green Cargo AB:s åtagande gentemot Nordisk Renting AB (avsnitt 7.2.19),
  Behandlas i

  Betänkande 2001/02:FiU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 21. bemyndigar regeringen att för 2002 ge Luftfartsverket finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 7.2.19),
  Behandlas i

  Betänkande 2001/02:FiU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 22. bemyndigar regeringen att under 2002, för det under utgiftsområde 22 Kommunikationer uppförda ramanslaget 36:13 Rikstrafiken: Trafikupphandling, ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 3 700 000 000 kronor under 2003-2008 (avsnitt 7.2.19),
  Behandlas i

  Betänkande 2001/02:FiU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 23. bemyndigar regeringen att under 2002, för det under utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar uppförda ramanslaget 42:3 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder, fatta beslut som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 12 100 000 kronor efter 2002, varav 8 200 000 kronor under 2003 och 3 900 000 kronor under 2004 (avsnitt 7.2.20),
  Behandlas i

  Betänkande 2001/02:FiU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 24. godkänner att från det under utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar uppförda ramanslaget 43:10 Från EG-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. förskottsutbetalningar får göras i de fall som regeringen förordar (avsnitt 7.2.20),
  Behandlas i

  Betänkande 2001/02:FiU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 25. godkänner att från det under utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar uppförda ramanslaget 44:2 Från EG-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur förskottsutbetalningar får göras i de fall som regeringen förordar (avsnitt 7.2.20),
  Behandlas i

  Betänkande 2001/02:FiU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 26. godkänner den föreslagna användningen av det under utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner uppförda reservationsanslaget 91:2 Bidrag för särskilda insatser i vissa kommuner och landsting (avsnitt 7.2.22),
  Behandlas i

  Betänkande 2001/02:FiU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 27. godkänner ändrade ramar för utgiftsområden samt anvisar ändrade och nya anslag i enlighet med specifikation i tabell 2.1.
  Behandlas i

  Betänkande 2001/02:FiU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet

Följdmotioner (9)

Behandlas i betänkande (3)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.