Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1993/94:178 Ändring i plan- och bygglagen, m.m.

Motion 1993/94:Bo27 av Dan Eriksson i Stockholm och Bo G Jenevall (nyd)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1993/94:178
Tilldelat
Bostadsutskottet

Händelser

Inlämning
1994-04-13
Bordläggning
1994-04-14
Hänvisning
1994-04-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Konkurrens ger bättre service och lägre priser. Mot den
bakgrunden är det märkligt att flera branscher som svarar
för människors primärbehov fortfarande fungerar dåligt i
konkurrenshänseende.
Vi har märkt en ökande konkurrens inom detaljistledet i
livsmedelsbranschen de senaste åren. Detta har lett till lägre
priser för konsumenterna och är således mycket bra.
Ytterligare åtgärder behövs emellertid för att få ökade
etableringsmöjligheter och därmed ytterligare förbättringar
i konkurrenshänseende inom denna bransch.
Före den 1 april 1992 kunde handelsändamålet i en
detaljplan preciseras till en viss form av handel och därvid
kunde livsmedelshandeln begränsas eller förbjudas.
Övergång från ett handelsändamål till ett annat inom ett
detaljplaneområde med en preciserad bestämmelse rörande
handelsändamålet kräver planändring. Om
planbestämmelser av det nämnda slaget skall fråntas sin
verkan, föreslår vi att det i 8 kap. 11
§ PBL förs in en bestämmelse enligt vilken den
omständigheten att en övergång från ett handelsändamål till
ett annat strider mot detaljplanen inte skall utgöra hinder
för bifall till en ansökan om bygglov.
Problemet är att det finns många detaljplaner från tiden
före 1 april 1992 i vilka handelsändamålet har preciserats till
en viss form av handel, och livsmedelshandeln kan därvid
ha begränsats eller förbjudits. Bostadsutskottet som består
av idel mycket kompetenta personer samt därtill har
utomordentliga kansliresurser borde kunna utforma ett
lagförslag som undanröjer hinder för etablering av
livsmedelshandel i enlighet med vad som anförs i motionen.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen beslutar om sådan ändring i 8 kap. 11
§ PBL som anförs i motionen.

Stockholm den 13 april 1994

Dan Eriksson

Bo G Jenevall (nyd)

i Stockholm (nyd)


Yrkanden (2)

 1. att riksdagen beslutar sådan ändring i 8 kap. 11 § PBL som anförs i motionen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen beslutar sådan ändring i 8 kap. 11 § PBL som anförs i motionen.
  Behandlas i

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.