Skatteförfarande och folkbokföring

Betänkande 2020/21:SkU22

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
8 april 2021

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Hela betänkandet

Beslut

Nej till motioner om skatteförfarande och folkbokföring (SkU22)

Riksdagen sa nej till cirka 180 förslag i motioner om skatteförfarande och folkbokföring. Detta bland annat med hänvisning till att riksdagen redan har tagit ställning i dessa frågor, att utredningar och beredningar pågår eller att riksdagen inte tycker att åtgärder behövs.

Motionerna handlar bland annat om olika sätt att synliggöra skatter och avgifter för att öka medborgarnas kunskap om skattenivåerna och vad skatterna används till. Andra förslag handlar om skatte- och avgiftskontroll, till exempel insatser mot skattefusk och svartjobb. Vidare gäller förslagen exempelvis certifierade kassaregister, personalliggare, felaktiga folkbokföringar, falska adressändringar, folkbokföring av barn som tillbringar lika mycket tid på två adresser, skyddad folkbokföring, folkräkning samt frågor om personnummer och samordningsnummer.

Utskottets förslag till beslut
Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 106

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2021-03-04
Justering: 2021-03-25
Trycklov: 2021-03-30
Reservationer: 41
Betänkande 2020/21:SkU22

Alla beredningar i utskottet

2021-03-04

Nej till motioner om skatteförfarande och folkbokföring (SkU22)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 180 förslag i motioner om skatteförfarande och folkbokföring. Detta bland annat med hänvisning till att riksdagen redan har tagit ställning i dessa frågor, att utredningar och beredningar pågår eller att utskottet inte tycker att åtgärder behövs.

Motionerna handlar bland annat om olika sätt att synliggöra skatter och avgifter för att öka medborgarnas kunskap om skattenivåerna och vad skatterna används till. Andra förslag handlar om skatte- och avgiftskontroll, till exempel insatser mot skattefusk och svartjobb. Vidare gäller förslagen exempelvis certifierade kassaregister, personalliggare, felaktiga folkbokföringar, falska adressändringar, folkbokföring av barn som tillbringar lika mycket tid på två adresser, skyddad folkbokföring, folkräkning samt frågor om personnummer och samordningsnummer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2021-04-06
Debatt i kammaren: 2021-04-07
Stillbild från Debatt om förslag 2020/21:SkU22, Skatteförfarande och folkbokföring

Debatt om förslag 2020/21:SkU22

Webb-tv: Skatteförfarande och folkbokföring

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 130 Boriana Åberg (M)

Fru talman! Sverige har mycket allvarliga problem. Ett av dessa handlar om hur kriminalitet och organiserad brottslighet alltmer blir en del av svenska folkets vardag. Trots en mycket allvarlig utveckling sitter regeringen med armarna i kors.

Problemen är många och stora. Och det finns ingen mirakelmedicin, utan man måste på en rad områden genomföra förändringar som gör det svårare att leva en kriminell livsstil och att utnyttja systemet. Två saker som är viktiga att lägga till rätta och som har bäring på förslaget som vi nu ska debattera rör regelverket för folkbokföring och samordningsnummer.

Antalet människor som vistas i Sverige utan tillåtelse i dag är okänt. Skatteverket uppskattar att omkring 200 000 personer är skrivna på felaktiga adresser i Sverige. Exakt hur omfattande problemet är vet ingen. En folkbokföring som staten inte har kontroll över innebär en stor kostnad för skattebetalarna och försvårar arbetet med att hjälpa dem som behöver samhällets stöd allra mest.

Fusket med folkbokföringsuppgifter är en avgörande faktor i den organiserade brottslighetens verksamhet. Genom att ange falska folkbokföringsuppgifter kan kriminella dölja sin identitet. Att göra anspråk på någon annans folkbokföringsadress är allvarligt i sig självt.

När staten inte heller vet vem som bor var blir det enklare för brottslingar att gömma sig undan rättvisan och på så sätt fortsätta sin destruktiva verksamhet. Kriminella använder i dag falska adresser för att tillskansa sig bidrag och välfärdsförmåner som de egentligen inte har rätt till. Lag och ordning behöver tryggas; annars riskerar vi att befästa omfattande parallellsamhällen.

Bristerna i Sveriges folkbokföring har varit kända under längre tid. Regeringen erkänner själv att den inte gjort tillräckligt för att stävja de uppenbara problem som finns i dag kring folkbokföringen. Regeringen har dock klargjort att det inte är aktuellt att genomföra en folkräkning.

Fru talman! Vi moderater vill införa ökade kontroller. I dag finns det en skyldighet för Totalförsvarets rekryteringsmyndighet, Transportstyrelsen, CSN, Migrationsverket, Kronofogdemyndigheten, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och kommuner, med undantag för socialtjänsten, att underrätta Skatteverket då det finns anledning att anta att en persons adress inte är registrerad i folkbokföringen. Underrättelse ska även lämnas så snart det finns anledning att anta att den adress som är registrerad i folkbokföringen är felaktig eller ofullständig.

Tillämpningsområdet för 2 § folkbokföringsförordningen bör utvidgas så att samtliga myndigheter och kommuner i Sverige omfattas av en utvidgad skyldighet att underrätta Skatteverket så snart det finns anledning att anta att den adress en person har inte är registrerad i folkbokföringen eller om det finns anledning att anta att uppgifter som är registrerade i folkbokföringen är felaktiga eller ofullständiga.

Kontakter med andra myndigheter har enligt Skatteverket gett bra resultat i form av rättad folkbokföring. Det finns därför anledning att tro att en utökad skyldighet för myndigheter att lämna underrättelser till Skatteverket om felaktigheter i folkbokföringen kan leda till ett folkbokföringsregister av bättre kvalitet.

Det bör utredas om Skatteverkets direktåtkomst till andra myndigheters databaser bör utökas. För att folkbokföringsverksamheten ska ha möjlighet att fatta korrekta beslut i ärenden om folkbokföring är ett flertal uppgifter från beskattningsdatabasen nödvändiga. Skatteverkets folkbokföringsverksamhet bör därför ges direktåtkomst till vissa särskilt angivna uppgifter i beskattningsdatabasen i den utsträckning det är tillåtet att behandla uppgifterna enligt lagen om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets folkbokföringsverksamhet så som det anges i SOU 2017:37.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Skatteförfarande och folkbokföring

Moderaterna vill också att en folkräkning genomförs. Det ger staten möjlighet att bekämpa brott och verktyg för att hindra framväxten av utanförskap och parallellsamhällen, och det ger viktig kunskap i arbetet med att motverka problem som trångboddhet. En nationell folkräkning är en viktig början på att upprätta ett tryggare Sverige och att värna samhällskontraktet.

Den andra frågan som är viktig att komma till rätta med handlar om samordningsnummer, det vill säga provisoriska personnummer som människor som inte är folkbokförda i Sverige kan få. Det är människor som är här tillfälligt eller som tidigare varit folkbokförda här.

Sverige har sedan länge tappat kontrollen över hur många personer som illegalt vistas i landet. Antalet väntas också öka kraftigt de kommande åren. Problemen kring folkbokföringen och samordningsnumren måste hanteras skyndsamt. För att komma till rätta med missbruket av samordningsnummer bör ett krav införas på att alla som i dag innehar samordningsnummer genom personlig inställelse hos Skatteverket eller annan lämplig myndighet bekräftar sin identitet. De samordningsnummer som inte bekräftas inom en viss period bör avslutas om det inte finns särskilda skäl.

Ett beständigt krav på personlig inställelse hos Skatteverket eller annan lämplig myndighet bör gälla för att få ett samordningsnummer. Detta gäller redan för personnummer och har visat sig vara nödvändigt också för samordningsnummer. Biometriska data bör användas för att göra identifieringen av handlingens innehavare tydligare, det vill säga liknande krav som gäller för pass bör gälla också för samordningsnummer.

Fru talman! Vi står bakom alla våra reservationer, men för att spara tid vid voteringen yrkar jag bifall endast till reservation 35.


Anf. 131 David Lång (SD)

Fru talman! Även i detta ärende om skatteförfarande och folkbokföring har Sverigedemokraterna lagt fram en rad olika förslag. Jag yrkar bifall till reservation nummer 36.

