Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2001/02:100 2002 års ekonomiska vårproposition

Motion 2001/02:Fi42 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2001/02:100
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämning
2002-05-02
Bordläggning
2002-05-13
Hänvisning
2002-05-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Motion till riksdagen

2001/02:Fi42

av Bo Lundgren m.fl. (m)

med anledning av prop. 2001/02:100 2002 års ekonomiska vårproposition

1 Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning 16

2 Förslag till riksdagsbeslut 17

3 Inledning 19

4 Vikten av budgetdisciplin 19

4.1 Hål och tricksande – skenande kostnader i systemen 20

4.2 Sämre förutsättningar också detta år 21

5 Våra förslag per utgiftsområde 21

2 Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen begär att regeringen lägger fram ett nytt relevant beräkningsunderlag.

Riksdagen beslutar avslå regeringens förslag till lag om rätt för kommuner att ge stöd till åtgärder i vissa investeringsprogram.

Riksdagen avslår förslaget till ny investeringsplan för Statens fastighetsverk.

Riksdagen avslår förslaget om vidgat

Yrkanden (18)

 • 1
  Riksdagen begär att regeringen lägger fram ett nytt relevant beräkningsunderlag.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 2
  Riksdagen beslutar avslå regeringens förslag till lag om rätt för kommuner att ge stöd till åtgärder i vissa investeringsprogram.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 3
  Riksdagen avslår förslaget till ny investeringsplan för Statens fastighetsverk.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 4
  Riksdagen avslår förslaget om vidgat uppdrag för Vasallen AB.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 5
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om anslaget Civilt försvar.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 6
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om flyktingmottagning.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 7
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en hjälpmedelsgaranti.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 8
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om stödet till sjukhuskyrkan.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 9
  Riksdagen avslår regeringens begäran om bemyndigande att besluta om stöd under anslaget 31:12 Nybyggnad av hyresbostäder.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 10
  Riksdagen avslår regeringens begäran om bemyndigande att besluta om stöd under anslaget 31:7 Investeringsbidrag för anordnandet av bostäder för studenter.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 11
  Riksdagen avslår regeringens begäran att få ställa ut kreditgarantier för lån till kooperativa hyresföreningar.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 12
  Riksdagen beslutar att inte bemyndiga regeringen att ställa ut kreditgarantier för lån till kommunala bostadsföretag.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 13
  Riksdagen avslår regeringens begäran om bemyndigande att vidta åtgärder i fråga om omstrukturering av kommunala bostadsföretag.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 14
  Riksdagen avslår förslaget om att inrätta ny myndighet, Statens bostadsnämnd, i enlighet med vad som anförs i motionen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 15
  Riksdagen beslutar inrätta en tillfällig delegation som fortsättning på Bostadsdelegationens arbete i enlighet med vad som anförs i motionen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 16
  Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag om förändringar i dagens utjämningssystem med verkan för 2002, vilka skall stimulera till tillväxt i hela landet, i enlighet med vad som anförs i motionen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 17
  Riksdagen begär att regeringen återkommer med ytterligare förslag till tilläggsbudget innefattande en ökning med 250 000 000 kr till anslaget 19:8 Allmänna försäkringskassor samt minskning med 7 000 000 kr av anslaget 14:4 Statens folkhälsoinstitut, med 500 000 000 kr av anslaget 19:4 Arbetsskadeersättningar och med 5 000 000 kr av anslaget 38:20 Kostnader för omstrukturering av vissa statligt ägda företag m.m.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 18
  Riksdagen godkänner, med undantag för de ändringar som begärs i yrkande 17, ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag, enligt följande tabell:
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.