Spelfrågor

Betänkande 2022/23:KrU7

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
11 maj 2023

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Åtgärder för ett sunt och säkert spelande (KrU7)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om åtgärder för att säkerställa en sund och säker spelmarknad.

De åtgärder som regeringen föreslagit är bland annat

 • möjligheter att involvera betaltjänstleverantörer för att blockera insatser och utbetalning av vinster till och från spelbolag som saknar licens
 • möjlighet för Spelinspektionen att köpa speltjänster under dold identitet som en del av tillsynen av spelbolagen
 • möjligheter att lagra och skicka vidare personuppgifter för att hindra så kallad matchfixning, det vill säga när en sporthändelse manipulerats i samband med vadhållning
 • skyldighet för spelbolag att på begäran lämna ut uppgifter till Polismyndigheten som behövs för att utreda brott i samband med spel.

Åtgärderna innebär ändringar i spellagen börjar gälla den 1 juli 2023.

Samtidigt sa riksdagen nej till cirka 50 förslag i motioner om spelfrågor från den allmänna motionstiden 2022. Bland annat hänvisar riksdagen till tidigare ställningstaganden och till regeringsförslaget som beskrivs ovan.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till regeringens proposition. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 17
Propositioner: 1

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2023-05-02
Justering: 2023-05-09
Trycklov: 2023-05-09
Reservationer: 21
Betänkande 2022/23:KrU7

Alla beredningar i utskottet

2023-04-20, 2023-05-02

Åtgärder för ett sunt och säkert spelande (KrU7)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen ska säga ja till regeringens förslag om åtgärder för att säkerställa en sund och säker spelmarknad.

De åtgärder som regeringen föreslagit är bland annat

 • möjligheter att involvera betaltjänstleverantörer för att blockera insatser och utbetalning av vinster till och från spelbolag som saknar licens
 • möjlighet för Spelinspektionen att köpa speltjänster under dold identitet som en del av tillsynen av spelbolagen
 • möjligheter att lagra och skicka vidare personuppgifter för att hindra så kallad matchfixning, det vill säga när en sporthändelse manipulerats i samband med vadhållning
 • skyldighet för spelbolag att på begäran lämna ut uppgifter till Polismyndigheten som behövs för att utreda brott i samband med spel.

Åtgärderna innebär ändringar i spellagen som föreslås börja gälla den 1 juli 2023.

Kulturutskottet föreslår också att riksdagen ska säga nej till cirka 50 förslag i motioner om spelfrågor från den allmänna motionstiden 2022. Bland annat hänvisar utskottet till tidigare ställningstaganden och till regeringsförslaget som beskrivs ovan.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2023-05-10
Debatt i kammaren: 2023-05-11
Stillbild från Debatt om förslag 2022/23:KrU7, Spelfrågor

Debatt om förslag 2022/23:KrU7

Webb-tv: Spelfrågor

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 1 Carl Nordblom (M)

Fru talman! För många människor är spel ett nöje, underhållning eller ett socialt sammanhang. Spel är för många starkt förknippat med exempelvis en sport, ett idrottsintresse eller ett travintresse. För många är spel även ett sätt att stötta den lokala idrottsklubben och bidra till föreningslivet eller till och med till välgörenhet.

Samtidigt får vi inte glömma att spelindustrin i Sverige utgör en stor bransch. Det är en bransch som drivs av entreprenörer och företagare och som bidrar med arbetstillfällen, skatteintäkter och inte minst stora ekonomiska bidrag till civilsamhället, idrotten och hästnäringen.

Spel kan dock också, vilket alla här inne är fullt medvetna om, genom missbruk skapa ett enormt lidande för många människor. Här behövs ytterligare insatser från politiken och myndigheter för att öka stödet vid missbruk. Regeringen föreslår ökade möjligheter för spelbolag att ta del av personuppgifter för att motverka just spelmissbruk. Att spelbolagen får större möjligheter att analysera spelmönster och spelbeteende hos sina kunder ger dem också bättre möjlighet att inom omsorgsplikten erbjuda stöd och hjälp snabbare, bredare och bättre. Jag tror att detta stärker konsumentskyddet för kunderna på den svenska spelmarknaden.

I det mer långsiktiga arbetet mot spelmissbruk är också regeringens uppdrag till Spelinspektionen angående spelpaus av stor vikt. Mer kunskap behövs om varför personer stänger av sig från spel och om hur stor andel av dem som stänger av sig från spel på den licensierade marknaden som går över och fortsätter att spela på den olicensierade marknaden. Det behöver också erbjudas fler alternativ för avstängning, och i regeringens uppdrag till Spelinspektionen ingår att ta fram sådana.

Fru talman! För att vi fortsatt ska kunna se spel som ett nöje, underhållning och ett sätt att stötta Idrotts- och föreningssverige måste vi slå vakt om, behålla och utveckla en sund och reglerad spelmarknad. Genom spelregleringen, licenssystemet och omsorgsplikten regleras marknaden. Detta ökar myndigheternas insyn, ger kunderna konsumentskydd och ställer krav på spelbolagen gällande exempelvis stöd och marknadsföring.

Det är av stor vikt att vi fortsätter att arbeta för att öka kanaliseringsgraden så att en ännu större del av spelandet i Sverige sker inom den licensierade marknaden och att kraven på de licensierade bolagen efterlevs.

Regeringen har lämnat förslag till riksdagen som ger Spelinspektionen möjlighet att på ett mer effektivt sätt blockera betalningar till och från olicensierade spelaktörer. Spelinspektionen har också fått möjlighet att genomföra spelköp med dold identitet - så kallade testköp - för att kontrollera om licenskraven efterlevs.

Fru talman! Det är också positivt att regeringen föreslår tydliga åtgärder mot matchfixning för att bekämpa de kriminella element som utnyttjar spelbranschen. Matchfixning kan aldrig accepteras, och att kriminella tar sig rätten att förstöra och skapa otrygghet inom idrotten ska bekämpas hårt och tydligt. Detta ska bland annat ske genom att möjligheterna för spelbolag och idrottsförbund att behandla personuppgifter utökas och genom att spelbolag ska bli skyldiga att lämna ut uppgifter till polisen för att underlätta utredningar om brott. Jag tycker att det är viktigt att påpeka att det är mycket bra att regeringen i vårändringsbudgeten också ökar anslagen till Spelinspektionen.

Omregleringen av spelmarknaden hade ett brett och blocköverskridande stöd i riksdagen när den genomfördes. Jag tror att den blocköverskridande samstämmigheten om att säkra en sund och reglerad spelmarknad finns kvar än i dag. Det är en spelmarknad där stödet ökar och arbetet mot missbruk intensifieras, där åtgärderna mot de olicensierade bolagen fortsätter och där kontrollen av den licensierade marknaden fortsatt prioriteras samtidigt som entreprenörskap och företagsamhet fortsatt uppskattas och underlättas.


Anf. 2 Rickard Nordin (C)

Fru talman! Det är spännande - när vi pratar om spel pratar vi både om spel om pengar, som Carl så förtjänstfullt tog upp i debatten, och om andra typer av spel, inte minst e-sport. Man kan ha många synpunkter på att det är så, men så är det i detta betänkande.

För knappt två år sedan skulle Sverige arrangera ett av världens största e-sportevent, The International, med prispengar på uppåt en halv miljard i potten. Men så blev inte fallet. Deltagarna fick inte inresetillstånd - de fick inte visum - så eventet måste ställas in.

Veckan efter arrangerades konståknings-VM i samma arena. Det var inga problem för deltagarna att få tillstånd då.

I samband med att eventet ställdes in kallade Moderaterna det för extremt pinsamt och en stor svart klump i protokollet för regeringen. Min fråga till Moderaterna, som nu sitter i regeringen, är vad man kommer att göra för att se till att detta inte upprepas.


Anf. 3 Carl Nordblom (M)

Fru talman! Jag kan bara instämma i det Rickard Nordin säger. Jag kan inte just här och nu ge något tydligt och bra svar på hur vi ska se till att detta inte upprepas; det kanske är bättre att departementet eller ministern gör det. Jag håller dock med Rickard om att spel alltför länge inte på ett tydligt sätt har jämförts med andra sporter eller andra kulturer. Jag tror att vi är helt överens om att spel i fortsättningen på ett mycket tydligare sätt bör jämställas med sport och kultur i Sverige.


Anf. 4 Rickard Nordin (C)

Fru talman! Det hade ju varit ett utmärkt tillfälle för Moderaterna och Carl Nordblom att ta chansen när vi nu diskuterar dessa saker och när det faktiskt finns motioner i frågan om att man ska titta på inresetillstånd, visumregler och annat för att kunna jämställa dessa saker på ett rimligt sätt.

Vi har ju uttalanden från ministrar i både tidigare regeringar och denna regering, men det händer ingenting i sak. Det är väldigt mycket läpparnas bekännelser. Jag ser fram emot att det kommer förslag till riksdagen och inte bara i fina uttalanden i talarstolar och från ministrar.

Jag skulle jättegärna höra om det är så att Moderaterna är beredda att ställa sig bakom förslaget att e-sportare ska ha samma möjligheter till inresetillstånd som idrottare i andra grenar.


Anf. 5 Carl Nordblom (M)

Fru talman! Det är ju positivt att vi har en handlingskraftig regering på plats. Jag är övertygad om att regeringen ser denna problematik, precis som Rickard Nordin gör. Jag tror också att vår nuvarande regering är helt beredd att se över dessa regler för att underlätta en lösning på det här problemet.


Anf. 6 Azadeh Rojhan (S)

Fru talman! Jag tackar Carl Nordblom för anförandet.

I sitt anförande tog han upp hur mycket lotteriverksamheten betyder för civilsamhällets och främst idrottsrörelsens finansiering. Med anledning av detta blev jag lite chockad när jag hörde finansminister Elisabeth Svantesson under riksdagens frågestund i förra veckan säga: "Det här är en fråga som vi i regeringen ser över just nu därför att det var länge sedan vi såg över reglerna för de allmännyttiga lotterierna." Och: "Vi ser över reglerna och kommer att återkomma i formatet med våra fyra partier. Men det är dags att se över lotterierna." Det här är citat ut ett längre svar.

Detta föranleder min fråga: Öppnar finansministern i och med detta svar upp för att reglerna för de allmännyttiga lotterierna i stort ska ses över?


Anf. 7 Carl Nordblom (M)

Fru talman! Jag tror att det är bäst om finansministern utvecklar sitt svar på den frågan. Jag kan inte ge något tydligare svar.


Anf. 8 Azadeh Rojhan (S)

Fru talman! Det är oroväckande om det finns en tendens inom Moderaterna att vilja se över regelverket för civilsamhällets finansiering kopplat till de allmännyttiga lotterierna. I så fall måste vi snart få höra från regeringen hur idrottsrörelsen ska göra om den finansieringen försvinner. Och hur ska Bröstcancerfonden göra om en stor del av dess finansiering försvinner om regelverket för de allmännyttiga lotterierna ska ses över i stort? Detta är oroväckande och går på tvärs mot det Carl Nordblom tog upp i sitt anförande.

Måste man inte gå till botten med detta om det här ska ses över i stort? Det är oroväckande att vi inte får ett svar på detta.


Anf. 9 Carl Nordblom (M)

Fru talman! Jag är övertygad om att regeringens eventuella översyn av lotterierna inte kommer att påverka vare sig civilsamhället, idrotten eller hästnäringen. Jag tror att vi alla här inne delar synen på att lotterierna ger ett viktigt ekonomiskt bidrag till stora delar av civilsamhället, idrotten och hästnäringen, och så ska det förbli.


Anf. 10 Amanda Lind (MP)

Fru talman! Motionsbetänkandet hanterar flera olika delar av spelområdet, och jag tänker kommentera några av dem.

Jag börjar med att säga några ord om e-sport. E-sport är en aktivitet som engagerar många barn, unga och vuxna i Sverige. Man kan kalla det en växande folkrörelse. Vi vet att e-sport är en verksamhet som också lätt faller mellan stolarna. E-sportförbundet ingår ännu inte i Riksidrottsförbundets specialidrottsförbund och har därmed inte möjlighet att ta del av den finansiering eller det stöd för ungas organisering som ett medlemskap i Riksidrottsförbundet innebär.

