Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1993/94:178 Ändring i plan- och bygglagen, m.m.

Motion 1993/94:Bo25 av Karl-Gösta Svenson (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1993/94:178
Tilldelat
Bostadsutskottet

Händelser

Inlämning
1994-04-13
Bordläggning
1994-04-14
Hänvisning
1994-04-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

I propositionen föreslås ändringar i plan- och bygglagen
innebärande bland annat att typgodkännande samt
utfärdande av behörigheter för funktionskontrollanter för
ventilationssystem och kvalitetsansvariga för
byggnadsåtgärder skall kunna göras av organ som
ackrediteras för ändamålet av Styrelsen för teknisk
ackreditering.
I propositionen motiveras förslaget: ''Bland de åtgärder
som vidtas kan nämnas att provnings- och
certifieringsverksamheten avregleras och förändras bland
annat för att underlätta företagens import och export av
produkter''. Ändringarna föreslås träda i kraft 1995-01-01.
Förslaget som i detta avseende är ägnat att upplösa den
nuvarande monopolsituationen är angeläget och ses med
stor förväntan från dem som använder sig av dessa tjänster.
Det är inte bara så att det nuvarande förhållandet starkt har
kritiserats bland dem som det är avsett att tjäna. Det är
också så -- vilket erfarenheten många gånger har visat -- att
mångfald fungerar bättre än monopol.
Behovet av valfrihet för att kunna tillgodose krav på
erforderlig kompetens i olika frågor finns även här. En
fungerande godkännandeverksamhet är dessutom en viktig
stimulansfaktor för byggnadsindustrin. Det finns därför
ingen anledning att ha kvar det föråldrade
monopolsystemet längre än vad som krävs för den tekniska
verkställigheten inom respektive godkännandeområde.
På berörda myndighetshåll finns beredskap och förmåga
att genomföra de uppdrag som erfordras redan till
halvårsskiftet. En fördröjning med ikraftträdande
ytterligare ett halvår kan därför inte försvaras.
Möjligheterna att låta delar av godkännandeområdet bli
frigjorda tidigare måste tillvaratas.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen beslutar att ikraftträdande avseende
godkännandeområdet tidigareläggs till den 1 juli 1994 med
hänsyn till vad som inom resp. område är tekniskt möjligt,
2. att riksdagen beslutar att organ med redan
dokumenterad kompetens bereds möjlighet att verka
fr.o.m. den 1 juli 1994.

Stockholm den 13 april 1994

Karl-Gösta Svenson (m)


Yrkanden (4)

 1. att riksdagen beslutar att ikraftträdande avseende godkännandeområdet tidigareläggs till den 1 juli 1994, med hänsyn till vad som inom resp. område är tekniskt möjligt
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen beslutar att ikraftträdande avseende godkännandeområdet tidigareläggs till den 1 juli 1994, med hänsyn till vad som inom resp. område är tekniskt möjligt
  Behandlas i
 3. att riksdagen beslutar att organ med redan dokumenterad kompetens bereds möjlighet att verka fr.o.m. den 1 juli 1994.
  Behandlas i
 4. att riksdagen beslutar att organ med redan dokumenterad kompetens bereds möjlighet att verka fr.o.m. den 1 juli 1994.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.