Allmänna helgdagar (förnyad behandling)

Betänkande 2016/17:KU29

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
3 maj 2017

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Hela betänkandet

Beslut

Veterandagen borde bli allmän flaggdag (KU29)

Veterandagen den 29 maj borde bli allmän flaggdag. Det anser riksdagen som riktar ett tillkännagivande till regeringen om det.

Den 29 maj varje år högtidlighålls veterandagen av Försvarsmakten med en ceremoni på Djurgården i Stockholm. Alltfler svenskar kan nu betraktas som veteraner, dels från den militära verksamheten i Sverige men också från internationella insatser i vår omvärld. Om veterandagen skulle bli en allmän flaggdag så skulle de som inte kan delta i statsceremonin kunna visa sin uppskattning för Sveriges veteraner.  Det skulle också öka kunskapen om veteranernas viktiga insatser i stort. Riksdagen anser därför att 29 maj bör bli allmän flaggdag.

Riksdagen sa nej till övriga motioner om allmänna helgdagar som behandlades samtidigt.

Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut
Bifall på motioner med tillkännagivande om veterandagen som allmän flaggdag. Avslag på övriga motioner.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 28

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2017-04-20
Justering: 2017-04-25
Trycklov: 2017-04-26
Reservationer: 4
Betänkande 2016/17:KU29

Alla beredningar i utskottet

2017-04-04, 2017-04-18, 2017-04-20

Veterandagen borde bli allmän flaggdag (KU29)

Veterandagen den 29 maj borde bli allmän flaggdag. Det anser konstitutionsutskottet som föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om det.

Den 29 maj varje år högtidlighålls veterandagen av Försvarsmakten med en ceremoni på Djurgården i Stockholm. Alltfler svenskar kan nu betraktas som veteraner, dels från den militära verksamheten i Sverige men också från internationella insatser i vår omvärld. Om veterandagen skulle bli en allmän flaggdag så skulle de som inte kan delta i statsceremonin kunna visa sin uppskattning för Sveriges veteraner, enligt KU. Det skulle också öka kunskapen om veteranernas viktiga insatser i stort. Utskottet anser därför att 29 maj bör bli allmän flaggdag.

Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till övriga motioner om allmänna helgdagar som behandlades samtidigt.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2017-05-02
Debatt i kammaren: 2017-05-03
Stillbild från Debatt om förslag 2016/17:KU29, Allmänna helgdagar (förnyad behandling)

Debatt om förslag 2016/17:KU29

Webb-tv: Allmänna helgdagar (förnyad behandling)

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 79 Jonas Millard (SD)

Herr talman! Jag har anmält mig för sex minuters talartid. Jag kommer inte att prata ens en bråkdel av den tiden. Detta är ett ärende som har blivit återförvisat till utskottet, och det har varit uppe för debatt tidigare. Min kollega Fredrik Eriksson har då på ett bra sätt redogjort för Sverigedemokraternas ställning i den här frågan. Därför tänker jag nöja mig med att yrka bifall till reservationerna 1, 2 och 3.


Anf. 80 Veronica Lindholm (S)

Allmänna helgdagar (förnyad behandling)

Herr talman! Sist jag stod här i talarstolen i denna fråga yrkade jag för Socialdemokraternas räkning på att återförvisa ärendet till konstitutionsutskottet för ytterligare beredning. Det är ovanligt att göra på det viset, men vi är i dag nöjda med utfallet, då den förnyade beredningen har lett till att konstitutionsutskottet föreslår ett tillkännagivande om veterandagen som allmän flaggdag.

Att högtidlighålla den svenska veterandagen som allmän flaggdag skulle enligt utskottets mening ge möjlighet för de svenskar som inte kan delta vid de officiella statsceremonierna att privat visa sin uppskattning för Sveriges veteraner. Det skulle också öka kunskapen om veteranernas viktiga insatser och visa att de är uppmärksammade och uppskattade. Utskottet ser också positivt på att veterandagen utvecklas till en dag där samtliga veteraner, både militära och civila, som gjort internationella insatser för fred och frihet, uppmärksammas. De har gjort stora insatser för landet.

Ett viktigt steg på vägen att utveckla högtidlighållandet av veterandagen är att göra den till allmän flaggdag. Just därför bör det bli så.