Vi vet att det finns utmaningar med barns och ungas stillasittande, och därför skulle ett större engagemang mellan idrottsrörelsen och e-sporten vara gynnsam, inte minst när det gäller barns och ungas rörelse, psykiska hälsa och möjlighet till organisering. Det skulle också innebära en förbättring för själva e-sportandet.

Jag hänvisar till Miljöpartiets och Centerpartiets gemensamma reservation om att e-sport bör likställas med annan sport. Riksdagen kan inte bestämma vilka aktörer som ska in i Riksidrottsförbundet, men om e-sporten inte tas upp inom RF har det offentliga ett ansvar att se till att alla de barn och unga som aktivt sysslar med denna sport ges bättre stöd och förutsättningar.

Frågan om inresetillstånd för deltagare i e-sporttävlingar har också nämnts, och det är givetvis något som måste lösas i lagstiftning. Jag emotser därför förslag från regeringen på hur vi kan komma vidare i denna fråga. Denna fråga var som sagt stor under förra mandatperioden, och under pandemin gjordes starka uttalanden inte minst från Moderaterna om att detta måste lösas. Vi behöver nu få en långsiktig reglering på plats.

Fru talman! Miljöpartiet ställer sig bakom regeringen förslag på ändringar i spellagen. Detta har processats länge med bred politisk enighet och stort engagemang. Det gäller exempelvis uppgiftsskyldighet för betaltjänstleverantörer, möjlighet för Spelinspektionen att göra så kallade testköp och en förbättrad möjlighet för idrottsrörelsen att dela information.

Låt mig nämna ett område där Miljöpartiet menar att man bör gå längre. Det matchfixningsråd som har funnits i ett antal år har inte haft tillräcklig kapacitet. Därför är det bra att Riksidrottsförbundet får bättre möjlighet att dela information. Vi vet att matchfixning är en av de stora utmaningarna för idrotten, inte minst när den organiserade brottsligheten tränger sig in i idrotten och skapar misstro mot alla spelare i lagen och mot de enskilda idrottsutövare som riskerar att dras in i den kriminalitet det faktiskt handlar om.

Miljöpartiet menar att regeringen bör få i uppdrag att se över ytterligare möjligheter att begränsa vadhållning inom fler idrotter och på enskilda händelser. Vi vet att man kan gå ett steg längre för att minimera möjligheten att spela på sådana spelmoment som är lätta för en enskild idrottsutövare att manipulera.

Fru talman! Marknadsföring av spel har tidigare diskuterats i kammaren. Efter att spelmarknaden omreglerades har möjligheten att kontrollera de spel som riktas mot konsumenter som bor i Sverige ökat. Miljöpartiet och Vänsterpartiet anser i en gemensam motivreservation när det gäller motionerna från Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna avseende detta att motivet inte är tillräckligt skarpt. Vi menar att motivet bör vara att motionerna inte i tillräcklig utsträckning stävjar riskerna med den aggressiva marknadsföringen av spel.

Jag hänvisar till tidigare debatter i kammaren då Miljöpartiet har argumenterat för att man bör ha en tuffare reglering när det gäller denna typ av spel, att det skulle behöva införas en riskklassificering av de olika spelformerna och att man skulle behöva gå längre i definitionen av måttfullhet. Vi skulle vilja införa begreppet "särskild måttfullhet" eftersom riskerna för spelmissbruk behöver tas på allvar. Nätkasinon är den absolut farligaste formen för spel, och ett system med riskklassificering skulle göra det möjligt att differentiera vilka åtgärder som vidtas och vilka marknadsföringsbegränsningar som görs.

Frågan har som sagt diskuterats tidigare i kammaren, och jag ser fram emot att följa upp den nuvarande lagstiftningen och hoppas att regeringen är beredd att vid behov ta ytterligare initiativ.

Fru talman! Så till frågan om politiska lotterier. Häromveckan meddelade Tidöpartierna att de ämnar tillsätta en utredning i syfte att förbjuda politiska partier att driva allmännyttiga lotterier. De hänvisade bland annat till bristfällig transparens i partifinansieringen, det problematiska i att partier skapar undantagsregler för sig själva och risk för spelberoende. Sverigedemokraterna var inte heller hemliga med sin intention att syftet var att skada Socialdemokraterna och oppositionens möjlighet till finansiering.

Fru talman! Miljöpartiet driver inget partilotteri. Vi är också starkt pådrivande för att öka transparensen för att minska risken för korruption när det gäller partifinansiering. Men att från regeringens sida ta initiativ till att förbjuda politiska partier att sälja lotter som en del i sin finansiering är naturligtvis djupt anmärkningsvärt. Argumenten som används liknar närmast hyckleri.

Fru talman! Det är en sak att ha synpunkter på regleringen och frågor om kredit, ökad transparens i partifinansiering och försäljningsmetoder - allt detta är naturligtvis sådant som är legitimt att diskutera inom ramen för dels spelregleringen, dels frågan om partifinansiering. Det är naturligtvis något som Miljöpartiet kan vara beredda att diskutera vidare. Men det helhetsgrepp och den breda dialog som har funnits i spelfrågorna - den breda enighet som Moderaterna talade om här i talarstolen tidigare - raserar man med det här förfarandet.

Fru talman! Politiska partier är en del av det civila samhället. Här delar Miljöpartiet Centerpartiets ingång som de beskriver i sin motivreservation: att alla allmännyttiga lotterier ska behandlas lika oavsett huvudman.

Här menar vi också att det är viktigt att separera frågan om spelreglering å ena sidan och frågan om reglering rörande politiska partiers finansiering å andra sidan. Om man tar ett sådant här initiativ som så allvarligt riskerar att skada det största oppositionspartiets finansiering borde det självklart göras i ett brett politiskt initiativ, med dialog över blockgränserna och också med en bredd kring partifinansieringsfrågan generellt.

Men det är uppenbart att det inte är detta man är ute efter från Tidöpartiernas sida. "Nästa år blir det ett fattigare första maj-tåg för sossarna", säger Tobias Andersson, riksdagsledamot från Sverigedemokraterna, i det uttalade syftet att beröva det största oppositionspartiet en viktig inkomstkälla - man "drar åt kranen till S".

Fru talman! Den ogenerade glädjen i att slå mot oppositionens finansiering rimmar illa med demokratiska principer. Det är en fråga om anständighet. Jag beklagar djupt att regeringen har valt denna väg, och jag hoppas att man tänker om. Det finns frågor i en demokrati som är fundamentala: föreningsfrihet, organisationsfrihet, yttrandefrihet; alla de olika demokratiska grundbultarna. En fri, levande och stark opposition är också en sådan grundbult. Jag förutsätter att regeringen tänker till djupt innan man på det här sättet riskerar att allvarligt skada både förtroendet, dialogen i denna kammare och oppositionens möjligheter att verka.

Fru talman! Jag står givetvis bakom samtliga Miljöpartiets reservationer, men för tids vinning yrkar jag bifall endast till reservation 12 av Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

(Applåder)


Anf. 11 Rickard Nordin (C)

Fru talman! Jag vill rikta ett stort tack till Amanda Lind. Jag tycker att det är välkommet att Miljöpartiet nu ansluter sig till Centerpartiets värnande om e-sporten och dess förutsättningar.

Det är ju något av en omsvängning, får man säga. När The International, som vi pratade om innan, gick av stapeln - eller skulle gått av stapeln men tvingades ställa in - var det faktiskt Miljöpartiet och till och med Amanda Lind som satt som minister på Kulturdepartementet. Hennes föregångare där, som också var miljöpartist, Alice Bah Kuhnke, uttalade att esport självklart är sport och att spelande är kultur. Trots det har vi fortfarande samma regler nu sju år senare. Vad gjorde Miljöpartiet egentligen i regeringsställning i dessa frågor? Varför har lagstiftningen inte ändrats om man nu tycker så?


Anf. 12 Amanda Lind (MP)

Fru talman! Det är ingen hemlighet att Miljöpartiet står upp både för en aktiv spelpolitik och för att e-sportens villkor behöver förbättras.

När det gäller frågan om inresetillstånd var det något som vi till slut kunde lösa. Det var uppenbart då att vi behöver ändra den lagstiftningen. Jag är glad över Centerpartiets engagemang i dessa frågor i riksdagen, och jag ser fram emot att fortsätta samarbeta kring att ta fler initiativ för att stärka e-sporten.

Spelkulturfrågor och e-sportfrågor handlar ju om olika politikområden, och det känner Rickard Nordin till väl. När det gäller kreativa och kulturella näringar, där spelutvecklingen är en viktig del, tog vi ett initiativ om att tillsätta en utredning, Kreativa Sverige, där spel rimligtvis är en del. Kreativa Sverige har lämnat sitt förslag till regeringen, och det bereds på Regeringskansliet. Här förutsätter jag att spelutvecklingen är en stark del av den strategi man förhoppningsvis snart kommer att lägga fram.


Anf. 13 Rickard Nordin (C)

Fru talman! Det är självklart bra med utredningar, men det är ju faktiska lagförslag som spelar roll i slutändan.

Om vi pratar om just kulturfrågorna har vi till exempel riksdagsbundna kulturmål, och där nämns fortfarande inte spelandet på något sätt. Det skapar stora problem runt om i Spelsverige. Man hamnar mellan stolarna. Man klassas inte som sport och får inte vara med i Riksidrottsförbundet, och man klassas inte som kultur, trots att vi har haft ministrar som säger att det är kultur.

Varför har det då inte lagts fram förslag om att ändra de kulturpolitiska målen? Det hade ni också kunnat göra från Miljöpartiets sida under förra mandatperioden.


Anf. 14 Amanda Lind (MP)

Fru talman! Förra mandatperioden präglades av pandemin. En stor kulturutredning hade varken riksdagen eller Centerpartiet eller, tror jag, Kultursverige mått bra av.

Däremot tog vi initiativ till återstartsutredningen, som pekade på behovet att utveckla kulturlivet framåt, bland annat genom utredningen Kreativa Sverige, men också den översyn av kultursamverkansmodellen som just nu sker och som vi vet också är viktig när det gäller spelkulturens möjligheter runt om i landet. Det är ju ofta regionalt som en del starka initiativ tas, och det är där man också har möjlighet att jobba i samarbete med både föreningsliv och näringsliv för att stärka detta område.

Miljöpartiet har för övrigt lagt fram en motion när det gäller att tillsätta en kulturpolitisk utredning. Den har Centerpartiet inte valt att ställa sig bakom.


Anf. 15 Jonas Andersson (SD)

Fru talman! Jag får börja med att tacka Amanda Lind för anförandet.

Det är nästan så att man kan tro att Miljöpartiet och Amanda Lind har missat den rapportering vi har kunnat ta del av här i dagarna om hur det faktiskt går till när de politiska partierna - i det här fallet genom Kombispel - bedriver sin lotteriverksamhet. Det handlar om hemliga säljmanus för att få fattigpensionärer att göra av med sina sista hundralappar, och därefter firar man med båtresor i solen på Kanarieöarna. Det är så verkligheten ser ut.

Jag tycker inte att exemplet med den lilla fotbollsklubben på den mindre orten som behöver lotterna för att gå runt är jämförbart med de enorma miljonintäkter som detta handlar om för ett politiskt maktparti. Ser inte Amanda Lind att det finns ett problem med att politiska partier skräddarsyr lagstiftning med sådan direkt egen vinning för det egna partiet?


Anf. 16 Amanda Lind (MP)

Fru talman! Då ska jag ställa några frågor till Jonas Andersson: Anser inte Sverigedemokraterna och Jonas Andersson att partier är en del av det ideella Sverige - ideella organisationer? Och om nu frågan om spelmissbruk är så viktig för Sverigedemokraterna, varför ställer man sig då inte bakom de förslag på skärpningar vi har lagt fram, till exempel kring riskklassificering när det gäller spel? Anser Jonas Andersson att lotterier är lika farliga som nätkasinon när det gäller att hamna i spelmissbruk?

Fru talman! Jag måste säga att de argument man använder är hyckleri. Ville man på allvar titta på bättre transparens när det gäller partifinansiering är det inte genom spellagstiftningen man skulle jobba utan på andra sätt. Och om man verkligen menar allvar med spellagstiftningen, att man tycker att den är ett problem för ideella lotterier, hur ser man då på att det faktiskt finns andra ideella lotterier som inte är den här lilla föreningen som behöver ett lotteri? Vi har ju Svenska Postkodlotteriet - som bidrar med mångmiljonbelopp till det svenska föreningslivet - som drivs i stor skala och som faller under den här lagstiftningen. Är Jonas Andersson kritisk till den regleringen också?

