Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1993/94:178 Ändring i plan- och bygglagen, m.m.

Motion 1993/94:Bo26 av Lars Werner m.fl. (v)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1993/94:178
Tilldelat
Bostadsutskottet

Händelser

Inlämning
1994-04-13
Bordläggning
1994-04-14
Hänvisning
1994-04-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Vänsterpartiet välkomnar den utvärdering och
uppföljning som nu sker av plan- och bygglagen (PBL).
PBL har under flera år utvecklats och förändrats vilket inte
är anmärkningsvärt med tanke på den snabba utveckling
som sker på många områden som berör byggande, fysisk
planering och boendets villkor. Inte minst miljökrav, krav
på hälsosamma bostäder och energiminimering sätter upp
nya gränser och villkor för hur lagstiftningen ska skrivas och
tolkas.
Propositionen grundas bl.a. på SOU 1993:94 Anpassad
kontroll av byggandet. Däremot tar propositionen inte
ställning till förslagen i SOU 1994:36 Miljö och fysisk
planering. Att man inte behandlar dessa utredningsförslag
samtidigt är betänkligt. Risken finns att man tappar
helhetsperspektivet och samordningsvinster.
Vi bedömer dock att man redan nu kan genomföra en
del av förslagen i propositionen. Vi återkommer med
ytterligare och kompletterande förslag efter valet när vi
förhoppningsvis har en ny, mer verklighetsanknuten
regering.
Vänsterpartiets förslag
--
p1pRegeringen föreslår att ett automatiskt användningsförbud
ska gälla nya byggnader om det finns brister.
Vi föreslår det omvända, dvs. att byggnaden ska få
användas om inte byggnadsnämnden specifikt förbjuder
detta.Regeringen föreslår att en särskild
kvalitetsansvarig ska utses vid byggen.
Det är oklart vilket förhållande som ska gälla mellan
kvalitetsansvarig, byggherre, byggnadsnämnd,
kontrollanter, etc. Innan ytterligare en ny funktion införs
måste detta utredas vidare.Regeringen vill förändra
förhandsprövningen.
Såsom ett stort antal remissinstanser visar är det inte
lämpligt att minska på förhandsprövning. Förhandskontroll
är bästa instrumentet för att förebygga fel.
Tillgänglighetskravet bör omfattas av en förhandskontroll.
Mindre byggnadsföretag och engångsbyggare åläggs för
stort ansvar. Regeringen bör återkomma med ett annat
förslag där bl.a. detta tillgodoses.Regeringen föreslår
förändringar i egenskapskraven på byggnader. Bl.a. vill
regeringen ta bort trevnads- och ändamålsenlighetskraven
och kraven på driftsekonomi.
Det är oklart vad dessa förslag har för effekt på
verkligheten. En majoritet av remissinstanserna är kritiska.
Vi avslår denna del av propositionen i avvaktan på
ytterligare utredning.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen beslutar att en nyproducerad byggnad
skall få användas såvida en byggnadsnämnd inte förbjuder
detta,
2. att riksdagen begär att regeringen återkommer med ett
nytt förslag om kvalitetsansvarig i enlighet med vad som
anförts i motionen om oklara ansvarsförhållanden,
3. att riksdagen begär att regeringen återkommer med
förslag om förhandsprövning i enlighet med vad som anförts
i motionen om bl.a. effektivaste sättet att förebygga
byggfel,
4. att riksdagen avslår propositionens förslag om
förändringar i egenskapskraven på byggnader.

Stockholm den 9 april 1994

Lars Werner (v)

Bengt Hurtig (v)

Jan Jennehag (v)

Rolf L Nilson (v)

Karl-Erik Persson (v)


Yrkanden (8)

 1. att riksdagen beslutar att en nyproducerad byggnad skall få användas såvida en byggnadsnämnd inte förbjuder detta
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen beslutar att en nyproducerad byggnad skall få användas såvida en byggnadsnämnd inte förbjuder detta
  Behandlas i
 3. att riksdagen begär att regeringen återkommer med ett nytt förslag om kvalitetsansvarig i enlighet med vad som anförts i motionen om oklara ansvarsförhållanden
  Behandlas i
 4. att riksdagen begär att regeringen återkommer med ett nytt förslag om kvalitetsansvarig i enlighet med vad som anförts i motionen om oklara ansvarsförhållanden
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 5. att riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag om förhandsprövning i enlighet med vad som anförts i motionen om bl.a. effektivaste sättet att förebygga byggfel
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 6. att riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag om förhandsprövning i enlighet med vad som anförts i motionen om bl.a. effektivaste sättet att förebygga byggfel
  Behandlas i
 7. att riksdagen avslår propositionens förslag om förändringar i egenskapskraven på byggnader.
  Behandlas i
 8. att riksdagen avslår propositionens förslag om förändringar i egenskapskraven på byggnader.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.