Övriga motionsyrkanden, som rör frågor om flaggdag, riksflagga, flaggningstider, EU-flaggan, nationella symboler, allmänna helgdagar, en nationell frigörelsedag för homosexuella, en minnesdag tillägnad kommunismens offer, ett civilkuragepris och kebabpizzans dag, yrkar vi avslag på.

Vi socialdemokrater i konstitutionsutskottet lägger stor vikt vid att vi som utskott har ordentliga diskussioner på djupet, speciellt om frågor som bland annat berör våra grundlagsområden. Att vi enas vid förhandlingsbordet och hittar breda lösningar tillsammans som håller över tid oavsett regeringar är något vi sätter stort värde på.

Med detta sagt, herr talman, yrkar jag bifall till att riksdagen tillkännager för regeringen att göra veterandagen den 29 maj till allmän flaggdag och avslag på resterande motionsyrkanden.

(Applåder)


Anf. 81 Annicka Engblom (M)

Herr talman! Detta ärende har, precis som föregående talare har understrukit, varit uppe för behandling i kammaren för några veckor sedan. Veteranerna, deras arbete och vår vilja att hedra deras arbete förtjänar definitivt en lite längre utläggning även denna gång.

Jag tycker ändå att vi ska göra en liten tillbakablick på hur ärendet haft sin gång genom kammaren. Den del i betänkandet som handlar om att göra veterandagen till allmän flaggdag går tillbaka på en motion som i grunden väcktes av Moderaterna. Senare blev den en kommittémotion från samtliga moderater, och till den har sedan Liberalerna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Centern anslutit sig.

När vi stod här förra gången talade vi också om ett tillkännagivande, för det förelåg en majoritet i riksdagen. De som inte hade anslutit sig till motionen var regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet samt Vänstern.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Allmänna helgdagar (förnyad behandling)

Vi har diskuterat den här frågan på längden och tvären i utskottet tidigare, både i första och i andra omgången - särskilt i första. Personligen har jag pläderat för den. Men från Socialdemokraterna och Miljöpartiet var man inte riktigt mogen i tanken, för att uttrycka det lite snällt, utan man behövde ytterligare några veckors betänketid.

Jag tycker att det är lite synd att det först är under galgen som vi får en bred majoritet, men jag gläds ändå åt det. Det är en viktig markering för en mängd personer som verkligen förtjänar vår heder och respekt.

Att göra veterandagen till flaggdag är att hedra och uppmärksamma men också sprida kunskap om de insatser som alla dessa kvinnor och män genom årtiondena har gjort. Vi talar om tiotusentals personer, mellan 80 000 och 100 000 sammanlagt, som för fred och frihet har räckt upp sin hand för att frivilligt delta i det så viktiga arbetet med att skapa lugn i oroshärdar runt om i världen. De har ryckt in när det varit jordbävningar och människor lidit, när det har varit ebolautbrott i Afrika och människor har dött som flugor. Alla dessa har ryckt in och faktiskt riskerat sitt eget liv.

Herr talman! Man är som veteran inte själv i detta. Man har anhöriga. Man har vänner. Man har arbetskamrater. De omfattas alla av den insats man gör. När veteranernas insatser hedras och uppmärksammas omfattas även de.

Vem är veteran, herr talman? Jag är rätt övertygad om att vi alla känner någon och har någon i vår bekantskapskrets. Det har till och med herr talman - det vet jag. Det är kanske inte alltid de berättar om sina insatser - av olika orsaker gör de kanske inte det. På detta sätt kan man även hissa flaggan för de tysta personerna.

Att vara veteran är att ha befunnit sig i situationer runt om i världen som medfört att man kommer hem med ovärderliga egenskaper och erfarenheter som många av oss andra inte har. Jag skulle som arbetsgivare, när jag ska anställa en person och går igenom personens cv, studsa till extra när jag ser att personen i fråga har varit aktiv i en internationell insats, och jag skulle fråga kring detta.

Det är en merit. Dessa personer har en laganda, kamratskap och ledaregenskaper. De har också en erfarenhet av att utstå ganska påfrestande eller väldigt påfrestande situationer. De som kommer hem, herr talman, har till allra största del dessa erfarenheter och kompetenser med sig. Men alla kommer inte hem fysiskt eller psykiskt hela. För detta har vi ett särskilt ansvar. Det gäller både militära och civila veteraner.

