Ändring i plan- och bygglagen, m.m.

Proposition 1993/94:178

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Miljödepartementet
Tilldelat
Bostadsutskottet

Händelser

Bordläggning
1994-03-25
Inlämning
1994-03-25
Hänvisning
1994-03-28
Motionstid slutar
1994-04-13

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition

1993/94:178

Ändring i plan- och bygglagen, m.m.

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 18 mars 1994

Prop.

1993/94:178

Carl Bildt

Görel Thurdin

(Miljö- och naturresursdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen läggs fram förslag om att ett nytt och från
bygglovsprövningen fristående tillsyns- och kontrollförfarande införs
beträffande de tekniska egenskapskraven på byggnader och andra
anläggningar. Bygglovsprövningen enligt plan- och bygglagen (1987:10),
PBL, kommer därmed att begränsas till att avse endast en prövning av
lokaliseringen och den närmare placeringen och utformningen av
byggnader m.m. Bestämmelserna om de tekniska egenskapskraven
förenklas och föreslås flyttas

Förslagspunkter (2)

 1. att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 1993/94:BoU18
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

Följdmotioner (16)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.