Onsdag den 7 april 2021

Kammarens föredragningslistor 2020/21:103

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2020/21:103

Onsdagen den 7 april 2021

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 17 mars

 

 

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

2

2020/21:FPM92 Kommissionens handlingsplan för den europeiska pelaren för sociala rättigheter COM(2021) 102

AU

 

Anmälan om granskningsrapport

 

3

RiR 2021:7 Projektbidrag från anslag 2:4 Krisberedskap – ett styrmedel med utmaningar

FöU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Propositioner

 

4

2020/21:158 Skärpt kontroll över explosiva varor

FöU

5

2020/21:161 Löneutmätning och digitala ansökningar i utsökningsförfarandet

CU

6

2020/21:163 Förebyggande av våld i nära relationer

SoU

7

2020/21:165 Utvidgade möjligheter att utreda förlisningen av passagerarfartyget Estonia

JuU

8

2020/21:166 Extra ändringsbudget för 2021 – Förlängda ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag, kultur och idrott samt andra åtgärder med anledning av coronaviruset
Kammaren har beslutat om förkortad motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 12 april

FiU

9

2020/21:168 Undantag från sekretess för beslut om stöd vid korttidsarbete

KU

10

2020/21:170 Barn som bevittnar brott

JuU

 

Skrivelser

 

11

2020/21:95 Barns och ungas läsning

KrU

12

2020/21:145 Riksrevisionens rapport om tillämpningen av det finanspolitiska ramverket 2020

FiU

13

2020/21:146 Riksrevisionens rapport om utgiftstaket

FiU

14

2020/21:162 Riksrevisionens rapport om särskild löneskatt för äldre

SkU

 

Motioner

 

 

med anledning av prop. 2020/21:97 Slopad nedsättning av energiskatt på bränslen i vissa sektorer

 

15

2020/21:3900 av Eric Westroth m.fl. (SD)

SkU

16

2020/21:3912 av Niklas Wykman m.fl. (M)

SkU

 

med anledning av prop. 2020/21:110 Ytterligare förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling

 

17

2020/21:3903 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

SfU

18

2020/21:3906 av Ida Gabrielsson m.fl. (V)

SfU

 

med anledning av prop. 2020/21:112 En heltäckande tobaksbeskattning – för ökad tydlighet och enhetlighet

 

19

2020/21:3915 av Hampus Hagman m.fl. (KD)

SkU

 

med anledning av prop. 2020/21:113 Utökad befrielse från energiskatt för egenproducerad el

 

20

2020/21:3901 av Eric Westroth m.fl. (SD)

SkU

 

med anledning av prop. 2020/21:118 Tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter för upp till två anställda

 

21

2020/21:3905 av Ida Gabrielsson m.fl. (V)

SfU

 

med anledning av prop. 2020/21:119 En ny fastighetsmäklarlag – förstärkt tillsyn över fastighetsmäklarbranschen

 

22

2020/21:3898 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)

CU

 

med anledning av prop. 2020/21:120 Ökad säkerhet för vissa identitets- och uppehållshandlingar – anpassning av svensk rätt till en ny EU-förordning

 

23

2020/21:3894 av Jonas Andersson i Skellefteå och Jennie Åfeldt (båda SD)

SfU

 

med anledning av prop. 2020/21:123 Undantag för deltidsbrandmän vid beräkning av arbetslöshetsersättning

 

24

2020/21:3913 av Mats Green m.fl. (M)

AU

 

med anledning av prop. 2020/21:124 Transportstyrelsens olycksdatabas

 

25

2020/21:3882 av Thomas Morell m.fl. (SD)

TU

 

med anledning av prop. 2020/21:125 Stärkt skydd för geografiska beteckningar och tydligare regler vid registrering av varumärken och företagsnamn i ond tro

 

26

2020/21:3899 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

NU

27

2020/21:3916 av Camilla Brodin m.fl. (KD)

NU

 

med anledning av prop. 2020/21:134 Förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter

 

28

2020/21:3908 av Elin Segerlind m.fl. (V)

