Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2001/02:100 2002 års ekonomiska vårproposition

Motion 2001/02:Fi39 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2001/02:100
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämning
2002-05-02
Bordläggning
2002-05-13
Hänvisning
2002-05-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Motion till riksdagen

2001/02:Fi39

av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

med anledning av prop. 2001/02:100 2002 års ekonomiska vårproposition

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1

Förslag till riksdagsbeslut 3

Inledning 4

Makten, pengarna och livet 4

Det ekonomiska läget i världen, Europa och Sverige 6

Den internationella utvecklingen 6

Det ekonomiska läget i USA 7

Situationen i Japan 8

Europeisk ekonomi 8

Risker och möjligheter 9

Utvecklingen i Sverige 10

Procent av hushållens disponibla inkomster 11

Inriktningen av den ekonomiska politiken 12

Strukturella reformer för tillväxt 21

En frihandelsreform 21

Den nya frihandelsrundan inom WTO 22

Avskaffa handelshindren för livsmedels- och tekoprodukter 23

En Europaoffensiv 23

Ryssland,

Yrkanden (14)

 1. Riksdagen beslutar godkänna de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken i enlighet med vad som anfö´rs i motionen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om skattepolitikens inriktning.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om budgetpolitikens inriktning.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om inriktning av den ekonomiska politiken syftande till att uppnå tre procents årlig BNP-tillväxt.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 5. Riksdagen avslår regeringens förslag i tilläggsbudgeten att minska anslaget 22:4 Särskilda insatser för arbetshandikappade samt begär att regeringen återkommer i ny tilläggsbudget med förslag till annan finansiering av 22:11 Bidrag till lönegarantiersättning.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 6. Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag till ny tilläggsbudget innefattande ytterligare anslag till Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. på 10 000 000 kr utöver vad som föreslås i propositionen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 7. Riksdagen avslår regeringens förslag i tilläggsbudgeten att minska anslaget 25:19 Bidrag till kvalificerad yrkesutbildning.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 8. Riksdagen avslår förslag till lag om rätt för kommuner att ge stöd till åtgärder i vissa investeringsprogram.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 9. Riksdagen avslår regeringens förslag i tilläggsbudgeten att inrätta ett nytt ramanslag, 31:13 Statens bostadsnämnd.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 10. Riksdagen avslår regeringens förslag i tilläggsbudgeten att inrätta ett nytt ramanslag, 31:14 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 11. Riksdagen avslår regeringens förslag att regeringen skall bemyndigas att bilda ett eller flera bolag med uppgift att äga och förvalta eller avveckla bostadsbolag och fastigheter som övertas från kommuner.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 12. Riksdagen avslår regeringens förslag att ställa ut kreditgarantier för lån till kommunala bostadsföretag till ett belopp om högst 3 miljarder kronor.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 13. Riksdagen avslår regeringens förslag att regeringen bemyndigas ställa ut kreditgarantier för lån som kooperativa hyresrättsföreningar tar upp för nybyggnation m.m.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 14. Riksdagen avslår regeringens förslag i tilläggsbudgeten att öka anslaget 42:7 Djurskyddsmyndigheten med 15 miljoner kronor samt begär att regeringen återkommer med förslag i ny tilläggsbudget att Livsmedelsverket tillförs 10 miljoner kronor samt de fristående konsumentorganisationerna tillförs 5 miljoner kronor.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.