Det svenska folket är sitt eget faktiska skatteunderlag. En gång i tiden tillämpades en mycket nogsam ordning med vilka som befann sig i landet. I kyrkböckerna fördes tydliga noteringar om vilka personer och familjer som bodde i respektive församling. Men under de senaste decennierna har vi tyvärr tappat kontrollen över vilka som faktiskt finns inom Sveriges gränser.

Enligt Skatteverket är hundratusentals personer i Sverige felaktigt folkbokförda. Vi har på senare år sett att EU-migranter finns som tiggare i många svenska städer, någonting som vi har fått vänja oss vid i stadsbilden. Många av dessa individer är med stor sannolikhet inte folkbokförda enligt de regelverk som finns.

Problemen med ovetskap om vilka som finns i Sverige har accentuerats till följd av den sedan länge helt urspårade invandringspolitiken. De kulminerade under migrationskrisen 2015 och den stora våg av migranter som kommit till Sverige sedan dess.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Skatteförfarande och folkbokföring

Under flera decennier har Sverige haft en storskalig invandring där tyvärr många människor som finns i landet inte är registrerade eller folkbokförda. Andra är skrivna i Sverige men befinner sig i ett annat land och uppbär där kanske sociala ersättningar trots att de har lämnat Sverige. Detta är både orimligt och en farlig utveckling. Sverige har tappat kontrollen över situationen. Vi har på detta sätt åderlåtit både välfärdens resurser och rättsstatens kapacitet och bidragit till eskalerande brottslighet. Därför är det väldigt viktigt att genomföra en folkräkning i Sverige.

Den förda migrationspolitiken har dessutom medfört en administrativt sett kaotisk röra vad gäller utgivande av samordningsnummer för personer som har kommit till Sverige. Flera myndigheter har haft möjlighet att ge ut samordningsnummer. Vi är kritiska till den oreda som skapats genom detta förfarande och menar att samordningsnummer endast ska kunna erhållas vid personlig inställelse hos en och samma myndighet, förslagsvis Skatteverket, och mot uppvisande av godkänd legitimation och registrering av biometriska uppgifter. Det är för att förhindra att en person kan ha flera samordningsnummer eller att annan oordning i systemet uppstår, till exempel att personer som fått ett samordningsnummer försvinner ur databasen eller helt enkelt har fel nummer - det förekommer också.

Samordningsnumren bör ha en tidsbegränsning så att de som inte längre används för det ändamål som de ställdes ut för ska kunna gallras bort.

Samverkan med andra myndigheter och informationsutbyte mellan olika avdelningar på Skatteverket är en förutsättning för att få ordning på samordningsnumren. För att beivra skatte- och bidragsbrott är det av stor vikt att myndigheten kan samarbeta och samverka både inom Skatteverkets egna avdelningar och med andra myndigheter. Ett mer intensivt informationsutbyte mellan dessa hade på ett effektivt sätt i alla fall i högre grad kunnat säkerställa att de resurser som utbetalas från våra välfärdssystem kommer till dem som har rätt till dessa.

Det är därför av högsta betydelse att Sverige skyndsamt ser över systemet för samordningsnummer i grunden och påbörjar en rikstäckande folkräkning för att dels uppdatera kvaliteten i folkbokföringen, dels säkerställa vilka som har laglig rätt att vistas i Sverige.

Fru talman! Sverige är en demokrati. Vi röstar i allmänna val. Till saken hör dock att medborgare i en demokrati behöver tillgång till fullständig information för att bättre förstå vad de faktiskt röstar om. Då krävs det en högre grad av transparens. Därför är det av betydelse att skatter och avgifter på ett mer uppenbart sätt synliggörs för medborgaren. Löneskatter och skattenedsättningar behöver presenteras. Människor behöver förstå vad som finansieras och hur mycket som finansierar detta.

Det svenska rättsväsendet och även skattemoralen sätts på prov i tider som dessa. När tilliten till samhället och till andra människor minskar i allmänhet blir det vanligare att människor tycker sig se en anledning att ägna sig åt skattefusk. I det sammanhanget blir det rimligt att ställa frågan: Är de verktyg vi har att tillgå verkligen fullt ut adekvata för sina ändamål?

När rättspatoset i det stora hela försvagas hos många leder det till att inte alla människor kan känna en öppenhet med var de är bosatta och folkbokförda, vilket skapar nya typer av problem. Att vissa inte kan vara öppna med sin identitet genom bostadsadress talar om ett samhälle som vänt sig bort från en gemenskap byggd på tillit, förtroende och gemenskap och där vi till slut också börjar acceptera detta.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Skatteförfarande och folkbokföring

Att vi dessutom tvingas tillämpa ett system som personalliggaren i syfte att göra svart arbetskraft vit, men också som verktyg mot lönedumpning, visar tydligt att moralen inom ekonomi och beskattning också har sjunkit påtagligt. Personalliggaren har inte bara införts utan dessutom utvidgats till fler branscher och täcker nu bygg, fordonsservice, frisör, kropps- och skönhetsvård, livsmedel, tobaksgrossister, restaurang och tvätteri.

Denna expansion vittnar om ett utbrett fuskande och en skattemoral som gör gällande att nationell gemenskap baserad på etik är kraftigt ifrågasatt. Dessutom uppfattas regelverken kring personalliggare och kassaregister i bland annat hotell- och restaurangbranschen som kantiga. Höga sanktionsavgifter tas ut för oavsiktliga småfel, trots att det uppenbarligen inte är fusk i egentlig mening som har bedrivits. Det drabbar i stället de laglydiga företagen.

Alla som arbetar i företagets lokaler ska registreras när de inkommer och när de går. Skatteverket gör på detta oannonserade kontroller. Många i de här olika branscherna upplever systemet som betungande och tycker att det tar mycket tid och resurser i anspråk. Samtidigt som fusket på sina håll ändå fortgår är det ett administrativt hinder för många hederliga företagare.

Detta är ett problem som föranleder att vi behöver rannsaka oss själva och se på nya lösningar. Vi behöver utreda systemet och dess effektivitet för att beivra skatteundandragande samt hur den administrativa bördan för företagare ska kunna hållas på ett minimum. Vi behöver uppnå en känsla av att skattesystemet är rättvist, att vi får ett bättre samhälle för den skatt vi betalar - ett återupprättat samhällskontrakt.

Fru talman! Sveriges ekonomi har sin grund framför allt i befintliga företag men också i offentlig sektor. För att värna vår industri och vår välfärd behöver vi ständigt jobba med att uppdatera de multi- och bilaterala skatteavtal vi har med omvärlden. Sverige har löpande tecknat skatteavtal med många länder, och de internationella skatteavtalen behöver kontinuerligt uppdateras. Det är en ständig process, vilket innebär att om Sverige blir passivt i den här frågan - och det har vi också varit under lång tid - kan vi hamna i ett läge där vi till slut får en skattemässig konkurrensnackdel gentemot andra länder. Vi ser det därför som viktigt att återigen höja tempot i uppdateringen av våra skatteavtal.

Å andra sidan har vi ett nyskapande inom nya företag, men även nya tekniska förutsättningar för välfärden. Vi behöver alltså upprätthålla den befintliga handeln med omvärlden, samtidigt som vi ser till att skattesystemet tillåter de nya framväxande företagen att växa. Det är i små och medelstora företag som tillåts växa som de nya arbetstillfällena skapas.

Sammantaget behöver vi i Sverige ha koll på vår befolkning och en transparens i vad vi betalar för skatter. Vi behöver också utveckla det skatterättsliga förfarandet, för Sveriges väl och för vår konkurrenskraft.


Anf. 132 Alireza Akhondi (C)

Fru talman! Jag vill inleda mitt anförande med några ord som inte rör dagens debattämne. Det finns nämligen händelser och dagar som är viktigare än andra att uppmärksamma. Just i dag är det exakt fyra år sedan det fruktansvärda terrordådet på Drottninggatan, ett illdåd som berövade fem människor livet och som skakade om vårt samhälle i sina grundvalar.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Skatteförfarande och folkbokföring

Jag minns det som om det var i går. Jag var då inte ledamot av den här fina församlingen men råkade ändå vara i Riksdagshuset för ett möte när sirenerna började eka utanför fönstret. Det tog en stund innan det stod klart att något fruktansvärt hade inträffat, en händelse som fortfarande är svår att greppa.