Herr talman! När jag står här i dag, efter en andra omgång, känner jag mig stolt. Jag är stolt över veteranernas insats för vårt land, i fredens och frihetens tjänst. Vi är skyldiga er alla ett stort tack från djupet av våra hjärtan, särskilt vi som sitter i denna kammare och som tar det yttersta beslutet att skicka iväg er.

Jag är stolt över att alliansregeringen satte en veteranpolitik på pränt. Det är några utredningar som har lett till veteranpolitiken. Men det finns fortfarande utestående delar i veteranutredningarna, där bland annat en allmän flaggdag ingår, som behöver utvecklas. Det är nuvarande regerings ansvar.

Jag är stolt över mitt eget parti, som har ett partistämmobeslut i ryggen. Jag är stolt över moderata motionärer. Det är inte bara jag som har motionerat om detta. I och med dagens breda majoritet för förslaget får också Jonas Jacobsson Gjörtler, Erik Andersson, Maria Malmer Stenergard, Ulrika Karlsson i Uppsala och Johan Johansson, som inte längre sitter i riksdagen men som gjorde det under förra mandatperioden, sina motioner med samma slutsats och tema tillgodosedda.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Allmänna helgdagar (förnyad behandling)

Jag är framför allt stolt över det arbete som veteranorganisationerna och också anhörigorganisationer bedriver. Jag är stolt över Försvarsmaktens del i detta när det gäller att på alla sätt och vis utveckla sitt omhändertagande av de veteraner som återvänder. Där finns det utvecklingspotential för de arbetsgivare som inte tillhör Försvarsmakten men som i sina anställningslistor också har veteraner med erfarenheter.

Jag är också stolt över de journalister och debattörer som har påverkat processen i denna riktning. Det har gjorts av bland andra Tove Lifvendahl och Johanne Hildebrandt.

Det låter nästan som om jag står och talar på en Oscarsgala. Men vad jag vill säga med detta är att det är tillsammans som vi kan påverka. Det är tillsammans som vi kan driva utvecklingen. Vi kan faktiskt stå här i dag, med en mycket bred majoritet i riksdagen, och säga att vi, med regeringens hjälp, kommer att införa en ny flaggdag. Det händer inte varje dag. Men detta görs i ett väldigt vällovligt syfte.

Det är med stor stolthet, med ett varmt hjärta och med mycket heder och respekt som jag riktar ett tack till bland annat de veteraner som har samlats i kammaren i dag för att lyssna på debatten och som har gjort sig förtjänta av detta.

Jag yrkar bifall till utskottets förslag i konstitutionsutskottets betänkande nr 29, särskilt i den del som handlar om att äntligen göra veterandagen till en allmän flaggdag.

(Applåder)


Anf. 82 Per-Ingvar Johnsson (C)

Herr talman! Vi har i konstitutionsutskottet, efter beslutet i kammaren den 29 mars om återremiss, på nytt behandlat ärendet om allmänna helgdagar, där flaggdagarna är en del.

I riksdagsdebatten den 29 mars yrkade jag för Centerpartiets del bifall till ett förslag om ett tillkännagivande till regeringen om att veterandagen den 29 maj skulle bli allmän flaggdag. Eftersom det innebar att majoriteten i riksdagen förändrades i denna fråga kom det i debatten ett yrkande från Socialdemokraterna om återremiss av ärendet till konstitutionsutskottet.

Jag har i den tidigare debatten lyft fram betydelsen av det högtidlighållande av veterandagen som Försvarsmakten sedan 2008 ordnar den 29 maj varje år. Vårt land ska givetvis på olika sätt hedra personal som deltagit i och deltar i nationella och internationella militära operationer och högtidlighålla minnet av dem som stupat och omkommit.

Nu, efter den förnyade behandlingen, innehåller KU-betänkandet ett nästan enhälligt tillkännagivande till regeringen om att göra veterandagen till allmän flaggdag. Det är nu enbart Vänsterpartiet som är emot det. I samband med den förnyade behandlingen uttalar vi i KU oss positivt för att veterandagen ska högtidlighållas och även utvecklas till att vara en dag där samtliga veteraner, militära och civila, som gjort internationella insatser för fred och frihet ska uppmärksammas.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Allmänna helgdagar (förnyad behandling)

Herr talman! Jag yrkar för Centerpartiets del bifall till utskottets förslag i KU-betänkandet om allmänna helgdagar, som nu innehåller ett tillkännagivande till regeringen om att göra veterandagen den 29 maj till allmän flaggdag.

