Sök

Avdelning
Hoppa till filter

207 träffar, Sökning utan sökord, under avdelningen Dokument & lagar, filtrerat på Svensk författningssamling, Gällande sfs, Upphävda sfs, 2009/10, sorterat efter datum

 • Dokument & lagar

  Förordning (2009:1593) med instruktion för Riksarkivet

  Svensk författningssamling 2009:1593

  Uppgifter 1 § Riksarkivet är statlig arkivmyndighet och har det särskilda ansvar för den statliga arkivverksamheten och för arkivvården i landet som framgår av arkivlagen (1990:782), arkivförordningen (1991:446) och denna förordning. 2 § Riksarkivet ska ha överinseende över
  Utfärdad
  2009-12-21
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2020:869
 • Dokument & lagar

  Förordning (2009:1577) om statligt stöd till energikartläggning

  Svensk författningssamling 2009:1577

  Tillämpningsområde och syfte 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om stöd till kartläggning av ett företags energianvändning i syfte att uppnå en effektiv användning av energi. Definitioner 2 § Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som
  Utfärdad
  2009-12-21
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2018:1050
 • Dokument & lagar

  Förordning (2009:1562) om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2010 års val

  Svensk författningssamling 2009:1562

  1 § För sin medverkan vid 2010 års val ska kommunerna få statsbidrag med 1. dels 30 000 kronor per kommun, 2. dels ett belopp per kommun som motsvarar kommunens andel av det totala antalet röstberättigade i riket vid val till kommunfullmäktige, beräknat efter en fingerad
  Utfärdad
  2009-12-17
 • Dokument & lagar

  Förordning (2009:1533) om statligt stöd till energieffektivisering i kommuner och landsting

  Svensk författningssamling 2009:1533

  Allmänna bestämmelser 1 § Syftet med denna förordning är att bidra till att kommuner och landsting föregår som goda exempel för en effektiv användning av energi i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/32/EG av den 5 april 2006 om effektiv slutanvändning av
  Författningen är upphävd
 • Dokument & lagar

  Förordning (2009:1561) om extra ersättning till kommuner 2010 för att påskynda utlänningars etablering på arbetsmarknaden

  Svensk författningssamling 2009:1561

  1 § Extra ersättning enligt denna förordning lämnas till kommuner som senast den 31 mars 2010 träffar överenskommelser med Migrationsverket om flyktingmottagande enligt 1 § förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. som gäller för år
  Författningen är upphävd
 • Dokument & lagar

  Förordning (2009:1518) om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för år 2010

  Svensk författningssamling 2009:1518

  Regeringen föreskriver att den ränta som ska betalas på lån till hemutrustning enligt 16 § första stycket förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar ska vara 4,9 procent för år
  Utfärdad
  2009-12-10
 • Dokument & lagar

  Lag (2009:1514) om immunitet för stater och deras egendom

  Svensk författningssamling 2009:1514

  /Träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/ Förenta nationernas konvention om immunitet för stater och deras egendom, antagen den 2 december 2004, ska i originaltexternas lydelse gälla som svensk lag. Konventionens engelska text finns tillsammans med en svensk
  Utfärdad
  2009-12-10
 • Dokument & lagar

  Förordning (2009:1483) om ränta på återbetalning för år 2010 enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd

  Svensk författningssamling 2009:1483

  Regeringen föreskriver att den ränta som enligt 36 § lagen (1996:1030) om underhållsstöd ska betalas på skuld som avser återbetalningsskyldighet enligt samma lag ska vara 2,4 procent för år 2010.
  Utfärdad
  2009-12-10
 • Dokument & lagar

  Förordning (2009:1482) med instruktion för Boverket

  Svensk författningssamling 2009:1482

  Uppgifter 1 § Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om 1. byggd miljö, 2. hushållning med mark- och vattenområden, 3. fysisk planering, 4. byggande och förvaltning av bebyggelse, och 5. boende. Boverket ansvarar också för den centrala administrationen av statliga
  Författningen är upphävd
 • Dokument & lagar

  Förordning (2009:1476) med instruktion för Naturvårdsverket

  Svensk författningssamling 2009:1476

  Uppgifter 1 § Naturvårdsverket är förvaltningsmyndighet på miljöområdet för verksamhet som rör klimat och luft, mark, biologisk mångfald, förorenade områden, kretslopp och avfall, miljöövervakning och miljöforskning. Naturvårdsverket har en central roll i miljöarbetet och ska
  Författningen är upphävd
 • Dokument & lagar

