Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1993/94:178 Ändring i plan- och bygglagen, m.m.

Motion 1993/94:Bo20 av Sonia Karlsson (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1993/94:178
Tilldelat
Bostadsutskottet

Händelser

Inlämning
1994-04-13
Bordläggning
1994-04-14
Hänvisning
1994-04-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

I propositionen läggs fram förslag om att ett nytt och från
bygglovsprövningen fristående tillsyns- och
kontrollförfarande införs beträffande de tekniska
egenskapskraven på byggnader och andra anläggningar.
Enligt förslaget skall byggnadsnämnden titta på de
tekniska egenskapskraven dvs. hälsa, säkerhet,
inomhusklimat m.m. först i samband med samrådsmötet.
Detta är i princip det enda tillfälle då byggnadsnämnden
kommer att kunna kontrollera vilka egenskapskrav som
installationerna uppfyller, enligt förslaget.
Ett byggsamråd som hålls i anslutning till byggstarten är
ett alldeles för sent skede att samordna dessa frågor. Det är
även en stor brist att en oberoende part som
byggnadsnämnden inte finns med under projektets gång.
Visserligen har slutversionen av utredningens förslag
reviderats så tillvida att vid små byggnadsobjekt föreslås
byggnadsnämndens nuvarande arbetsförfarande med den
tekniska kontrollen vara kvar tills vidare.
Denna ändring har gjorts för att man förstått att
förslaget skulle innebära en stor utslagning av småföretag i
byggbranschen, som inte kan göra anspråk på att vara
kvalitetsansvariga eller upprätta kontrollplaner.
Utredningen nämner inte att förhållandet i flertalet
kommuner är att ca 90 % 
är mindre byggobjekt. De återstående, ca 10 %, 
har redan idag möjlighet att göra anspråk på att vara
kvalificerade byggherrar med PBL som stöd. Det går --
vilket flera remissyttranden också påpekat -- att genomföra
de önskade förändringarna redan med en bibehållen PBL.
Åtgärden att ta bort prövningen av de tekniska
egenskapskraven ur PBL och flytta dem till en nystiftad lag
innebär inte att vi får bättre byggnader, lägre kostnader och
ett sundare inomhusklimat m.m.
Vi har problem med sjuka-hus-symtom som t.ex. asbest,
radon, emissioner från helt oprövade byggmaterial som är
lagliga att använda utan någon som helst prövning,
formaldehyd, flytspackel, vattenskador etc. Inga av dessa
problem är mindre i byggnader som uppförts av
kvalificerade byggherrar -- tvärtom. Byggnadsnämndens
blygsamma resurser har varit och är ett uppskattat stöd i
branschen vad gäller den tekniska prövningen.
Den tekniska prövningen bör bibehållas i PBL och i
stället bör betonas att kvalificerade byggherrar bör eller
skall göra kontrollplaner och bedriva egenkontroll, varvid
också byggnadsnämndens tekniska prövning kan begränsas
därefter.
Det är heller inte rimligt att plocka över så mycket från
3 kap. PBL till lagen om tekniska egenskapskrav på
byggnadsverk, m.m. Exempelvis paragrafen om att
byggnader skall vara lämpliga för sitt ändamål samt
angående tillgänglighetskravet i PBL. Det krävs en
helhetsstudie av byggnad och tomt för att rätt avgöra dessa
frågor.
Proposition 1993/94:178 är etapp ett av PBL-
utredningen. Det självklara borde vara att hela
förändringen av PBL måste beslutas i ett sammanhang,
eftersom de olika kapitlen (och verkligheten: översiktsplan,
detaljplan, bygglov och inspektion) hänger så intimt
samman, att det är omöjligt att besluta om en tredjedel av
förändringen medan den andra tredjedeln är ute på remiss
och den tredje ännu inte har lämnat utredaren!

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen avslår proposition 1993/94:178.

Stockholm den 12 april 1994

Sonia Karlsson (s)


Yrkanden (2)

 1. att riksdagen avslår proposition 1993/94:178.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen avslår proposition 1993/94:178.
  Behandlas i

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.