Man hade kunnat gå vidare på många andra sätt om man hade velat apostrofera dessa frågor. I stället gör man på det här sättet och pratar om att man vill täppa till kranen för Socialdemokraterna. Det andas väldigt märklig demokratisyn att man är beredd att på det här sättet försvåra för oppositionens möjligheter att verka. Det är inte en seriös spelpolitik man bedriver, utan det är en attack mot den fria oppositionen i Sverige.

(Applåder)


Anf. 17 Jonas Andersson (SD)

Fru talman! Jag konstaterar att jag inte fick mycket till svar på min fråga. I stället fick jag en massa motfrågor från Amanda Lind om detta.

Det är faktiskt inte första gången som vi kunde se att Socialdemokraternas spelbolag ger sig på äldre och utsatta personer. Redan 2017 kunde man i Dagens Nyheter ta del av att hela 8 000 personer drevs till kronofogden på grund av detta. Pengarna går sedan rakt ned i partikassan hos ett politiskt maktparti i Sverige.

De politiska partierna i Sverige är självfallet ideella organisationer och så vidare, men de verkar under helt andra förutsättningar. Om vi ska värna legitimiteten hos det undantag som finns för staten och civilsamhället tror jag att det är viktigt för allmänheten att se att det inte missbrukas för enorm egen vinning av politiska maktpartier på det sätt som sker, när de dessutom sitter i denna kammare och stiftar lagar som rakt av gynnar dem själva.

Jag tycker att det är synd att Amanda Lind och Miljöpartiet inte tänker mer på dem som drabbas av undantaget. Socialdemokraternas spelbolag har inte samma regler som de andra spelbolagen utan har en rad undantag, till exempel från skriftlighetskravet vid telefonförsäljning, och de har möjlighet att erbjuda lotter på kredit och en massa annat.

Frågan är hur trovärdig Miljöpartiets och Amanda Linds spelpolitik är. De försvarar i alla fall Socialdemokraternas hänsynslösa spelbolag. Det märker jag.

(Applåder)


Anf. 18 Amanda Lind (MP)

Fru talman! Återigen: Om man hade velat se över kreditreglerna, om man hade velat se över reglerna om undantag, om man hade velat se över exakt hur telefonförsäljning bedrivs och om man hade velat se över det som Jonas Andersson framför allt betonar, nämligen generellt aggressiva marknadsföringsmetoder, inte minst när det gäller de spelformer som faktiskt är farligast i Sverige, hade man naturligtvis kunnat göra detta på ett helt annat sätt.

Man hade kunnat göra det i linje med det sätt som den rödgröna regeringen jobbade på, genom att arbeta brett i utskottet och processa frågor på ett brett sätt. I frågor som direkt handlar om finansiering för oppositionen bör det självfallet hanteras på ett brett sätt, i bred dialog.

Det sätt man har gjort det hela på är anmärkningsvärt, och det spelar ingen roll hur mycket man försöker legitimera det.


Anf. 19 Roland Utbult (KD)

Fru talman! Jag yrkar avslag på samtliga motioner.

Jag vill lyfta upp två områden i regeringens olika förslag när det gäller spelfrågor. Först har vi de allmännyttiga lotterierna och den debatt som har blossat upp om framför allt partianslutna lotterier och det lämpliga eller olämpliga i att politiska partier driver lotterier för att finansiera sin verksamhet. Jag ska försöka nyansera bilden av detta.

Regeringen kommer nu att utreda undantagsregleringen för allmännyttiga lotterier i spellagstiftningen. Det handlar om olika undantag, bland annat momsbefrielse och frihet att locka med bonusar, något som är kraftigt reglerat för annan spelverksamhet.

Frågan är hur allmännyttiga de lotterier som finansierar politiska partier är. Den för mig och Kristdemokraterna viktigaste frågan handlar om transparens, som också berördes i replikskiftet nyss. Socialdemokraternas A-lotterier har tidigare fått kritik från Spelinspektionen för brist på transparens då de i marknadsföringen inte tydligt har visat vart överskottet går.

Fru talman! Det är Socialdemokraterna som har ilsknat till när partiernas lotterier nu ska utredas. Att de reagerar så kraftigt beror på att deras lotterier - Kombilotteriet, Drömreselotteriet, Motorlotteriet och allt vad de heter - drar in stora vinster, runt 130 miljoner varje år.

Enligt uppgift finansieras 90 procent av det socialdemokratiska ungdomsförbundets verksamhet av lotteriinkomsterna. Det vore alltså ett hårt slag för Socialdemokraterna om lotteriverksamheten för politiska partier försvinner eller ändras påtagligt.

I Sverige är det enligt den så kallade omsorgsplikten förbjudet att sälja spel och lotter på kredit, men Socialdemokraterna och deras ungdomsförbund finns bland dem som har ett undantag från lagen. Vi hörde nyligen här att människor har hamnat hos kronofogden och även fått betalningsanmärkningar när de inte har kunnat hantera sitt spelande. En stor del av dem var pensionärer födda på 40- och 50-talen, och många var också partimedlemmar.

En utredning kommer alltså att se över detta. Det finns två frågor som måste ställas i detta sammanhang. Den ena frågan är: Är lotterier för politiska partier allmännyttiga som annan lotteriverksamhet inom civilsamhället? Till skillnad från en stor del av den övriga spelmarknaden representerar de allmännyttiga lotterierna ideella organisationer och föreningar. Räknas politiska partier dit? Det är en fråga som jag tycker att man kan ställa sig. Det får utredningen ta tag i.

Den andra och helt avgörande frågan är: Är den pågående lotteriverksamheten transparent? Vart tar överskottet vägen? Vilken allmännytta är det som jag gagnar när jag köper eller prenumererar på min lott? Detta bör framgå tydligt och inte smygas undan.

Jag gick in på webbplatsen för Kombilotteriet, som är en del av Socialdemokraternas lotteriverksamhet, och jag kunde inte hitta vart överskottet går eller vem som står bakom lotteriet. Däremot står det: "Hela Sveriges lotterirörelse sedan 1956". Det är den uteblivna transparensen hos Socialdemokraternas lotteriverksamhet som har resulterat i den utredning som kommer.

Fru talman! Nu blir det som en radioövergång till mitt nästa ärende, som handlar om spelberoende. Spel ska, som någon sa här tidigare, vara ett nöje. För många är det just det, men för alltför många är det förödande. Det är framför allt onlinespelen som medför störst lockelse och fördärv för spelare.

Jag fanns med i den parlamentariska grupp som deltog i Håkan Hallstedts framtagning av en ny lag om licensiering av spel i Sverige, där bolag som hade verkat på en marknad som kunde liknas vid vilda västern sedan började betala skatt och följa lagar och riktlinjer. Bland annat marknadsföringen skulle bli måttfull, som det hette.

För mig framstår marknadsföringen i dag, även om den avtagit något, som mer sofistikerad än tidigare. Man spelar på känsla av sammanhang och gemenskap och vinster som är inom räckhåll. Dock menar jag att påverkan är oerhört destruktiv, med bolag som tar hjälp av olika kändisar för att locka fler till spel. Det beräknas att cirka 350 000 personer i vårt land har någon grad av spelproblem, och 40 000 barn drabbas.

Under 2021 omsattes 26 miljarder, och 70 procent av intäkterna till spelbolagen kommer från problemspelare. Samma år satsades 4 miljarder på spelreklam, som tv-bolag och kvällstidningar ser som en viktig inkomstkälla som de inte vill vara utan.

Att spela kan vara ett nöje. Det är själva tanken. Att köpa en trisslott då och då skapar lite spänning i tillvaron. Det ska sägas att det också finns en del positiva inslag. Vi har till exempel hört om spelpaus.se, där man kan pausa sitt spel under en, tre, sex eller tolv månader eller tills vidare. Detta tycker jag är väldigt positivt. Jag kollade dagens siffra, och det är 93 316 personer som använder sig av spelpaus.se.

Många spelbolag är dock rent hänsynslösa i sin marknadsföring och verkar inte bry sig särskilt mycket om människors och familjers väl och ve. Vi kristdemokrater kommer att bekämpa de destruktiva och mörka inslagen i marknadsföringen av spel i vårt land, med hänsyn till de många utsatta.


Anf. 20 Azadeh Rojhan (S)

Fru talman! Enda anledningen till att jag går upp i talarstolen är för att jag reagerade på något som Roland Utbult sa i sitt anförande och som faktiskt gjorde mig orolig. Jag har redan påpekat att jag känner oro över det som finansminister Elisabeth Svantesson sa under frågestunden förra veckan.

Roland Utbult uttryckte också i sitt anförande att det behöver göras en översyn av allmännyttiga lotterier i stort. Vill Roland Utbult förtydliga eller utveckla om det handlar om en översyn av alla allmännyttiga lotterier?


Anf. 21 Roland Utbult (KD)

Fru talman! Jag tackar Azadeh Rojhan för frågan.

Jag skulle behöva gå tillbaka till mitt manus eftersom jag inte känner igen att alla lotterier skulle gå under något slags kontroll. Men det blir väl följden eftersom det är samma reglering i hela det civila samhället. Räknar man in partierna där blir det samma regelverk för samtliga.

De frågor jag har ställt gäller om det är lämpligt eller olämpligt. Utredningen får titta på hur partierna finansieras genom lotteriverksamheten. Det är en öppen fråga.

Frågan om transparens är viktigast för oss kristdemokrater. Om jag köper lotter på kredit eller prenumererar, eller hur jag nu gör, bör jag veta vem som har hand om lotteriet och vart överskottet går. Det är sådant man efterlyser.

Jag kan förstå att om man drar in 130 miljoner varje år är det klart att det blir en betydande brist framöver om lotteriet försvinner.


Anf. 22 Azadeh Rojhan (S)

Fru talman! Jag förstår att jag inte kan få ett tydligt svar. Det är det här som är problematiskt. Å ena sidan får man göra en annan definition av vad politiska partier är om de inte är föreningar. Det är väl någonstans där vi till slut landar, och det blir näst intill grundlagsvidrigt att börja föra den debatten.

Då ska man säga att det finns en egen kategori för politiska partier och därmed kan de inte ingå i den delen av lagstiftningen som rör allmännyttiga lotterier. Eller så måste man göra en översyn av hela den paragrafen i spellagen som rör allmännyttiga lotterier. Då menar Roland Utbult att det kan ske. Därför frågar jag återigen klart och tydligt: Behöver idrottsrörelsen, Bröstcancerfonden och alla de ideella krafterna som i dag får en stor del av sin finansiering genom lotteriverksamhet vara oroliga?


Anf. 23 Roland Utbult (KD)

Fru talman! Ledamoten kan vara helt lugn för att översynen absolut inte kommer att drabba någon av de ideella föreningarna. Det handlar inte om Bröstcancerfonden, idrottsföreningar eller liknande, utan det handlar om huruvida det är lämpligt eller olämpligt att politiska partier ska hålla på med lotteriverksamhet. Det är en fråga som ställs till utredningen, och det får utredaren försöka hitta ett svar på. Men det är absolut inte fråga om att begränsa de ideella föreningarnas lotteriverksamhet eller så. Det handlar inte om det, utan det handlar om det lämpliga eller olämpliga i förhållande till de politiska partierna. Men framför allt handlar det om den transparens som inte har funnits och som behövs i det här sammanhanget framöver.

Det är inte bara Socialdemokraterna utan även andra partier som har lotterier, nämligen moderater, liberaler, centerpartister och så vidare. Det är alltså inte fråga om att skjuta på ett parti. Sedan är det mycket små summor som partierna får in.

En gång i tiden försökte Kristdemokraterna starta ett lotteri, men partiet var då utanför riksdagen. Partiet nekades att få starta lotteri. Det säger kanske någonting om historiken. Men så småningom löste det sig när partiet tog plats i kammaren.


Anf. 24 Azadeh Rojhan (S)

Fru talman! Teknikens framsteg och digitaliseringen har haft stor påverkan på hur vi spelar. Plötsligt räckte det att ha en mobiltelefon för att kunna spela på kasino. Under 2010-talet blev det allt vanligare med utländska spelbolag som riktade sig mot svenska spelare.