Jag vill med den här inledningen hedra minnet av Ebba Åkerlind, 11 år, Lena Wahlberg, 69 år, Maïlys Dereymaeker, 31 år, Chris Bevington, 41 år och Marie Kide, 66 år. Må ni alla vila i frid!

Fru talman! Frågan om folkbokföring lyfts i debatten som om det bara vore att gå ut och knacka dörr hos alla landets invånare så skulle problemen vara lösta. Men riktigt så enkelt är det självklart inte, trots Moderaternas och Sverigedemokraternas påstående. Det är självklart centralt med en fungerande folkbokföring. Inte minst utredningen om välfärdsbrott identifierade ett antal riskfaktorer kopplade till att uppgifter som är registrerade i folkbokföringsdatabasen inte återspeglar verkliga förhållanden.

Det står utom allt tvivel att det i Sverige förekommer, och länge har förekommit, fusk i bidragssystemen. En del av detta kan spåras till fusk med folkbokföring. Likaså förekommer det fusk med så kallade samordningsnummer som ges till individer som inte är folkbokförda i Sverige.

Frågan är då om vi genom en folkräkning skulle kunna säkerställa att dessa brott inte händer. Skulle en person som är felaktigt folkbokförd öppna dörren? Skulle personen som lurar till sig sjukpenning glatt uppge ärliga svar på en enkät? Vi ser inte detta som särskilt troligt.

Detta är ändå en så pass viktig fråga ur så många perspektiv att jag tycker att den behöver en djupare analys. Vi vill ju alla komma till rätta med problemen i folkbokföringen. Debatten handlar inte om målen utan om vilka medel som ska användas för att uppnå dessa mål.

Ska det knackas dörr är det praktiskt taget en nära nog omöjlig uppgift att knacka på varenda dörr i landet. Det går inte heller under rådande lagstiftning att kräva att få komma in och se vilka som befinner sig i bostaden för att genomföra en folkräkning. I dag är det inte heller olagligt att vara hemlös i Sverige. Socialstyrelsen bedömer att cirka 33 000 individer är hemlösa. Skatteverket har tidigare gjort kartläggningar som visar att uppemot 90 000 studenter är felaktigt folkbokförda. Man kan också tänka sig att den som olovligen bor i en bostad kan befinna sig utanför bostaden just när folkräknaren knackar på.

Mycket skulle kanske gå att åtgärda med ny lagstiftning om man exempelvis är beredd att sänka kraven på integritet för den enskilde medborgaren, till exempel att myndigheter utan brottsmisstanke kan få gå in i ditt hem. Det är vi inte beredda att ställa upp på. Vi är inte heller beredda att ställa upp på politisk teater.

Allt i folkbokföringen handlar inte om problem med samordningsnummer eller om välfärdsbrott. Det är lätt att detta missas i debatten. Jag vill lyfta fram två konkreta exempel på saker som behöver åtgärdas omgående.

Det första rör hur vi ska underlätta folkbokföring av barn på två adresser. För att säkerställa insyn bör myndighetspost och meddelanden från exempelvis förskola och skola alltid skickas till båda vårdnadshavarna om de inte delar bostadsadress. I dag skickas sådan post bara till barnets boendeförälder, det vill säga den adress där barnet är folkbokfört, även om båda föräldrarna är vårdnadshavare.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Skatteförfarande och folkbokföring

Det är inte rimligt att en vårdnadshavare ska vara beroende av att den andra vårdnadshavaren lämnar information. Att myndighetspost, post från hälso- och sjukvård, förskola och skola med mera kommer båda vårdnadshavarna till del kan också främja en bättre dialog och ett bättre samarbete mellan föräldrarna kring barnet.

Det andra handlar om olaglig folkbokföring på annans adress. Under många år har vi kunnat läsa artiklar i tidningar om personer som upptäcker att det finns helt okända personer folkbokförda på den egna adressen. Vi vet inte hur vanligt det är att personer utan tillåtelse skriver sig på en annan adress än den där de bor utan fastighetsägarens eller hyresrättsinnehavarens tillåtelse.

Oavsett omfattning på denna brottslighet är det i alla fall tillräckligt vanligt för att Skatteverket ska ha information om dylika ärenden under fliken "Svar på vanliga frågor" på sin hemsida. Oavsett orsaken till felet skapar det otrygghet om någon annan är folkbokförd på den egna adressen. Det kan också innebära ekonomiska konsekvenser, i synnerhet om personen som är olovligt folkbokförd är jagad av Kronofogdemyndigheten.

Ur individens perspektiv hjälper det föga att man i efterhand kan starta en process för att få bort den som felaktigt folkbokfört sig på ens adress. Risken är att det redan har uppstått konsekvenser, samtidigt som det självklart kan vara en omtumlande och stressande process att gå igenom. De åtgärder som har vidtagits, alltså att använda Skatteverkets e-tjänst eller att säkerställa att man som bostadsinnehavare får ett brev via Min myndighetspost, är att lägga över ett väldigt stort ansvar på individen.

Fru talman! Dagens debatt rör ett antal frågor inom olika områden, frågor som rör både individer och företag. För småföretagare, särskilt inom restaurangbranschen, besöksnäringen och lantbruksföretag, har systemet med personalliggare blivit alltmer problematiskt. Det är ett system som steg för steg utvecklats mot något jag tror få vill se: en sorts självspelande piano som i sina bästa delar är utan rim och reson.

När systemet infördes var det en självklarhet. Det var för att stävja fusk i branscher som var särskilt identifierade och där det var känt att bland annat skattefusk förekom. I till exempel byggbranschen pågår det en människohandel som måste kartläggas. I det fallet är personalliggaren ett verkningsfullt redskap för arbetsgivare och fackföreningar för att hålla reda på vilka som befinner sig på byggarbetsplatsen och om de är utbildade, har rätt skyddsutrustning och får den lön de har rätt till.

Steg för steg har dock tilläggen gjort att effekterna blivit närmast absurda. Från och med 2018 måste alla personer som bor under samma tak där det bedrivs näringsverksamhet registrera sig om de på något sätt bidrar till verksamheten. Om ett företag har missat att skriva in någon i personalliggaren blir det skyldigt att betala en kontrollavgift till Skatteverket.

Att en ägare av en verksamhet och dennes familj omfattas av kravet på att skriva in sig i personalliggare visar på att lagen inte har förståelse för hur ett litet familjeföretag fungerar, där man lever och verkar i företaget dygnet runt. När Skatteverket utövar sin slumpmässiga tillsyn kommer myndigheten i princip att kontrollera om man bett sin åttaåriga son eller dotter om hjälp med att kasta kökssoporna. Vid en missad notering om detta i personalliggaren riskerar småföretagaren 12 500 kronor i böter. Det är absurt.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Skatteförfarande och folkbokföring

Systemet har redan utvärderats vid flera tillfällen, och nu är det dags för förändring.

Fru talman! När vi talar om skatterelaterade frågor blir det ofta väldigt tydligt att den lilla företagaren hamnar i kläm. Lagen är lika för alla, men häri ryms också en del av utmaningarna för den lilla företagaren. Att inte ha stora skatteavdelningar eller stora personella resurser som kan ägna sig åt administration av olika slag innebär ett problem för småföretagaren. Ett exempel är ersättningen för kostnader i skattemål. Själva processkostnaden i skattemål är en faktor som inte minst små företag behöver väga in när de exempelvis vill överklaga ett beslut.

Undersökningar indikerar att full ersättning är oerhört ovanligt liksom att det yrkade beloppet ersätts när den enskilde vunnit gehör för en överklagan. En företagare kan inte anses vara jämbördig med Skatteverket. Den enskilda företagaren ska inte behöva avstå en överklagan för att en kostnadskalkyl visar att det i slutändan inte är värt processen. Vi behöver därför se över ersättningen för processkostnader i skattemål.