(Applåder)


Anf. 83 Tina Acketoft (L)

Herr talman! Även jag, från Liberalernas håll, ska göra processen kort - det gäller något som har varit en väldigt lång process. Jag ska hänvisa till det anförande som Allan Widman höll i debatten den 29 mars. Han framhöll, som före detta ordförande i Veteranutredningen, hur tacksam och glad han var. Det var Veteranutredningen som lyfte frågan om betydelsen av en flaggdag för våra veteraner.

Annicka Engblom och Per-Ingvar Johnsson har mycket förtjänstfullt redogjort för hela händelseförloppet.

Vi liberaler yrkar med glädje bifall till utskottets förslag i betänkandet om tillkännagivandet och ser fram emot att få fira en riktig flaggdag så småningom. Kanske hinner vi göra det redan den 29 maj detta år.

(Applåder)


Anf. 84 Tuve Skånberg (KD)

Herr talman! Konstitutionsutskottet har enats om att föreslå riksdagen att veterandagen den 29 maj ska göras till allmän flaggdag.

Sedan 2008 högtidlighålls just denna dag som veterandag inom Försvarsmakten. Sverige har i över 60 år medverkat i internationella fredsinsatser. De kvinnor och män som utsatt sig själva för risk och fara i fredens tjänst förtjänar vår tacksamhet och vårt stöd. Det är därför som vi firar veterandagen varje år den 29 maj. Nu har riksdagen utifrån initiativ som tagits av allianspartierna dessutom tagit ett beslut som uppmanar regeringen att göra veterandagen till en allmän flaggdag.

Veteranutredningen överlämnade delbetänkandet Den svenska veteranpolitiken - Statligt bidrag till frivilliga organisationer som stödjer veteransoldater och anhöriga i februari 2013. I april 2014 överlämnade utredningen sitt slutbetänkande Svensk veteranpolitik - Ett ansvar för hela samhället. I slutbetänkandet föreslog utredningen bland annat att den 29 maj skulle bli allmän flaggdag och benämnas Sveriges veterandag.

I försvarsutskottets betänkande 2015/16:FöU8 föreslogs att riksdagen skulle ställa sig bakom ett tillkännagivande till regeringen om det som utskottet anförde om Veteranutredningens förslag. Det fanns då en reservation som är borta nu, och kammaren biföll utskottets förslag.

Konstitutionsutskottet ser positivt på att veterandagen utvecklas till en dag när samtliga veteraner, militära och civila, som gjort internationella insatser för fred och frihet uppmärksammas. Att göra veterandagen till allmän flaggdag är ett sätt att utveckla högtidlighållandet av veterandagen, och därför anser ett närmast enigt utskott att veterandagen den 29 maj bör bli allmän flaggdag.

(Applåder)


Anf. 85 Nooshi Dadgostar (V)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Allmänna helgdagar (förnyad behandling)

Herr talman! Vi diskuterar konstitutionsutskottets betänkande rörande allmänna helgdagar. Det råder i all huvudsak bred enighet kring utskottets svar på motionerna i det här betänkandet, och det är bra.

På en punkt är det beklagligt att utskottet har valt att ställa sig bakom några enskilda motioner från M-ledamöter om att göra den så kallade veterandagen till allmän flaggdag.

Som vi skriver i vår reservation utesluter inte Vänsterpartiet att det kan finnas skäl att ändra vilka dagar som bör vara allmänna flaggdagar. Det kan då finnas flaggdagar som bör tas bort, och det kan finnas andra dagar som borde bli nya allmänna flaggdagar. Så har också riksdagen resonerat tidigare vid flera tillfällen och under olika majoriteter. Förordningen om allmänna flaggdagar har inte heller ändrats sedan 1982.

Det är rimligt, för detta är inte en fråga som lämpar sig för billiga poänger och hastigt agerande.

Utöver den principiella beredningsfråga som vi har uppe i vår reservation är det också en grannlaga uppgift att precisera vad det faktiskt betyder att eventuellt ha en flaggdag för veteraner. Inte heller detta lämpar sig för ett snabbt agerande.