Sedan dess har ett flertal politiska åtgärder vidtagits, med bred politisk förankring, för att ta fram regelverk som är mer anpassade efter nutida förutsättningar. Vi har bland annat avskaffat det svenska spelmonopolet, vilket skedde 2019, och vi har fått på plats ett nytt licenssystem.

Med det nya licenssystemet på plats har den politiska debatten under senare år i stället kommit att fokusera främst på marknadsföring av spel och hur konsumentskyddet kan stärkas för att skapa en mer långsiktig och hållbar spelmarknad. Den socialdemokratiskt ledda regeringen lämnade den 27 januari 2022 ett nytt förslag om en förstärkt spelreglering i syfte att ytterligare begränsa aggressiv spelreklam av de farligaste och mest beroendeframkallande spelen.

Fru talman! Siffrorna talar sitt tydliga språk. Spelberoende är ett växande folkhälsoproblem. Omkring 340 000 svenskar har i dag någon grad av spelproblem. Folkhälsomyndighetens siffror visar att tre av fyra 16-17-åringar nås av spelreklam under en vecka. Dessutom uppger 34 procent av 16-17-åringarna att de har spelat om pengar någon gång under det senaste året. Det är djupt oroväckande siffror som måste tas på största allvar.

Fru talman! Att vidta kraftiga åtgärder i dessa frågor handlar endast om en sak, nämligen att skydda individer från missbrukets förödande konsekvenser. Vi socialdemokrater hade därför gärna sett ett justerat krav på måttfullhet vid marknadsföring av spel. Förslaget gick, enkelt förklarat, ut på att det vid en helhetsbedömning skulle tas i beaktande hur stor risken är för att det spel som marknadsförs kan leda till spelmissbruk samt i vilken utsträckning marknadsföringen når personer under 18 år. Men tyvärr valde den nuvarande högermajoriteten i riksdagen att rösta emot detta förslag.

Vi socialdemokrater välkomnar de förändringar och tillägg till spellagstiftningen som föreslås träda i kraft den 1 juli 2023, men vi menar att de inte är tillräckliga. Spelmissbruk, främst kopplat till kasinospel, är ett växande folkhälsoproblem som borde tas på större allvar. Ett spelmissbruk är förödande för den drabbade individen, de närmaste och för hela samhället.

Fru talman! I detta betänkande behandlar vi även motioner som rör de allmännyttiga lotterierna. Med spel för allmännyttiga ändamål menas spel som med stöd av en särskild licens bedrivs av en ideell förening eller ett registrerat trossamfund. I dag är de allmännyttiga lotterierna en av det svenska civilsamhällets främsta inkomstkällor. Här finns idrottsrörelsens lotteriverksamhet men också Folkspel, Bröstcancerförbundet, Postkodlotteriet, Sveriges Dövas Riksförbund, Bygdegårdarnas Riksförbund, Prostatacancerförbundet och arbetarrörelsens lotteriverksamhet.

Intäkter från lotterierna innebär större möjligheter för de ideella organisationerna att använda resurserna där de anser att behoven är som störst eller inom områden som är svåra att få annan finansiering till. Det skapar ett mer självständigt civilsamhälle som kan ta vara på engagemang som kommer från gräsrotsnivå.

Denna insikt har riksdag och regering, oavsett färg, alltid burit med sig. Det står i spellagen att målet är en sund och säker spelmarknad under offentlig kontroll som värnar intäkterna till det allmänna och som ger goda förutsättningar för allmännyttig ideell verksamhet att erhålla finansiering genom intäkter från spel. Detta är något som en samlad riksdag var överens om fram till så sent som i höstas.

Men i dag, fru talman, vill den samlade högerkonservativa majoriteten i riksdagen använda spelområdet och lotterilagstiftningen som ett verktyg för att skada civilsamhället och den demokratiska motståndskraften.

Tyvärr har vi under de senaste månaderna tydligare än någonsin blivit varse hur Sverigedemokraterna vill försvaga all typ av motstånd och tysta oliktänkande. Det är allt från attacker mot myndighetschefer, den fria akademin, journalistkåren och public service till attacker mot den konstnärliga friheten. Och nu är det attacker mot civilsamhällets finansiering men paketerat som ett förslag om politiska partiers möjlighet att bedriva lotteriverksamhet.

Dessa attacker mot och misstänkliggörande av våra demokratiska instanser och myndigheter från Sverigedemokraternas sida är inte förvånande. Det som är skrämmande, fru talman, är att Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna följer efter. I dag handlar det om partiernas lotteriverksamhet. Men vad händer om civilsamhällets organisationer enligt Sverigedemokraterna gör fel saker och säger och tycker fel saker? Kommer vi då att stå här om ett år och debattera lämpligheten i att ideella organisationer bedriver lotteriverksamhet för att säkerställa sin finansiering?

Det är ingen omöjlighet, fru talman. Civilsamhället är under attack globalt. Bara under de senaste åren har över 120 lagar i cirka 50 länder skrivits om i syfte att begränsa civilsamhällets möjlighet att påverka. Lagarna handlar i stort om en striktare statlig övervakning av organisationernas arbete och om att begränsa deras resurser. Vi behöver inte ens lämna EU för att hitta dessa exempel. Vi kan till och med hitta exempel på förflyttningar i dessa frågor här hemma. SD-riksdagsledamoten Björn Söder hotade så sent som i höstas med att frånta organisationen Civil Rights Defenders deras finansiering enbart för att de var kritiska mot den sittande regeringen.

Fru talman! Jag hade förstått om den samlade högerkonservativa majoriteten av olika skäl hade velat ha en debatt om politiska partiers finansiering och om att öka transparensen och lyfta finansieringens betydelse för partiernas arbete. Det hade varit en annan debatt, där alla partier hade kunnat bjudas in för att diskutera förutsättningarna.

I Sverige har vi haft en lång och viktig tradition av brett samarbete mellan alla partier när det gäller konstitutionella frågor, för i slutändan handlar det faktiskt om en enda sak: att värna demokratins spelregler. Men vi är på väg att frångå denna tradition. Statsminister Ulf Kristersson sa i en intervju: Att bara låta Socialdemokraterna ha denna sorts finansiering, med väldigt stora belopp som inget annat parti har, är ohållbart.

Detta citat är djupt problematiskt när det uttrycks av en statsminister. Ulf Kristersson attackerar öppet det största oppositionspartiets finansiering, en finansiering som gör vårt parti mer självständigt och mindre beroende av statligt stöd och skattemedel.

Fru talman! Partier ska föra ideologiska strider. Vi ska utmana varandra i debatter, och vi ska överträffa varandra med politiska lösningar på samhällsutmaningar.

En fungerande opposition är inte ett hot. Den är en del av en fungerande demokrati men också en tillgång för att vässa den egna politiken. Det borde en statsminister också tycka. Det är faktiskt direkt ovärdigt och faktiskt ett förminskande av den egna polititiken att i stället för att hänge sig åt politisk debatt hänge sig åt ett cyniskt spel i syfte att försvaga oppositionen.

(Applåder)

Jag ska passa på att yrka bifall till vår motivreservation, nummer 8. Men vi står även bakom våra andra reservationer.


Anf. 25 Carl Nordblom (M)

Fru talman! Jag tycker faktiskt att Socialdemokraterna ska sluta ljuga här i kammaren och sluta skrämma upp opinionen genom att prata om Bröstcancerfonden, Postkodlotteriet och civilsamhällets lotterier. Det är alltså partipolitiska lotterier, inte allmännyttiga lotterier, som ska ses över. Och det är en utredning, fru talman, som har presenterats. Det är väldigt mycket diskussion och debatt om en utredning. Vi kan väl ha en större debatt och diskussion när utredningens resultat har kommit.

Azadeh Rojhan verkar, precis som Socialdemokraternas partiledare, vilja få detta till en demokratifråga eller rättare sagt en fråga om brist på demokrati. Det är inte så att demokratin är hotad, Azadeh Rojhan, om väljarna röstar fram ett annat regeringsunderlag än det socialdemokratiska regeringsunderlaget. Det är inte så att demokratin är hotad om politiska reformer eller utredningar tas fram som inte ligger i linje med det socialdemokratiska partiprogrammet.

Det är glädjande att Socialdemokraterna, precis som regeringen, vill verka för en trygg, stabil och reglerad spelmarknad. Men det blir märkligt när Azadeh Rojhan står här och pratar om spelmissbruk när hon själv tillhör ett parti som via sitt eget lotteri har skickat pensionärer till kronofogden och skuldsatt personer med spelmissbruk och som i regeringsställning undantagit sig självt och sitt eget lotteri från lagstiftningen.


Anf. 26 Azadeh Rojhan (S)

Fru talman! Jag läste upp ett citat från finansminister Elisabeth Svantesson. Det var med hänvisning till det citatet som jag ställde frågan: Är alla allmännyttiga lotterier nu hotade? På det svarade Carl Nordblom: Du får ställa den frågan till Elisabeth Svantesson, för jag vet inte.

Jag står inte här och ljuger. Jag hade ett citat som jag hänvisade till. Och det blev faktiskt inte tydligare i mitt replikskifte med ledamoten Roland Utbult. I första replikskiftet fick jag till svar att det såklart kommer att vara en översyn av alla allmännyttiga lotterier. Det måste det bli, för där ingår även politiska partier. Och i nästa svar fick jag höra: Nej, de andra organisationerna kommer inte att ingå.

Det finns fortfarande väldigt mycket oklarhet och inga tydliga svar.


Anf. 27 Carl Nordblom (M)

Fru talman! Jag noterar att Socialdemokraternas företrädare inte verkar skämmas över sitt eget partis lotteris hantering genom åren. Jag var nog inte den enda som kände frustration, fru talman, när jag fick ta del av det säljmanus som användes av socialdemokratiska partiets lotteris försäljare för att i princip tvinga på pensionärer med låga inkomster lotter.

Skäms inte Azadeh Rojhan för sitt partis lotteris hantering under de senaste åren? Jag skäms i alla fall å Socialdemokraternas vägnar.


Anf. 28 Azadeh Rojhan (S)

Fru talman! Jag skäms för de misstag som gjordes, men jag är stolt över att det vidtogs åtgärder. Senast något ärende drevs vidare till kronofogden var år 2017. Sedan dess har detta hanterats, och vi ser att det inte förekommer några missförhållanden på det sättet. Det som Carl Nordblom hänvisar till är hur ett privat företag har hanterat försäljningen av våra lotter.

Men jag skäms inte över att tillhöra det parti som har stått upp för att reglera spelmarknaden. Vi har gått fram med förslag som skulle ha gjort det svårare för spelmarknaden att nå redan utsatta grupper i samhället. Vi ville skärpa lagstiftningen gällande marknadsföring. Vi ville inte att marknadsföringen skulle nå barn och unga under 18 år. En del hamnar faktiskt i spelmissbruk redan vid 16, 17 års ålder. Där är jag väldigt stolt. Det kan inte Carl Nordblom vara.


Anf. 29 Jonas Andersson (SD)

Fru talman! Redan 2017 kunde vi läsa i medierna om hur Socialdemokraternas spelbolag Kombispel slog hårt mot våra äldre. Man sålde då lotter på kredit. Man drev tusentals utsatta människor till kronofogden.

Många hade nog hoppats att detta skulle få ett slut därefter. Men i dagarna har det visat sig att dessa hemskheter fortsätter. Häromveckan kunde vi läsa i medierna om hur ett Uppsalaföretag som anlitas av Kombispel har hemliga manus för att utstuderat blåsa fattigpensionärer på deras sista kronor. Därefter firar man med båtresor i solen på Kanarieöarna.

Sverigedemokraterna vill sätta stopp för att politiska partier ska kunna bedriva lotteriverksamhet. Det är viktigt att vi utreder den frågan. Men Socialdemokraterna vill tydligen inte göra det.

Ser ledamoten inget problem med att politiska partier som Socialdemokraterna kan bedriva lotterier med tanke på vad man utsätter fattigpensionärer för, som vi har kunnat läsa om i medierna?

(Applåder)


Anf. 30 Azadeh Rojhan (S)

Fru talman! Det är väldigt bra att Sverigedemokraterna värnar om etik och moral inom spel och värnar om de svaga grupperna i samhället. Vi ska värna om att de inte ska hamna i spelberoende.

Det är också därför som jag undrar vad Jonas Andersson tycker om att hans partisekreterare Mattias Bäckström Johansson i dag tjänar en massa pengar på just nätkasinon som driver många människor till spelberoende.