Fru talman! Avslutningsvis vill jag yrka bifall till Centerpartiets reservation 31 som rör folkbokföring av barn på två adresser.


Anf. 134 Boriana Åberg (M)

Fru talman! Jag har en fråga till Alireza Akhondi. Jag hade inte tänkt gå in i debatt, men eftersom han så tydligt adresserade Moderaterna kände jag mig tvungen att göra det.

Folkbokföringssystemet bygger på att människor är ärliga, samarbetar frivilligt med myndigheterna och är lätta att kontrollera. Men användandet av falska identiteter är mycket omfattande. Det beror på att lagstiftningen inte har hängt med i utvecklingen. Systemet är mycket enkelt att manipulera, vilket kostar skattebetalarna miljardbelopp.

Den omfattande migrationen och totala bristen på kontroll av vilka som kommer in i landet har lett till att ingen vet hur många människor som vistas illegalt i landet. Den tragiska händelse som Alireza Akhondi refererade till i sitt anförande har möjliggjorts av just detta, det vill säga att man tillåter människor som inte har rätt att vara i Sverige att finnas här under falsk identitet.

Därför vill jag fråga Alireza Akhondi, som tycker att Moderaternas förslag om återkallelse av samordningsnummer och folkbokföring är felaktigt, hur Centerpartiet tänker lösa dessa omfattande problem.


Anf. 135 Alireza Akhondi (C)

Fru talman! Tack, Boriana Åberg, för frågan! Vi delar delvis problembeskrivningen. Självklart finns det brister i folkbokföringen i dag. Det redogjorde jag för i vissa delar av mitt anförande. Men förslagen till lösningar, så som Moderaterna och Sverigedemokraterna lägger upp dem, är i praktiken ogenomförbara. För mig och Centerpartiet är det viktigt att de förslag som vi lägger fram ska kunna genomföras på ett adekvat sätt så att vi kan nå de mål som vi gemensamt är överens om.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Skatteförfarande och folkbokföring

Det är självklart för mig och Centerpartiet att man inte ska kunna folkbokföra sig felaktigt. Men det adresserar man inte med en folkräkning med alla de problem som jag redogjorde för i mitt anförande.


Anf. 136 Boriana Åberg (M)

Fru talman! Jag misstänker att Alireza Akhondi inte har satt sig in i Moderaternas förslag om hur en folkräkning kommer att genomföras. Man ska självklart inte gå och knacka dörr överallt, utan man ska inrikta sig på områden där det finns en risk. Och sådana områden finns det gott om. De flesta medborgare kommer att kunna verifiera sin identitet på ett digitalt sätt.

Det kan självklart finnas integritetsproblem om man knackar på hos någon och vill gå in och kolla. Det är förresten ett önskemål från Skatteverket att man ska kunna göra det. För det krävs lagändring, till vilken jag är positiv. Men när man tänker på att miljarder av skattebetalarnas pengar slösas på bidrag till människor som inte har rätt att ens vara i landet är det berättigat.

Enligt Delegationen för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen har 300 miljarder utbetalats på felaktigt sätt till människor som inte har rätt till dessa. Vi kan bara påminna oss om det famösa fallet med Iraks försvarsminister som var folkbokförd här i Sverige med sina barn. Han fick barnbidrag, sjukersättning och flerbarnstillägg; jag minns inte exakt allt. Det var så omfattande och så stötande. Han är inte ensam. Det finns tusentals människor som missbrukar systemet.

Det här är också en säkerhetsrisk. Vi måste ha koll på vilka som finns i landet.


Anf. 137 Alireza Akhondi (C)

Fru talman! Boriana Åberg kom med en massa olika påståenden. Jag förstår inte riktigt vilka belägg som finns för dem.

Att det finns människor som är felaktigt folkbokförda är vi ense om. Det finns det belägg för, vilket Skatteverket framfört. Men att så pass omfattande bidragsbrott är kopplade till felaktig folkbokföring stämmer inte. Jag vet inte om det var en språklig miss när det gällde de 300 miljarderna.

(BORIANA ÅBERG: Nej, det var det inte.)

Visst förekommer felaktiga utbetalningar ur våra transfereringssystem, men vi pratar inte alls om sådana nivåer. Det vill jag vara tydlig med.

Dessutom finns det ingen lagstiftning som möjliggör för till exempel Skatteverket att gå in hos folk, vilket Boriana Åberg också påpekade. Det finns också en massa andra aspekter på integritet och likvärdighet inför lagen som Boriana uppenbarligen inte vill kännas vid av debattinlägget att döma.

För Centerpartiets del är det viktigt att påpeka att vi inte tänker ägna tid åt politisk teater. Om vi lägger fram förslag måste de kunna genomföras.


Anf. 138 Tony Haddou (V)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Skatteförfarande och folkbokföring

Fru talman! Jag vill lyfta upp två särskilda punkter ur detta betänkande.

Den första handlar om folkbokföringslagen. Där har Vänsterpartiet lagt fram förslag om ett utskottsinitiativ för att man ska kunna lösa konsekvenserna av lagstiftningen och hur fel den har slagit. Regeringens syfte med att ändra folkbokföringslagen var att man bättre skulle komma åt den organiserade brottsligheten, handeln med svartkontrakt och människor som fuskar med bidrag. Men när åtalen nu granskats visar resultaten att det är främst personer vars syfte inte har varit att utnyttja systemen som har åtalats och dömts. Ungefär hälften av fallen som granskats gäller människor som är hemlösa. Bara en liten bråkdel av åtalen är relaterade till bidragsfusk; resterande fall är kopplade till hotbild mot person, separation, skilsmässa och så vidare.

Jag hoppas att utskottet längre fram kan samlas och rätta till dessa fel så att inte fler oskyldiga drabbas på det här sättet. Vi har all anledning att återkomma till den här frågan i och med regeringens proposition men även i och med utskottsinitiativet.

Den andra punkten i detta betänkande som jag vill lyfta fram handlar om reservation 6, som jag yrkar bifall till. Det gäller Vänsterpartiets motion om skatteflykt och en rad åtgärder på området.

För det första, fru talman, behöver Sverige en skatteparadisutredning med syfte att stoppa utförseln av pengar till skatteparadisen. Här behöver också EU:s svarta lista mot skatteparadisen reformeras så att den omfattar även de europeiska länder som är några av världens skadligaste skatteparadis. Det är ju inte rimligt att världens rikaste länder ska få frikort på bekostnad av andra.

För det andra måste vi komma bort från sekretessen som skyddar de allra rikaste och bidrar till skadlig skattepolitik. Vi behöver öka öppenheten så att vi vet att vinster beskattas där de skapas och inte flyttas iväg till skatteparadisen. I dag får vi informationen av journalister och visselblåsare i form av upprepade bankläckor och läckor om skatteflykt och penningtvätt, och så kan vi inte ha det.

Det är bara att beklaga att Socialdemokraterna väljer att inte stödja öppenhet och transparens. I stället har de på EU-nivå gaddat ihop sig med bland andra Irland, Luxemburg, Malta och Cypern - ja, länder som de facto är skatteparadis. Det positiva nu är att fler är för öppenhet, men Socialdemokraterna fortsätter att ställa sig offside.

För det tredje måste den upprepade girighetskulturen på bankerna bort. Regeringen bör utreda om de banker som vid upprepade tillfällen gör sig skyldiga till skatteflykt eller medhjälp till skatteflykt ska kunna förlora sin rätt att verka som bank. Här behövs också kännbara påföljder och tillgångsbaserade böter.

Vidare domineras finanssektorn av ett fåtal affärsbanker. Här borde regeringen tillsätta en utredning för att bryta den bristande bankkonkurrensen. Då kan även det statliga bankägandet utökas och anpassas efter vanligt folks behov, där skatteflykt och penningtvätt inte är en del av verksamheten. Regeringen måste rätta till finansbranschens systemfel.

