Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1993/94:178 Ändring i plan- och bygglagen, m.m.

Motion 1993/94:Bo22 av Ulla Orring (fp)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1993/94:178
Tilldelat
Bostadsutskottet

Händelser

Inlämning
1994-04-13
Bordläggning
1994-04-14
Hänvisning
1994-04-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

I propositionen föreslås omfattande förändringar av
planoch byggnadsväsendet. Tekniska egenskapskrav flyttas
från PBL till Lagen om tekniska egenskapskrav som i
huvudsak är en anpassning till EU:s byggproduktdirektiv.
Förfarandet vid byggnadslov och kontroll under och efter
byggtiden förändras så att ansvaret för det slutliga
byggnadsverket i större omfattning än i dag kommer att
åvila byggherren och de kontrollanter han konsulterar.
I Plan- och byggutredningens uppgifter ingick att
behandla tillgänglighet och användbarhet såsom viktiga
allmänna intressen samt ta del av Handikapputredningens
förslag. Planoch byggutredningens översyn av plan- och
bygglagstiftningen mot bakgrund av samhällsförändringar
görs i tre steg. De i denna proposition föreslagna
lagändringarna är ett resultat av utredningens första
betänkande, Anpassad kontroll av byggandet. I det andra
betänkandet, som just gått ut på remiss, behandlas bland
annat tillgänglighets- och användbarhetsfrågor.
Flera av de i propositionen föreslagna förändringarna
kommer att påverka hur tillgänglighet kan tillgodoses.
Bland annat föreslås att de egenskapskrav som gäller för
byggnader och andra anläggningar anges endast kortfattat i
lag. Därför är det viktigt att regeringen i förordningsarbetet
noga beaktar frågorna om tillgänglighet och användbarhet
för handikappade.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att regeringen i
förordningsarbetet för byggnaders egenskapskrav noga
beaktar frågorna om tillgänglighet och användbarhet för
handikappade.

Stockholm den 13 april 1994

Ulla Orring (fp)


Yrkanden (2)

 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att regeringen i förordningsarbetet för byggnaders egenskapskrav noga beaktar frågorna om tillgänglighet och användbarhet för handikappade.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att regeringen i förordningsarbetet för byggnaders egenskapskrav noga beaktar frågorna om tillgänglighet och användbarhet för handikappade.
  Behandlas i

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.