Enligt riksdagens register över ledamöternas ekonomiska intressen äger Bäckström Johansson aktier för mer än 96 600 kronor vardera i tre olika spelbolag: Betsson, Kindered Group och Evolution.

Betsson ensamt stod nyligen inför rätta för att ha låtit en spelberoende man spela bort 4,7 miljoner kronor à 120 000 kronor i månaden i tre år utan att sätta stopp.

Jonas Andersson sitter i riksdagen, trycker på knappar och fattar beslut. Var det därför som Jonas Anderssons parti Sverigedemokraterna inte röstade för att reglera marknadsföringen för spelbolag?

(Applåder)


Anf. 31 Jonas Andersson (SD)

Fru talman! Nu är det Socialdemokraterna som bedriver en lotteriverksamhet som driver pensionärer till kronofogden. Det är inte Sverigedemokraterna. Det är inte vi som har riggat lagstiftningen så att det gynnar vårt eget parti på det sättet.

Jag tänker inte ge mig in i en diskussion och börja kommentera olika ledamöters aktieportföljer och liknande. Men det är väl ändå så att olika delar av socialdemokratin också har aktieportföljer, och vem vet vad som finns däri?

Socialdemokraterna har verkat i Sveriges riksdag för att allmännyttiga lotterier som det egna ska ha en rad olika undantag. Det är ett slags särlagstiftning. Man har undantag från att betala spelskatt, undantag från förbudet att sälja lotter på kredit och undantag från skriftlighetskravet vid telefonförsäljning. All denna särlagstiftning för politiska partier berikar Socialdemokraterna med enorma belopp årligen, uppenbarligen på utsatta äldres bekostnad dessutom.

Kan det vara så att Socialdemokraterna har sett till att skräddarsy lagstiftningen för lotterierna för att gynna det egna partiet?

(Applåder)


Anf. 32 Azadeh Rojhan (S)

Fru talman! Jag kan inte undgå att bli lite smickrad av att Jonas Andersson tror att Socialdemokraterna har styrt i riksdagen själva i alla dessa år. Det hade varit helt fantastiskt, men så är det faktiskt inte.

Det har inte varit så att Socialdemokraterna ensamt har fattat beslut om de här frågorna. Det har funnits enighet över alla partier om detta. Inget parti har röstat annorlunda. Inget parti har gjort det, förutom Sverigedemokraterna som har haft en åsikt om politiska partiers lotterier.

Men när det kommer till de allmännyttiga har det funnits bred samsyn i riksdagen. Socialdemokraterna som parti är en förening i grund och botten och har ingått i kategorin allmännyttiga lotterier. Där har det funnits en bred samsyn i riksdagen. I dag har vi blivit varse att det är hotat.

(Applåder)


Anf. 33 Robert Hannah (L)

Fru talman! Spel och betting är ett nöje för många, men också ett missbruk som innebär en livslång skuldsättning för många andra. Olovlig spelverksamhet är dessutom en enormt viktig inkomstkälla för kriminella nätverk och gäng och ett vanligt sätt för dem att sina tvätta sina smutsiga pengar från sådant som stölder till vita pengar.

Det är utifrån denna problembild som regleringen av den svenska spelmarknaden måste ske. Under för en alltför lång tid har spelmarknaden varit för svagt reglerad. Den har haft ett otillräckligt konsumentskydd. Man har haft ett stort problem med matchfixning och för stora möjligheter för spelbolag och lotterier att tjäna pengar på tveksamma sätt.

På senare år har förändringar gjorts, och nu införs även tack vare regeringen nya regler om matchfixning med bred enighet i riksdagen. Nya regler införs som hindrar spelprogramutvecklare från att samarbeta med olicensierade spelbolag.

Spelinspektionen ges bättre möjligheter att blockera betalningar till och från olovlig spelverksamhet, oftast i andra länder. Spelinspektionen ska också kunna göra dolda tester av olika speltjänster. Allt detta är nödvändigt och väldigt bra för att komma åt den svarta marknaden, den olicensierade marknaden och de gängkriminella.

Fru talman! Det finns starka skäl att göra mycket mer. Den borgerliga regeringen har nyligen gett Spelinspektionen och Finansinspektionen i uppdrag att stärka sitt samarbete för att motverka olaglig spelverksamhet och för att förebygga och förhindra penningtvätt. Det tror jag kommer att leda till mycket större problem för de kriminella gängen som tvättar sina pengar.

Dessutom har den borgerliga regeringen och Sverigedemokraterna nyligen kommit överens om att genom en utredning se över regleringen för de partipolitiska lotterierna. Det verkar ha rått lite tveksamheter om vad som gäller. Läser man Tidöpartiernas majoritetstext står det väldigt tydligt att de har kommit överens om att genom en utredning se över regleringen för de partipolitiska lotterierna.

Jag vill verkligen framföra det för alla som tittar och för civilsamhällesorganisationer som har lotterier. De är inte hotade på något sätt över huvud taget. Utredningen gäller bara de partipolitiska lotterierna. Jag tänker upprepa det en sista gång så att det blir väldigt tydligt. Den utredning som vi tillsätter kommer enbart att handla om de partipolitiska lotterierna. De allmännyttiga lotterierna är inte hotade på något sätt av Tidöpartierna och regeringen.

Fru talman! Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet hävdar i sin motivreservation gällande de partipolitiska lotterierna att regleringen måste tas med en bred enighet i riksdagen. Även Centerpartiet har en liknande skrivning i sin motivreservation.

Jag tycker att det är jätteunderhållande att det ställs ett krav på en extremt bred enighet. Jag satt i det ansvariga utskottet för telefonförsäljning, civilutskottet, under väldigt många år. När skriftlighetskrav för telefonförsäljning reglerades av Sveriges riksdag 2018 valde Socialdemokraterna och Miljöpartiet att gå fram med lagförslag som undantog enbart deras egna lotterier från skriftlighetskravet.

Alla företag som säljer saker via telefon i Sverige i dag måste ha ett skriftlighetskrav förutom de allmännyttiga lotterierna. Det ville inte Socialdemokraterna och Miljöpartiet gå fram med.

Låt oss säga vilka partier som var emot. Det var Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna, Sverigedemokraterna och Centerpartiet. Det var samtliga dessa fem partier, fem av åtta riksdagspartier. En majoritet i den riksdagen ville inte ha ett undantag för skriftlighet för de allmännyttiga lotterierna. Det var ingen bred enighet över huvud taget.

Jag förstår inte resonemanget från Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och helt plötsligt även Centerpartiet i dag. Det har en helt annan åsikt än vad det hade 2018.

Regeringen kom undan med lagstiftningen, för det var det enda alternativet som fanns vid bordet. Det fanns inget lagförslag som var berett som inkluderade de allmännyttiga lotterierna. Vad hände då, fru talman?

Det som hände var att riksdagen riktade ett tillkännagivande till regeringen om att tillsätta en utredning för att inkludera telefonförsäljningskravet även för de allmännyttiga lotterierna.

Man kan fråga sig vad som hände sedan. Det hände ingenting. Trots att en bred majoritet i Sveriges riksdag ville att även de allmännyttiga lotterierna och Socialdemokraternas lotteri skulle inkluderas i kravet vad gäller telefonförsäljning kom det aldrig något förslag till Sveriges riksdag.

Fru talman! Det är därför som jag tycker att det är väldigt viktigt att vi nu ser över de partipolitiska lotteriernas regler och system. Men det sagt yrkar jag bifall till utskottets förslag i betänkandet i dess helhet och avslag på reservationerna.

I detta anförande instämde Leonid Yurkovskiy (SD).


Anf. 34 Rickard Nordin (C)

Fru talman! Först får nog Robert Hannah putsa sina glasögon och läsa vad som står i vår reservation. Det står ingenting om någon bred enighet och att det ska ske i någon form av parlamentarisk kommitté eller liknande. Det har Robert Hannah helt enkelt hittat på. Han får läsa på bättre.

Det är mycket riktigt att vi tillsammans stod bakom de reservationer som framfördes tidigare. Där har ingenting ändrats. Där får nog Robert Hanna komma tillbaka och korrigera sig själv.

Det var inte därför jag begärde ordet till att börja med. Jag är nyfiken för att vi debatterar spelfrågor brett. Det gäller inte bara sådant som handlar om spelmissbruk och lotterier utan också bland annat e-sport. Den liberala kulturministern sa nyligen i medierna att spel som till exempel tv och dataspel helt tydligt är kultur.

Min fråga till Robert Hannah är egentligen väldigt enkel: Vilka förslag kan vi förvänta oss från regeringen som går i linje med detta - att det faktiskt är en kulturform?


Anf. 35 Robert Hannah (L)

Fru talman! E-spel, gaming, är kultur. Det är väldigt bra kultur av det viktiga skälet att det oftast inte är statligt finansierat. Det är självfinansierat. Det är företagare som skapar spel och driver spel, och det är ungdomar som deltar i denna kultur. Det är hundra procent kultur.

Om Liberalerna förhoppningsvis får som vi vill - och jag tror att det finns en enighet bland Tidöpartierna - kommer det att skrivas in i de olika direktiven att detta är kultur. Däremot vill jag inte att verksamheten ska bli bidragsberoende, för de fixar det själva. De är självgående. Jag tror att vi behöver hitta en balans där vi inte drar ifrån det unika i att de är självgående, för detta är en enorm fördel för den svenska näringen och den svenska industrin. Det kommer alltså förhoppningsvis att skrivas in, och kulturministern har också sagt detta. Det behöver man inte oroa sig för.

Däremot vill jag veta om Centerpartiet anser att det behövs en bred enighet för att reglera de partipolitiska lotterierna. Måste de tre andra partierna och Centerpartiet vara med? Krävs det en majoritet av ledamöterna i riksdagens kammare, eller är det någon typ av 75-procentsregel? Var går gränsen?


Anf. 36 Rickard Nordin (C)

Fru talman! Det här med bred enighet har Robert Hannah som sagt hittat på. Det finns ingenting i vår reservation om det, utan det är en majoritet i riksdagen som beslutar om detta. Svårare än så är det inte, och så har det alltid varit. Jag vet inte var Robert Hannah har fått det här ifrån. Han står och fabulerar, helt enkelt.

Jag tycker också att det är toppenbra att mycket av spelandet kan ske på kommersiella villkor och att det har växt fram på egen hand. Men det finns fortfarande saker som inte alls handlar om pengar, och skattebetalarnas pengar, när det kommer till kulturen och spelandet.

Vi hade ett exempel tidigare i debatten som handlade om inreseregler och visum för spelare. Där har Liberalerna en annan åsikt än Centerpartiet; där avslår ni de förslag som Centerpartiet lägger fram. Man ska alltså inte ha samma regler som andra som utövar denna kulturform, idrott eller vad ni nu vill kalla det.

När vi får se de här förändringarna från Liberalerna och regeringen - är ni då beredda att lägga fram regler som gör att man kan resa in till Sverige tillsammans med andra kulturutövare eller idrottare?


Anf. 37 Robert Hannah (L)

Fru talman! Jag har själv varit i opposition i åtta års tid, och nu sitter jag i regeringsställning. Jag förstår att man vill att andra partier ska rösta på ens motioner i riksdagen, men det är inte så maktutövning fungerar.

Vi kommer tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna i samarbete med Sverigedemokraterna att komma tillbaka med regleringar i en ordnad process för att säkerställa att dessa kulturutövare ska få alla de möjligheter som andra kulturutövare har. Men vi vill inte att de ska bli bidragsberoende.

Jag kan ge riksdagsledamoten Nordin rätt i att jag inte preciserade detta absolut rätt i talarstolen. Men ni skriver i er reservation att de allmännyttiga, alltså de riktiga allmännyttiga, lotterierna - som IOGT-NTO, era egna som är nära kopplade till Centerpartiet, Bygdegårdarnas Riksförbunds lotterier, och liknande - ska regleras på samma sätt som partilotterierna. Det tycker inte jag är en rimlig ståndpunkt.

När ni ändå ställer det kravet ställer ni er på Socialdemokraternas sida och menar att Socialdemokraternas lotterier är likvärdiga med IOGT-NTO:s lotterier och den lokala fotbollsföreningens lotterier. Varför gör ni det? Varför är de likvärdiga? Det är det ni skriver i er reservation.

Men jag ber om ursäkt; riksdagsledamoten har rätt i att jag inte porträtterade det hela på ett riktigt sätt.