Vad vi behöver är en politik som omfördelar och utjämnar de ekonomiska skillnaderna. Då kan vi inte ha en ekonomisk elit som plundrar välfärden och vårt gemensamma och köper sig fria från att behöva betala skatt och erbjuda insyn. Sverige förlorar över 23 miljarder i skatteflykt varje år - vad vi vet om. Gör man en uträkning gällande välfärden ser man att summan hade räckt till 45 000 sjuksköterskor. Det hade bland annat löst Sveriges sjuksköterskebrist och minskat de ekonomiska klyftorna.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Skatteförfarande och folkbokföring

Coronapandemin har visat att det är tillsammans vi klarar av att hantera samhällskriser. Vi kommer att behöva rusta upp samhället med kraftfulla offentliga investeringar. Sjukvården måste rustas upp, bostäder måste byggas och räls måste läggas. Då kan vi inte ha en ekonomisk elit som drar ifrån, flyr undan skatt och lämnar resten av samhället efter sig. Att de allra rikaste ska få fortsätta sin fifflarfest och skatteflykt är inget alternativ.

Jag yrkar bifall till reservation 6 från Vänsterpartiet.


Anf. 139 Hampus Hagman (KD)

Fru talman! Detta betänkande handlar om skatteförfarande och folkbokföring.

I delen som rör folkbokföring finns det förslag om hur vi ska komma till rätta med problemen med felaktiga folkbokföringsadresser, problemen med samordningsnumren och andra viktiga frågor. Jag kommer dock att fokusera på skatteförfarande i dag, och det gör jag eftersom regeringen häromveckan lämnade en proposition till riksdagen om folkbokföringen och samordningsnumren. Vi kristdemokrater har flera synpunkter på regeringens förslag, och dem lägger vi fram i en motion i morgon. Detta kommer jag att återkomma till när vi debatterar den propositionen om några veckor.

Fru talman! Det måste bli enklare att driva företag i Sverige. Att företag startas och att företagare anställer människor är grunden för vårt välstånd och vår välfärd. Vi har allt att vinna på att förenkla företagandet så att fler startar och driver företag.

År 2007 infördes personalliggaren för ett antal olika branscher, till exempel restaurangbranschen. Personalliggaren är en bok som alla som är verksamma i restaurangen ska skriva in sig i och ut sig ur. Om det vid inspektion visar sig att personalliggaren inte har förts på rätt sätt innebär det böter för arbetsgivaren. Om det funnits ett uppsåt att göra fel eller om det bara blivit fel spelar ingen roll. För många företagare innebär detta en ständig oro för att små misstag ska leda till stora bötesbelopp.

Syftet med personalliggaren var i grunden bra: att motverka osund konkurrens och svartarbete. Det är fortfarande viktigt, men vi måste fråga oss om de verktyg vi använder är de bästa och mest effektiva. I takt med att tiderna förändras måste också verktygen förändras. I takt med att tiden har gått har det också tillkommit nya regler som företagaren ska förhålla sig till.

Vi kristdemokrater tycker att det är uppenbart att personalliggaren i dag inte ger önskad effekt. Det är alldeles för enkelt att lura systemet, och de fel som upptäcks kan lika gärna handla om misstag som om fusk. När systemet dessutom för med sig stora problem för arbetsgivaren kan det bara leda till en slutsats, nämligen att det är hög tid att avveckla personalliggaren i dess nuvarande form.

Fru talman! En grundläggande princip i vårt rättssystem är att man är oskyldig till dess man är bevisat skyldig. Man har också rätt att överklaga en dom och få den prövad i åtminstone en högre instans, och domar verkställs inte förrän de vunnit laga kraft. Detta är viktiga principer i vårt rättssystem, men ändå gäller de inte alltid.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Skatteförfarande och folkbokföring

I skattemål är ordningen sådan att företagare måste betala en utdömd skuld även när man väntar på ett avgörande från förvaltningsdomstolarna. En företagare kan alltså få huset utmätt för att sedan frikännas i högre instans. Det finns anståndsregler, men de är begränsade och tillämpas mycket restriktivt. Det behöver införas mer generösa anståndsregler för skatteskulder under den tid en juridisk process pågår. Det måste finnas synnerliga skäl att inte bevilja anstånd, och därför anser Kristdemokraterna att anståndsreglerna måste ses över.

Fru talman! År 2008 avskaffade den dåvarande alliansregeringen den statliga fastighetsskatten, på initiativ av Kristdemokraterna. Genom det beslutet tog man bort en stor osäkerhetsfaktor i många människors liv. Fastighetsskatten var oförutsägbar och beskattade värden som inte motsvarades av några löpande inkomster. Detta gjorde att många människor upplevde en växande oro för möjligheten att bo kvar i sina hus. Om ett bostadsområde växte i popularitet steg priserna, och med det höjdes också skatten för alla boende i området - oavsett om de planerade att sälja eller bo kvar och oavsett vilka inkomster de hade. Fastighetsskatten ökade den socioekonomiska segregationen genom att de som inte längre hade råd med skatten tvingades flytta.

Fastighetsskatten ersattes med en lägre kommunal fastighetsavgift, men trots det finns taxeringsvärdessystemet fortfarande kvar. Därmed finns också den struktur kvar som skulle kunna användas för att återinföra det gamla fastighetsskattesystemet. Under förra året blossade debatten om fastighetsskatten återigen upp, och så sent som för några veckor sedan föreslog flera tunga socialdemokrater att fastighetsskatten ska återinföras. Det är mycket bekymrande.

Vi kristdemokrater säger blankt nej till en ny fastighetsskatt. Vi kommer aldrig att medverka till att den införs, och om Socialdemokraterna skulle återinföra den kommer vi att göra allt vi kan för att avskaffa den igen. I stället vill vi helt slopa taxeringsvärdessystemet, så att det blir mycket svårare att återinföra fastighetsskatten.

Avslutningsvis, fru talman, vill jag säga att vi står bakom alla våra reservationer i ärendet, men för att vinna tid vid voteringen yrkar jag bifall enbart till reservation 2.


Anf. 140 Gulan Avci (L)

Fru talman! Dagens betänkande spänner över olika delar av skattepolitiken, men jag kommer att rikta särskilt fokus mot två områden: plattformsekonomin och folkbokföringsfrågan.

Först vill jag säga några ord om plattformsekonomin och varför den är viktig att adressera i debatten.

Den svenska arbetsmarknaden har genomgått en omfattande strukturomläggning under 2000-talet. Digitaliseringens intåg på den svenska arbetsmarknaden är sedan länge här och ger nya förutsättningar för en utbyggd delningsekonomi.

Men utvecklingen går snabbt, och både företag och politiker måste vara mer proaktiva för att klara av att hantera dessa utmaningar. Tar vi oss an utmaningarna på rätt sätt kan det bana väg för nya och mer resurssmarta konsumtionsmönster samtidigt som nya jobb och marknader kan växa fram. Att det tillkommer fler nya jobb när vi lämnar pandemin bakom oss är mer än välkommet för att vi ska kunna hantera och få bukt med den historiskt höga arbetslösheten.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Skatteförfarande och folkbokföring

Fru talman! Under pandemin har vi bevittnat hur handeln med varor och tjänster blivit en naturlig del av våra mobiler och appar. Ett nytt synsätt på arbete, produktion och tjänster har vuxit fram, och detta är innovationer som ska bejakas och inte motverkas.

Men den frihet och flexibilitet som uppstått på arbetsmarknaden har givetvis också skapat nya utmaningar som måste hanteras. Ska plattformsekonomin fungera krävs det en bred översyn av både skatteregler, lagar och internationella avtal.

Denna utveckling är inte ett svenskt fenomen, utan den är global. Därför görs viktiga insatser både här på hemmaplan och inom ramen för EU-samarbetet för att bejaka den cirkulära ekonomin. Det har genom åren tagits initiativ för att öka kunskapen om plattformsekonomins behov på myndighetsnivå, men vi liberaler menar att det krävs ett mer samlat arbete. Den rödgröna regeringen tillsatte under den förra mandatperioden - närmare bestämt 2017 - en utredning om delningsekonomin. Mycket har dock hänt sedan dess, och alla perspektiv beaktades inte i tillräckligt stor utsträckning i den utredning som gjordes.

Skatteverket konstaterade själva 2016 att den stora anledningen till de svårigheter som följer av att tillämpa befintliga regler i plattformsekonomin är att regelverken är uppbyggda kring traditionella affärsmodeller mellan företag och konsumenter.