MJU

29

2020/21:3911 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

MJU

30

2020/21:3914 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)

MJU

31

2020/21:3917 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD)

MJU

 

med anledning av prop. 2020/21:136 Möjlighet för regeringen att tillfälligt frångå huvudregeln för fördelning av platser vid urval till högskolan vid extraordinära händelser i fredstid

 

32

2020/21:3884 av Ilona Szatmari Waldau m.fl. (V)

UbU

 

med anledning av skr. 2020/21:103 Kommittéberättelse – kommittéernas verksamhet under 2020

 

33

2020/21:3895 av Matheus Enholm m.fl. (SD)

KU

 

med anledning av skr. 2020/21:106 Verksamheten inom Europarådets ministerkommitté under andra halvåret 2019 och helåret 2020

 

34

2020/21:3918 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

UU

 

med anledning av skr. 2020/21:108 Riksrevisionens rapport om Polismyndighetens arbete i utsatta områden

 

35

2020/21:3883 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V)

JuU

36

2020/21:3887 av Johan Hedin och Helena Vilhelmsson (båda C)

JuU

37

2020/21:3889 av Johan Pehrson m.fl. (L)

JuU

38

2020/21:3891 av Adam Marttinen m.fl. (SD)

JuU

39

2020/21:3892 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

JuU

 

med anledning av skr. 2020/21:116 Riksrevisionens rapport om granskningsnämndens granskning av public service

 

40

2020/21:3904 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

KU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Skatteutskottets betänkanden

 

41

Bet. 2020/21:SkU18 Inkomstskatt

31 res. (M, SD, C, V, KD, L)

42

Bet. 2020/21:SkU19 Företag, kapital och fastighet

26 res. (M, SD, C, V, KD, L)

43

Bet. 2020/21:SkU21 Mervärdesskatt

9 res. (M, SD, C, KD)

 

Utbildningsutskottets betänkande

 

44

Bet. 2020/21:UbU11 Lärare och elever

23 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

Ärenden för avgörande kl. 16.00

 

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Socialutskottets betänkande

 

45

Bet. 2020/21:SoU33 Vård av unga vid Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem

 

 

Trafikutskottets betänkanden

 

46

Bet. 2020/21:TU7 Sjöfartsfrågor

27 res. (M, SD, C, V, KD, L)

47

Bet. 2020/21:TU8 Kollektivtrafikfrågor

18 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

Kulturutskottets betänkande

 

48

Bet. 2020/21:KrU4 Kultur för alla

16 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Finansutskottets betänkande

 

49

Bet. 2020/21:FiU46 Ändringar i statens budget för 2021 – Stöd till äldreomsorgen med anledning av coronaviruset
Utskottet föreslår att ärendet får avgöras trots att det varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det behandlas

 

 

Justitieutskottets betänkanden

 

50

Bet. 2020/21:JuU17 Redovisning av åtgärder i enlighet med målsättningarna i det nationella brottsförebyggande programmet Tillsammans mot brott

12 res. (S, M, SD, C, V, KD, MP)

51

Bet. 2020/21:JuU20 Riksrevisionens rapport om effektiviteten vid Kriminalvårdens anstalter

6 res. (M, SD, C, KD, L)

52

Bet. 2020/21:JuU43 Effektivare hantering av häktningar och minskad isolering

14 res. (M, SD, C, V, KD)

 

Socialutskottets betänkanden och utlåtande

 

53

Bet. 2020/21:SoU20 Alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelfrågor

18 res. (M, SD, C, V, KD, L)

54

Utl. 2020/21:SoU35 Grönbok om åldrande – Främja solidaritet och ansvar mellan generationerna

 

55

Bet. 2020/21:SoU36 Livmoderhalscancer

 

 

Skatteutskottets betänkanden

 

56

Bet. 2020/21:SkU20 Punktskatt

35 res. (M, SD, C, V, KD, L)

57

Bet. 2020/21:SkU22 Skatteförfarande och folkbokföring

41 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

Utbildningsutskottets betänkande

 

58

Bet. 2020/21:UbU10 Övergripande skolfrågor

18 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.