Anf. 38 Jonas Andersson (SD)

Fru talman! I dag debatterar vi kulturutskottets betänkande om spelfrågor. Vi sverigedemokrater står bakom samtliga reservationer från oss i betänkandet, men för tids vinning yrkar jag bifall bara till reservation 7.

I betänkandet som vi i dag debatterar hanteras såväl motioner från den allmänna motionstiden som en proposition med åtgärder för att säkerställa en sund och säker spelmarknad. Sverigedemokraterna har inte invänt mot förslagen i propositionen; tvärtom välkomnar vi dem.

Fru talman! Spelfrågorna har de senaste veckorna fått stort fokus efter att Sverigedemokraterna och regeringspartierna aviserat att man vill utreda ett förbud mot att politiska partier ska omfattas av undantaget som möjliggör att man kan bedriva lotteriverksamhet. Därför tänker jag lägga fokus på den frågan i mitt anförande, även om Sverigedemokraterna i betänkandet förstås också har många andra viktiga förslag. Det gäller kanaliseringsmålet på spelmarknaden, e-sport, matchfixning och så vidare.

Fru talman! Äntligen görs något åt partilotterierna! Det är ett viktigt besked för att demokratisera Sverige och avveckla en lagstiftning som har riggats av Socialdemokraterna i riksdagen under det långa maktinnehav de har haft i vårt land.

Som jag nämnde i ett tidigare replikskifte med Socialdemokraterna har detta undantag som möjliggör att partier kan bedriva lotterier kantats av många otrevliga händelser. Utsatta personer har farit illa.

Som vi har hört tidigare i debatten rapporterade Dagens Nyheter år 2017 att hela 8 000 personer då hade hamnat hos kronofogden efter att ha skuldsatts genom Socialdemokraternas lotteribolag Kombispel - 8 000 personer, fru talman!

En person som hamnat hos kronofogden på grund av Socialdemokraternas spelbolag som man kunde läsa om i rapporteringen från Dagens Nyheter var änkan Gun, 80 år, hemmahörande i södra Sverige. Hon kommenterade bland annat det hela med följande mening: "Man är inte trygg i samhället längre, allt går bara ut på att lura oss gamla människor."

Denna granskning från DN skedde för snart sex år sedan. Så finns problemet fortfarande kvar? Svaret på den frågan är ja. För ett par veckor sedan följde artiklar i medierna om hur det socialdemokratiska spelbolaget Kombispel fulsäljer lotter till utsatta fattigpensionärer genom vad som närmast är att betrakta som ett skurkföretag.

För ett par veckor sedan framkom det att man använder ett hemligt manus för att manipulera fattigpensionärerna. Jag ska läsa ett utdrag ur detta manus, som vi kunde ta del av i medierna: "Nää, jag förstår, min mormor är vad man kallar för fattigpensionär och hon har ju förklarat att man behöver vända på varenda krona nu för tiden men jag menar . nu när det handlar om ynka 99 kronor - det är inte ens en bulle och kaffe på pressbyrån i dag."

Säljare som deltagit i Socialdemokraternas lotteriplan riktad mot de äldre säger själva, enligt artikeln, att de har känt att de har lurat folk. Och som om det inte räckte med detta kunde vi några dagar efter att denna artikel kom läsa ytterligare en artikel. Den handlade om att företaget som anlitats av Kombispel firade försäljningen till fattigpensionärerna med middag och båttur på Kanarieöarna. Så ska vi inte ha det i Sverige.

Fru talman! Sverigedemokraterna står bakom undantaget i spellagen som möjliggör att civilsamhället kan bedriva lotteriverksamhet till förmån för allmännyttiga ändamål. Men syftet med detta måste ju vara att bidra till ett levande civilsamhälle i hela Sverige, till exempel att stötta den lokala fotbollsklubben på den mindre orten så att den går runt genom att sälja Bingolotter eller liknande.

Syftet med lotteriundantaget kan inte vara att politiska maktpartier ska sko sig på en icke konkurrensutsatt marknad så att de kan få ett enormt ekonomiskt övertag för att kunna ta makten i Sverige. Socialdemokraternas pengamaskineri har knappast med ren välgörenhet att göra.

I dagsläget har Socialdemokraterna stora förmåner på grund av att politiska partier omfattas av undantaget för allmännyttiga ändamål så att de kan bedriva lotteriverksamhet. Bland annat handlar det om undantag från att betala spelskatt, undantag från förbudet mot att sälja lotter på kredit och undantag från skriftlighetskravet vid telefonförsäljning.

Om förbudslagstiftningen för lotterierna med undantag för staten och civilsamhället ska kunna gå att försvara just med att detta inte är konkurrensutsatt är det viktigt att politiska partier inte längre omfattas. Det handlar om att värna trovärdigheten i undantaget. Jag är helt övertygad om att legitimiteten i undantaget som finns för lotterierna hotas när man ser hur politiska partier utnyttjar undantaget för att hänsynslöst tillskansa sig stora summor pengar från utsatta människor.

Fru talman! Ett annat viktigt skäl till att sätta stopp för partilotterierna handlar om transparensen i finansiering av de politiska partierna. Det finns en viktig demokratisk aspekt i detta. När allmänheten inte kan ta del av vem som köper lotterna går det inte heller säkert att veta vem som faktiskt är med och finansierar partiet. Det är ett slags kryphål i lagstiftningen, om man så vill, vad gäller insynen i partiernas finansiering.

Utöver allt detta har det i dagarna lyfts fram i sociala medier att Socialdemokraternas spelbolag Kombispels ordförande även sitter som ordförande i den statliga myndigheten Skatteverkets styrelse, tillsatt av den tidigare socialdemokratiska regeringen Löfven. Det stinker att man har tillsatt sina partivänner på dubbla stolar på detta sätt, i synnerhet med de skattemässiga förmåner som man har fixat till sitt eget bolag Kombispel.

Den socialdemokratiska domedagsretoriken om att förslaget om att utreda ett förbud mot partilotterier skulle vara ett hot mot demokratin är skrattretande. Det är ju precis tvärtom: Att avveckla gräddfiler och riggad lagstiftning gör Sverige mer demokratiskt.

(Applåder)

I detta anförande instämde Runar Filper och Leonid Yurkovskiy (båda SD).


Anf. 39 Azadeh Rojhan (S)

Fru talman och Jonas Andersson! Sverigedemokraterna försökte starta ett eget lotteri. Om den här synen på partiers möjlighet att bedriva lotterier har varit så starkt förankrad i ert parti, varför gjordes det då ett försök att bedriva lotteriverksamhet från början?


Anf. 40 Jonas Andersson (SD)

Fru talman! Från Sverigedemokraternas sida insåg man att detta inte var en bra idé. Man hade inte minst sett det avskräckande exemplet i form av Kombispel, Socialdemokraternas spelbolag, och vad de utsatt fattigpensionärer för. Inte för att vi skulle göra samma sak, men man kan se det allmänna problemet med att politiska partier är med och lagstiftar fram olika förmåner och gräddfiler som sedan går rakt in i den egna partikassan, precis som fallet var med Socialdemokraterna. Det är ingenting som vi vill vara en del av.


Anf. 41 Azadeh Rojhan (S)

Fru talman! Jag har ändå lite svårt att inte tänka tanken: Hade vi stått här och haft den här debatten om Sverigedemokraternas lotteriverksamhet och Moderaternas lotteriverksamhet hade varit framgångsrika? Jag tror tyvärr inte det.

Om Sverigedemokraterna, Moderaterna och övriga Tidöpartier på allvar menar att detta är en problematik som är kopplad till hur partier finansieras och att det handlar om transparens, varför tillsätter ni då inte i stället en utredning som rör just partiers finansiering och ser över frågan i stort? Då skulle vi också kunna se hur donationer kommer till övriga partier från privatpersoner. Vi skulle kunna se över hela paketet. Varför tillsätts inte en utredning som ser över partiers finansiering i stort i stället?


Anf. 42 Jonas Andersson (SD)

Fru talman! Det är möjligt att man också behöver se över partiernas finansiering i bredare bemärkelse, men nu handlar just det här förslaget om partilotterierna. Det är ett väldigt viktigt förslag för att vi ska kunna värna vår demokrati på olika sätt.

Jag förstår, med tanke på vad Socialdemokraternas spelbolag har gjort och utsatt våra äldre för, att ni vill prata om olika hypotetiska exempel: Hur vore det om Sverigedemokraterna hade ett spelbolag? Hur vore det om alla allmännyttiga lotterier skulle utredas? Men nu handlar det bara om att de partipolitiska lotterierna ska utredas. Med tanke på hur man firar de här fulförsäljningarna till utsatta fattigpensionärer med båtresor och solsemestrar förstår jag att ni i stället vill prata om hypotetiska exempel.

(Applåder)


Anf. 43 Vasiliki Tsouplaki (V)

Fru talman! Även om man kanske inte kan tro det av den debatt som har varit är spel ett riktigt folknöje. En stor del av befolkningen spelar; det kan vara mer eller mindre regelbundet. Många köper en lott, träffar vänner i bingohallen, sätter ihop en tipsrad eller spelar på nätet.

För de allra flesta är det ett trevligt och lagom spänningshöjande inslag i vardagen. Men det finns också en grupp som spelar ofta och om mycket pengar, som har svårt att sluta, som får ett missbruk - några procent - och dras ned i en negativ spiral och som spelar om mer än de tänkt och känner att de sedan behöver spela ännu mer för att vinna tillbaka det de förlorat. Det är en grupp som börjar låna av vänner och familj, tar snabblån i hemlighet och hamnar i en skuldfälla, förstör relationer och helt tappar fotfästet. Särskilt utsatta är de som lider av psykisk ohälsa, annat beroende och ekonomisk utsatthet.

Därför är det viktigt att vi fortsätter följa upp hur dagens lagstiftning på spelområdet kan skydda konsumenterna i så hög grad som möjligt. Vi vill ju kunna ha de positiva upplevelserna för den enskilda som följer en match man satsat en liten slant på och de intäkter som spel ger till civilsamhället, men utan att utsätta människor för riskerna. Det är en svår balansgång, och det är viktigt att vi lyssnar på forskningen och tar del av de utvärderingar som görs. Det är också nödvändigt att ansvariga myndigheter, till exempel Spelinspektionen och polisen, har resurser och kunskap för att kunna sätta stopp för olagligt spel och matchfixning.

Fru talman! Den proposition som den nuvarande regeringen lagt fram utifrån utredningar som den förra regeringen beställde innehåller en rad bra förslag för att skärpa upp spelmarknaden. Dem är vi överens om i dag.

Det är på tiden att frågan om matchfixning kommer mer i fokus. Det behövs ett systematiskt arbete med den frågan och nära samverkan mellan spelbolag, idrotten och polisen. Spindeln i nätet behöver Spelinspektionen vara. Tyvärr har polisen inte kvar sina specialister på området, och det är en viktig pusselbit för att inte de kriminella krafterna ska slinka igenom nätet.

Från Vänsterpartiets sida saknar vi två delar i regeringens förslag. Vi tycker att det ska vara fler aktörer som kan dela personuppgifter än vad som föreslås i propositionen. I dag förekommer mycket vadhållning på exempelvis hästsporten och e-sporten, och de aktörerna finns inte med i Riksidrottsförbundet. Vi saknar också Svenska olympiska kommittén i uppräkningen av organisationer. Jag vill därför yrka bifall till vår reservation 15, som tar upp de här frågorna.

Den andra viktiga pusselbiten som skulle kunna göra skillnad är att förbjuda spel på enskilda händelser, lätt manipulerade moment som hörnor och inkast. I dag är det bara förbjudet med vadhållning på negativa spelhändelser som frisparkar och gula kort, och bara inom ett fåtal idrotter. Här menar vi från Vänsterpartiet att det behövs en uppskärpning och beklagar att regeringen inte tagit tag i den frågan.

Det är mycket lättare att övertala en idrottare att göra sådant som troligtvis inte påverkar resultatet i matchen första gången man erbjuder personen pengar för att manipulera en match eller tävling. Elitidrottare spelar själva om pengar i högre grad än genomsnittet, och andelen som hamnar i ett riskspelande är mycket högre än hos befolkningen i genomsnitt. Det gör gruppen extra utsatt för påtryckningar från bekantas bekanta som vill fixa en match men också för att hamna i klorna på farligare kriminella som omsätter stora pengar på matchfixningen.