  Förordning (2009:1474) om viltförvaltningsdelegationer

  Svensk författningssamling 2009:1474

  1 § Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. Förordning (2017:166). Uppgifter 2 § En viltförvaltningsdelegation är ett organ inom länsstyrelsen för samverkan i frågor som rör viltförvaltningen inom länet. 3 § En viltförvaltningsdelegation ska
  Utfärdad
  2009-12-10
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2022:1375
 • Dokument & lagar

  Förordning (2009:1464) med instruktion för Statens jordbruksverk

  Svensk författningssamling 2009:1464

  Uppgifter 1 § Statens jordbruksverk har som förvaltningsmyndighet inom jordbruksområdet, fiskeområdet och därtill knuten landsbygdsutveckling till uppgift att arbeta för en hållbar utveckling, ett gott djurskydd, ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela
  Utfärdad
  2009-12-10
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2023:619
 • Dokument & lagar

  Förordning (2009:1462) om vissa frågor inom premiepensionssystemet

  Svensk författningssamling 2009:1462

  1 § De medel som Pensionsmyndigheten tillfälligt ska förvalta enligt 64 kap. 15 § socialförsäkringsbalken ska placeras 1. på räntebärande konto i Riksgäldskontoret, 2. i skuldförbindelser utfärdade av staten, 3. i säkerställda obligationer enligt lagen (2003:1223)
  Utfärdad
  2009-12-10
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2022:769
 • Dokument & lagar

  Förordning (2009:1456) om ränta på studielån för 2010

  Svensk författningssamling 2009:1456

  Regeringen föreskriver att den ränta som ska betalas på studielån enligt 4 kap. 1 § andra stycket studiestödslagen (1999:1395) respektive 8 kap. 2 § studiestödslagen (1973:349) jämförd med punkten 1 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till studiestödslagen
  Utfärdad
  2009-12-10
 • Dokument & lagar

  Förordning (2009:1428) om erkännande och verkställighet av bötesstraff inom Europeiska unionen

  Svensk författningssamling 2009:1428

  1 kap. Allmänna bestämmelser 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om tillämpningen av lagen (2009:1427) om erkännande och verkställighet av bötesstraff inom Europeiska unionen. 2 § De begrepp som används i denna förordning har samma betydelse som i lagen (2009:1427) om
  Utfärdad
  2009-12-03
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2013:839
 • Dokument & lagar

  Lag (2009:1427) om erkännande och verkställighet av bötesstraff inom Europeiska unionen

  Svensk författningssamling 2009:1427

  1 kap. Allmänna bestämmelser 1 § Denna lag innehåller bestämmelser för genomförande av rådets rambeslut 2005/214/RIF om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på bötesstraff, ändrat genom rådets rambeslut 2009/299/RIF. Lag (2014:844). Definition av bötesstraff 2 §
  Utfärdad
  2009-12-03
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2013:844
 • Dokument & lagar

  Förordning (2009:1426) med instruktion för Livsmedelsverket

  Svensk författningssamling 2009:1426

  Uppgifter 1 § Livsmedelsverket är förvaltningsmyndighet för livsmedelsfrågor med uppgift att i konsumenternas intresse arbeta för säkra livsmedel, redlighet i livsmedelshanteringen och en hållbar livsmedelskonsumtion. Förordning (2021:850). 2 § Myndigheten ska 1.
  Utfärdad
  2009-12-03
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2023:620
 • Dokument & lagar

  Förordning (2009:1425) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

  Svensk författningssamling 2009:1425

  Inledande bestämmelse 1 § Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser till lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel. Förordningen kompletterar även Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15
  Utfärdad
  2009-12-03
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2021:303
 • Dokument & lagar

  Lag (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

  Svensk författningssamling 2009:1424

  Lagens tillämpningsområde 1 § Denna lag kompletterar 1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel, och 2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1753 av den 23
  Utfärdad
  2009-12-03
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2021:204
 • Dokument & lagar

  Förordning (2009:1423) om bidrag till företagshälsovård med vissa insatser inom rehabiliteringsområdet

  Svensk författningssamling 2009:1423

  Inledande bestämmelser 1 § I denna förordning finns bestämmelser om bidrag till anordnare av sådan företagshälsovård som, utöver förebyggande insatser, även kan tillhandahålla tjänster för att medicinskt förebygga, utreda och behandla arbetsrelaterade och icke- arbetsrelaterade
  Författningen är upphävd
Bevaka via RSS