Ska Sverige fortsätta att vara ett land som kännetecknas av innovationer, konkurrenskraft, näringsfrihet och hållbarhet behöver dessa nya utmaningar skyndsamt hanteras. Därför har vi liberaler lagt fram en motion som har sin utgångspunkt i att tillsätta en bred utredning för att identifiera och förändra lagstiftningen och riva de hinder som står i vägen för framväxandet av en hållbar plattformsekonomi.

Fru talman! Jag tänkte nu fokusera på den andra frågan, nämligen folkbokföringen, som många föregående talare har varit inne på. Det är också en väldigt angelägen fråga att både debattera och föreslå konkreta åtgärder i samband med. Som det mycket riktigt påpekats genomfördes en folkräkning för 30 år sedan, och mycket har hänt i samhället sedan dess.

För oss liberaler är det otroligt viktigt - och jag utgår från att det är det också för andra partier - att staten kan utföra sina åtaganden gentemot individer utifrån ett rättighetsperspektiv. Men ska dessa rättigheter kunna säkras och samhället ta sin del av samhällskontraktet måste vi ha fungerande samhällsfunktioner. Detta förutsätter att vi vet vilka som vistas i Sverige, var människor bor och hur många med utvisningsbeslut som inte lämnat landet. Har vi inte den här kunskapen kan varken polisen, säkerhetstjänsten, Försäkringskassan eller socialtjänsten utföra sina åtaganden.

När människors tilltro till inte minst politiken minskar riskerar tilltron till myndigheter och till hela samhällets förmåga att upprätthålla systemen att minska - framför allt när tilltron till förmågan att lösa samhällsproblem minskar. Där får vi inte hamna.

Utöver behovet av att säkerställa samhällsfunktioner har vi i dag stora utanförskapsproblem i våra socialt utsatta områden. Över en halv miljon människor lever i områden där rättsstaten tryckts tillbaka, trångboddheten är stor, skolresultaten sviktar, arbetslösheten är väldigt hög och kriminaliteten är utbredd, inte minst bland unga människor. Dessutom är svensk jämställdhet satt på undantag, och tiotusentals flickor och kvinnor lever i ofrihet under hedersförtryckets järnhårda grepp.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Skatteförfarande och folkbokföring

Detta är en av anledningarna till att skuggsamhällen har kunnat växa fram i Sverige. Det är ett ohyggligt svek mot samhällets mest utsatta, som varken känner sig sedda och uppmärksammade eller litar på att rätten till trygghet, som är en förutsättning i ett rättssamhälle, också ska gälla dem som befinner sig i den mest utsatta situationen.

Även om jag också tycker att det är viktigt med en nationell befolkningsräkning är det trots allt viktigast att i ett första steg börja i våra socialt utsatta områden, där behoven är som störst. Just av den anledningen har vi liberaler i förhandlingar med regeringen och vår samarbetspartner Centerpartiet drivit igenom ett beslut för att börja detta arbete i just de utsatta områdena. Vi har därmed också säkrat 43 miljoner som ska gå till detta ändamål för detta år och ytterligare 20 miljoner för nästa år.

Fru talman! Nu är det viktigt att Skatteverket får arbeta utifrån de uppdrag de har fått. Detta arbete ska redovisas den 1 juni nästa år. Vi kommer att följa detta arbete noga och analysera utvärderingen.

Parallellt med detta är det viktigt att få sagt att det sker annat viktigt arbete för att förhindra folkbokföringsbrott. Inom kort ska vi, vilket har nämnts i debatten, hantera en proposition med ytterligare förslag som har till syfte att förbättra uppgifterna i folkbokföringen.

Men mer behöver givetvis göras. Vi liberaler kommer alltid att vara beredda att vidta fler åtgärder för att effektivisera myndighetsarbetet, säkerställa kvaliteten i folkbokföringen och skärpa lagstiftningen för att komma åt välfärdsbrott.

Med detta vill jag yrka bifall till Liberalernas reservation 8, även om jag också står bakom alla våra andra yrkanden.


Anf. 141 Anna Vikström (S)

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till utskottets förslag.

Det vi i diskuterar i dag är skatteförfarandelagen och folkbokföringslagen.

Skatteförfarandelagen tillkom den 1 januari 2012 och ersatte då ett tiotal lagar. Folkbokföringslagen fick vi den 1 juli 1991. Den handlar om att fastställa personers bosättning och även att registrera uppgifter såsom identitet, familj och andra förhållanden. Riksdagsledamöterna har skrivit många motioner om detta under den allmänna motionstiden, och det är dessa vi diskuterar i dag.

Ett fungerande skattesystem där var och en gör rätt för sig är en förutsättning för den svenska modellen, och de allra flesta gör rätt för sig. Skatteflykt och skatteundandragande förekommer dock och innebär mycket stora kostnader för Sverige och andra länder, och det drar undan resurser från vår gemensamma välfärd.

Att bekämpa skatteflykt är ett prioriterat område för oss socialdemokrater. Åtgärder som regeringen har drivit i EU och internationellt är till exempel skärpta krav för skatterådgivare, automatiskt informationsutbyte mellan länder som gör att det inte längre är möjligt att dölja tillgångar utomlands, åtgärder som rör EU:s svarta lista och det nyligen framlagda förslaget till riksdagen om förstärkta åtgärder mot gränsöverskridande skatteplanering.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Skatteförfarande och folkbokföring

Regeringen har gett Skatteverket utökade möjligheter att arbeta brottsbekämpande, och verket har fått förstärkta resurser sedan 2016. Ett annat exempel är beslutet om omvänd skattskyldighet vid omsättning av till exempel mobiltelefoner, där syftet är att förhindra omfattande mervärdesskattebedrägerier som leder till stora skattebortfall. Vissa åtgärder följer internationella direktiv som Sverige har varit med om att ta fram, andra är inhemska och har genomförts på eget initiativ från regeringen.

Arbetet mot skatteflykt och skatteundandragande måste fortsätta på såväl internationell som nationell nivå. Ett aktuellt exempel är att vi nu genomför en enorm ekonomisk räddningsinsats för att värna jobb och företag i spåren av coronapandemin, men inte utan villkor. Tillväxtverket och Skatteverket har flera nya möjligheter att kontrollera och motverka fusk och fel, helst redan före utbetalning.

Fru talman! Det är vidare av stor vikt ur ett samhällsperspektiv att folkbokföringsverksamheten kan fullgöra sin uppgift att se till att uppgifterna i folkbokföringen speglar befolkningens bosättning, identitet och familjerättsliga förhållanden, så att olika samhällsfunktioner får ett korrekt underlag för åtgärder och beslut. Det finns dock ett folkbokföringsfel som beräknas till 1,9 procent.

Åtgärder som redan vidtagits av regeringen är bland annat en möjlighet för Skatteverket att kontrollera bosättning, och ett återinförande av folkbokföringsbrott är också verkställt. Regeringen har också tillsatt en folkbokföringsutredning som blir klar i juli i år. Den ska bland annat föreslå åtgärder som gör att folkbokföringen i största möjliga utsträckning innehåller korrekta uppgifter och förhindrar att en person blir folkbokförd där den inte är bosatt. Utredningen ska även föreslå åtgärder som rör samordningsnummer.

Regeringen har redan infört en sekretessbrytande bestämmelse mellan folkbokföringen och skatteenheten inom Skatteverket, vilket efterfrågats och nämnts av tidigare talare. Regeringen har också gett Skatteverket i uppdrag att i samverkan med ett antal frivilliga kommuner inrätta pilotprojekt för att utreda omfattningen av problemet med felaktig folkbokföring och utveckla metoder och arbetssätt för att åtgärda felaktigheter. Detta nämndes också av Liberalernas talesperson.