Fru talman! Kanske lite oväntat måste jag också säga några ord om de allmännyttiga lotterierna. Jag trodde att den frågan var avklarad i och med den reglering vi har varit överens om de senaste åren. Jag trodde att det fanns ett brett samförstånd kring vikten av goda villkor för de ideella organisationer som vill ha ett lotteri eller en bingoverksamhet, till exempel.

Åren direkt efter den nya omregleringen fanns det bekymmer med stora kostnader för föreningarna för att skaffa de nya licenserna. Flera av de små lotterierna fick lägga ned när de skulle ha certifieringar som kostade flera miljoner och helt åt upp den lilla förtjänst som skulle ha gått tillbaka till social verksamhet, lägerverksamhet och så vidare. Jag interpellerade då den dåvarande ministern Shekarabi och fick bra gehör för att lösa situationen. Men nu har alltså frågan dykt upp på dagordningen igen efter att regeringen och Sverigedemokraterna sagt att de vill utreda hur man ska förbjuda politiska partier att bedriva lotteriverksamhet.

För mig och Vänsterpartiet är det självklart att även den som bedriver ett allmännyttigt lotteri ska ta konsumentfrågorna på stort allvar och uppfylla omsorgsplikten, även om det inte finns någon forskning som visar att lotter leder till spelmissbruk. Det kan handla om att göra det enkelt att avsluta en prenumeration, att inte ha en aggressiv marknadsföring och att vara transparent med vad pengarna går till. De undantag som finns för lotterier, till exempel att kunna erbjuda spel på kredit och ha återkommande bonus, kan låta som allvarliga avsteg om man inte förklarar att det handlar om att många tycker att det är bekvämt att få sina lotter hemskickade och sedan betala dem via faktura. Det är egentligen inte så konstigt.

För många lottköpare handlar det om att man framför allt vill stödja en god sak. En del av dessa lotterier har också bara varuvinster. Själv har jag till exempel vunnit riktigt bra plastlådor att sortera skruvar och spikar i.

Bonusarna som erbjuds kan vara två tekoppar eller en vacker pläd. Det går inte att jämföra med de bonusar som bettingbolagen och kasinobolagen använt sig av för att få människor att spela för mer än de har råd med och för att hålla kvar spelare med uppenbara spelproblem. Det är bonusupplägg som ruinerat människor och som nu prövas i våra domstolar.

Efter Robert Hannahs anförande var jag tvungen att lite snabbt försöka förstå mig på telefonförsäljningsfrågan. Jag hittade det betänkande som jag tror att Robert Hannah syftar på när det gäller skriftlighetskrav. Vad jag kan se var det ett enigt utskott som stod bakom tillkännagivandet om att se över och inkludera bland annat lotterier och paketresor i fråga om skriftlighetskraven. Det tycker jag var bra. Vänsterpartiet var alltså med på att titta närmare på frågan.

När någon ringer upp på telefon, och man blir lite förvånad, är det viktigt att man förstår vad man går med på. Vänsterpartiet och riksdagens alla partier, vad jag förstår, var med på det tillkännagivandet. Antingen har jag läst fel när jag har läst snabbt i min mobil, eller också kommer Robert Hannah inte ihåg rätt när det gäller hur det gick till i utskottet vid tidpunkten.

Fru talman! För alla som har följt regeringens och SD:s utspel om partiers möjlighet att bedriva lotterier och som kanske har lyssnat på debatten här i dag är det uppenbart att det inte handlar om omsorg om lottköpare utan om att komma åt en viktig inkomstkälla för ett oppositionsparti. Vi har tidigare hört sverigedemokrater som har ifrågasatt bidrag till organisationer som är kritiska till deras politik. Det är uppenbart att man vill tysta kritiska röster. Det är beklagligt att Moderaterna, som till och med skaffat sig ett eget lotteri, lånar sig till Sverigedemokraternas agenda.

Jag har flera gånger i dag hört Sverigedemokraternas Jonas Andersson säga att han oroar sig för människor som blir skuldsatta på grund av Slotteriet, Kombilotteriet. Slutsatsen av och logiken i det resonemanget måste i så fall vara att Sverigedemokraterna och Jonas Andersson också vill förbjuda alla de bolag och spelformer som leder till att människor hamnar i spelmissbruk i dag. Dessa gör att människor behöver begära skuldsanering hos sin kommun, hamnar hos kronofogden och gör av med hundratusentals kronor, som de inte har täckning för, på nätkasinon. De gör många gånger att människor blir skuldsatta för livet.

Varför föreslår inte Sverigedemokraterna förbud mot de riskabla spelformer som i dag gör att människor ruineras och förstör relationer till vänner och familj som man lånar pengar av för att finansiera sitt spelmissbruk? Jag tycker inte att logiken håller. Och jag tror att många åhörare här i dag har lagt märke till det.

Det finns inga belägg för att skraplotter som man får hem en gång i månaden leder till spelmissbruk. Däremot kan man ha svårt att betala sina räkningar. Det gäller många människor i dag. Vänsterpartiet har många förslag på hur vi ska dels komma åt spelmissbruket, dels hjälpa människor som har det tufft ekonomiskt.

Jag tycker inte att logiken håller. Jag hoppas att övriga partier, efter att frågan utretts, ser att det inte är logiskt, tar sitt förnuft till fånga och kan se det positiva i att civilsamhället hittar andra finansieringskällor än bidrag från stat, regioner och kommuner, vilket Liberalerna säger här att de förespråkar.

Det här är en annan finansieringskälla än offentliga bidrag. En del partier kanske säljer pins, tygväskor eller ryggsäckar. Andra partier säljer lotter.

Jag hoppas också att alla partier här i riksdagen kan enas om att partier är allmännyttiga föreningar. Jag blir förvånad när jag hör Kristdemokraterna uttrycka tveksamhet när det gäller det. Partier är väl självklart samhällsnyttiga och allmännyttiga. Det är vi som utvecklar vår demokrati tillsammans med övriga organisationer i civilsamhället.

Alla måste väl ändå höra att det är en absurd slutsats att här i riksdagen komma fram till att partier inte är allmännyttiga eller gör nytta för samhället.

(Applåder)


Anf. 44 Robert Hannah (L)

Fru talman! Jag välkomnar att Vänsterpartiet nu anser att Sverigedemokraterna är ett allmännyttigt parti och att de är samhällsbärare och positiva för demokratin. Det är nog första gången någonsin jag har hört det i kammaren. Jag tycker att det är jättekul.

Låt oss prata om ärendet. Det är lite farligt att ge sig in i en diskussion om det med någon som varit i rummet och att påstå att det som personen säger inte stämmer. Om riksdagsledamoten vill veta vad som hände när det gäller telefonförsäljning kan jag säga att vi i oppositionen var kraftigt negativa till att det skulle finnas en särlagstiftning för Socialdemokraterna. Socialdemokraterna utredde inget annat än sin egen särlagstiftning, den lagstiftning de kom till riksdagen med.

Sverigedemokraterna hade en reservation. Allianspartierna hade en egen. Det fanns alltså majoritet. När dessutom Vänsterpartiet anslöt till allianspartiernas motion i riksdagen bildades en majoritet.

Eftersom Vänsterpartiet aldrig har suttit i regeringen kan jag meddela att kutym när man har en riksdagsmajoritet emot sig är att man väljer att gå med oppositionen, för att skriva ned motståndet mot sig själv. När Vänsterpartiet vände valde alltså S och MP att gå med på allianspartiernas yrkande.

Sedan hände ingenting. Eller hur? Det var 2018. Under Socialdemokraternas ytterligare fyra år vid makten kom det ingen annan ändring av det undantag som Socialdemokraterna hade infört för sig själva. Det är klart att det är problematiskt att ha särregler för sig själva.

I er motivreservation kräver ni att det ska vara bred enighet, men det gjorde ni inte 2018, när ni anslöt till allianspartierna. Hur kommer det sig att ni plötsligt har det nya kravet, Vasiliki Tsouplaki?


Anf. 45 Vasiliki Tsouplaki (V)

Fru talman! Tack för förtydligandet, Robert Hannah!

Jag tyckte att det var viktigt att åhörarna fick höra att det inte riktigt var så som Robert Hannah först framförde, att tre partier var emot tillkännagivandet. Vänsterpartiet tyckte faktiskt också att det var viktigt att det utreddes.

Det är beklagligt att det inte har hänt någonting på många år. Så är det med en del, faktiskt alltför många, tillkännagivanden från riksdagen. De behandlas inte särskilt skyndsamt, oavsett vilken regering vi har. I riksdagen brukar vi också vara eniga om att påtala att det behöver skyndas på. Det tror jag att vi kan vara överens om.

Robert Hannah inledde med att säga att det var förvånande att jag sa att alla partier, inklusive Sverigedemokraterna, är viktiga för samhället. Självklart är alla organisationer röstbärare för sina medlemmar och väljare, om det är ett politiskt parti. Det är viktigt att det finns goda möjligheter att göra de personernas röster hörda genom föreningen. Därför är staten, regionerna och kommunerna med och finansierar genom bidrag till civilsamhället, för att människor ska kunna vara delaktiga i demokratin. Det gäller självklart även Sverigedemokraternas väljare.

Jag har många invändningar mot Sverigedemokraternas politik och människosyn med mera. Men den diskussionen vill jag ta i ett politiskt sammanhang. Jag vill inte gå in och specifikt förbjuda bidrag till Sverigedemokraterna, om de hittar på någon käck finansieringskälla.

Dock har vi behövt styra upp en del av regelverket för partibidrag. Det visade sig nämligen att Sverigedemokraterna slussade pengar från kommunal nivå till sin riksorganisation. Då var vi överens om att det inte var tänkt på det sättet, utan kommunala bidrag ska gynna demokratin på kommunal nivå och komma invånarna i den kommunen till godo. Därför finns det i dag ett regelverk för att rapportera hur man använder sitt partistöd.


Anf. 46 Robert Hannah (L)

Fru talman! Jag har egentligen inget att tillägga mer än att det är en definitionsfråga om partipolitiska lotterier är allmännyttiga eller inte. Jag tycker inte att man kan jämföra partier med den lokala fotbollsföreningen som ska finansiera sina fotbollar och matchtröjor och att man genom att ha särregler för sig själva ska kunna finansiera en valrörelse för en viss politisk inriktning.

Det handlar verkligen om särregler för Soialdemokraterna själva. Fallet från 2018 med telefonförsäljning är ett uppenbart lagstiftningsskrivande och framförande för att gynna det egna partiet och den egna verksamheten. Om jag ringer till Gun, 65, på telefon och försöker sälja någonting gäller i dag krav på skriftlighet för alla, förutom för det partiets eget lotteri.

Det är klart att det inte blir tydligt för pensionärer i Sverige som riskerar att bli utnyttjade att det finns ett undantag som de inte känner till för lotterier som gäller för alla andra i samhället. Om man verkligen hade brytt sig om att människor blir utnyttjade hade man inte infört ett litet undantag bara för sig själva som gör att man får sälja saker till äldre personer på det här sättet. Det är klart att det är problematiskt.

Det är ännu mer problematiskt när en majoritet i riksdagen har sagt att vi inte ska ha det på det här sättet. Socialdemokraterna valde att skriva ihop sig med de andra partierna men gjorde ingenting på fyra år när man hade makten. Det är det stora problemet vi har i Sverige med de här lotterierna. Problemet är inte att regeringspartierna försöker ta bort en socialdemokratisk finansieringskälla, utan att Socialdemokraterna har skapat en egen lagstiftning där de har satt sig själva före pensionärers rättigheter och möjligheter i livet. Det är tydligt i fallet med telefonförsäljning.

(Applåder)


Anf. 47 Vasiliki Tsouplaki (V)

Fru talman! Jag tror att vi redde ut att vi är överens om telefonförsäljningen, så det behöver vi kanske inte orda mer om. Men jag reagerade lite på ledamotens påstående att det finns en lagstiftning utformad särskilt för ett parti - Socialdemokraterna -, vilket han insinuerade här. Det här är ju lagstiftning som gäller för alla partier.