Det finns olika grupper av människor som med risk för eget liv, med eller utan uniform, under olika omständigheter och med olika typer av mandat, har gjort viktiga insatser för Sverige utomlands. Detta är insatser värda att uppmärksamma och hedra i många olika sammanhang.

Vi behöver ordentliga och inkännande överväganden innan riksdagen skickar den här typen av specifika uppmaningar om flaggdag till regeringen. Detta är som sagt något som vi tidigare har haft bred enighet om i riksdagen, och från Vänsterpartiets sida är vi alltså inte beredda att lättvindigt skifta fot utan en bredare och mer sammanhållen diskussion om allmänna flaggdagar.

Därför yrkar jag bifall till reservation 1 och i övrigt bifall till utskottets förslag.


Anf. 86 Jonas Millard (SD)

Herr talman! Det går lite snabbt ibland, och så var det även i mitt anförande när det kom till vilka reservationer som vi skulle yrka bifall till.

Jag yrkar härmed bifall till reservationerna 2 och 3.

I detta anförande instämde Crister Spets (SD).

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut fattades under § 15.)

Beslut, Genomförd

Beslut: 2017-05-03
Förslagspunkter: 11, Acklamationer: 8, Voteringar: 3

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Veterandagen som allmän flaggdag

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att göra veterandagen den 29 maj till allmän flaggdag och tillkännager detta för regeringen.Därmed bifaller riksdagen motionerna

  2015/16:15 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M),

  2015/16:535 av Erik Andersson och Maria Malmer Stenergard (båda M),

  2016/17:1285 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M),

  2016/17:1918 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M),

  2016/17:3204 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 12 och

  2016/17:3289 av Andreas Norlén m.fl. (M).
  • Reservation 1 (V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (V)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S1020011
  M730011
  SD43004
  MP21004
  C19003
  V01803
  L16003
  KD14002
  -0002
  Totalt28818043
  Ledamöternas röster
 2. En riksflagga

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2015/16:2622 av Mikael Jansson och Robert Stenkvist (båda SD).
 3. Flaggningstider

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2016/17:2548 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD) yrkande 2.
 4. EU-flaggan

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2016/17:2583 av Jeff Ahl (SD).
 5. Nationella symboler

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2015/16:3113 av Markus Wiechel (SD) yrkande 1 och

  2016/17:2417 av Markus Wiechel (SD) yrkande 1.
  • Reservation 2 (SD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 2 (SD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S1010012
  M730011
  SD04304
  MP21004
  C19003
  V18003
  L16003
  KD14002
  -0002
  Totalt26243044
  Ledamöternas röster
 6. Allmänna helgdagar

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2015/16:1476 av Robert Hannah (FP),

  2016/17:1828 av Robert Hannah m.fl. (L) och

  2016/17:2932 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) yrkande 5.
  • Reservation 3 (SD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 3 (SD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S1020011
  M730011
  SD04304
  MP21004
  C19003
  V18003
  L16003
  KD14002
  -0002
  Totalt26343043
  Ledamöternas röster
 7. En nationell frigörelsedag för homosexuella

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2015/16:1835 av Margareta Cederfelt (M).
 8. En minnesdag tillägnad kommunismens offer

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2016/17:45 av Björn Söder (SD).
  • Reservation 4 (SD)
 9. Kebabpizzans dag

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2016/17:339 av Robert Hannah (L).
 10. Ett civilkuragepris

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2015/16:2817 av Markus Wiechel (SD) yrkande 2 och

  2016/17:2261 av Markus Wiechel (SD) yrkande 2.
 11. Motioner som bereds förenklat

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2015/16:109 av Edward Riedl (M),

  2015/16:521 av Allan Widman (FP),

  2015/16:1646 av Carina Herrstedt och Mattias Karlsson (båda SD),

  2015/16:2062 av Björn Söder (SD),

  2015/16:2503 av Annicka Engblom (M),

  2015/16:3067 av Mikael Jansson (SD),

  2015/16:3113 av Markus Wiechel (SD) yrkande 3,

  2016/17:44 av Björn Söder och Kent Ekeroth (båda SD),

  2016/17:1146 av Peter Jeppsson (S),

  2016/17:1363 av Carina Herrstedt och Mattias Karlsson (båda SD),

  2016/17:2417 av Markus Wiechel (SD) yrkande 3 och

  2016/17:2932 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) yrkande 15.