När det gäller samordningsnummer har regeringen nu lagt fram ett förslag om ett snabbspår för åtgärder i väntan på Folkbokföringsutredningen. Snabbspåret innebär bland annat fler krav på den som begär tilldelning av samordningsnummer, att identifieringskravet blir tydligare, ett krav på kontaktadress, att samordningsnummer blir vilande efter fem år om inte begäran om förnyelse kommit in och att ett samordningsnummer kan förklaras vilande om det tilldelats en person under falsk identitet. Dessutom tillkommer en historiskt rejäl utvidgning av skyldigheten för i princip samtliga myndigheter att anmäla misstänkta fel i folkbokföringen till Skatteverket. Något som är viktigt framöver är att få en fredad hemadress. Att personer utan ens medgivande kan skriva sig på den egna hemadressen är något som skapar stor oro och bekymmer för utsatta.

Fru talman! Ett annat område i betänkandet är personalliggare som finns i olika branscher, till exempel byggverksamhet. Syftet med personalliggare är att bidra till att minska förekomsten av svartarbete och att skapa sundare konkurrensförhållanden. Det behövs verkligen, för till exempel byggbranschen är en av de branscher som i absoluta tal bidrar mest till de svarta inkomsterna, och utvecklingen går inte i rätt riktning. Byggbranschen har gått från 9 till 20 procent av de dolda inkomsterna, så personalliggare behövs och gör att Skatteverket har möjlighet att göra fysiska besök hos olika verksamheter, till exempel byggbranschen. Fysiska besök är ett viktigt inslag för Skatteverkets möjlighet att arbeta mot förekomsten av svartarbete, och det gäller även inom andra branscher. Det visade väldigt tydligt en myndighetsgemensam rapport om svartarbete som kom 2019.

När det gäller att betala skatt ska det vara lätt att göra rätt både för privatpersoner och för företag. Skatteverket har arbetat länge med detta och utvecklar ständigt sina metoder och digitala verktyg, och man har uppnått ett högt förtroende hos både privatpersoner och företag.

Jag yrkar bifall till skatteutskottets förslag.


Anf. 142 Rebecka Le Moine (MP)

Fru talman! Att vara sist i en redan sen debatt har sina för- och nackdelar. Men jag kommer att utnyttja det på så sätt att jag inte ska återupprepa det som redan har sagts, utan jag ska fatta mig kort.

Att vi kan lita på folkbokföringen i Sverige är grunden för stora delar av samhället och vår tillit till våra system. Det är på många sätt grunden för skyldigheter och rättigheter för personer som är bosatta i Sverige att vi har ett fungerande system som återspeglar verkligheten. Detta är för att vi ska kunna undvika felaktiga utbetalningar men även kriminalitet och för att vi ska ha en korrekt statistik.

Skatteförfarande och folkbokföring

I budgeten för 2021 har ytterligare medel avsatts, 43 miljoner kronor, för att förstärka och effektivisera folkbokföringsverksamheten.

Fru talman! Alla som folkbokförs i Sverige tilldelas ett personnummer och en identitetsbeteckning, och den som en gång har fått ett personnummer kommer att behålla det livet ut.

Samordningsnummer, däremot, är en identitetsbeteckning för en person som inte är eller har varit folkbokförd i Sverige men som ändå befinner sig i landet under en kortare tid än ett år. Samordningsnumren finns till för att undvika personförväxlingar och lättare utbyta information om personer med andra myndigheter och organisationer. Men det har visat sig finnas stora brister och problem med dessa samordningsnummer, då identiteten inte alltid har kunnat styrkas.

Därför har regeringen i sin proposition presenterat olika förslag, bland annat att ett samordningsnummer som är över fem år ska avaktiveras om det inte av personen själv kan återaktiveras. Det blir också möjligt för enskilda personer att ansöka om samordningsnummer utan att behöva gå via en myndighet. Myndigheter som påträffar problem eller felaktigheter får också en skyldighet att anmäla detta.

Fru talman! Trots att vi inte är ense om exakt hur det här ska gå till råder det ändå enighet om det allra mest grundläggande, och det är att vi ska ha ett tillförlitligt system för folkbokföringen i Sverige.

Jag avslutar med att yrka bifall till utskottets förslag.

Överläggningen var härmed avslutad.

Skatteförfarande och folkbokföring

(Beslut skulle fattas den 8 april.)

Övergripande skolfrågor

Beslut, Genomförd

Beslut: 2021-04-08
Förslagspunkter: 23, Acklamationer: 19, Voteringar: 4

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelser

  Förslagspunkter och beslut i kammaren

  1. Synliga skatter och avgifter

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2020/21:63 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 1-5,

   2020/21:373 av Hans Eklind (KD),

   2020/21:383 av Bo Broman (SD),

   2020/21:758 av Camilla Brodin (KD) yrkandena 1 och 2,

   2020/21:1056 av Helena Antoni m.fl. (M),

   2020/21:1074 av Betty Malmberg (M) yrkandena 1 och 2,

   2020/21:1272 av Jan Ericson och Sten Bergheden (båda M),

   2020/21:1387 av Sten Bergheden (M) yrkandena 1-3,

   2020/21:1694 av Ida Drougge (M) yrkandena 1-3,

   2020/21:1716 av Lars Jilmstad (M),

   2020/21:1735 av Ida Drougge (M) yrkandena 1 och 2,

   2020/21:1736 av Ida Drougge (M) yrkandena 1 och 2,

   2020/21:1737 av Ida Drougge (M),

   2020/21:1738 av Ida Drougge (M),

   2020/21:1743 av Louise Meijer (M),

   2020/21:1744 av Louise Meijer (M),

   2020/21:2185 av Josefin Malmqvist och Ida Drougge (båda M) yrkandena 1 och 2,

   2020/21:2554 av Eric Westroth m.fl. (SD) yrkandena 23 och 24,

   2020/21:2634 av Hampus Hagman m.fl. (KD) yrkande 3,

   2020/21:2856 av Lars Beckman (M),

   2020/21:2857 av Lars Beckman (M) och

   2020/21:3688 av Jörgen Berglund (M).
   • Reservation 1 (SD)
   • Reservation 2 (KD)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 2 (KD)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S160084
   M110059
   SD001052
   C50026
   V40023
   KD03019
   L30016
   MP30013
   -0002
   Totalt42310294
   Ledamöternas röster
  2. Skatte- och avgiftskontroll

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2020/21:299 av Tony Haddou m.fl. (V) yrkandena 1-5, 8, 10-12 och 14,

   2020/21:409 av Niels Paarup-Petersen (C) yrkande 6,

   2020/21:589 av Per Åsling (C),

   2020/21:663 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 12,

   2020/21:732 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 7,

   2020/21:1053 av Sten Bergheden (M) yrkande 1,

   2020/21:1431 av Ola Möller (S),

   2020/21:1516 av Robert Hannah (L),

   2020/21:2554 av Eric Westroth m.fl. (SD) yrkande 33,

   2020/21:2634 av Hampus Hagman m.fl. (KD) yrkande 2,

   2020/21:2925 av Per Åsling m.fl. (C) yrkandena 3-5, 13 och 20,

   2020/21:3216 av Niklas Wykman m.fl. (M) yrkande 9,

   2020/21:3251 av Joar Forssell m.fl. (L),

   2020/21:3307 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 30 och

   2020/21:3477 av Maria Stockhaus m.fl. (M) yrkandena 5, 6 och 9.
   • Reservation 3 (M)
   • Reservation 4 (SD)
   • Reservation 5 (C)
   • Reservation 6 (V)
   • Reservation 7 (KD)
   • Reservation 8 (L)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 6 (V)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S160084
   M001159
   SD001052
   C00526
   V04023
   KD00319
   L00316
   MP30013
   -0002
   Totalt19432294
   Ledamöternas röster
  3. Deklaration

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2020/21:837 av Laila Naraghi och Hanna Westerén (båda S),

   2020/21:3477 av Maria Stockhaus m.fl. (M) yrkande 2 och

   2020/21:3576 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD) yrkandena 1-3.
   • Reservation 9 (M)
  4. Kontrolluppgift

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2020/21:1984 av Lotta Finstorp och Ann-Sofie Lifvenhage (båda M).
  5. Skattekonto

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2020/21:1722 av Sten Bergheden (M).
  6. Det nordiska skatteavtalet

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2020/21:434 av Kjell-Arne Ottosson (KD) och

   2020/21:597 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 4.
   • Reservation 10 (V)
  7. Förseningsavgifter

