Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1993/94:178 Ändring i plan- och bygglagen, m.m.

Motion 1993/94:Bo23 av Jan Andersson (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1993/94:178
Tilldelat
Bostadsutskottet

Händelser

Inlämning
1994-04-13
Bordläggning
1994-04-14
Hänvisning
1994-04-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

I propositionen föreslås omfattande förändringar av
planoch byggnadsväsendet. Tekniska egenskapskrav flyttas
från PBL till Lagen om tekniska egenskapskrav som i
huvudsak är en anpassning till EU:s byggproduktdirektiv.
Förfarandet vid byggnadslov och kontroll under och efter
byggtiden förändras så att ansvaret för det slutliga
byggnadsverket i större omfattning än idag kommer att
åvila byggherren och de kontrollanter han konsulterar.
I Plan- och byggutredningens uppgifter ingår att
behandla tillgänglighet och användbarhet såsom viktiga
allmänna intressen samt ta del av Handikapputredningens
förslag. Det är nu angeläget att de förslag som lagts fram av
en enig, parlamentariskt sammansatt, utredning
genomförs.
Plan- och byggutredningens översyn av plan- och
bygglagstiftningen mot bakgrund av pågående
samhällsförändringar görs i tre steg. De i denna proposition
föreslagna lagändringarna är resultat av utredningens första
betänkande, Anpassad kontroll av byggandet. I det andra
betänkandet, som just gått ut på remiss, behandlas bl.a.
tillgänglighets- och användbarhetsfrågor.
Flera av de i propositionen föreslagna förändringarna
kommer att påverka hur tillgänglighet och användbarhet
kan tillgodoses. Ett exempel är att byggproduktdirektivets
sex egenskapskrav får en starkare ställning än de tre
nationella kraven (4
§), lämplighet, tillgänglighet och användbarhet samt
hushållning med vatten och avfall. Samråds- och
kontrollförfarande inger också farhågor bl.a. med tanke på
att kunskaperna om tillgänglighet och användbarhet är
dåliga inom branschen. I såväl betänkande som proposition
saknas konsekvensanalys med avseende på tillgänglighet
och användbarhet.
I remissvaren på betänkandet Anpassad kontroll av
byggandet påtalas brister i förslaget med avseende på
tillgänglighet och användbarhet. Flera remissinstanser
menar att lagändringar inte borde göras förrän utredningen
också behandlat tillgänglighet och användbarhet eftersom
dessa frågor utgör en integrerad del av byggprocessen.
Jag anser i likhet med dessa remissinstanser att de
lagändringar som föreslås i propositionen och frågorna om
tillgänglighet och användbarhet bör bedömas och beslutas
om i sitt sammanhang.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen hos regeringen begär förslag om ändringar
i plan- och bygglagen där också frågor om tillgänglighet och
användbarhet ingår.

Stockholm den 13 april 1994

Jan Andersson (s)


Yrkanden (2)

 1. att riksdagen hos regeringen begär förslag om ändringar i plan- och bygglagen där också frågor om tillgänglighet och användbarhet ingår.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen hos regeringen begär förslag om ändringar i plan- och bygglagen där också frågor om tillgänglighet och användbarhet ingår.
  Behandlas i

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.