Liberalerna kan starta lotterier. Moderaterna har försökt. Sverigedemokraterna hade tydligen också en idé om att göra det. Det här är alltså inte en särlagstiftning som bara gynnar ett parti, som Robert Hannah uttrycker det. Den öppnar i stället för alla partier att hitta andra finansieringskällor än bara partistöd, bidrag från Timbro och andra företag eller rika personer som vill skänka pengar. Det var ett allvarligt fall i höstas när Kalla fakta ringde runt till partierna för att erbjuda hemliga donationer för att kringgå regelverket. Där öppnade bland andra Robert Hannahs parti för att hitta vägar runt systemet och ta emot anonyma donationer.

Det finns mycket att diskutera kring hur partierna finansierar sin verksamhet. Det ska vara transparent och tydligt vem som kan ha hållhakar på ett parti eller en ledamot. Det är därför registret som vi tidigare hörde om finns. Azadeh Rojhan berättade att vi behöver anmäla om vi till exempel har aktieinnehav för att det ska vara tydligt för väljarna att vi inte företräder någon hemlig person eller något hemligt företags intressen andra än dem man kan se öppet och redogöra för.

Det finns alltså mycket att prata om kring partifinansiering. Är den tillräckligt stor eller behövs det mera? Hur kan vi hålla demokratin livaktig? För mig som vänsterpartist är det viktigt att värna det civila samhällets möjligheter att vara röstbärare och vara med och bygga demokratin starkare.

(Applåder)


Anf. 48 Rickard Nordin (C)

Fru talman! Att tippa och spela om pengar är för de allra flesta en kul hobby. Det är något som kan göra det lite roligare att titta på den där fotbollsmatchen eller som ger möjlighet att drömma om vad som händer när man kammar hem miljonvinsten. Men även om den stora massan hanterar sitt spelande bra finns det en grupp människor som inte riktigt klarar av situationen. Egentligen är det inte en utan två grupper, som är ganska olika.

Det är den klassiska schablonbilden av unga män som spelar på internet, Vegasmaskiner och annat, men det finns också äldre kvinnor som sitter i bingohallar och som kanske inte spelar bort miljoner, men som från början har knappa resurser och spelar alltför mycket. Den gruppen är väldigt lätt att glömma bort och fångas inte upp på samma sätt av samhället. I debatten kring spelberoende får den gruppen inte glömmas bort utan måste få samma möjligheter till stöd och vård som andra.

Att spelmani sedan ett par år tillbaka placeras i samma kategori som beroende av alkohol och narkotika i psykologimanualen DSMIV kan förhoppningsvis skynda på utvecklandet av behandlingsmetoder. Den nya spelregleringen som togs fram brett över partigränserna för ett antal år sedan har i huvudsak fungerat väl. Kanaliseringen är tämligen god, och problemen med oreglerade aktörer och tveksamt spelansvar har minskat.

Nu när regleringen varit på plats ett tag är det kanske dags att utvärdera den. Bör restaurangkasinon fortfarande ha undantag? Det var en försvinnande verksamhet, men nu växer den igen. Hur ser kanaliseringen ut egentligen, och finns det åtgärder som behöver vidtas för att utöka den ytterligare? Hur upplever spelarna själva det hela? Är det någon skillnad? Behandlas de likvärdigt av bolagen, oavsett om de vinner eller förlorar? Det finns ganska många frågor som borde studeras närmare. Det tycker jag att den här debatten borde handla om snarare än de allmännyttiga lotterierna.

Centerpartiet värnar såklart folkrörelserna. De har en mycket viktig roll i samhället. Finansiering via lotterier spelar en viktig roll för en hel del av dem. Det gör också att vi här i riksdagens kammare inte behöver fatta beslut om utökade stödmedel, vilket annars antagligen hade kunnat vara fallet.

I Sverige pratar vi om spel. Det är ett ord med många betydelser. Det kan handla om spel om pengar - det som på engelska kallas gambling - men det kan också handla om sådant spel som sker bara för nöjes skull utan några pengar inblandade. Det kan vara lekar, brädspel och tv-spel - det som på engelska kallas gaming. Av någon konstig anledning tycker riksdagen och det politiska systemet att gaming och gambling ska hanteras tillsammans, trots att det är helt skilda saker som inte har det minsta med varandra att göra.

Jag kan visserligen tippa utgången av en e-sportmatch, men jag kan också tippa hur det går i Eurovision på lördag. Det betyder ju inte att vi behandlar dessa frågor samtidigt. Även om de heter samma sak blir det helt orimligt. Vi debatterar ju inte frågor om blåvalar samtidigt som frågor om valsystemet, trots att båda kan betecknas som valfrågor.

För mig och Centerpartiet visar det här på okunskap. Det är en gammal rest från när e-sport och spelande sågs som något omoraliskt, dåligt och förkastligt. Ingenting kunde vara mer fel! Spelbranschen omsätter varje år runt 35 miljarder bara i Sverige. De tio största bolagen betalar in 1,5 miljarder i bolagsskatt till statskassan. Antalet anställda är närmare 7 000 och växer lavinartat.

Det svenska spelundret är faktiskt större än det svenska musikundret. Politiker från andra partier pratar gärna om vikten av kulturskola och musikundervisning - och det är fantastiska saker - men vi behöver också prata om det svenska spelundret och vad som behövs där. Det är ingen annan än Centerpartiet som slåss för spelandets erkännande och likvärdiga villkor inom kultur- och idrottsrörelsen på samma sätt som vi gör.

Det har varit många läpparnas bekännelser, men konkret handling saknas. Regeringen införde i höstas kvittokrav på gamla flipperspel, trots att inget flipperspel i världen har möjlighet att installera en kvittoskrivare och att det har gått bra utan i 40 år. Både den här och den gamla regeringen har sagt och säger att spelandet är en kulturform, men de kulturpolitiska målen vill man inte uppdatera. Det går jättebra att säga att e-sport är sport, men de faktiska besluten vill man inte ta.

Under pandemin skulle ett av världens största e-sportsevenemang, The International, hållas i Sverige - trodde vi. Men det fick ställas in eftersom man inte fick inresetillstånd och visum. Däremot gick det jättebra att hålla konståkningsVM veckan efter i samma arena.

Jag trodde att jag 2023 inte skulle behöva förklara att e-sporten bidrar till sådant som inkludering, förbättrade språkkunskaper, strategiskt tänkande och snabbt beslutsfattande - inte heller att äldre som spelar uppvisar bättre kognitiva egenskaper, att drönarpiloter rekryteras bland gamers och att den som utövar e-sport på elitnivå behöver ha god fysisk förmåga. Forskning visar att e-sportare utsöndrar lika höga nivåer av kortisol som racerförare, att deras öga-handkoordination många gånger är bättre än hos bordtennisspelare och att deras puls ibland går upp så högt som till 160-180 slag i minuten, vilket liknar en maratonlöpares.

Spelfrågor

Är det för mycket begärt att samhället - i detta fall riksdagen - ger esporten likvärdiga förutsättningar? Uppenbarligen tycker regeringen och stora delar av riksdagen att e-sporten fortfarande ska existera i ett vakuum med de hinder och de problem det innebär. Centerpartiet vill annorlunda. Vi vill ge e-sporten chansen. Därför yrkar jag bifall till reservation 4.

Jag och Centerpartiet vet att vi inte kan påverka Riksidrottsförbundets beslut om medlemskap, men vi kan ge e-sporten samma förutsättningar som ett medlemskap hade gett. Mycket lagstiftning skulle kunna ändras i den här kammaren så att man inom e-sporten själv får välja och inte tvingas in i en box och en gemenskap som man eventuellt inte ens får vara med i. Vi måste ge alla sporter de rätta förutsättningarna. Vi måste se till att de som har problem med missbruk av spel om pengar får den vård som behövs. Det vore inte mer än rimligt.

(Applåder)

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut fattades under § 9.)

Beslut, Genomförd

Beslut: 2023-05-11
Förslagspunkter: 11, Acklamationer: 7, Voteringar: 4
Stillbild från Beslut 2022/23:KrU7, Beslut: Spelfrågor

Beslut 2022/23:KrU7

Webb-tv: Beslut: Spelfrågor

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Regeringens lagförslag

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i spellagen (2021:1138).Därmed bifaller riksdagen proposition 2022/23:33.
 2. Tillstånd och licenser för spel

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2022/23:226 av Fredrik Lindahl (SD),

  2022/23:329 av Rickard Nordin och Niels Paarup-Petersen (båda C) yrkande 8,

  2022/23:745 av Nicklas Attefjord (MP) yrkande 3,

  2022/23:860 av Anne-Li Sjölund m.fl. (C) yrkande 21 i denna del,

  2022/23:1130 av Richard Jomshof (SD) och

  2022/23:1142 av Jonas Andersson m.fl. (SD) yrkandena 1, 4 och 7.
  • Reservation 1 (SD)
  • Reservation 2 (C)
 3. E-sport

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2022/23:335 av Rickard Nordin (C) yrkandena 1-4, 6 och 8-10,

  2022/23:860 av Anne-Li Sjölund m.fl. (C) yrkande 10,

  2022/23:921 av Linda Lindberg m.fl. (SD) yrkande 10,

  2022/23:976 av Michael Rubbestad m.fl. (SD) yrkandena 1-3, 5, 7-9, 11, 14 och 15 samt

  2022/23:1365 av Lili André (KD).
  • Reservation 3 (SD)
  • Reservation 4 (C, MP)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 4 (C, MP)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S890018
  SD006210
  M560012
  C02004
  V21003
  KD16003
  MP01404
  L14002
  -0001
  Totalt196346257
  Ledamöternas röster
 4. Lotterier för allmännyttiga ändamål

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2022/23:347 av Rickard Nordin (C) yrkandena 1 och 2,

  2022/23:860 av Anne-Li Sjölund m.fl. (C) yrkande 21 i denna del och

  2022/23:1142 av Jonas Andersson m.fl. (SD) yrkandena 3 och 8.
  • Reservation 5 (SD)
  • Reservation 6 (C)
 5. Reglering av politiska partiers lotterier

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2022/23:1142 av Jonas Andersson m.fl. (SD) yrkande 9.
  • Reservation 7 (SD)
  • Reservation 8 (S, V, MP)
  • Reservation 9 (C)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 7 (SD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S4804217
  SD062010
  M560012
  C20004
  V00213
  KD16003
  MP7074
  L13012
  -0001
  Totalt160627156
  Ledamöternas röster
 6. Vadhållning och matchfixning

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2022/23:983 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) yrkandena 1-6,

  2022/23:2054 av Lawen Redar m.fl. (S) yrkande 38 och

  2022/23:2309 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V) yrkande 1.
  • Reservation 10 (S)
  • Reservation 11 (SD)
  • Reservation 12 (V, MP)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 12 (V, MP)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S009017
  SD106110
  M560012
  C20004
  V02103
  KD16003
  MP01404
  L14002
  -0001
  Totalt1073515156
  Ledamöternas röster
 7. Spelberoende

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2022/23:745 av Nicklas Attefjord (MP) yrkandena 1 och 4,

  2022/23:921 av Linda Lindberg m.fl. (SD) yrkande 11 och

  2022/23:1142 av Jonas Andersson m.fl. (SD) yrkande 6.
  • Reservation 13 (SD)
 8. Lagring och delning av personuppgifter

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2022/23:1142 av Jonas Andersson m.fl. (SD) yrkande 5,

  2022/23:2309 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V) yrkande 2 och

  2022/23:2310 av Anne-Li Sjölund m.fl. (C).
  • Reservation 14 (SD)
  • Reservation 15 (V, C)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 15 (V, C)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S860318
  SD106110
  M560012
  C02004
  V02103
  KD16003
  MP14004
  L14002
  -0001
  Totalt187416457
  Ledamöternas röster
 9. Spel inom hästsporten

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2022/23:1142 av Jonas Andersson m.fl. (SD) yrkandena 11 och 12.
  • Reservation 16 (SD)
 10. Spel på kredit

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2022/23:865 av Alireza Akhondi m.fl. (C) yrkande 13,

  2022/23:1003 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkandena 19 och 20 samt

  2022/23:1142 av Jonas Andersson m.fl. (SD) yrkande 10.
  • Reservation 17 (SD)
  • Reservation 18 (C)
 11. Marknadsföring av spel

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2022/23:1142 av Jonas Andersson m.fl. (SD) yrkande 2 och

  2022/23:2054 av Lawen Redar m.fl. (S) yrkande 37.
  • Reservation 19 (S)
  • Reservation 20 (SD)
  • Reservation 21 (V, MP)