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2020/21:197 av Michael Rubbestad och Patrik Jönsson (båda SD) yrkandena 1 och 2,

   2020/21:1391 av Betty Malmberg (M) yrkandena 1 och 2,

   2020/21:1548 av Jan Ericson (M),

   2020/21:1696 av Erik Ottoson (M) och

   2020/21:2886 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 1.
  8. F-skatt och näringsverksamhet

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2020/21:431 av Ali Esbati m.fl. (V) yrkandena 2 och 3,

   2020/21:784 av Ola Johansson och Annika Qarlsson (båda C) yrkande 4,

   2020/21:1842 av Johanna Haraldsson m.fl. (S),

   2020/21:1927 av Lotta Finstorp (M) och

   2020/21:2070 av Leif Nysmed m.fl. (S).
   • Reservation 11 (C)
   • Reservation 12 (V)
  9. Företrädaransvar

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2020/21:2634 av Hampus Hagman m.fl. (KD) yrkande 6 och

   2020/21:2925 av Per Åsling m.fl. (C) yrkande 7.
   • Reservation 13 (C)
   • Reservation 14 (KD)
  10. Skattebeslut och rättssäkerhet i skattemål

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2020/21:1396 av John Widegren (M) yrkande 1,

   2020/21:2554 av Eric Westroth m.fl. (SD) yrkande 29,

   2020/21:2925 av Per Åsling m.fl. (C) yrkandena 9 och 18 samt

   2020/21:3254 av Joar Forssell m.fl. (L).
   • Reservation 15 (SD)
   • Reservation 16 (C)
   • Reservation 17 (L)
  11. Anstånd

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2020/21:1396 av John Widegren (M) yrkande 2 och

   2020/21:2634 av Hampus Hagman m.fl. (KD) yrkande 9.
   • Reservation 18 (KD)
  12. Ersättning för kostnader i skattemål

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2020/21:2634 av Hampus Hagman m.fl. (KD) yrkande 8 och

   2020/21:2925 av Per Åsling m.fl. (C) yrkande 21.
   • Reservation 19 (C)
   • Reservation 20 (KD)
  13. Personalliggare

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2020/21:572 av Peter Helander m.fl. (C) yrkande 2,

   2020/21:716 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) yrkande 5,

   2020/21:1282 av Mattias Karlsson i Luleå (M),

   2020/21:1386 av Sten Bergheden (M),

   2020/21:2071 av Leif Nysmed m.fl. (S),

   2020/21:2554 av Eric Westroth m.fl. (SD) yrkande 25,

   2020/21:2634 av Hampus Hagman m.fl. (KD) yrkande 7,

   2020/21:2925 av Per Åsling m.fl. (C) yrkande 8,

   2020/21:2949 av Peter Helander m.fl. (C) yrkande 4,

   2020/21:3017 av Lars Püss (M),

   2020/21:3034 av Annicka Engblom (M),

   2020/21:3186 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 21,

   2020/21:3215 av Niklas Wykman m.fl. (M) yrkande 6,

   2020/21:3262 av Arman Teimouri m.fl. (L) yrkande 7,

   2020/21:3483 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 26 och

   2020/21:3500 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 11.
   • Reservation 21 (M)
   • Reservation 22 (SD)
   • Reservation 23 (C)
   • Reservation 24 (KD)
   • Reservation 25 (L)
  14. Certifierade kassaregister

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2020/21:705 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) yrkande 14,

   2020/21:1051 av Sten Bergheden (M) yrkandena 1 och 2,

   2020/21:1926 av Lotta Finstorp (M),

   2020/21:2925 av Per Åsling m.fl. (C) yrkande 14,

   2020/21:3021 av Lars Püss m.fl. (M) och

   2020/21:3576 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD) yrkandena 4 och 5.
   • Reservation 26 (SD)
   • Reservation 27 (C)
  15. Fastighetstaxering

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2020/21:1223 av Jan Ericson (M),

   2020/21:2634 av Hampus Hagman m.fl. (KD) yrkande 17,

   2020/21:3408 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkande 34 och

   2020/21:3710 av Margareta Cederfelt (M).
   • Reservation 28 (KD)
  16. Folkbokföring

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2020/21:240 av Eric Westroth (SD),

   2020/21:375 av Hans Eklind (KD),

   2020/21:871 av Adnan Dibrani (S),

   2020/21:933 av Anders Hansson (M),

   2020/21:1003 av Magnus Jacobsson (KD) yrkandena 1 och 2,

   2020/21:1046 av Mikael Oscarsson (KD) yrkande 6,

   2020/21:1708 av Louise Meijer (M),

   2020/21:2546 av Lars Andersson och Markus Wiechel (båda SD),

   2020/21:3125 av Tobias Andersson (SD),

   2020/21:3216 av Niklas Wykman m.fl. (M) yrkandena 2-4,

   2020/21:3307 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 33 och

   2020/21:3511 av Magdalena Schröder (M).
   • Reservation 29 (M)
   • Reservation 30 (KD)
  17. Folkbokföring av barn på två adresser

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2020/21:512 av Emma Carlsson Löfdahl (-) och

   2020/21:2951 av Martina Johansson m.fl. (C) yrkande 12.
   • Reservation 31 (C)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 31 (C)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S160084
   M110059
   SD100052
   C05026
   V40023
   KD30019
   L30016
   MP30013
   -0002
   Totalt5050294
   Ledamöternas röster
  18. Skydd för folkbokföringsuppgifter

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2020/21:435 av Kjell-Arne Ottosson (KD),

   2020/21:465 av Mikael Larsson (C),

   2020/21:656 av Ebba Hermansson m.fl. (SD) yrkande 24,

   2020/21:960 av Marléne Lund Kopparklint och Betty Malmberg (båda M) yrkandena 1 och 2,

   2020/21:2238 av Lotta Olsson (M),

   2020/21:3307 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 34 och

   2020/21:3439 av Markus Wiechel m.fl. (SD).
   • Reservation 32 (SD)
   • Reservation 33 (C)
   • Reservation 34 (KD)
  19. Folkräkning

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2020/21:11 av Robert Stenkvist (SD) yrkande 3,

   2020/21:2554 av Eric Westroth m.fl. (SD) yrkande 26,

   2020/21:2634 av Hampus Hagman m.fl. (KD) yrkande 5,

   2020/21:3153 av Ann-Christine From Utterstedt (SD) yrkande 1,

   2020/21:3216 av Niklas Wykman m.fl. (M) yrkande 1 och

   2020/21:3220 av Niklas Wykman m.fl. (M) yrkande 2.
   • Reservation 35 (M)
   • Reservation 36 (SD)
   • Reservation 37 (KD)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 35 (M)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S160084
   M011059
   SD001052
   C50026
   V40023
   KD00319
   L30016
   MP30013
   -0002
   Totalt311113294
   Ledamöternas röster
  20. Personnummer m.m.

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2020/21:285 av Linda Lindberg (SD),

   2020/21:369 av Stina Larsson (C),

   2020/21:1281 av Mattias Karlsson i Luleå (M) och

   2020/21:3095 av Ann-Sofie Lifvenhage (M).
  21. Samordningsnummer

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2020/21:13 av Robert Stenkvist (SD) yrkande 1,

   2020/21:372 av Hans Eklind och Ingemar Kihlström (båda KD),

   2020/21:1046 av Mikael Oscarsson (KD) yrkande 5,

   2020/21:2168 av Katarina Brännström (M),

   2020/21:2554 av Eric Westroth m.fl. (SD) yrkande 27,

   2020/21:3216 av Niklas Wykman m.fl. (M) yrkandena 5-7 och

   2020/21:3307 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 31.
   • Reservation 38 (M)
   • Reservation 39 (SD)
   • Reservation 40 (KD)
  22. Betalning av skatt vid delårsboende

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2020/21:246 av Fredrik Christensson m.fl. (C),

   2020/21:511 av Emma Carlsson Löfdahl (-),

   2020/21:1429 av Barbro Westerholm och Lina Nordquist (båda L) och

   2020/21:1859 av Johan Hultberg (M).
   • Reservation 41 (C)
  23. Förverkande av egendom

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2020/21:2327 av Boriana Åberg (M) yrkande 3.